1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: DM.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 501кб.
Дата: 28.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Що таке ПАРАДОКС пантелеєва мусіян.docx
1649060484642794.docx
ВІО_Р3 розкриття питання.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу
для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
(освітні програми «Автомобільні транспортні засоби»,
«Будівельні та дорожні машини і устаткування»,
«Експлуатація, випробування та сервіс машин»)
Київ 2020

2
Програму фахового вступного випробування розроблено фаховою атестаційною комісією для проведення вступних випробувань для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
(освітні програми «Автомобільні транспортні засоби», «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин»).

3
ЗМІСТ
Загальні положення ........................................................................................... 4 1. Дисципліна «Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів» ........ 5 2. Дисципліни «Робочі процеси автомобілів і тракторів» та «Основи проектування автомобілів і тракторів» ................................ 13 3. Дисципліна «Гібридні силові установки» ................................................ 20 4. Дисципліна «Методи випробування та основи сертифікації» ............... 24 5. Дисципліна «Вантажопідйомна та транспортуюча техніка» ................. 29 6. Дисципліна «Експлуатація та обслуговування машин» ......................... 35 7. Дисципліна «Дорожні машини» ................................................................ 39 8. Дисципліна «Машини для земляних робіт» ............................................. 42 9. Дисципліна «Машини для виробництва будівельних матеріалів» ........ 47
Критерії оцінювання підготовленості вступників ....................................... 51
Додаток А. Форма білета фахового вступного випробування ................... 56

4
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Фахове вступне випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
Програма фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Автомобільні транспортні засоби», «Будівельні та дорожні машини і устаткування», «Експлуатація, випробування та сервіс машин») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розроблена фаховою атестаційною комісією на основі освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальністю
133 «Галузеве машинобудування» у
Національному транспортному університеті.
Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі з використанням тестових технологій.
Білет фахового вступного випробування містить 14 питань двох рівнів складності з основних профілюючих дисциплін.
Питання першого рівня складності (з 1-го по 10-е питання білета фахового вступного випробування) передбачають вибір вступником відповіді із наведених у білеті 3 варіантів відповіді, з яких тільки один правильний.
Питання другого рівня складності (з 11-го по 14-е питання білета фахового вступного випробування) передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної відповіді.
Правильний на думку вступника варіант відповіді на питання першого рівня складності вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового вступного випробування.
Відповідь на питання другого рівня складності вступник наводить на бланках письмової відповіді.
Фахове вступне випробування для вступу іноземців проводиться у формі співбесіди.
Вступнику пропонують чотири питання з основних профілюючих дисциплін, які передбачають надання вступником розгорнутої усної теоретичної відповіді.

5
1. ДИСЦИПЛІНА «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ»
1. Експлуатаційні властивості автомобіля.
Визначення поняття «експлуатаційні властивості автомобіля». Основні експлуатаційні властивості та способи їх визначення.
2. Тягово-швидкісні властивості автомобіля.
Визначення поняття «тягово-швидкісні властивості». Оціночні показники
і характеристики тягово-швидкісних властивостей. Офіційні документи, що регламентують визначення оціночних показників тягово-швидкісних власти- востей.
Вихідні характеристики автомобіля, які визначають його тягово- швидкісні властивості. Сили та моменти, що діють на автомобіль при прямолінійному русі. Швидкісна характеристика двигуна. Потужність, яка підводиться до ведучих коліс при усталеному та неусталеному русі автомобіля.
ККД трансмісії, аналіз факторів, які впливають на величину ККД.
Кінематика і динаміка автомобільного колеса при силах, що діють у площині його обертання. Кочення еластичного колеса по жорсткій та нежорсткій опорних поверхнях. Режими кочення колеса. Коефіцієнт опору коченню. Аналіз причин втрат потужності, пов'язаних з коченням колеса.
Обмеження поздовжньої реакції колеса по зчепленню. Коефіцієнт зчеплення.
Вплив експлуатаційних і конструктивних факторів на коефіцієнти опору коченню та зчеплення.
Сили опору руху автомобіля. Потужність сил опору.
Сила опору коченню. Сила опору підйому. Сили дорожнього опору.
Статистичні методи оцінки дорожнього опору. Сумарний коефіцієнт дорожнього опору.
Аеродинамічні сили і моменти, які діють на автомобіль. Методи експери- ментального визначення аеродинамічних коефіцієнтів. Сила лобового опору повітря. Коефіцієнт лобового опору повітря та коефіцієнт обтічності. Фактор обтічності. Формули для визначення сили опору повітря при симетричному та асиметричному обтіканні автомобіля повітряним потоком. Підйомна сила та аеродинамічний перекидний момент. Особливості аеродинаміки автопоїздів.
Засоби для поліпшення аеродинаміки автомобілів і автопоїздів.
Тяга на гаку. Сили, що діють у зчіпному пристрої.
Потужність, яка витрачається на подолання сил опору коченню, підйому та повітря.
Рівняння силового і потужнісного балансів автомобіля. Загальний вигляд рівняння силового балансу. Особливості силового і потужнісного балансів тривісних автомобілів. Циркуляція потужності.
Методи розв'язання рівнянь силового і потужнісного балансів.
Динамічний фактор, динамічна характеристика. Методика використання графіків рівнянь силового та потужнісного балансів, динамічної характеристики для визначення показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Запас потужності та коефіцієнт використання потужності двигуна.

6
Обмеження тягової сили та динамічного фактора по зчепленню.
Визначення нормальних реакцій на колеса двовісного автомобіля при його прямолінійному русі. Особливості розподілу нормальних реакцій на колеса тривісних автомобілів. Коефіцієнти динамічного перерозподілу нормальних реакцій.
Оціночні показники та характеристики прийомистості автомобіля.
Розрахункові методи визначення прискорень, часу та шляху розгону.
Швидкісна характеристика розгону автомобіля. Розрахунок часу обгону.
Динамічне подолання підйомів.
Аналітичні методи визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Алгоритм для розрахунку тягово-швидкісних властивостей на
ЕОМ. Розрахунок середньої швидкості на дорогах зі змінним поздовжнім профілем.
Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на тягово-швидкісні властивості автомобіля.
Експериментальні методи визначення показників тягово-швидкісних властивостей (максимальної швидкості, асу і шляху розгону, коефіцієнта опору дороги та фактора обтічності).
3. Гальмівні властивості.
Гальмівні властивості та методи визначення їх показників. Роль міжнародних правил у нормуванні гальмівних властивостей.
Види гальмування. Зовнішні сили, які діють на автомобіль при гальмуванні за допомогою робочої та запасної гальмівних систем. Питома гальмівна сила та сповільнення автомобіля.
Сповільнення та шлях гальмування. Розрахункові методи визначення сповільнення та шляху гальмування при повному використання сил зчеплення
(екстрене гальмування).
Аналіз процесу екстреного гальмування. Графічне зображення процесу екстреного гальмування. Визначення понять: «середнє усталене сповільнення»,
«шлях гальмування», «шлях зупинення автомобіля». Аналіз факторів, які впливають на час спрацьовування гальмівного привода та час зростання сповільнення. Оцінка точності розрахункових методів визначення сповільнення та шляху гальмування.
Визначення усталеного сповільнення та шляху гальмування при гальмуванні запасною гальмівною системою. Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники гальмування.
Виведення рівнянь для визначення характеристик стоянкової гальмівної системи.
Гальмування з неповним використанням сил зчеплення (службове гальмування). Види службового гальмування. Рівняння для розрахункового визначення сповільнення при одночасному гальмуванні гальмівними механізмами та двигуном.
Гальмівна характеристика. Використання графічних методів для визначення показників гальмівних властивостей при гальмуванні допоміжною гальмівною системою. Визначення швидкості усталеного руху на ухилі дороги.

7
Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на гальмівні властивості автомобіля. Вплив розподілу гальмівних сил на сповільнення та гальмівний шлях.
Методи експериментального визначення гальмівних властивостей на різних етапах руху автомобіля.
Розподіл гальмівних сил між осями автомобіля. Оптимальний розподіл гальмівних сил між осями двовісного автомобіля. Коефіцієнт розподілу гальмівних сил. Аналіз принципів розподілу гальмівних сил. Вимоги щодо розподілу гальмівних сил з урахуванням забезпечення керованості та стійкості автомобіля при гальмуванні. Вимоги до розподілу гальмівних сил між ланками автопоїзда.
4. Паливна економічність.
Визначення поняття «паливно-економічні властивості автомобіля». Оці- ночні показники та характеристики паливної економічності. Норми витрати палива. Паливно-економічна характеристика. Розрахункові методи визначення показників паливної економічності автомобіля. Навантажувальна характерис- тика двигуна. Рівняння витрати палива. Методика побудови паливно-швидкіс- ної характеристики за допомогою рівняння витрати палива. Наближений метод визначення питомих витрат палива. Алгоритм розрахунку паливної економіч- ності автомобіля.
Паливна економічність газобалонних автомобілів.
Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на паливну еконо- мічність.
Експериментальні методи визначення показників паливної економічності.
5. Тягово-швидкісні
властивості
та
паливна
економічність
автомобіля з гідромеханічною трансмісією.
Розвиток тенденцій автоматизації управління автотранспортними засобами та їх соціальне значення. Динамічність автомобіля з гідропередачею.
Вихідна характеристика гідротрансформатора. Передаточне число, коефіцієнт трансформації та ККД гідротрансформатора. Гідромеханічна передача (ГМП).
Особливості тягово-швидкісних властивостей автомобілів з ГМП. Динамічна характеристика та показники прийомистості автомобіля з ГМП. Рівняння витрати палива автомобіля з ГМП.
Методика побудови паливно-економічної характеристики. Способи під- вищення тягово-швидкісних і паливно-економічних властивостей автомобілів з
ГМП.
6. Тяговий розрахунок автомобіля.
Задачі тягового розрахунку. Вихідні дані для тягового розрахунку.
Методика визначення потужності двигуна та побудови його швидкісної зовнішньої характеристики. Методика визначення кількості передач та передаточного відношення трансмісії. Особливості визначення параметрів гідромеханічних трансмісій.
Аналіз показників тягово-швидкісних властивостей автомобілів.

8
7. Керованість та стійкість.
Визначення понять «керованість» та «стійкість». Оціночні показники і характеристики керованості та стійкості. Поліпшення керованості та стійкості як засобів підвищення безпеки руху та покращання умов праці водія.
Криволінійний рух автомобіля. Бокове відведення еластичного колеса та процеси, що відбуваються при цьому в контакті колеса з опорною поверхнею.
Коефіцієнт опору боковому відведенню та його залежність від конструктивних
і експлуатаційних факторів. Ковзання колеса. Коефіцієнт зчеплення при ковзанні колеса в будь-якому напрямі. Визначення миттєвого центру повороту автомобіля та ланок автопоїзда. Розрахунок координат центра повороту автомобіля. Радіус повороту. Кутова швидкість повороту автомобіля. Поняття про повороткість автомобіля.
Стійкість автомобіля при криволінійному русі.
Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку руху. Сили інерції, бокові та поздовжні реакції опорної поверхні, що діють на автомобіль при його русі зі змінною швидкістю по траєкторії змінної кривини, а також по колу.
Розподіл бокових і нормальних реакцій між колесами двовісного автомобіля при криволінійному русі. Крен підресореної маси автомобіля. Вісь крену.
Вплив крену на керованість автомобіля.
Поперечна стійкість автомобіля при русі по колу. Розрахунок критичної швидкості по боковому ковзанню без урахування та з урахуванням поздовжніх реакцій. Розрахунок критичних швидкостей по боковому ковзанню коліс передньої і задньої осей двовісного автомобіля. Вплив співвідношення між ковзанням передніх і задніх коліс на процес втрати стійкості та керованості.
Критична швидкість руху по поперечному перекиданню. Коефіцієнт поперечної стійкості. Поперечне перекидання автомобіля. Вплив крену кузова та деформації шин на критичну швидкість по перекиданню. Критичні кути косогору по боковому ковзанню та перекиданню. Коефіцієнт поперечної стійкості.
Розрахунок радіуса повороту автомобіля як функції швидкості руху.
Критерій реакції автомобіля на керуючий вплив водія. Вплив на кривизну траєкторії автомобіля сталої зовнішньої бокової сили.
Критична швидкість руху автомобіля по кутовій швидкості повороту.
Перехідні процеси після припинення дії зовнішньої сили.
Вплив людського фактора на стійкість системи «автомобіль - водій» по кутовій швидкості повороту. Стійкість прямолінійного руху системи
«автомобіль – водій» і способи її оцінки. Алгоритм розрахунку керованості та стійкості автомобіля.
Аеродинамічна стійкість. Бокова аеродинамічна сила та перевертальний аеродинамічний момент. Підйомна сила та перекидний момент. Рух автомобіля при дії на нього бокової сили та перевертального моменту. Вплив на стійкість положення метацентру. Стійкість при гальмуванні. Стійкість автопоїзда. Вплив причепів на стійкість автопоїзда.
Стабілізація та автоколивання керованих коліс. Коливання керованих коліс автомобіля відносно осі шворня. Причини, що обумовлюють ці

9 коливання. Пружний стабілізуючий момент шини. Швидкісний та масовий стабілізуючий момент.
Автоколивання керованих коліс. Причини та умови виникнення автоколивань. Способи зменшення автоколивань коліс.
Визначення кутової швидкості та радіуса повороту автомобіля при дорожніх випробуваннях. Визначення стабілізуючого моменту керованих коліс.
Експериментальне визначення показників керованості та стійкості.
8. Маневреність.
Визначення поняття «маневреність». Оціночні показники маневреності.
Маневреність одиночних автомобілів та автопоїздів. Експериментальні методи оцінки маневреності автотранспортних засобів.
9. Плавність ходу.
Визначення поняття «плавність ходу». Оціночні показники та нормативи.
Вплив плавності ходу на продуктивність та безпеку руху автомобіля. Основні поняття про вплив вібрації на людину. Нормативно-технічні документи щодо допустимого рівня вібрації. Автомобіль як коливальна система. Приведена жорсткість пружних елементів підвіски.
Вільні коливання підресорених мас і непідресорених мас. Умови незв'язаності коливань передньої та задньої підвісок. Коефіцієнт зв’язку.
Парціальні частоти коливань. Низькочастотні та високочастотні коливання.
Наближені формули для визначення власних частот коливань підресореної та непідресореної мас.
Вимушені коливання та амплітудно-частотна характеристика. Сили, що обумовлюють ці коливання. Мікропрофіль дороги. Вимушені коливання при русі двовісного автомобіля по дорозі синусоїдального профілю. Амплітудно- частотна характеристика. Низькочастотний і високочастотний резонанс.
Вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники плавності ходу автомобіля.
Коливання на дорогах із випадковим мікропрофілем. Характеристики мікропрофілю дороги. Характеристики параметрів коливань автомобіля на дорогах із випадковим мікропрофілем.
Віброакустичні властивості автомобіля та їх вплив на пасажирів і водія.
Експериментальні методи оцінки плавності ходу.
10. Прохідність.
Визначення поняття «прохідність автомобіля». Оціночні показники про- хідності. Роль підвищення прохідності автомобіля у вирішенні транспортних проблем. Вплив прохідності на безпеку руху.
Характеристики дорожніх покриттів, грантової поверхні та снігової цілини.
Класифікація автомобілів за прохідністю. Показники профільної та опор- ної прохідності. Конструктивні засоби, що забезпечують підвищення прохід- ності автомобіля: тип й конструктивні особливості колісного рушія, трансмісії, підвіски.
Експериментальне визначення показників прохідності.

10
Орієнтовні питання для фахового вступного випробування
Питання першого рівня складності
1. Що називають швидкісною зовнішньою характеристикою двигуна?
2. Які характерні точки швидкісної зовнішньої характеристики двигуна?
3. Що таке ККД трансмісії автомобіля
4. Які фактори впливають на значення ККД трансмісії автомобіля?
5. Що таке радіус кочення автомобільного колеса?
6. Що таке динамічний радіус автомобільного колеса?
7. Що таке вільний радіус автомобільного колеса?
8. Що таке статичний радіус автомобільного колеса?
9. Що таке коефіцієнт опору коченню колеса?
10. Які фактори впливають на чисельне значення коефіцієнта опору коченню колеса?
11. Що таке коефіцієнт зчеплення колеса з опорною поверхнею
12. Які фактори впливають на чисельне значення коефіцієнта зчеплення колеса з опорною поверхнею?
13. За якою формулою обчислюється сила опору коченню автомобіля?
14. За якою формулою обчислюється сила опору підйому автомобіля?
15. За якою формулою обчислюється сила опору повітря?
16. За якою формулою обчислюють тягову силу на ведучих колесах?
17. Що таке тягова діаграма руху автомобіля?
18. Що таке динамічний фактор автомобіля?
19. Що таке динамічна характеристика автомобіля?
20. Для чого слугує коефіцієнт обертових мас автомобіля?
21. Чим обумовлені обмеження максимальної тягової сили автомобіля?
22. За якою формулою обчислюється потужність на ведучих колесах автомобіля?
23. За якою формулою обчислюється максимальне сповільнення автомобіля при гальмуванні?
24. За якою формулою обчислюється коефіцієнт розподілу гальмівних сил при гальмуванні?
25. За якою формулою обчислюється шлях ефективного гальмування автомобіля?
26. За якою формулою обчислюється шлях зупинки автомобіля?
27. Що таке діаграма гальмування?
28. За якою формулою обчислюється шляхова витрата палива?
29. Що характеризують параметри опорно-зчіпної прохідності автомобіля?
30. Що характеризують параметри профільної прохідності автомобіля?
31. За якої умови можливий поворот автомобіля?
32. Який вираз описує необхідне співвідношення між кутами повороту керованих коліс автомобіля?
33. У якому випадку повороткість автомобіля є нейтральною?
34. У якому випадку повороткість автомобіля є недостатньою?

11 35. У якому випадку повороткість автомобіля є надлишковою?
36. Що визначають критичні кути косогору дороги?
37. Що визначають критичні кути підйому (спуску) дороги?
38. За якою формулою обчислюють критичну швидкість по перекиданню автомобіля?
39. За якою формулою обчислюють критичну швидкість по ковзанню автомобіля?
40. Що визначають габаритні радіуси повороту автомобіля?
41. Чим визначається габаритна смуга руху?
42. Що визначають параметри вільних коливань автомобіля?
43. Що називають радіусом кривизни траєкторії руху автомобіля?
44. Яким способом можна здійснювати поворот АТЗ?
45. Що називають самоустановлювальною віссю?
46. Що таке статична повороткість автомобіля?
47. Що таке динамічна повороткість автомобіля?
48. За якою формулою обчислюють потужність опору повітря?
49. За якою формулою обчислюють кінетичну енергію автомобіля?
50. Що називають коефіцієнтом розподілу підресорених мас автомобіля?
51. Як визначається приведена жорсткість підвіски автомобіля?
52. У якому режимі коефіцієнт опору коченню колеса найменший?
53. Що визначає динамічна характеристика по зчепленню?
54. Як змінюються реакції опорної поверхні на передні і задні колеса автомобіля при дії тягової сили?
55. Що таке коефіцієнт розподілу гальмівних сил?
56. Що забезпечує антиблокувальна система гальм?
57. Як сповільнення автомобіля впливає на перерозподіл нормальних реакцій опорної поверхні на колеса передньої і задньої осі автомобіля?
58. Чи поліпшує безступенева трансмісія тягово-швидкісні властивості автомобіля?
59. Як визначається відцентрова сила автомобіля?
60. У якому режимі кочення коефіцієнт поперечної стійкості колеса найбільший?
61. Як визначається коефіцієнт поперечної стійкості автомобіля?
62. Які умови необхідно виконувати для забезпечення стійкості автомобіля при входженні в поворот?

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас