Ім'я файлу: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ_1585818204.doc
Розширення: doc
Розмір: 49кб.
Дата: 09.04.2020
скачати
ТЕСТИ

з дисципліни «Управління проектами»
1. Проект — це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

г) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його вирішення;

д) задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

Відповідь: г).
2. До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану для досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.

Відповідь: г).
3. До стадій життєвого циклу управління проектом не відносяться:

а) зародження;

б) зростання;

в) зрілість;

г) оцінка проекту;

д) завершення проекту.

Відповідь: в).
4.       Основними критеріями прийняття проекту є:

а) технічна та технологічна можливість його реалізації;

б) довгострокова життєздатність;

в) економічна ефективність;

г) організаційне та адміністративне забезпечення;

д) всі відповіді вірні.

Відповідь: г).
5. Відповідно до функціональної структури управління проектами:

а) керівництво здійснює лінійний керівник через групу підпорядкованих йому функціональних керівників, кожний з яких керує певними підрозділами в межах доручених функцій;

б) створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники проектів. Ці групи формують зі спеціалістів відповідних функціональних відділів;

в) створюється спеціальний підрозділ для розв’язання конкретного завдання, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань.

Відповідь: а).

 

6. При розв’язанні проблемних завдань, пов’язаних з переорієнтуванням цілей організації чи зміною шляхів їх досягнення, найефективнішою формою реалізації проектів є:

а) матричне управління;

б) функціональне управління;

в) проектне управління.

Відповідь: в).
7. Для якої організаційної структури характерна проста система планування та звітності, так як всі члени команди тісно взаємодіють:

а) функціональної;

б) матричної;

в) проектної

Відповідь: б).
8. Процес розробки планів охоплює такі етапи проектного циклу:

а) створення концепції проекту;

б) вибір стратегічного рішення щодо виконання проекту і розробка деталей проекту;

в) укладання контрактів;

г) виконання робіт;

д) завершення проектів;

е) всі відповіді вірні.

Відповідь: б).
9. Для одержання узагальненого показника реалізації проекту з метою контролю потрібно:

а) розробити систему показників, на основі яких порівняти виконання робіт за часом і вартістю;

б) визначити обсяги виконання робіт;

в) визначити грошові витрати на реалізацію проекту;

г) вірні відповіді а) та б).

Відповідь: г).
10.Структура проекту — це:

а) спосіб управління проектом;

б) комплекс взаємовідносин, що пов’язує виконавців проекту між собою;

в) сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які представлені з різним ступенем деталізації.

Відповідь: в).
11. Який з наступних підходів не застосовується при структуризації проекту:

а) за життєвим циклом проекту;

б)за компонентами продукту;

в) функціональний підхід;

г) лінійний підхід;

д) географічний підхід;

ж) за відповідальністю.

Відповідь: г).
12.  WBS – це:

а)ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт із виконання проекту і подана у графічному вигляді.

б)сукупність декількох рівнів, кожний з яких формується в результаті синтезу робіт попереднього рівня.

Відповідь: а).
13. Календарне планування – це:

а) складання й коригування термінів виконання комплексів за роками та кварталами і визначення потреби у ресурсах для кожного етапу робіт;

б) складання й коригування робіт із деталізацією завдань на місяць, тиждень або добу;

в) складання й коригування розкладу виконання робіт, згідно з яким роботи, які виконуватимуть різні організації, взаємо узгоджуються в часі з урахуванням можливостей їх забезпечення матеріально-технічними та трудовими ресурсами.

Відповідь: в).
14. Сіткове планування — це:

а) одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів та довгострокових комплексів, проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує оптимізацію на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

б) планування, що передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх виконавців тематики та номенклатури робіт із підготовки виробництва, проведення необхідних розрахунків з обсягу робіт, складання графіків виконання останніх.

Відповідь: а).
15. Сіткова модель — це:

а) інформаційно-динамічна модель, яка відображає взаємозв’язки між технічними елементами проекту;

б) будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій;

в) кінцеві результати попередніх робіт, що є моментом завершення планової дії;

г) множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.

Відповідь: а).
16. Всі наступні ситуації є перевагами проектної організаційної структури КРІМ:

а). Керівник проекту має повне керівництво над проектом.

б). Обладнання й люди об'єднані через проекти.

в) Лінії комунікацій скорочені.

г). Командна робота та почуття причетності.

д) Члени команди підлеглі одному керівникові.

Відповідь: д).

17. Які фактори з наступних НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ перевагами матричної структури управління проектом?

а) Зв'язки між функціональними підрозділами розширена

б) Дублювання ресурсів мінімізоване

в). Політики в організації погоджені

г) Є дві групи керівників - функціональні й адміністративні менеджери

д) Керівники - члени команди мають функціональні обов’язки відповідно після того, як проект буде розроблений

Відповідь: б).
18. Який з наступних перелічених етапів не використовується при плануванні ресурсів:

а) оцінка потреби у ресурсах;

б) зіставлення потреби й наявності ресурсів;

в) визначення потреби ресурсів по проекту;

г) отримання необхідних ресурсів за підписаними договорами;

д) формування графіків постачання ресурсів.

Відповідь: г).
19. Бюджет проекту — це:

а) план, який виражається у кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети;

б) комплекс документальних розрахунків, необхідних для визначення розміру витрат на проект;

в) це документ, що визначає вартість проекту;

г) це інструмент контролю й аналізу витрат коштів і ресурсів на проект.

Відповідь: а).


20. Що містить у собі життєвий цикл проекту?

а) Стадії й етапи.

б) Етапи.

в) Фази, стадії й етапи.

Відповідь: в).

21. На якому тимчасовому відрізку життєвого циклу проекту розраховується комерційна ефективність проекту?

а) На передінвестиційному.

б) На інвестиційному.

в) На експлуатаційному.

г) На всіх.

Відповідь: а).
22. На якому етапі реалізації проекту визначається перелік цілей, вимоги й завдання проекту:

а) розробка концепції;

б) аналіз проблеми;

в) розробка проекту.

Відповідь: а).
23. Який вид контролю здійснюється безпосередньо під час реалізації проекту з метою оперативного регулювання:

а) попередній;

б) поточний;

в) заключний.

Відповідь: б).

24. Залежно від необхідної точності розрізняють такі технології оцінки виконання проекту:

а) контроль у момент завершення робіт;
б) контроль у момент готовності робіт на 50%;
в) контроль у заздалегідь визначених точках проекту;
г) регулярний оперативний контроль;
д) всі відповіді вірні.
Відповідь: д).

25. Технічні методи зниження ризиків:

а) засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.;

б) включають страхування, заставу, неустойку (штраф, пеню), і т.д.;

в) включають комплекс заходів, направлених на попередження втрат від ризику в випадках виникнення несприятливих обставин, а також на їх компенсацію в випадках виникнення втрат.

Відповідь: а).
26.   Основним положенням концепції системного управління якістю проектів є:

а) кожен учасник проекту причетний (у певних межах) до якості проекту загалом;

б) комплексне управління якістю проекту;

в) відповідальність за стан якості проекту несе лабораторія підприємства;

г) проект є цілісною системою, якою необхідно управляти.

Відповідь: б).
27.   Для якої стадії проекту з метою організації контролю якості необхідний дозвіл пусконалагоджувальної організації та приймальної комісії:

а) доінвестиційної;

б) розробки проекту;

в) реалізації;

г) здачі об’єкта.

Відповідь: г).
28.     Технічну інспекцію на підприємстві здійснює:

а) директор;

б) майстер цеху безпосередньо у процесі виробництва;

в) інспектор постачальника;

г) відділ технічного контролю.

Відповідь: г).
29. Які організаційні структури, як правило, застосовують у практиці формування проектної команди:

а) матрична;

б) лінійно-функціональна;

в) проектна;

г) вірні відповіді а) та в).

Відповідь: в).
30. Проект-менеджер при офіційних переговорах по контракту і при неформальних переговорах з учасниками проекту приймає точку зору іншої сторони, але до певної межі. В такій ситуації він використовує наступний метод управління конфліктом:

а) ухилення;

б) пристосування;

в) компромісу;

г) форсування;

д) вирішення проблем.

Відповідь: в).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас