Ім'я файлу: navchalna-prohrama-Rytmika.doc
Розширення: doc
Розмір: 78кб.
Дата: 22.06.2022
скачати

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи

Програма


навчальної дисципліни

РИТМІКА

підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність: 012 «Дошкільна освіта»

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти

Львів 2020


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра спеціальної освіти та соціальної

роботи факультету педагогічної освіти

Львівського національного університету

імені Івана Франка

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Рудкевич Наталія Ігорівна — доцент

кафедри спеціальної освіти та соціальної

роботи,

кандидат педагогічних наук.

Призванська Роксоляна Антонівна

старший викладач

кафедри спеціальної освіти та соціальної

роботи.


Програму обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету педагогічної освіти на засіданні кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи
Протокол № __ від “____” __________ 2020 року


Завідувач кафедри спеціальної освіти та

соціальної роботи
___________________ (проф. Островська К.О.) (підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________ 2020 року

Затверджено Вченою радою факультету педагогічної освіти
Протокол № ____ від “____” _________ 2020 року
Голова Вченої ради ___________________ Герцюк Д.Д.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”________________2020 року


ВСТУП
Програму вивчення навчальної дисципліни «Ритміка» складено відповідно до освітньої програми підготовки першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 – «Дошкільна освіта», кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми дошкільного віку.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, логопедія, корекційна педагогіка, історія педагогіки, психологія, етика.

1. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ритміка» є оволодіння студентами змістом та методикою роботи з дітьми в галузі ритмічно-естетичного виховання засобами хореографічного мистецтва, яка включає: теоретичні та практичні знання основ ритміки та хореографії; навички постановки дитячих танцювальних номерів та репетиційної роботи з дітьми дошкільного віку.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ритміка» є:

 • засвоєння студентами теоретичних і практичних питань ритмічного, естетичного та фізичного виховання учнів засобами хореографічного мистецтва;

 • опанування базовими основами ритміки та хореографії, навичками постановки дитячих танців по запису, що позволить майбутнім вчителям грамотно використовувати засоби ритмічного та хореографічного мистецтва, які мають місце у навчально-виховному процесі;

 • формування професійно-педагогічних знань в організації та проведенні всіх форм ритмічної та хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку;

 • забезпечення ефективності виховання студентів засобами ритмічного та хореографічного мистецтва;

 • розвиток відчуття ритму, пластичності, музичного слуху та пам'яті, координації руху тіла, удосконалення фізичних можливостей людини.


1.3. Загальні компетентності:

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

1.3.1. Спеціальні компетентності:

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.
1.4. Програмні результати навчання:

РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.

РН13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

РН14. Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя-дефектолога, асистента вихователя закладу дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти тощо.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні питання теорії та методики музично-ритмічного виховання

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Ритміка». Загальні питання теорії та методики музично-ритмічного та хореографічного виховання.

Тема 2. Значення ритміки та хореографії в системі виховання дітей дошкільного віку. Засоби і методичні особливості курсу.

Тема 3. Основи навчання хореографії.

Тема 4. Дидактичні принципи музично-ритмічного та хореографічного виховання, їх реалізація. Етапи навчання. Методи і методичні прийоми. Взаємозв’язок рухів і музики.

Тема 5. Музичні ігри. Хореографічні вправи.

Змістовий модуль 2. Засоби музичної виразності в системі музично-хореографічного та ритмічного виховання.

Тема 6. Засоби музичної виразності в системі музично-хореографічного та ритмічного виховання.

Тема 7. Методика засвоєння музичних знань та поєднання музики і рухів. Слухання музики.

Тема 8. Методика розучування рухів у відповідності з побудовою періоду музичного твору. Ознайомлення з методичними посібниками.

Тема 9. Методичні компоненти педагогічної системи в роботі музично-ритмічного та хореографічного навчання і виховання В. Верховинця, , Г.Березової.

Тема 10. Ритм і танець – як засіб спілкування. Засоби ритмічної та хореографічної виразності: крок, позиції рук, ніг, постава корпусу, рівновага, стрибок, оберт, виворотність.

Тема 11. Взаємозв’язок рухів і музики.

Тема 12. Музичні ігри, які використовуються для закріплення отриманих навичок та вмінь в узгодженні рухів з музикою.

Тема 13. Загальна характеристика видів ритмічної та хореографічної діяльності, методика їх викладання.

Тема 14. Хореографічні та ритмічні вправи, хороводи, танці. Ходьба, біг. Методика виконання різних форм ходьби та бігу у взаємозв'язку з музичними завданнями.

Тема 15. Основні танцювальні рухи: приставний крок, па галоп, перемінний крок, па польки, крок вальсу. Елементи національних танців. Елементи сучасних танців.

Тема 16.Створення і запис танців. Ритмічна гімнастика.

3. Рекомендована література


Базова

 1. 1. Базарова Н., В.Мей. Азбука классического танца. Методика преподования 1, 2, 3 года обучения. – М., 1964. – 207с.

 2. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания – М., 1986.

 3. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітньої школи. – К.: «Музична Україна», 1989.

 4. Бондаренко Л. Танцуйте с нами (Бальные и массовые танцы для детей школьного возраста). – К.: «Музыкальная Украина», 1988.

 5. Бондаренко Л.Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Муз. Украина, 1985.

 6. Ваганова А. Основи класичного танцю. – Санки-Петербург.: 2001. 190 с.

 7. Верховинець В. Весняночка. – К.: «Музична Україна», 1989.

 8. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: «Музична Україна», 1990.

 9. Колесниченко Ю.Основи народно-сценічного танцю. – Вінниця, 2007.

 10. Роговик Л.Психологія танцю. – Главник, 2007. – с.304

 11. Роговик Л.Психологія танцю. – К.: Главник, 2008.

 12. Ротерс. Т. Музично-ритмічне виховання и художня гімнастика. –М. , 1989. – 175 с.

 13. Тараканова А. „Хореографія – програма для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)”. // Початкова школа № 10,11,12 2000 р.

 14. Шевчук А. Дитяча хореографія. – К.: «Шкільний світ», 2008.

 15. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352с.


Допоміжна

 1. Гелен Ідом і Ніколя Катрак Вчимося танцювати. – К.: Видавництво „Махаон-Україна”, 2001. – 32с.

 2. Детская энциклопедия «Балет». – М.: Астрель АСТ, 2001. – 63с.

 3. Люси Смит Танцы. Начальный курс.- М.: Астрель, 2001. – 47с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік


 2. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, проміжний модульний тестовий контроль, виконання самостійних робіт, підсумковий тестовий контроль.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас