Ім'я файлу: Професія нотаріуса та професійна етика.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 31.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Непозовне провадження.docx

Тема:Професія нотаріуса та професійна етика

Теоретичні питання

1.Відповідно до ст.3 ЗУ «Про нотаріат» Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, який володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів.Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України

2. Відповідно до ст.10 ЗУ «Про нотаріат» Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України.

Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його затвердження.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України

За наявності стажу роботи, визначеного у частині другій статті 3 Закону України «Про нотаріат» особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до його складання на підставі подання відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх проведення встановлюється Міністерством юстиції України.

Стаття 10 Закону України «Про нотаріат» визначає повноваження Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та порядок її роботи .

Основними завданнями Комісії є:

 визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір

займатися нотаріальною діяльністю;

 вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття

нотаріальною діяльністю.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 розглядає подання Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції) про допуск осіб, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, до його складення;

 забезпечує проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

 розглядає подання головних управлінь юстиції про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

 До складу Комісії входить чотири представники Мін'юсту, чотири нотаріуси та три представники легалізованих в установленому порядку об'єднань нотаріусів із всеукраїнським статусом.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мін'юсту.

Головою Комісії є Міністр юстиції. Заступник голови Комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

За результатами розгляду питання Комісія може ухвалити рішення про:

1) допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

2) видачу або відмову у видачі Мін'юстом свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3) допуск або відмову в допуску до складення нового кваліфікаційного іспиту особою, яка протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не провадила приватну нотаріальну діяльність і не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

4) підтвердження або не підтвердження кваліфікації особою, зазначеною у підпункті 3 цього пункту;

5) анулювання або відмову в анулюванні свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніш як через рік за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

3. Для одержання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. У випадку подання заяви особисто уповноважена посадова особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві. До заяви додаються такі документи:

 документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

 фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту;

 фотокопія трудової книжки;

 фотокопія паспорта.

При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.

Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Міністерством юстиції протягом 15 днів з дня їх надходження.

Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальної палати України у випадках, визначених цим Законом .Порядок внесення відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду.
Відповідно до ст.12 ЗУ «Про нотаріат» Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:
За рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках:

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності; в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів

медичного характеру, що набрала законної сили;

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з нереабілітуючих

підстав;

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності

особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян;
є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвертою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 Закону України «Про нотаріат»;

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;

и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів;

і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України;

За рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.

4. Стаття 4 Закону України «Про нотаріат» визначає права нотаріуса. Нотаріус має право:

 витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

 одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій

 складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Статтею 5 Закону України «Про нотаріат» визначено обов’язки нотаріуса, а саме : Нотаріус зобов'язаний:

 здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики

 сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

 зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій;

 відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;

 вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил;

 дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;

 надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства;

 постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 29-1 цього Закону,

 проходити підвищення кваліфікації;

 виконувати інші обов'язки, передбачені законом.

5. Відповідно до ст.8(1) ЗУ «Про нотаріат» Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.

Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів,що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

6. Відповідно до статті 13 Закону України «Про нотаріат» помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свій статус з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.

Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору, укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці; дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.

Добір кандидатур і прийняття на роботу помічника приватного нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного помічника.

7. На виконання вимог законодавства та присяги нотаріус повинен:  бути компетентним і старанним;

 захищати права та інтереси людини, суспільства і держави, дотримуючись букви і духу закону;

 сприяти ствердженню в суспільстві віри в закон і справедливість;
 завжди бути чесним, сумлінним, безкорисливим та неупередженим;

 не вчиняти у своїх інтересах та в інтересах інших осіб дій, які могли б поставити під сумнів неупередженість та незалежність нотаріальної діяльності, скомпрометувати нотаріуса і нотаріальну спільноту в громадській думці, завдати шкоди честі та гідності професії нотаріуса;

 не допускати дискримінації особи - учасника нотаріальної дії за расовою, етнічною, національною, посадовою, майновою, релігійною або іншою ознакою, а також посилатися на такі ознаки, що посягають на честь і гідність особи;

 підтримувати всі заходи, які можуть поліпшити якість або доступність професійних послуг у галузі нотаріальної діяльності;

 постійно підвищувати свій професійний рівень, юридичну та технічну компетентність, вивчати чинне законодавство і нотаріальну практику;

 уникати особистої участі в діяльності політичних партій і об’єднань, залучення до політичної діяльності, яке не дозволяє зберегти статус нейтральності, об’єктивності та незалежності професії нотаріуса;

 зберігати нотаріальну таємницю;

 забезпечувати у своїй діяльності високі критерії та вимоги культури спілкування, намагатися в будь-якій ситуації зберігати витримку і особисту гідність.

Професійна діяльність нотаріуса здійснюється за такими принципами:

 об’єктивність та неупередженість;

 незалежність;

 справедливість;

 толерантність;

 компетентність;

 конфіденційність.

Нотаріус виступає як неупереджений порадник, сприяє фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснює їм права та обов’язки, попереджає про наслідки вчинюваних нотаріальних дій з тим, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

Нотаріус забезпечує права і законні інтереси фізичних і юридичних осіб, які до нього звертаються, відповідно до чинного законодавства. Якщо вимоги осіб виходять за межі законодавства, нотаріус повинен відмовити у вчиненні нотаріальної дії. До складання нотаріального документа нотаріус зобов’язаний надавати неупереджені поради сторонам чи особам, які звернулися до нотаріуса, та об’єктивну інформацію про вибір, що надається їм законодавством; перевіряти факти і обов’язкові вимоги з тим, щоб отриманий нотаріусом документ був безспірним і мав юридичну силу.

Нотаріус зобов’язаний зберігати нотаріальну таємницю, не допускати заподіяння шкоди довірливим відносинам з боку осіб, які звернулися до нього, стосовно нотаріальної дії чи іншої отриманої інформації.

Перед вчиненням нотаріальної дії нотаріус зобов’язаний проінформувати осіб про розмір тарифу за вчинення нотаріальної дії та розмір плати за надання додаткових послуг інформаційного, правового або технічного характеру.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріус не повинен піддаватися тиску третіх осіб, впливу політичної кон’юнктури, суворо дотримуючись вимог законодавства та інтересів осіб, які до нього звернулися.

Нотаріус повинен виявляти терпіння, ввічливість і тактовність відносно тих, з ким він взаємодіє в межах професійного чи особистого кола спілкування, а також культуру мови, одягу і поведінки, не припускаючись проявів антигуманного ставлення до людей, неуваги до їхніх інтересів.

Нотаріус повинен утримуватись від втручання в особисті справи осіб, які до нього звернулися, з питань, що виходять за межі професійної компетенції і безпосередньо не пов’язані із зверненням особи.
Під час виконання професійних обов’язків забороняється:

 порушувати без поважних причин встановлений режим роботи нотаріальної контори;

 порушувати вимоги щодо приміщення та оснащення нотаріальної контори;

 необґрунтовано відмовляти у виїзді для вчинення нотаріальної дії поза межами нотаріальної контори;

 спілкуватися з особами, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, через помічника чи іншого працівника нотаріальної контори;

 передавати функції нотаріуса, в тому числі технічні (підготовка проектів нотаріальних документів, виготовлення оригіналів та копій, ксерокопіювання, заповнення журналів і реєстрів, отримання відомостей з електронних реєстрів та внесення відомостей до них тощо), іншим особам, крім співробітників нотаріальної контори;

 приймати відвідувачів у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, в одязі, що не має ділового характеру, палити під час прийому, іншим чином виявляти неповагу до особи, гідності і прав відвідувачів, а також звертатися до них з пропозиціями образливого, аморального характеру чи вчиняти інші негідні дії стосовно осіб, з якими нотаріус взаємодіє в процесі своєї професійної діяльності
скачати

© Усі права захищені
написати до нас