Ім'я файлу: Програма Нормування.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 14.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
ВВЕДЕНИЕ.docx
Тема 4-2__Використання конекторів.docx

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський машинобудівний коледж

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ММК ДВНЗ "ПДТУ"

_____________КККККККККККК

"_____" _______________ 20__ р.


ПРОГРАМА ОБОВЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ

КОМПОНЕНТИ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:

«ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ РОБІТ У РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХАХ»
спеціальність

131 «Прикладна механіка»

галузь знань

13 «Механічна інженерія»

освітня програма

«Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»

кваліфікація

технік – технолог


2018 р
Програма обов’язкової освітньої компоненти навчальної дисципліни: «Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах» підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування».


Розробник: викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Філіппова Т.П.

Програма розглянута і схвалена:

Цикловою комісією «Машинобудування» Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» (протокол 1 від 31.08.2018 р.)

Методичною радою Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» (протокол № 1 від 31.08.2018 р.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення обов’язкової освітньої компоненти навчальна дисципліна «Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах» складена відповідно до освітньої-професійної програми «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» підготовки молодшого спеціаліста техніка-технолога (механіка): 131 «Прикладна механіка», галузі знань 13 Механічна інженерія (далі навчальна дисципліна).

Програма містить мету та завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми по темах, питання для самоперевірки, перелік практичних робіт, контрольних робіт, критерії оцінки знань, перелік корисних професійних сайтів в мережі Інтернет. При розробці навчальної програми були використані різноманітні літературні джерела, в яких викладено досвід відомих сучасних авторів, нормативні та законодавчі матеріали, фахові періодичні видання та матеріали освітніх веб-ресурсів. Перелік використаної, та одночасно рекомендованої для студентів, літератури додається.

При вивчені дисципліни звертається особлива увага на єдність термінології та позначення технічних величин згідно стандартам ЄСКД, ЄСТД та ЄСТПП. Для більш міцного закріплення теоретичних знань та вмінь програмою передбачені практичні заняття, контрольні роботи, а також виконання самостійних домашніх завдань. В процесі вивчення навчального матеріалу необхідно постійно звертати увагу студентів на питання техніки безпеки, охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Навчальним планом передбачена самостійна робота студентів, яка постійно контролюється в ході навчального процесу. Тематичним планом передбачено практичні заняття по рішенню задач для визначенню норм часу робіт на металорізальних верстатах, ливарних, ковальско-пресових і термічних робіт, демонтажу та монтажу вузлів і обладнання металорізального устаткування.

Тематичним планом передбачена обов’язкова комплексна контрольна робота, яка проводиться в рахунок часу, відведеного на вивчення курсу.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах» – передбачає вивчення предмета, основ нормування та визначення суспільно необхідних витрат робочого часу на виробництво продукції машинобудівних та ремонтних підприємств в галузі машинобудування.

Метою навчання є поєднання теоретичної та практичної підготовки, що надає студентам можливість опанувати майбутню професію.

Завдання компоненти: полягає в тому, щоб правильно визначити суспільно необхідні витрати робочого часу на виробництво певної продукції або на виконання роботи певного виду, витрати часу, що припадають на одиницю виконуваної роботи - технічної нормою часу.

Результати навчання

У результаті вивчення компоненти здобувачі освіти повинні

знати:

 • теоретичні засади нормування праці;

 • процес визначення об’єктивно необхідних затрат робочого часу при виготовлені та ремонту деталей;

 • сукупність здійснення організаційно технічних заходів щодо вивчення, обґрунтування, визначення і впровадження у виробництво норм праці.

вміти:

 • використовувати методи і встановлення обґрунтованих норм праці під час виконання різноманітних виробничих процесів;

 • проводити спостереження затрат робочого часу, аналізувати отримані результати і виявляти резерви кращого його виконання;

 • самостійно проводити аналіз трудових прийомів і методів з метою їх раціоналізації і впровадження передового виробничого досвіду;

 • аналізувати стан роботи щодо нормування праці на підприємствах, розробляти пропозиції щодо його вдосконалення, що забезпечить підвищення рівня професійної підготовки студентів.


Сформовані компетентності:

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі загальних технічних понять, логічних аргументів, достовірних фактів та інженерних методик.

 • Здатність гнучкого мислення, відкритість до застосування технічних знань з фахових і суміжних наук та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи і в повсякденному житті.

 • Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості члена або лідера деякої робочої групи при виконанні виробничих завдань і комплексних проектів, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 • Здатність до навчання і оволодіння сучасними знаннями з високим рівнем автономності.

 • . Здатність ефективно спілкуватись на професійні теми з представниками інженерного співтовариства та з суспільством в цілому, бути здатним зрозуміти роботу інших, документувати свою роботу, давати і отримувати чіткі інструкції. Правильно використовувати спеціальний понятійний апарат, вміти спілкуватися іноземною мовою.

 • Застосування відповідних методів і ресурсів сучасної інженерії на основі інформаційних технологій для чітко визначеної інженерної діяльності, з усвідомленням обмежень.

 • Вміння спілкуватися із представниками інших професій та нефахівцями, певні навички викладання.

Фахові компетентності:

 • Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів. Вміння проводити оптимальний вибір технологічного устаткування, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про сучасні методи їхньої експлуатації обладнання та комплектацію технічних комплексів.

 • Здатність виявляти, формулювати та вирішувати широке коло проблем прикладної механіки на основі розуміння їх фундаментальних причин та використання теоретичних і експериментальних методів, засвоєних за навчальною програмою.

 • . Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки. Здатність до практичного використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), виробництва (CAM).

 • Здатність описати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні широкого кола механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних

- Здатність шляхом самостійного вивчення здобувати нові знання та уміння, використовуючи уже набуті професійні та загальнонаукові знання та навички.

Програмні результати навчання:

- здатність використовувати нормативний та довідковий матеріал, конструкторську і технологічну документацію, державні стандарти відповідні ДСТУ, паспорти устаткування, технологічну та іншу технічну документацію.

- здатність організувати безаварійну і надійну роботу устаткування, його правильну експлуатацію, кваліфіковано користуватися документацією дільниці, цеху.

- здатність кваліфіковано оформлювати замовлення на забезпечення змінних деталей, вузлів, виробів, матеріалів для виконання технічного обслуговування та ремонту устаткування, використовуючи АСК підготовки виробництва.

- здатність організувати виконання технічного обслуговування устаткування: організувати бригади для виконання планового ремонту устаткування; організувати передачу устаткування в ремонт та його модернізацію за календарним планом, організувати ремонт і модернізацію устаткування; організувати аварійний і позаплановий ремонти устаткування; організувати матеріальне забезпечення ремонтних бригад і забезпечення їх технологічною та іншою документацією;

- здатність розробляти замовлення на централізоване виконання ремонтів та модернізації устаткування за допомогою АСК підготовки виробництва

- здатність розробляти карти ПТО устаткування, його ІТК, карти технологічного процесу ПЛР устаткування та маршрутну технологію його аварійного і позапланового ремонту, використовуючи АСК ремонту та експлуатації.

- здатність розробляти маршрутну технологію та карти технологічного процесу механічної обробки змінних деталей середньої складності устаткування за допомогою САD.

- здатність брати участь у складанні річних планів (графіків) ПТО, модернізації, ПЛР устаткування; визначенні їх обсягу за рік, трудомісткості, собівартості ремонту устаткування та кошторису на виконання ПТО, ПЛР, в складанні заявки на матеріальне забезпечення цих планів, використовуючи АСК ремонту та експлуатації;

- здатність брати участь в паспортизації устаткування; складанні інструкцій з його виробничої експлуатації, безпечному веденні монтажних, налагоджувальних, ремонтних робіт; та модернізації устаткування;

- здатність розробляти на замовлення інших підприємств, організацій технологічні процеси і плани виробництва на прості види продукції або її елементи, щоб забезпечували відповідність розроблюваних процесів до технічного завдання і чинних нормативних документів з проектування; високу якість продукції, скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення.
У програмі використані наступні умовні скорочення:

Позначення розмірів обробки
D, d - діаметр оброблюваної поверхні або діаметр ріжучого інструменту в мм;

l - довжина оброблюваної поверхні в мм;

l1 - величина врізання інструмента в мм;

B - розрахункова ширина оброблюваної поверхні в мм;

L - розрахункова довжина оброблюваної поверхні в мм;

i - число проходів інструменту;

g - число заходів нарізати різьблення

Позначення часу
Tшт - штучний час, хв;

To - основне (технологічне) час на операцію, хв;

Tв - сумарне допоміжний час на операцію, хв;

Tтех, Toрг - час технічного і організаційного обслуговування, хв;

Toтл - час на додатковий відпочинок, хв;

Tшк - штучний час, хв;

Tпз - підготовчо-заключний час, хв;

tв - допоміжний час на певні прийоми

Позначення режимів різання

v - швидкість різання, м / хв;

v x.x - швидкість зворотного (холостого) ходу, м / хв;

v p.x - швидкість робочого ходу, м / хв;

n - число обертів шпинделя в хвилину, об / хв, хв-1;

n1 - число оборотів зворотного обертання шпинделя в хвилину, об / хв, хв-1;

s - подача за один оборот шпинделя, мм / об;

sz - подача на зуб, мм / зуб;

SМ - подача за 1 хв (хвилинна), мм / хв;

t - глибина різання, мм;

N - потужність різання, кВт;

N д - потужність електродвигуна, кВт;

Nе - ефективна потужність на шпинделі верстата, кВт;

η - коефіцієнт корисної дії верстата (к.к.д.);

S - крок різьби, мм;

T - період стійкості інструменту, хв;

Ks - поправочний коефіцієнт на подачу;

Kv - поправочний коефіцієнт на швидкість різання;

KN - поправочний коефіцієнт на потужність.


Позначення механічних одиниць

σі - межа текучості, кГс/см2;

σв - межа міцності, кГс/см2;

δ - відносне подовження, %;

ψ - відносне звуження, %;

HB - твердість по Брінеллю;

HR - твердість по Роквелу;

HV - твердість по Вікерсу
Геометричні параметри інструменту

φ – головний кут у плані, град;

r – радіус при вершині різця, мм;

H – висота державки різця, мм.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни «Технічне нормування робіт

у ремонтно-механічних цехах»

Освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

прискореної денної форми навчання

№ темирозділ

Зміст теми змістового модулю

Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні

Лаб

СРС

1

Змістовий модуль 1 Основи технічного нормування

Тема 1.1 Трудовий процес, та технічна норма часу, її структура. Методи нормування трудових процесів

7

1

2

4
Змістовий модуль 2 Технічне нормування робіт на металорізальних верстатах

Тема 2.1 Методика нормування робіт на металорізальних верстатах.

18

1

12

5

2

Змістовий модуль 3

Нормування ливарних, ковальско-пресових і термічних робіт

11

1

4

6

3

Тема 3.1. Методика нормування ливарних робіт

3

1
2

4

Тема 3.2. Нормування ковальско-пресових робіт

4
2

2

5

Тема 3.3 Нормування термічних робіт

4
2

2

6

Змістовий модуль 4 Нормування слюсарних, слюсарно-складальних і зварювальних робіт

Тема 4.1 Основи нормування ливарних, ковальско-пресових і термічних робіт

12

1

6

5

7

Змістовий модуль 5 Нормування ремонтних і монтажних робіт

Тема 5.1 Нормування робіт по демонтажу та монтажу вузлів і обладнання металорізального устаткування


12

1

4

7
Усього

60

5

28

27ЗМІСТ ПО ТЕМАМ
Змістовий модуль 1. Основи технічного нормування
Тема 1.1 Трудовий процес, та технічна норма часу, її структура. Методи нормування трудових процесів

Робочий час, норма робочого часу, її законодавче забезпечення. Зменшення норми робочого часу. Структура часу використання устаткування. Час роботи і час перерв. Мета вивчення часу використання устаткування. Шляхи підвищення ефективності використання устаткування. Виробничий процес: сутність, класифікація. Технологічний процес. Структура часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають на тривалість виробничого процесу. Мета вивчення часу тривалості виробничого процесу. Виробнича операція: визначення класифікація. Структура виробничої операції в технологічному і трудовому відношенні. Поняття трудового процесу та його взаємозв'язок з виробничим процесом.

Фотографія робочого часу. Сутність фотографії робочого часу. Мета проведення. Різновиди фотографії робочого часу.

Хронометраж. Хронометраж, його призначення і види. Організація проведення хронометражних спостережень.

При розробці і встановленні технічно обґрунтованих норм проводять розподіл виробничого процесу на його складові частини: операції, проходи, робочі прийоми, трудові дії, трудові рухи, переходи.

Структура технічної норми часу. Технічна норма часу. Підготовчо-заключним називається час. Особливістю підготовчо-заключного часу. Операційний час Основний (технологічний) час. Допоміжний час. Час на відпочинок та особисті потреби.

Методи нормування праці. Аналітично-розрахунковий і аналітично-експериментальний, та дослідно-статистичний.

Змістовий модуль 2 Технічне нормування робіт на металорізальних верстатах
Тема 2.1 Методика нормування робіт на металорізальних верстатах.
Методика встановлення норм основного машинного часу на механічних процесах. Встановлення норми виробітку для машинних робіт.

Методика нормування праці робітників – багатоверстатників. Коефіцієнт зайнятості робітника на одному верстаті. Норма обслуговування верстатів одним робітником.

Нормування слюсарних і складальних робіт. Обчислення штучно-калькуляційного часу на слюсарні операції.

Нормування апаратурних процесів. Норма обслуговування для апаратника. Норма виробітку за зміну.

Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. Основні напрями економії нормованих витрат часу в бригада
скачати

© Усі права захищені
написати до нас