1   2   3
Ім'я файлу: 013 Початкова осв_та.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 854кб.
Дата: 14.07.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лекція. Скло та інші матеріали і вироби з мінеральних розплавів.
«Психологія»
1. Предмет психології
Основні галузі психологічних знань. Принципи класифікації галузей психології, структура сучасної психологічної науки. Поняття про загальну психологію. Зв'язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка.
Психологія і філософія. Психологія і соціологія.
2. Методи дослідження в сучасній психології.
Основні методи дослідження в психології. Спостереження, його різновиди. Вимоги до наукового спостереження. Експеримент. Види експерименту, їх характеристики. До, методи психології: тест, опитування, аналіз продуктів діяльності. Особливості, позитивні і негативні сторони додаткових методів психології.
3. Відчуття.
Поняття про відчуття. Їх роль у житті та діяльності людини. Рефлекторна п відчуттів, рецептори та аналізатори. Класифікації та різновиди відчуттів.
Характер відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість відчуттів. Основні властивості віку. Сенсибілізація. Синестезія. Адаптація відчуттів та її види.
4. Сприймання.
Поняття про сприймання. Властивості сприймань: предметність, ціл структурність, константність, осмисленість. Аперцепція. Класифікація сприймань, сприймань. Сприймання простору, руху, часу.
5. Мислення.
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності людини.
Особливості процесу мислення. Мислительні операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація. Форми мислення. Поняття, його види та основні характеристики. Судження та умовивід як форми мислення їх різновиди. Міркування. Основні види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне. Індивідуальні особливості мислення.
6. Пам'ять.
Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті. Різновиди пам'яті. Характеристика основних процесів пам'яті. Запам'ятовування та його різновиди. Відтворення та його різновиди, забування та його причини. Типи пам'яті та її
індивідуальні особливості.
7. Уява.
Поняття про уяву. Уява як специфічний вид діяльності. Уява і особистість. Фізіологічне підґрунтя уяви. Процес створення образів уяви.
Аглютинація. Гіперболізація. Наголошування. Типізація. Різновиди уяви.
Мимовільна та довільна уява. Творча і репродуктивна уяви. Художня, технічна та наукова уява. Мрія як особлива форма уяви.
8. Темперамент.
Поняття про темперамент. Історія уявлень про темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Типи

12 темпераменту та їх психологічна характеристика. Сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік. Основні властивості темпераменту: сензитивність, реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертованість та
інтровертованість. Роль темпераменту в діяльності людини.
8. Здібності.
Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика здібностей.
Структура здібностей. Різновиди здібностей. Загальні і спеціальні здібності.
Здібності і типи людей. Природні передумови формування здібностей.
Індивідуальні відмінності у здібностях.
9. Характер.
Поняття про характер. Природні та соціальні передумови формування характеру. Структура характеру. Зв'язок рис характеру. Акцентуації характеру. Вчення про характер в історії психології. Формування характеру.
Характер і обставини. Вчинок і формування характеру. Характер і темперамент.
10. Психічний розвиток немовляти. Роль спілкування дитини з дорослим у психічному розвитку немовляти. Особливості спілкування дитини з дорослим упродовж немовлячого віку. Спільна діяльність дорослого і дитини. Наслідування. Експресивні дії як основний засіб спілкування в немовлячому віці. Формування передумов засвоєння мовлення. Лепет.
11. Загальна характеристика раннього віку. Характеристика соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку. Основні новоутворення раннього віку. Прямоходіння, розвиток предметної діяльності та оволодіння мовою - найважливіші досягнення дитини в ранньому віці. Ситуативність як головна характеристика раннього віку.
Предметно-маніпулятивна діяльність - провідний вид діяльності в ранньому віці. Розвиток маніпуляцій. Основні етапи розвитку предметних дій в ранньому дитинстві. Співвідносні та орудійні дії. Стадії розвитку орудійних та співвідносних дій.
12. Розвиток пізнавальної сфери дитини раннього віку. Розвиток мовлення в ранньому дитинстві. Активний і пасивний словник. Кількісна і якісна характеристика активного словника на різних вікових відрізках раннього віку. Автономне мовлення.
Розвиток сприймання і утворення уявлень про властивості предметів.
Розвиток наочно-дійового мислення в предметній діяльності дитини раннього віку. Розвиток пам'яті та уваги у ранньому віці.
13. Передумови формування особистості дитини раннього віку.
Оволодіння мовленням, предметно-маніпулятивною діяльністю
і самостійним способом пересування основні фактори зародження самосвідомості дитини. Етапи формування самосвідомості. Формування самооцінки дитини раннього віку. Роль імені у становленні особистості дитини раннього віку.
Розвиток почуттів. Особливості емоційної сфери дитини раннього віку.
Виникнення прагнення до самостійності.

13
Криза трьох років. Основні прояви кризи трьох років. Особистісні новоутворення в період кризи трьох років. Можливі шляхи виходу із кризи.
14. Психологічна характеристика діяльності дитини дошкільного віку.
Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника. Розвиток ігрової діяльності в дошкільному віці. Соціально-історична природа гри. Значення гри в житті дитини.
15. Пізнавальний розвиток дитини дошкільного віку. Особливості уявлень дошкільника про оточуючий світ. Опосередкованість пізнавальних
інтересів дитини. Розвиток активності та самостійності мислительної діяльності дошкільника.
Сенсорний розвиток дошкільника. Сенсорні еталони. Орієнтування в просторі. Орієнтування в часі. Розвиток уваги та пам'яті дошкільника.
Розвиток уяви дошкільника. Функції уяви дошкільника та етапи її розвитку.
Форми прояву уяви дошкільника.
16. Формування особистості дитини дошкільного віку. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Вплив дорослого на розвиток особистості дошкільника. Формування самосвідомості. Самооцінка. Основні мотиви поведінки. Формування моральних якостей особистості. Розвиток почуттів. Потреба в любові і заохоченні. Ревнощі. Співчуття. Страхи.
Розвиток довільної поведінки в дошкільному віці. Спілкування та взаємини дошкільника з ровесниками.
17. Психічний розвиток і нормування особистості молодшого школяра.
Зміна об'єктивних умов психічного розвитку з приходом дитини в школу.
Учбова діяльність як ведучий вид діяльності, який визначає психічний розвиток молодших школярів. Формування особистості молодшого школяра.
Формування характеру. Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра. Розвиток уваги і уважності. Розвиток сприймання і спостережливості. Розвиток пам'яті і формування прийомів запам'ятовування.
Розвиток мислення і формування прийомів і способів розумової діяльності.
Розвиток уяви. Розвиток мови в молодшому шкільному віці.
18.Психологія підлітка. Розвиток психічних пізнавальних процесів у підлітковому віці. Формування особистості у підлітковому віці. Соціальна ситуація розвитку у підлітковому віці. Взаємини з дорослими та ровесниками у підлітковому віці. Міжособистісне спілкування у підлітковому віці. Криза підліткового віку.
19. Психологія ранньої юності. Розвиток психічних пізнавальних процесів у юнацькому віці. Психологічні новоутворення юнацького віку. Професійне та особистісне самовизначення у юнацькому віці. Формування особистості у юнацькому віці. Соціальна ситуація розвитку у юнацькому віці. Взаємини з дорослими та ровесниками у юнацькому віці.

14
«Методика навчання української мови»
1. Методика навчання української мови у початковій школі як педагогічна наука. Наукові основи методики навчання грамоти. Методика навчання грамоти. Формування правописних навичок у першокласників.
2. Наукові основи методики розвитку мовлення молодших школярів.
Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. Методика роботи над словосполученням, реченням, текстом. Перекази. Види переказів. Методика написання переказів. Твори. їх класифікація і методика проведення у початковій школі.
3. Методика вивчення основ фонетики і графіки у початковій школі.
Методика вивчення морфемної будови слова у початковій школі. Методика вивчення елементів граматики у початковій школі. Методика вивчення орфографії у школі першого ступеня. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і читання у початковій школі.
4. Теоретико-методичні основи читання. Формування в російськомовних першокласників навички читання на мотиваційно-мовленнєвій основі.
Особливості роботи над творами різних родів і жанрів. Методика роботи над художнім твором у початковій школі. Методика формування читацької, самостійності учнів початкової школи.
«Методика навчання математики»
1. Методика навчання математики в початкових класах як педагогічна наука. Предмет і завдання методики навчання математики у початковій школі. Методика математики в системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками. Методи наукових досліджень, що застосовуються у процесі розробки методики викладання початкового курсу математики.
2. Огляд розвитку методики навчання математики в початкових класах і перспективи її подальшого вдосконалення. Становлення та розвиток вітчизняної методики навчання математики в початкових класах. Основні напрямки розвитку методики навчання математики за кордоном.
Перспективи подальшого вдосконалення методики навчання математики в початкових класах.
3. Початковий курс математики як навчальний предмет. Мета навчання математики за Державним стандартом початкової освіти. Типові освітні програми Нової української школи. Зміст та очікувані результати навчання математики за циклами (1-2 та 3-4 класи). Методика розкриття змісту початкового курсу математики: формування математичних понять, предметних і загальнопредметних умінь та навичок.
4. Методи навчання математики в початкових класах. Сутність і функції методів навчання. Вимоги до них. Класифікація методів навчання. Вибір і поєднання методів навчання. Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики. Дидактична гра як метод навчання математики у початковій школі.

15 5. Засоби навчання математики в початкових класах. Загальна характеристика засобів навчання, їх роль у навчанні математики. Основні види засобів навчання математики в початкових класах. Використання
інтерактивної дошки у навчанні математики.
6. Форми організації навчання математики в початкових класах. Урок – основна форма організації навчання математики учнів початкової школи.
Вимоги до сучасного уроку математики. Основні види уроків математики в початковій школі. Особливості організації уроків у 1-2 класах.
5. Контроль та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів за математичною змістовою лінією. Функції і принципи контролю. Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів з математики (методи і прийоми контролю, критерії оцінювання і рівні навчальних досягнень). Вимоги до усного і писемного мовлення учнів з математики.
6. Особливості навчального змісту теми «Нумерація чисел». Мета і завдання вивчення теми за програмою. Особливості змісту навчального матеріалу нумерації цілих невід'ємних чисел. Підготовчий (дочисловий) період. Вивчення нумерації чисел за концентрами (десяток, сотня; тисяча; багатоцифрові числа).
7. Методика формування конкретного змісту арифметичних дій. Мета і вивчення теми за програмою. Методика формування конкретного змісту арифметики.
8. Методика вивчення усних і письмових прийомів обчислень. Методика усних прийомів додавання і віднімання. Методика вивчення табличного множення; складання і засвоєння таблиць множення та ділення, застосування
їх для розв’язування прикладів. Позатабличні випадки множення і ділення.
Методика вивчення письмових додавання, віднімання, множення і ділення.
9. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Роль і місце задач в початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики. Поняття «задача». Система текстових задач у початковому курсі математики. Класи простих задач. Методика роботи над простими задачами кожної групи.
10. Складена задача. Процес розв'язування задач. Поняття «складена задача». Складові процесу розв'язування задач. Особливості роботи над складеною задачею.
11. Методика роботи над задачами окремих типів. Методика роботи над задачами на знаходження четвертого пропорційного. Методика роботи над задачами на пропорційне ділення. Методика роботи над задачами на знаходження невідомого за двома різницями. Методика роботи над задачами на знаходження середнього арифметичного. Методика роботи над задачами на рух та спільну роботу.
12. Методика роботи над задачами з логічним навантаженням. Основні групи задач з логічним навантаженням у початковій школі та методика їх розв'язування.

16 13. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу. Мета, зміст і завдання теми. Формування і розвиток уявлень про числові вирази. Перетворення і порівняння виразів. Числові рівності та нерівності й методика їх вивчення.
Методика навчання учнів розв'язувати рівняння та нерівності. Формування уявлень про функціональну залежність. Основні види функціональної залежності: лінійна залежність, прямо пропорційна залежність, обернено пропорційна залежність.
14. Методика ознайомлення учнів з дробами. Мета, зміст і завдання вивчення дробів. Методика формування уявлень про частини. Формування уявлення про дроби, порівняння дробів. Розв'язування задач на знаходження частини числа та числа за його частиною
15. Методика вивчення найважливіших величин. Мета, зміст і завдання теми. Методика вивчення довжини. Ознайомлення, способи вимірювання довжини відрізка, одиниці вимірювання довжини та їх співвідношення.
Методика вивчення маси. Вимірювання маси, одиниці вимірювання та їх співвідношення. Методика вивчення часу. Стандартні одиниці часу та співвідношення між ними. Розв'язування задач на знаходження початку, кінця та тривалості події. Методика вивчення місткості. Ознайомлення з
ємкістю, вимірювання об'єму, одиниці вимірювання та їх співвідношення.
Методика вивчення площі. Ознайомлення з площею фігури. Вимірювання площі фігури за допомогою палетки. Площа прямокутника. Методика вивчення площі геометричних фігур і формування умінь вимірювання площі.
Одиниці вимірювання площі та їх співвідношення.
16. Методика вивчення геометричного матеріалу. Мета, зміст і завдання вивчення геометричного матеріалу у початкових класах. Розвиток просторових уявлень молодших школярів. Методика ознайомлення учнів з різними геометричними фігурами (точка, крива і пряма лінії, відрізок, ламана лінія, многокутник, кут, коло і круг тощо) та їх найпростішими властивостями. Формування умінь вимірювати, будувати, конструювати, малювати геометричні форми. Периметр многокутника. Методика формування уявлень про геометричні тіла.
«Методика навчання природознавства»
1. Методика навчання природознавства як педагогічна наука. Її предмет, завдання, методи дослідження. Методика навчання природознавства в початкових класах як педагогічна наука. Її предмет. Трирівневий характер змісту методики.
Загальна суть змісту кожного рівня,
їх взаємопідпорядкування і взаємозумовленість. Структура методичної системи педагогічного управління процесом навчання природознавства. Завдання методики навчання природознавства.
2. Теоретичні засади організації процесу навчання природознавства в початкових класах. Поняття "навчання", "процес навчання". Компоненти процесу навчання: діяльність учителя (педагогічне управління); діяльність учнів (учіння); зміст навчального предмета. Суть основних дидактичних

17 відносин в процесі навчання. Функції, склад, структура навчального предмета на загальнодидактичному рівні. Суть основних теорій оволодіння учнями змістом навчального предмета.
3. Власне педагогічні цілі і зміст курсу природознавства в початкових класах. Загальна власне педагогічна ціль курсу природознавства в початковій школі, її змісті навчального предмета. Суть освітніх, розвивальних і виховних завдань навчання природознавства та їх практичне визначення в конкретних педагогічній ситуації. Загальні і специфічні принципи добору змісту природознавства в початкових класах. Компоненти змісту навчального предмета: знання про природу і способи і уміння і навички; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення де до інших людей і до самого себе.
Види знань у курсі природознавства. Форми оволодіння ними молодшими ш конкретні факти, уявлення, поняття. Їх об'єктивна суть, умови та методика формування.
Уміння, їх характеристика. Закономірності та рівні оволодіння ними школярами. Групи вмінь та методика їх формування в процесі навчання природознавства.
Структурування власне предметного змісту природознавства (складання структурно-логічних схем).
4. Методи навчання природознавства. Дидактична суть і структура методу навчання. Зміст понять «загальнодидактичний метод», «прийом».
Класифікація методів навчання природознавства з урахуванням їх внутрішньої та зовнішньої сторін і логіки пізнавальної діяльності учнів
(індуктивна, дедуктивна навчання за рівнем пізнавальної самостійності
(внутрішня сторона, зміст). Розповідь. Бесіда. Спостереження, дослід, практична робота як методи навчання. їх загальна суть, структура і значення.
Використання різних видів наочних посібників як методи навчання. Вибір і поєднання оптимальних методів у процесі навчання природознавства.
Дидактична гра. Елементи змісту народознавства в курсі природознавства початкової школи. Особливості методики їх використання.
5. Засоби наочності і навчальні посібники у процесі навчання природознавства. Методика їх використання. Принцип наочності в навчанні.
Чуттєвість і наочність об'єктів природи. Класифікація засобів наочності з природознавства для початкової школи: натуральні, образотворчі, аудіовізуальні, моделі. Дидактичні цілі та загальні вимоги до методики використання засобів наочності в процесі навчання природознавства.
Натуральні засоби наочності: об'єкти живої природи (живі рослини і тварини, гербарії, колекції, чучела, вологі препарати) і неживої природи
(колекції, окремі зразки). Образотворчі засоби наочності: об'ємні (муляжі), плоскі (навчальні картини, таблиці, фотографії, малюнки, картки).
Аудіовізуальні засоби наочності: динамічні (кінофільми, телепередачі, грамзаписи і магнітофонні записи), статичні (діафільми, діапозитиви, транспаранти до кодоскопа).

18
Моделі як засоби наочності. Матеріальні моделі: динамічні (телурій), статичні (глобус, рельєфні таблиці). Ідеальні моделі: образні (схематичні малюнки, схеми, карти, план, діаграми, графіки); знаково-символічні; розумові. Підручники і зошити з природознавства. їх структура. Принципи добору змісту для них. Дидактичні цілі і підцілі використання та вимоги до методики роботи з ними в процесі навчання природознавства.
6. Матеріальна база курсу природознавства початкової школи.
Краєзнавчий куточок. Куточок живої природи. Навчально-дослідна ділянка.
Зміст, освітні, розвивальні і виховні цілі, методи, форми організації діяльності (індивідуальна, групова, фронтальна) молодших школярів у куточку живої природи, навчально-дослідній ділянці у процесі уроків, позаурочної і позакласної роботи.
7. Форми організації процесу навчання природознавства. Позаурочна і позакласна робота з природознавства. Поняття "форма організації процесу навчання". Види форм організації процесу навчання природознавства.
Урок – основна форма організації процесу навчання природознавства
Загальні вимоги до уроку природознавства. Типи уроків.
Комбінований урок. Предметний урок. Урок-екскурсія. Узагальнюючий урок. Позаурочна робота. Позакласна робота. Індивідуальна позакласна робота. Групова позакласна робота. Масова позакласна робота. Види масової позакласної роботи з природознавства: екскурсії, походи в природу, вікторини, читацькі конференції, кінолекторії та ін. Особливості дидактичної структури та методики підготовки і проведення.
Взаємозв'язки між позаурочною і позакласною роботою та уроками природознавства. Відображення їх у тематичному плані навчально-виховної роботи з природознавства.
8. Особливості організації процесу навчання природознавства у 1-3 та 4 класах початкової школи. Власне педагогічні цілі навчання природознавства в 1-3 та 4 класах. Аналіз змісту природознавства в 1-3 та 4 класах з метою встановлення: а) ієрархічно-підпорядкованої системи основних уявлень і понять, елементарних природознавчих закономірностей в окремих розділах, в курсах кожного класу і початкової школи в цілому, які відображають суть предметів і явищ природи в їх взаємозв'язках і залежностях; б) розвивальних можливостей змісту природознавства, тобто сукупності навчально- пізнавальних умінь та рівнів їх формування в учнів у 1-3 та 4 класів; в) виховних можливостей змісту природознавства, тобто розробки програми формування якостей особистості молодших школярів на кожному етапі навчання, за умови взаємозв'язку їх діяльності на уроках, в позаурочній і позакласній роботі.
Загальні закономірності визначення і методики досягнення власне педагогічних цілей (освіти, розвитку, виховання) в конкретному процесі навчання природознавства.Тематичне планування з природознавства в 1-3 та
4 класах.

19
Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі навчання природознавства.

1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас