1   2   3
Ім'я файлу: bibliofond_586939.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 133кб.
Дата: 14.01.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ






Курсова робота

з практичного курсу іноземної мови

на тему

«ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»

Виконала

Студентка ІІІ курсу 33 групи

Спеціальності ПМСО. Мова і Література (англійська)

Денної форми навчання

Руденко Марина Станіславівна

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Григор'єва Тетяна Юріївна
Житомир-2012



ЗМІСТ



ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВ'ЇВ І ПРИКАЗОК

.1 Характеристика прислів'їв і приказок та різниця між ними

.2 Першоджерела англійських приказок і прислів'їв

.3 Класифікація приказок і прислів'їв та їх зміст

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРИКАЗКИ ТА ПРИСЛІВ'Я ЯК МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ

.1 Вираження емоційного стану мовними засобами та класифікація фразеологічних одиниць

.2 Прислів'я і приказки позитивного та нейтрального характеру

.3 Приказки та прислів'я на позначення негативних емоцій

.4 Приказки та прислів'я англійської мови на позначення гніву

Висновки до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ



ВСТУП



Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час в ній накопичилась велика кількість висловів, котрі люди вважають вдалими, влучними і гарними. Так виник і особливий шар мови - фразеологія, сукупність стійких висловів (фразеологічних одиниць), що мають самостійне значення.

Не зважаючи на те, що фразеологічні одиниці - це сполучення слів, вони розглядаються лінгвістами з позиції не синтаксису, як вільні поєднання, а лексикології [7, с. 41]. До фразеологічних одиниць належать народні прислів'я, приказки, влучні вислови видатних людей та усталені звороти. Особливої уваги вимагають приказки та прислів'я, адже вони надають мові особливого калориту, роблять її більш образною та виразною.

Прислів'я та приказки займають досить значне місце в словниковому складі англійської мови. Вони побудовані на загальнонародній лексиці, тому їх широко вживають у розмовній та літературній мові.

Актуальність теми. Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки не привертала до себе такої уваги мовознавців, як фразеологія. Якщо у 50-ті роки ХХ ст. про неї писали, що вона ще перебуває у стані "прихованого" розвитку, то нині можна сказати, що фразеологія по праву зайняла місце самостійної лінгвістичної дисципліни [17, с. 38].

Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях таких мовознавців як Ломоносова М. В., Буслаєва Ф. І., Потебні О. О., Срезневського І. І., .Фортунатова П. Ф., Шахматова О. О. ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів [3, с. 164].

Останнім часом з'являється все більше фразеологічних одиниць на позначення емоційного стану людини. Оскільки дана тема є досить важливою в аспекті вивчення сучасної англійської мови, це зумовлює необхідність її дослідження.

Мета і завдання. Метою дослідження є встановлення особливостей приказок та прислів'їв сучасної англійської мови, що позначають емоційні стани людини. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд наступних завдань:

) охарактеризувати приказки та прислів'я;

) встановити різницю між цими фразеологічними одиницями;

) розглянути першоджерела та класифікацію;

) дослідити приказки та прислів'я на позначення емоційності;

) систематизувати фразеологічні одиниці експресивності.

Об'єкт дослідження − прислів'я та приказки англійської мови.

Предмет дослідження − прислів'я та приказки, що вказують на провідні емоційні стани людини.

Матеріал дослідження - фразеологічні одиниці на позначення емоцій та почуттів людини, відібрані з лексикографічних словників, художніх творів сучасної англійської літератури.



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВ'ЇВ І ПРИКАЗОК



1.1 Характеристика прислів'їв і приказок та різниця між ними
Прислів'я та приказки ̶ це один з найдавніших жанрів усної народної творчості, "вони є першим зразком мовної діяльності людини та пам'яток її словесного мистецтва" [15, с. 144]. Протягом багатьох століть ці вислови виявляли здатність народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони явищ природи, праці, побуту, родинного й суспільного життя тощо. Таким чином вони допомагали накопичити життєвий досвід, а також підкреслювали особливості взаємин між людьми. Таким чином, прислів'я та приказки − це короткі, стислі, а іноді і римовані вислови, які передають результати спостережень людиною свого життя в афористичній формі.

Що ж, прислів'я ̶ це короткий образний влучний народний вислів повчального характеру, що виражає переважно морально-етичну проблему, узагальнює та типізує різні явища життя і входить, у свою чергу, до розмовного мовлення [11, с. 251]. Прислів'я складаються з двох частин. Перша частина вказує на якесь явище, а зміст другої − це протиставлення першої частини або висновки. Наприклад: you can take the horse to the water, but you can't make him drink − "ви можете привести коня до води, але ви не можете примусити його пити".

Приказка ̶ це стислий крилатий народний вислів, близький до прислів'я; іноді − укорочене прислів'я, але без властивого йому повчального характеру (наприклад, as pale as a ghost).

Наявність родової близькості прислів'їв і приказок викликає необхідність чіткого розмежування цих двох понять. Проте різкої відмінності між приказками і прислів'ями не існує. Різниця між ними полягає хіба що в тому, що "прислів'я завжди мають закінчений вигляд, тобто висловлюють думку повно, а приказки дають лише натяк на думку" [ 4, с. 43].

Окрім того, що прислів'я констатують деякі факти, вони ще й містять в собі пораду, застереження проти чогось, схвалення чогось тощо. Наприклад: don't count your chickens before they are hatched − "курчат восени лічать"; an hour in the morning is worth two in the evening − "ранок від вечора мудріший"; velvet paws hide sharp claws − "слова ласкаві, та думки лукаві". За структурними ознаками прислів'я традиційно відносяться дослідниками до текстів малих форм фольклору.

Щодо визначення лінгвістичного статусу прислів'я, то найбільш доцільним буде термін "текст малої форми" або "нетиповий текст малої форми"., [ 5, с. 179]. Оскільки прислів'я мають повчальний характер, то їх часто порівнюють з байкою. Байку, за спостереженням Куніна О. В.[12, с. 203], відрізняє від прислів'я більш ускладнена композиційна будова ( наприклад, фабула, зафіксоване авторство, наявність дійових осіб тощо), яка й обумовлює її функціонування в якості повноцінного літературного твору, у той час як прислів'я , в першу чергу, є комунікативною мовною одиницею.

Приказки не мають такого повчання. Найчастіше − це влучні переносні порівняння, фігуральні звороти, які використовують для надання висловлюванню емоційності та жвавості, а людині, предмету, дії чи явищу ̶ влучної характеристики. Наприклад: sink or swim − "або пан, або пропав", the devil is blind − "як рак свисне".

Приказка часто буває частиною прислів'я. Наприклад, приказка to look a gift in the mouth − "заглядати в зуби дарованому коневі (критикувати подарунок)" − це частина прислів'я you mouth not look a gift horse in the mouth − "дарованому коневі в зуби не заглядають"; to run after two hares − "гнатися за двома зайцями" − це частина прислів'я if you run after two hares you will catch neither − "за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш" [4, с. 43]. На відміну від прислів'я, у синтаксичному відношенні приказка функціонує як фрагмент речення чи образне порівняння. При цьому, приказки здатні виступати у формі речення лише у вигляді розгорнутих обставин. Наприклад: "…because the fat is in the fires, when two Sundays come together" [3, с. 112].

Іноді дуже важко відрізнити прислів'я від приказки. Щоправда, приказка часто межує з прислів'ям. У разі приєднання до приказки одного слова або зміни порядку слів, вона стає прислів'ям. Відтак, в усному мовленні приказки часто стають прислів'ями, а прислів'я - приказками.

При цьому, приказки здатні виступати у формі речення лише у вигляді розгорнутих обставин. Наприклад: "…because the fat is in the fires, when two Sundays come together".

прислів’я приказка англійський фразеологічний

1.2 Першоджерела англійських приказок і прислів'їв
Переважну більшість приказок та прислів'їв було складено ще в прадавні часи. З того часу вони передаються з покоління в покоління з тим самим значенням. Впродовж віків вони не втратили своєї властивості коментувати життєві ситуації і нагадувати про те, що мудрість наших предків може бути корисною нам і тепер.

Творення прислів’їв - це довготривалий процес, а тому неможна точно визначити, коли саме вони з’явились. Проте ми можемо з впевненістю говорити про шляхи їх утворення

Джерела виникнення прислів'їв і приказок досить різноманітні. Висловлювання стає прислів'ям лише після того, як сприймається і засвоюється простими людьми З часом прислів'я чи приказка стає частиною суспільної свідомості [4, с. 44]. Можна припустити, що будь-яке прислів'я було створено конкретною людиною в конкретних обставинах. На жаль, джерело походження багатьох висловів повністю втрачене. Тому доцільно відзначити, що прислів'я і приказки мають народне походження, а їх першоджерело − це колективний розум народу. Приклад такого англійського прислів'я: bite off more than one can chew − "взяти в рот більше, ніж можеш проковтнути".

У безлічі висловлювань, що підсумовують практичний досвід, значення слів переростало у форму прислів'я поступово. Фраза "Make hay while the sun shines", що походить з практики польових робіт, є прикладом такого прислів'я. Безсумнівно, будь-який фермер відчуває, що ця думка правильна, але не бачить необхідності виражатися цими словами. Але після того, як багато сотень людей висловлювали цю думку різними способами, після багатьох спроб і помилок і вона все-таки набула свою сталу форму, втілившись, врешті-решт, у вище згаданому прислів'ї. Подібним чином, але вже в результаті практичного досвіду торгових взаємин між людьми, виник вислів "Don't put all your eggs in one basket".

Загалом, дослідники припускають, що багато прислів'їв і приказок абстрактного характеру були створені інтелігентними людьми, які могли підкреслити особливості часу, взаємини між людьми і власне сутність людини. Яскравими прикладами, що підтверджують дане припущення, є прислів'я "The end justifies the means", яке виникло з теологічної доктрини XVII століття, або думка "The wish is father to the thought", вперше висловлена Юлієм Цезарем, або ж вислів "A soft answer turns away wrath", запозичене у своїй завершеній формі з Біблії [4, с. 43]. Варто сказати, що ці прислів'я стали частиною усної традиції ще задовго до того, як вони знайшли свою письмову форму.

Значна кількість англійських приказок і прислів'їв узята саме з Священного Писання. Оскільки Біблія перекладена з івриту, то її мудрі думки відображають свідомість староєврейського суспільства. "Книгу книг" читали ще у старі часи, тому багато висловлювань з неї стали частиною свідомості людства. Наприклад: You cannot serve God and mammon; The spirit is willing, but the flesh is weak. Існують, проте, і вислови, що взято із Біблії, але в них дещо змінені деякі слова: Spare the road and spoil the child; You cannot make bricks without straw.

Ще одним з найважливіших джерел англійських прислів'їв є професійна мова. У ній поширені терміни та розмовні, або просторічні професіоналізми. Багато термінів та професіоналізмів у різних сферах людської діяльності отримують загальне значення і входять до складу фразеологізмів [17, с. 83]. Наприклад: Draw smb's fire (воєнне) - викликати вогонь на себе; стати ціллю для чийогось нападу; сome up to the scratch (спорт) − бути готовим до боротьби; бути у формі.

Вживання приказок і прислів'їв досягло розквіту за часів Шекспіра, і більш ніж ймовірно, що багато з них, приписувані саме йому, проте існували в усній традиції і раніше. Цілком логічно, що Шекспір їх лише популяризував. Але і не варто заперечувати думку про те, що Шекспір був творцем влучних висловів. "Цитати Шекспіра стали і залишаються надзвичайно чисельними − вони зробили значний вклад у лексику англійської мови" [2, с. 180].

За кількістю фразеологізмів, що збагатили англійську мову, твори Шекспіра посідають друге місце після Біблії. Дуже часто дослідники називають їх "шекспіризмами". Більшість з них трапляється в тексті лише один раз і тому їх форма є фіксованою. Наприклад: The be-all and end-all - "те, що заповнює все у житті" ("Макбет"); Eat somebody out of house and home - "розорити людину, живучи за її рахунок" ("Король Генріх IV").

У сучасній англійській мові до висловів Шекспіра можуть вноситися ті чи інші зміни. Деякі з цих змін можна показати в таких прикладах: шекспіризм at one fell swoop ("Макбет") одразу став вживатися в скороченому вигляді at one swoop; the better part of valour is discretion − "одна з прикрас хоробрості скромність" ("Король Генрі IV") існує в англійській мові зі зміненим порядком слів: Discretion is the better part of valour [16, с. 149].лід зауважити, що не тільки Шекспір, але й інші англійські письменники використовували прислів'я та приказки, зокрема, Байрон Дж., Мільтон Дж. та інші. Вартий уваги той факт, що висловлювання з літературних творів час від часу використовуються у якості прислів'їв, але так і не стають ними, будучи не то цитатою, не то прислів'ям. До їх числа відносять, наприклад, висловлювання Джонсона С.: "No man but a blockhead ever wrote except for money". Це є підтвердженням того, що прислів'я постійно перебувають у русі.

Інше важливе джерело англійських прислів'їв ̶ це прислів'я та приказки, запозичені з інших мов. Наприклад:"There is many a slip between the cup and the lip" − казала Настя, як удасться (із грецької мови); "Custom is the second nature",що означає: звичка − друга натура ( із латинської мови); "To put the cart before the horse" − поперед невода рибу ловити (із французької мови).

Прислів'я, перш ніж стати англійським, існувало у латинській, французькій чи, скажімо, у якійсь іншій мові. Це означає, що воно могло бути запозиченим із якої-небудь іншої мови. Цікавим є припущення, що вислів з самого початку його використання міг належати до англійської мови, але, щоправда, не будучи записаним, утвердився вже в іншій.
1.3 Класифікація приказок і прислів'їв та їх зміст
Вислови, що мають фразеологічний характер, класифікують не тільки відповідно до джерел їх походження, а й до сфер людської діяльності, особливостей життя, природних явищ тощо [1, с. 242]. Виділяють наступні ідейно-тематичні групи приказок і прислів'їв:

) Біблійні прислів'я (the laborer is worthy of his hire, a soft answer turned away wrath);

) гроші (money can't buy everything, a bad penny always comes back, he that will steal a pin will steal a pound, money doesn't grow on trees);

) негативні риси людей, втілені в образі тварин (curiosity killed the cat, birds of feather fly together, if you want pretence to whip a dog say that he ate a frying pan);

) позитивні риси людей (the early bird catches the warm, a friend in need is a friend indeed, honesty is the best policy);

) ставлення до праці (a rolling stone gathers no moth, a bad sheerer never had a good sickle);

) здоров'я (an apple a day keeps the doctor away, just what the doctor ordered, laughter is the best medicine);

) погода (red sky at nigh; nature abhors a vacuum; if there were no clouds, we should not enjoy the sun);

) прислів'я про час (time flies, time is the greater heater, other tіmes, other manners);

) сфери людської діяльності(to be all at sea, a man who sails under false colors) та інші.

Згадуючи про основні сфери занять людини, необхідно вказати на класифікацію фразеологізмів Сміта Л. П. [1, с. 243] Лінгвіст виділяє приказки та прислів'я, що використовують у своєму мовленні моряки, рибалки, мисливці, які знають особливості і умови їх праці. Окрім цього, дослідник згадує групи слів, що асоціюються з морем та життям моряків. В англійській мові існує немало таких приказок і прислів'їв. Сьогодні, деякі з них уже не мають прямого відношення до морської тематики або ж мореплавців. Наприклад: to sink or swim означає отримати поразку або перемогти; in deep water − у проблемі чи небезпеці; to be in the same boat with somebody − бути у ситуації, у якій люди ділять складнощі і небезпеку; to bow the storm − здаватися [1, с. 243].

Кунін О. В., досліджуючи фразеологічні одиниці, створив класифікацію приказок ти прислів'їв відповідно до структурно-семантичних типів.

Відтак, приказки з постійною залежністю компонентів поділяються на розповідні, питальні, спонукальні, окличні та наказові ( наприклад, спонукальна приказка: power to your elbow − "бажаю успіхів"). А прислів'я, на відміну від приказок, не можуть бути заперечними ( приклад розповідного прислів'я: all cats are grey in the dark − "всі кішки сірі вночі").

Англійські прислів'я достатньо різноманітні за своїм змістом. Вони охоплюють всі аспекти життя англійського народу [11, с. 255].

У прислів'ях ми часто зустрічаємо не дуже добру оцінку багатим людям: one love for the reach and another for the poor − "для бідних один закон, для багатих інший"; a thief passes for a gentleman when stealing has made him reach− "злодія називають джентльменом, коли він стає багатим".

Засуджується війна: war is sweet to them that know it not − "війна приємна тим, хто її не знає", war is the sport of kings − "війна - забава для королів".

Висміюються дурні: give a fool rope enough, and he will hang himself − "дай дурневі можливість, він сам себе погубить"; he who is born a fool is never cured − "дурнем народився, дурнем і помре".

Критикуються ледарі: idleness is the root of all evil − "ледарство - джерело всіх гріхів".

Прислів'я вчать бути економним: a penny saved is a penny gained; take care of the pencе аnd the pounds will take care of themselves.

Стверджують, що без праці не буде результату: he that would eat the fruit must climb the tree.

Серед англійських прислів'їв є навіть консервативні по змісту, а інколи і антинародні. Прикладом консервативного прислів'я може бути наступне, що взято з Біблії: spare the rod and spoil the child − "пошкодуєш різку, зіпсуєш дитину". Буржуазна мораль відображається у прислів'ї: he that will steal an egg will steal an ox − "хто вкрав яйце, може вкрасти і вола"[12, с. 255].
Висновки до Розділу 1
Отже, прислів'я та приказки належать до фразеологічних одиниць і позначають найрізноманітніші сторони життя людей. Приказка, ні відміну від прислів'я не має дидактичної мети і навіть може бути частиною прислів'я.

Власне англійські прислів'я та приказки відображають загальну культуру та досвід англійців, вони є національним кодексом життя. Вони мають різноманітні джерела походження, а зокрема з Біблії, прислів'я і приказки Шекспіра, запозичення з інших мов, усталення висловів інтелігентних людей, які характеризували епоху.

Стосовно тематики прислів'їв та приказок англійської мови, вони охоплюють значну кількість насущних проблем. Серед них такі: праця, гроші, буденні проблеми, здоров'я, негативні чи позитивні риси людей тощо.

Варто зазначити, що Кунін О. В. [11] вніс значний вклад у дослідження приказок та прислів'їв сучасної англійської мови, таким чином характеризуючи їх не тільки відносно граматичної структури, а й значення. Мовознавець стверджував, що прислів'я і приказки повинні вивчатися і у фольклорі, і у фразеології, проте з різних точок зору. У фразеології вони вивчаються як одиниці фразеологічного фонду мови, наділені своєрідними семантичними, стилістичними, а також структурними особливостями [12, с. 213].

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас