Ім'я файлу: Трудове право, дповідь до теми 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 13.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Глосарій 1 кредит Буглай.doc
Контрольна робота кредит 1 Кримінальне право.docx
эссе критерии.doc
лекцій.pdf
Про УПА.docx
!Вправа Принцеса і дракон.docx
Семінар 8 Очеретяний Є 514.docx
Лекція5.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

кафедра історії

Факультет педагогіки та психології
Доповідь

з дисципліни: «Трудове право»
на тему: «Профспілкові органи як суб’єкти трудового права. Порядок утворення, легалізація та припинення діяльності профспілок»


Студента IV курсу 414 групи

Спеціальності 014.03 Середня освіта

(Історія)

Очеретяного Євгенія Васильовича
Керівник: кандидат юридичних наук, доцент

Ткаля Олена Вікторівна

Миколаїв – 2021р.

Порядок утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок

Конституція України передбачає право громадян на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі профспілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюється виключно Конституцією і законами України (ст. 36).

Повноваження профспілок регламентуються Законом України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності", прийнятим Верховною Радою України 15 вересня 1999 р. Усі інші законодавчі акти у цій сфері застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові. Це - Закон України "Про об'єднання громадян", КЗпП (глави II "Колективний договір", XVI "Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями", ст. 259 та ін.), Закони "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", "Про оплату праці" та інші нормативно-правові акти.

Україною ратифіковано низку конвенцій МОП, що стосуються профспілок. Це - Конвенція № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948 р.) (ратифіковано 11 серпня 1956 р.); Конвенція № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів (1949 р.) (ратифіковано 11 серпня 1956 р.); Конвенція № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються (1971 р.) (ратифіковано 15 травня 2003 р.); Конвенція № 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм (1976 р.) (ратифіковано 17 грудня 1993 р.); Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам (1981 р. ) (ратифіковано 4 лютого 1994 р.).

Ці відносини також регулюються рекомендаціями МОП: № 143 щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються (1971 р.); № 152 щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці (1976 р.); № 163 щодо сприяння колективним переговорам (1981 р.).

Згідно із Законом "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. (зі змінами і доповненнями), професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1).

Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (ст. 2). Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності та видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; особи, які навчаються в навчальному закладі.

Функціями профспілок є представницька і захисна, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, які було збережено в новому законі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина. Член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки. Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють. Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.

Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладенні, зміні або припиненні трудового договору в зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї. Забороняється обумовлювати просування по роботі, оплату праці, а також звільнення з роботи або служби залежністю від членства в профспілках.

Профспілки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадянських організацій, політичних партій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок. Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками щодо їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями. Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.

Належність або неналежність до профспілок не спричиняє яких-небудь обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. У законодавстві знято обмеження щодо кількості членів, необхідної для отримання статусу первинної профспілки.

Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).

Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; у більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України; 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.

Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.

Профспілки мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

Статут (положення) профспілки повинен містити: умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї; права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки; територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності; організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу; умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень; джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання; порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки тощо.

З питань легалізації профспілок, тобто їх державного визнання, точилося багато дискусій, внаслідок яких неодноразово вносилися зміни до ст. 16 "Легалізація профспілок, їх об'єднань" Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Нині встановлено такий порядок легалізації профспілок.

Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції. Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань. На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними ст. 11 цього Закону, включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію з зазначенням відповідного статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілок. У разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первинні профспілкові організації письмово повідомляють про це роботодавця. Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному цією статтею.

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).

Кількість профспілкових організацій та об'єднань в Україні з року в рік зростає. Генеральну угоду на 2004-2005 рр., яка станом на грудень 2007 р. продовжує свою дію, зі Сторони профспілок підписали: 6 профспілкових об'єднань - Федерація профспілок України (41 членська організація), Конфедерація праці України, Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України (2 членські організації), Федерація професійних спілок працівників водного транспорту та плавскладу України (3 членські організації), Федерація морських професійних спілок України, Конфедерація вільних профспілок України; 13 всеукраїнських профспілок. Окрім того до Генеральної угоди приєдналися ще 5 всеукраїнських профспілок.

Станом на грудень 2007 р. Міністерством юстиції України легалізовано 111 всеукраїнських професійних спілок і 14 всеукраїнських об'єднань профспілок. Діють такі об'єднання профспілок: Федерація солідарних профспілок України; Федерація професійних спілок України; Федерація професійних спілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України; Всеукраїнська федерація профспілок "Наше право"; Федерація професійних спілок працівників водного транспорту та плавскладу України; Федерація морських професійних спілок України; Федерація незалежних профспілок України; Федерація незалежних профспілок України; Всеукраїнський конгрес профспілок "Рада"; Всеукраїнська ліга професійних спілок; Федерація професійних спілок транспортників України (ФПТУ); Національна конфедерація професійних спілок України; Національний форум профспілок України; Конфедерація вільних профспілок України.

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати діяльність, яка не суперечить законодавству України. Зокрема, Федерація професійних спілок України виступила однією з організацій - засновниць нового міжнародного профспілкового об'єднання - Міжнародної конфедерації профспілок (МКП). Установчий з'їзд відбувся 1-3 листопада 2006 р. Міжнародна конфедерація профспілок утворена внаслідок злиття Міжнародної конфедерації вільних профспілок і Всесвітньої конфедерації праці. МКП представлятиме 166 млн трудящих через 309 своїх членських організацій у 156 країнах і територіях. Членами МКП в Україні є ФПУ і Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ). На з'їзді була поставлена мета - згуртувати міжнародний профспілковий рух з тим, щоб він був здатний демократизувати процес глобалізації світової економіки.

Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку. Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищими органами відповідно до статутів і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України. Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.

Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань здійснюється шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об'єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.

Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас