1   2   3   4
Ім'я файлу: Хореографія. Методика викладання хореографії.docx
Розширення: docx
Розмір: 59кб.
Дата: 21.11.2020

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет культури і мистецтв

Кафедра музичного мистецтва і хореографії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та

науково - педагогічної роботи,

голова науково – методичної ради

Програма атестації здобувачів вищої освіти

«Хореографія. Методика викладання хореографії»


Спеціальність: 6.020202 Хореографія*

Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія; художня культура, сучасна хореографія


Рівень вищої освіти: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 4 роки

Схвалено

на засіданні

науково – методичної ради

факультету культури і мистецтв

« 16 » грудня 2015 р.

Херсон – 2015 р.

Затверджено на засіданні кафедри

Музичного мистецтва і хореографії

Протокол № 4 від 02.11.2015 р.

Завідувач кафедри музичного

мистецтва і хореографії професор Марцинковський С.Л.

Атестація здобувачів вищої освіти з хореографії,

методики викладання хореографії


Пояснювальна записка

Завдання атестації здобувачів вищої освіти з хореографії, методики викладання хореографії – перевірка рівня фахової готовності майбутніх вчителів до роботи.


Екзамен має комплексний характер, включає питання з різних розділів хореографічного мистецтва, які дозволяють уявити цілісність та системність теоретичних знань студентів-хореографів, а також ряд практичних завдань, які дають можливість виявити ступінь сформованості творчих вмінь та навичок з класичного танцю, народно-сценічного, українського танців.

У своїх доповідях на екзамені студенти повинні показати ґрунтовні усвідомлені знання у відповідальності до наступних вимог:

 1. Перевірити якість засвоєння курсів з фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки.

 2. Виявити здібності творчого, педагогічного та наукового мислення, сучасного підходу до реалізації культурно-освітнього напрямку підготовки молоді у руслі особистісно-орієнтованого підходу до реформування освіти в Україні.

 3. Перевірити рівень особистої творчої майстерності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін та їхнє володіння як педагогічними технологіями в цілому, так і методикою навчання предметів.

Повинні знати:

 • витоки народного хореографічного мистецтва;

 • систему формування і розвитку класичного танцю;

 • історико-географічні регіони України та особливості і лексики цих регіонів;

 • вимоги до підбору музичного супроводу занять з хореографічних дисциплін;

 • характеристику комплексу народного одягу відповідно національним особливостям танців;

 • складові частини уроків з хореографічних дисциплін та послідовність вправ екзерсису;

 • процес становлення світового хореографічного мистецтва та шляхи розвитку української національної хореографії;

 • основні вимоги та виразні засоби танцю.

Повинні вміти:

 • орієнтуватися в сучасних напрямках хореографічного мистецтва;

 • виконувати та складати комбінації екзерсису біля станка, на середині зали та allegro класичного, народносценічного, українського народного танців;

 • логічно побудувати комбінації та етюди;

 • співвідносити метро-ритмічні особливості руху та музики;

 • достовірно і виразно виконувати рухи відповідно лексичним особливостям і національному характеру танцю.


Програма має орієнтовний перелік літератури з основних дисциплін. Білети атестації здобувачів вищої освіти включають два теоретичних питання з різних розділів хореографії та одне практичне завдання.

Методика викладання хореографії


- Цілі і задачі викладання хореографії в системі закладів освіти. Концепція розвитку мистецької освіти. Формування навичок й умінь у хореографічному мистецтві. Принципи, методи і форми хореографічного навчання.

- Розвиток художнього смаку в процесі формування світогляду, пізнання навколишнього світу. Розвиток логіки, пам’яті, уваги, творчої активності, смаку в процесі хореографічної діяльності.

- Розвиток на уроках хореографії фізичних якостей дітей: реакції, виносливості, гнучкості, пластичності, координації рухів, сили м’язів, стійкості. Відпрацювання техніки виконання нових рухів.

- Основні принципи побудови уроку з хореографії: структура, зміст, відповідність частин уроку, темп, музичний супровід уроку. Розвиток музичності, виконавської і танцювальної техніки.

- Методика побудови уроку класичного танцю та методика складання комбінацій екзерсису, allegro.

- Методика побудови уроку народно сценічного і українського народного танців та методика складання комбінацій на основі лексичних угрупувань

- Методика підготовки і проведення уроку з хореографії. Підготовча робота вчителя з хореографічних дисциплін. План - конспект уроку

- Основні вимоги до програм з хореографічної діяльності.

- Види планування хореографічного навчання в системі закладів освіти..

- Методи підвищення творчої активності дітей під час хореографічної діяльності

- Вчитель як організатор і керівник навчального процесу.

- Визначення і використання дидактичного і методичних матеріалів в процесі хореографічного навчання.

- Педагогічна майстерність. Особистісні якості вчителя танцю. Вимоги до педагогічної діяльності хореографа.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас