1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: 7-elektrogazozvarnik.doc
Розширення: doc
Розмір: 846кб.
Дата: 02.04.2024
скачатиМіністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від «21» листопада 2018 р. № 1281


Стандарт професійної

(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 7212.C.28.00 - 2018

(позначення стандарту)

Професія: Електрогазозварник

Код: 7212

Професійні кваліфікації:

електрогазозварник 2-го розряду;

електрогазозварник 3-го розряду;

електрогазозварник 4-го розряду;

електрогазозварник 5-го розряду;

електрогазозварник 6-го розряду;

електрогазозварник 7-го розряду;

електрогазозварник 8-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2018

Інформація про робочу групу
Розробники

Лученко А. І – директор з персоналу ПАО «Запоріжсталь».

Савенко Є. І. – провідний менеджер з професійного навчання департаменту з навчання та розвитку дирекції з персоналу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Багмут О. М. – завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.

Бакалов А. В. в.о. начальника відділу розвитку персоналу управління підбору, комплектування та розвитку персоналу ПАО «Запоріжсталь».

Манжура О. М. – провідний інженер-технолог зі зварювання та наплавлення технологічного відділу Запорізького ливарно-механічного заводу.

Рубанович С. Г. – провідний інженер з підготовки кадрів відділу розвитку персоналу ПАО «Запоріжсталь».

Тимошенко Л. А. – майстер виробничого навчання відділу розвитку персоналу ПАО «Запорожсталь».


Наукові консультанти

Паржницький В. В. – начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України, канд. пед. наук.

Овчинников О. В. – завідувач кафедри «Обладнання та технології зварювального виробництва» ЗНТУ м.Запоріжжя, професор, доктор технічних наук.

Рецензенти

Різенко І. А. – провідний інженер-технолог зі зварювання та наплавлення технологічного відділу Запорізького ливарно-механічного заводу.
Літературний редактор

Глушко О. В. – начальник відділу по роботі з корпоративними ЗМІ департаменту із зв'язків з громадськістю і регіонального розвитку м. Запоріжжя ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ».
Технічний редактор

Купряшина М. В. – менеджер зі зв’язків з громадськістю відділу по роботі із засобами масової інформації та громадськістю Департаменту зі зв'язків з громадськістю та регіонального розвитку м. Запоріжжя ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Кайтановська О. М. – науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ІМЗО МОН України.
Керівники робочої групи

Кучинський М. С. – директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Мірошниченко К. Б. заступник директора – начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення


Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 7212 Електрогазозварник розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 1077 «Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», Випуску 42 «Оброблення металу», частина 2 «Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців, та інших нормативно-правових документів є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

титульну сторінку;

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О О;

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;

загальнопрофесійний навчальний блок;

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;

перелік ключових компетентностей;

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;

сферу професійної діяльності випускника;

специфічні вимоги до робітника з конкретної професії;

вимоги до кожної професійної кваліфікації.
Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Електрогазозварник включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців галузі, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними (спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом).

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до професійної кваліфікації, яку набуває здобувач освіти, що визначається робочим навчальним планом.

При організації підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки або професійної підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється відповідно до законодавства.

Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають:

кваліфікаційну характеристику;

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної кваліфікації осіб;

типову навчальну програму;

типовий навчальний план;

перелік основних засобів навчання.

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих компетентностей здобувача освіти й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок здобувачів освіти та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожен здобувач освіти повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці – не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні питання безпеки праці.

До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом спільно з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Здобувачу освіти, який достроково припинив навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається

свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О:

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність;

КК – ключова компетентність;

ПК – професійна компетентність;

ЕГЗ - електрогазозварник 2-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 3-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 4-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 5-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 6-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 7-го розряду;

ЕГЗ - електрогазозварник 8-го розряду

Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010. Виробництво машин і устаткування.

Переробна промисловість. Металургійне виробництво. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Видобуток кам'яного та бурого вугілля. Видобуток кам'яного вугілля підземним або відкритим засобом; очищення, сортування, калібрування, дроблення, пресування і т.д. кам'яного вугілля для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання.

Загальнопрофесійний блок

та зміст загальнопрофесійних компетентностей


Позначення

Загальнопрофесійні компетентності

Зміст загальнопрофесійних

компетентностей

ЗПК .1

Оволодіння основами трудового законодавства

- Знати:

основи трудового законодавства

ЗПК. 2

Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

Знати:

загальні основи суспільного виробництва;

поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку;

системи підприємництва, підприємство у системі ринкових відносин

ЗПК. 3

Оволодіння основами матеріалознавства

Знати:

основні відомості про метали і сплави;

властивості металів;

зварювальні матеріали

Уміти:

класифікувати метали і сплави;

порівнювати фізичні властивості різних металів, їх значення для зварювальних з’єднань;

класифікувати електродні покриття;

застосовувати гази при газовому зварюванні і різанні металів

ЗПК. 4

Оволодіння основами креслення

Знати:

способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення;

геометричні побудови в кресленні, види проекцій;

поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення;

складальне креслення, його призначення

Уміти:

володіти способами графічного зображення деталей: малюнком, ескізом і кресленням;

володіти прийомами геометричних побудов у кресленні і під час розмічання;

читати зображення деталей, його послідовність

ЗПК. 5

Оволодіння основами електротехніки з основами промислової електроніки

Знати:

основні поняття про електричне коло, електричні кола постійного струму, магнітного коло, електричні кола змінного струму;

основні поняття про електротехнічні перетворювачі;

призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;

види і методи електричних вимірювань;

призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні параметри;

будову і принцип дії машин змінного струму

Уміти:

схематичне зображати електричне коло

ЗПК. 6

Дотримання вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії

Знати:

вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища;

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці, та пожежної безпеки;

вимоги до організації робочого місця;

правила надання долікарської (першої) допомоги в разі ураження електричним струмом;

правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II

Уміти:

визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати;

застосовувати первинні засоби пожежогасіння

ЗПК. 7

Оволодіння основами ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Знати:

план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків;

правила та засоби надання долікарської (першої) допомоги потерпілім у разі нещасних випадків

Уміти:

ліквідувати аварії та їхні наслідки;

надати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків під час аварій;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)

ЗПК. 8

Оволодіння основами роботи на персональному комп’ютері

Знати:

основи роботи на персональному комп’ютері;

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері

Уміти:

працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для виконання професійних обов’язків
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас