1   2   3
Ім'я файлу: 17.05.docx
Розширення: docx
Розмір: 76кб.
Дата: 25.05.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,

соціальної роботи і мистецтва

Кафедра дошкільної та спеціальної освіти


Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Освітня програма «Дошкільна та початкова освіта»


До захисту допускаю


в. о. завідувача кафедри

І.О. Ніколаєску

(ініціали, прізвище)

_____________

КУРСОВА РОБОТА

Освітнього ступеня БАКАЛАВР

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО СТАЛІ ДІЇ І ПОВЕДІНКУ
Студент групи ЗДО (ПО) Тарасюк Вікторія Олегівна ____________

(шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник док. філос., викл. Панченко О.О. ___________

(вчені ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)


Черкаси 2023

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. У контексті модернізації сучасної освіти та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти у випускника закладу дошкільної освіти повинні бути сформовані певні особистісні якість, серед яких: вміти зібрати свої іграшки, тощо. Таким чином, дитина старшого дошкільного віку повинна керуватися моральними нормами і дотримуватися їх. Відповідно до старшого дошкільного віку діти повинні вміти організовувати та проводити власні ігри, долучатися до спільної діяльності з однолітками.

Зазначимо, що відповідно до змісту Базового компоненту дошкільної освіти, одним із завдань виховання є формування таких соціальних, моральних особистісні властивості дітей як самостійність і відповідальність. Це особливо важливо у зв'язку з формуванням передумов навчальної діяльності, оскільки стосунки дитини з іншими людьми багато в чому навіюють потребу в прояві відповідальність.

Від прояву у дитини відповідальності у виконанні справ (наприклад самостійно зібрати свої іграшки, зібрати свої речі, самостійно одягтися) залежить бажання інших дітей вступити з нею в ігрові відносини, формування значення дитини в колективі. Вміння займатися своєю справою, орієнтація на обов'язкове «треба», необхідні дитині як елемент готовності до школи.

Значний інтерес у контексті нашого дослідження представляють результати досліджень вітчизняних учених, серед яких: В. Горбачової, К. Климової, М. Матюхіної та інші. У працях науковців, відповідальність розглядається як складна і важлива морально-вольова якість особистості, що формується в різних видах дитячої діяльності. Цінними на нашу думку є дослідження К. Абульхановой-Славської, Л. Божович, З. Борисової, В. Горбачової, К. Климової, М. Матюхіної, Н. Мінкіної, А. Суровцевої результати роботи яких свідчать про те, що відповідальне ставлення до обов'язків та їх виконання формуються у дітей у дошкільному віці через тривале тренування волі і характеру дитини при здійсненні спільної діяльності з іншими дітьми і дорослими. Варті уваги й дослідження Є. Корзакової, В. Нечаєвої, Є. Радіної, В. Фокіної у яких розглядаються питання становлення трудової діяльності в дошкільному віці і її можливості для виховання відповідальності. Науковці підкреслюють, що діти не тільки наслідують дорослих, беручи участь в їх праці, а й вчаться розуміти значимість цієї діяльності. Поряд з цим, К. Муздибаєв зазначає, що для формування відповідальності необхідно, щоб дитина емоційно переживала доручене їй завдання, усвідомлювала важливість, необхідність своєї діяльності не тільки для неї самої, а й для інших людей.

Таким чином, аналізуючи значення виховання відповідальності як базової компетентності у становленні всебічно розвиненої особистості, можемо зазначити, що досліджуваний нами феномен зароджується в таких видах діяльності, які вимагають результату на користь інших, а також забезпечують придбання соціально значущих рис характеру самим суб'єктом. У зв'язку з цим, особливу роль у формуванні почуття відповідальності відіграє трудова діяльність, адже саме в ній виникають почуття, пов'язані із задоволенням не тільки особистісних потреб дитини, а й інтересів усього колективу.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати особливості виховання сталих дій та поведінки у дітей старшого дошкільного віку.

Виходячи із поставленої мети, основними завданнями курсової роботи є такі:

  • схарактеризувати проблему формування уявлень про сталі дії та поведінку у дітей старшого дошкільного віку;

  • визначити сутнісні характеристики щодо сталих дій та поведінки у дітей старшого дошкільного віку, їх зміст та особливості формування;

  • розробити методичні рекомендації для вихователів та зробити підбірку ігор, що сприятимуть формуванню сталих дій та поведінки у дітей старшого дошкільного віку

Об’єкт дослідження: уявлень про сталі дії і поведінку у дітей старшого дошкільного віку.

Предметом дослідження є: процес формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сталі дії і поведінку.

Пpaктичнe значення дослідження полягає у тому, що його peзультaти можуть бути викopистaнi у педагогічній діяльності виxoвaтeлями закладів дошкільної освіти під час роботи з дітьми старшого дошкільного, а також при розробці занять виховного спрямування та мeтoдичниx peкoмeндaцiй, пам’яток, брошур для батьків.

Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку викopистaниx джерел та додатків.  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас