Ім'я файлу: Маловідходні та безвідходні технології.doc
Розширення: doc
Розмір: 70кб.
Дата: 09.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
інноваційні ігри.doc
осушення.doc

Дисципліна: Природокористування.
За темою: Маловідхідні і безвідходні технології.
Зміст.
I. ВСТУП. 2
II. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗВІДХОДНА ВИРОБНИЦТВА. 3
1. Критерії безвідходності. 3
2. Принципи безвідходних технологій. 4
3. Вимоги до безвідходного виробництва. 7
III. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ безвідходних і маловідходних технологій. 8
1. Енергетика. 9
2. Гірська промисловість. 9
3. Металургія. 9
4. Хімічна і нафтопереробна промисловість. 11
5. Машинобудування. 11
6. Паперова промисловість. 12
IV. ПЕРЕРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ. 12
V. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ВІДХОДИ». 14
1. Загальні положення. 14
2. Інформаційне забезпечення. 16
3. Науково-методичне забезпечення системи. 17
4. Науково-технічне забезпечення. 18
5. Удосконалення системи управління відходами. 20
VI. ВИСНОВОК. 23
Список літератури. 24

I. ВСТУП.


У міру розвитку сучасного виробництва з його масштабністю і темпами зростання все більшу актуальність набувають проблеми розробки та впровадження мало-і безвідходних технологій. Якнайшвидше їх рішення в ряді країн розглядається як стратегічний напрям раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
«Безвідходна технолог ия являє собою такий метод виробництва продукції, при якому вся сировина і енергія використовуються найбільш раціонально і комплексно в циклі: сировинні ресурси - виробництво - споживання - вторинні ресурси, і будь-які дії на навколишнє середовище не порушують її нормального функціонування». Це формулювання не повинна сприйматися абсолютно, тобто не треба думати, що виробництво можливе без відходів. Уявити собі абсолютно безвідходне виробництво просто неможливо, такого і в природі немає. Однак відходи не повинні порушувати нормальне функціонування природних систем. Іншими словами, ми повинні виробити критерії непорушеного стану природи. Створення безвідходних виробництв відноситься до дуже складного і тривалого процесу, проміжним етапом якого є маловідходне виробництво. Під маловідходних виробництвом слід розуміти таке виробництво, результати якого при дії їх на навколишнє середовище не перевищують рівня, допустимого санітарно-гігієнічними нормами, тобто ГДК. При цьому з технічних, економічних, організаційних чи інших причин частина сировини і матеріалів може переходити у відходи і спрямовуватися на тривале зберігання або захоронення.

II. КОНЦЕПЦІЯ БЕЗВІДХОДНА ВИРОБНИЦТВА.

1. Критерії безвідходності.


Відповідно до чинного в Україні законодавства підприємства, що порушують санітарні та екологічні норми, не мають права на існування і повинні бути реконструйовані або закриті, тобто всі сучасні підприємства повинні бути маловідходних і безвідходних.
Однак виникає питання, яка допустима частина сировини і матеріалів при маловідходної виробництві може направлятися на тривале зберігання або поховання? У зв'язку з цим у ряді галузей промисловості Росії вже є кількісні показники оцінки безвідходності. Так, у кольоровій металургії широко використовується коефіцієнт комплексності, що визначаються часткою корисних речовин (у%), видобутих з сировини, що переробляється по відношенню до всього його кількості. У ряді випадків він уже перевищує 80%.
У вугільній промисловості введений коефіцієнт безвідходності виробництва: K б п = 0.33 * (К б т + К б ж + К б г), де К б т, К б ж, К б г - коефіцієнти використання відповідно породи, що утворюється при гірничих роботах , попутно забирається води при видобутку вугілля (сланцю) і використання пилогазових відходів.
Як відомо, видобуток вугілля є одним з найбільш матеріаломістких та екологічно складних у народному господарстві процесів. Для цієї галузі встановлено, що виробництво є безвідходним (правильніше - маловідходних), якщо коефіцієнт безвідходності перевищує 75%. У разі використання поряд з знов утворюється породою відвалів минулих років, коефіцієнт безвідходності може бути більше 100%.
Ймовірно, в першому наближенні для практичних цілей значення коефіцієнта безвідходності (або коефіцієнта комплексності), рівне 75% і вище, можна прийняти як кількісного критерію маловідходного, а 95% - безвідходного виробництва і в ряді інших матеріаломістких галузей народного господарства. При цьому, безумовно, повинна враховуватися токсичність відходів.
Безвідходна технологія - це ідеальна модель виробництва, яка в більшості випадків у даний час реалізується не повною мірою, а лише частково (звідси стає ясним і термін «маловідходних технологій»). Проте вже зараз є приклади повністю безвідходних виробництв. Так, протягом багатьох років Волховський і Пікальовський глиноземні заводи переробляють нефелін на глинозем, соду, поташ і цемент по практично безвідходним технологічним схемами. Причому експлуатаційні витрати на виробництво глинозему, соди, поташу і цементу, отримуваних з нефелінового сировини, на 10-15% нижчі за витрати при отриманні цих продуктів іншими промисловими способами.

2. Принципи безвідходних технологій.


При створенні безвідходних виробництв доводиться вирішувати ряд складних організаційних, технічних, технологічних, економічних, психологічних та інших завдань. Для розробки і впровадження безвідходних виробництв можна виділити ряд взаємозалежних принципів.
Основним є принцип системності. Відповідно до нього кожен окремий процес або виробництво розглядається як елемент динамічної системи - всього промислового виробництва в регіоні (ТПК) і на більш високому рівні як елемент еколого-економічної системи в цілому, що включає крім матеріального виробництва та іншої господарсько-економічної діяльності людини, природне середовище (популяції живих організмів, атмосферу, гідросферу, літосферу, біогеоценози, ландшафти), а також людину і середовище її проживання. Таким чином, принцип системності, що лежить в основі створення безвідходних виробництв, повинен враховувати існуючу і зростаючий взаємозв'язок і взаємозалежність виробничих, соціальних та природних процесів.
Іншим найважливішим принципом створення безвідходного виробництва є комплексність використання ресурсів. Цей принцип вимагає максимального використання всіх компонентів сировини і потенціалу енергоресурсів. Як відомо, практично вся сировина є комплексним, і в середньому більше третини його кількості становлять супутні елементи, які можуть бути вилучені тільки при комплексній його переробки. Так, вже в даний час майже все срібло, вісмут, платина і платиноїди, а також понад 20% золота отримують попутно при переробці комплексних руд.
Принцип комплексного економного використання сировини в Росії зведений у ранг державного завдання і чітко сформульований у низці постанов уряду. Конкретні форми його реалізації в першу чергу будуть залежати від рівня організації безвідходного виробництва на стадії процесу, окремого виробництва, виробничого комплексу та еколого-економічної системи. Одним із загальних принципів створення безвідходного виробництва є циклічність матеріальних піт кайданів. До простих прикладів циклічних матеріальних потоків можна віднести замкнуті водо-і газооборотние цикли. У кінцевому підсумку послідовне застосування цього принципу повинно призвести до формування спочатку в окремих регіонах, а згодом і у всій техносфери свідомо організованого і регульованого техногенного кругообігу речовини і пов'язаних з ним перетворень енергії. В якості ефективних шляхів формування циклічних матеріальних потоків і раціонального використання енергії можна вказати на комбінування і кооперацію виробництв, створення ТПК, а також розробку і випуск нових видів продукції з урахуванням вимог повторного її використання.
До не менш важливим принципам створення безвідходного виробництва необхідно віднести вимогу обмеження впливу виробництва на навколишнє природне і соціальне середовище з урахуванням планомірного і цілеспрямованого зростання його обсягів та екологічного досконалості. Цей принцип в першу чергу пов'язаний зі збереженням таких природних і соціальних ресурсів, як атмосферне повітря, вода, поверхня землі, рекреаційні ресурси, здоров'я населення. Слід підкреслити, що реалізація цього принципу здійсненна лише в поєднанні з ефективним моніторингом, розвиненим екологічним нормуванням і багатоланковим управлінням природокористуванням.
Загальним принципом створення безвідходного виробництва є також раціональність його організації. Визначальними тут є вимога розумного використання всіх компонентів сировини, максимального зменшення енерго-, матеріало-і трудомісткості виробництва та пошук нових екологічно обгрунтованих сировинних і енергетичних технологій, з чим багато в чому пов'язано зниження негативного впливу на навколишнє середовище і нанесення їй шкоди, включаючи суміжні галузі народного господарства. Кінцевою метою в даному випадку слід вважати оптимізацію виробництва одночасно по енерготехнологічних, економічним та екологічним параметрам. Основним шляхом досягнення цієї мети є розробка нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів і виробництв. Одним із прикладів такого підходу до організації безвідходного виробництва є утилізація піритових недогарків - відходу виробництва сірчаної кислоти. В даний час піритні огарки повністю йдуть на виробництво цементу. Проте найцінніші компоненти піритових недогарків - мідь, срібло, золото, не кажучи вже про залізо, не використовуються. У той же час вже запропонована економічно вигідна технологія переробки піритових недогарків (наприклад, хлоридна) з отриманням міді, благородних металів і подальшим використанням заліза.
У всій сукупності робіт, пов'язаних з охороною навколишнього середовища і раціональним освоєнням природних ресурсів, необхідно виділити головні напрямки створення мало-і безвідходних виробництв. До них відносяться комплексне використання сировинних та енергетичних ресурсів; удосконалення існуючих і розробки принципово нових технологічних процесів і виробництв та відповідного обладнання; впровадження водо-і газооборотних циклів (на базі ефективних газо-і водоочисних методів); кооперація виробництва з використанням відходів одних виробництв в якості сировини для інших і створення безвідходних ТПК.

3. Вимоги до безвідходного виробництва.


На шляху вдосконалення існуючих і розробки принципово нових технологічних процесів необхідно дотримання ряду загальних вимог:
· Здійснення виробничих процесів при мінімально можливому числі технологічних стадій (апаратів), оскільки на кожній з них утворюються відходи, і втрачається сировину;
· Застосування безперервних процесів, що дозволяють найбільш ефективно використовувати сировину та енергію;
· Збільшення (до оптимуму) одиничної потужності агрегатів;
· Інтенсифікація виробничих процесів, їх оптимізація та автоматизація;
· Створення енерготехнологічних процесів. Поєднання енергетики з технологією дозволяє повніше використовувати енергію хімічних перетворень, економити енергоресурси, сировину і матеріали і збільшувати продуктивність агрегатів. Прикладом такого виробництва є великотоннажне виробництво аміаку енерготехнологічної схемою.

III. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ безвідходних і маловідходних технологій.


При сучасному рівні розвитку науки і техніки без втрат практично обійтися неможливо. У міру того як буде вдосконалюватися технологія селективного розділення і взаємоперетворення різних речовин, втрати будуть постійно зменшуватися.
Промислове виробництво без матеріальних, марно накопичуваних втрат і відходів вже існує в цілих галузях, проте частка його поки мала. Про які нові технології можна вести розмову, якщо з 1985 р. - початку перебудови і до нинішнього часу економічний розвиток при переході до ринку йде на дотик; частка зносу основних виробничих фондів все більше збільшується, в окремих виробництвах становить 80-85%. Технічне переозброєння виробництв призупинилося.
Разом з тим, ми зобов'язані займатися проблемою безвідходного і маловідходного виробництва, бо при наростаючих темпах накопичення відходів населення може виявитися завалено звалищами промислових і побутових відходів і залишитися без питної води, досить чистого повітря і родючих земель. Паливно-промислові комплекси Норильська, Северонікеля, Нижнього Тагілу та багатьох інших міст можуть розширитися далі і перетворити Росію в малопристосованому до життя територію.
Все-таки, сучасна технологія досить розвинена, щоб у цілому ряді виробництв і галузей промисловості призупинити зростання відходів. І в цьому процесі держава повинна взяти на себе роль керівника і в плановому порядку розробити і реалізувати комплексну державну програму впровадження безвідходних виробництв і переробки скупчилися в Російській Федерації відходів.
Назвемо основні наявні напрямки та розробки безвідходної і маловідходної технології в окремих галузях промисловості.

1. Енергетика.


В енергетиці необхідно ширше використовувати нові способи спалювання палива, наприклад, такі, як спалювання в киплячому шарі, що сприяє зниженню вмісту забруднюючих речовин у відхідних газах, впровадження розробок з очищення від оксидів сірки та азоту газових викидів; домагатися експлуатації пилоочисного устаткування з максимально можливим ККД, при цьому утворюється золу ефективно використовувати в якості сировини при виробництві будівельних матеріалів і в інших виробництвах.

2. Гірська промисловість.


У гірській промисловості необхідно: впроваджувати розроблені технології по повній утилізації відходів, як при відкритому, так і при підземному способі видобутку корисних копалин; ширше застосовувати геотехнологічні методи розробки родовищ корисних копалин, прагнучи при цьому до вилучення на земну поверхню тільки цільових компонентів; використовувати безвідходні методи збагачення і переробки природної сировини на місці його видобутку; ширше застосовувати гідрометалургійні методи переробки руд.

3. Металургія.


У чорної і кольорової металургії при створенні нових підприємств та реконструкції діючих виробництв необхідно впровадження безвідходних і маловідходних технологічних процесів, що забезпечують економне, раціональне використання рудної сировини:
· Залучення в переробку газоподібних, рідких і твердих відходів виробництва, зниження викидів і скидів шкідливих речовин з газами, і стічними водами;
· При видобутку і переробці руд чорних і кольорових металів - широке впровадження використання багатотоннажних відвальних твердих відходів гірничого та збагачувального виробництва в якості будівельних матеріалів, закладки виробленого простору шахт, дорожніх покриттів, стінових блоків і т. д. замість спеціально видобуваються мінеральних ресурсів;
· Переробка в повному обсязі всіх доменних і феросплавних шлаків, а також істотне збільшення масштабів переробки сталеплавильних шлаків і шлаків кольорової металургії;
· Різке скорочення витрат свіжої води і зменшення стічних вод шляхом подальшого розвитку та впровадження безводних технологічних процесів і безстічних систем водопостачання;
· Підвищення ефективності існуючих і знову створюваних процесів уловлювання побічних компонентів з відведених газів і стічних вод;
· Широке впровадження сухих способів очищення газів від пилу для всіх видів металургійних виробництв і вишукування більш досконалих способів очищення газів, що відходять;

· Утилізація слабких (менше 3,5% сірки) сірковмісних газів змінного складу шляхом впровадження на підприємствах кольорової металургії ефективного способу - окислення сірчистого ангідриду в нестаціонарному режимі подвійного контактування;
· На підприємствах кольорової металургії прискорення впровадження ресурсозберігаючих автогенних процесів і в тому числі плавки в рідкій ванні, що дозволить не тільки інтенсифікувати процес переробки сировини, зменшити витрату енергоресурсів, але й значно оздоровити повітряний басейн у районі дії підприємств за рахунок різкого скорочення обсягу газів, що відходять і отримати висококонцентровані сірковмісні гази, які використовуються у виробництві сірчаної кислоти і елементарної сірки;
· Розробка і широке впровадження на металургійних підприємствах високоефективного очисного обладнання, а також апаратів контролю різних параметрів забрудненості навколишнього середовища;
· Якнайшвидша розробка і впровадження нових прогресивних маловідходних і безвідходних процесів, маючи на увазі бездоменной і безкоксова процеси отримання сталі, порошкову металургію, автогенні процеси в кольоровій металургії та інші перспективні технологічні процеси, спрямовані на зменшення викидів в навколишнє середовище;
· Розширення застосування мікроелектроніки, АСУ, АСУ ТП в металургії з метою економії енергії та матеріалів, а також контролю утворення відходів і їх скорочення.

4. Хімічна і нафтопереробна промисловість.


У хімічній та нафтопереробної промисловості в більших масштабах необхідно використовувати в технологічних процесах: окислення і відновлення з застосуванням кисню, азоту і повітря; електрохімічні методи, мембранну технологію розділення газових і рідинних сумішей; біотехнологію, включаючи виробництво біогазу із залишків органічних продуктів, а також методи радіаційного, ультрафіолетової, електроімпульсної та плазмової інтенсифікації хімічних реакцій.

5. Машинобудування.


У машинобудуванні в області гальванічного виробництва слід спрямовувати науково-дослідницьку діяльність та розробки на водоочистку, переходити до замкнутих процесів рециркуляції води і вилучення металів із стічних вод; в області обробки металів ширше впроваджувати отримання деталей з прес-порошків.

6. Паперова промисловість.


У паперовій промисловості необхідно в першу чергу впроваджувати розробки зі скорочення на одиницю продукції витрати свіжої води, віддаючи перевагу створенню замкнутих і безстічних систем промислового водопостачання; максимально використовувати екстрагують з'єднання: що містяться в деревному сировину для отримання цільових продуктів; удосконалювати процеси по відбілюванню целюлози з допомогою кисню та озону; покращувати переробку відходів лісозаготівель біотехнологічними методами в цільові продукти; забезпечувати створення потужностей з переробки паперових відходів, у тому числі макулатури.

IV. ПЕРЕРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ.


Відходи виробництва - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, хімічних сполук, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт (послуг) і втратили повністю або частково вихідні споживчі властивості. Відходи споживання - вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу .
Відходи виробництва і споживання є вторинними матеріальними ресурсами (ВМР), які в даний час можуть повторно використовуватися в народному господарстві.
Відходи бувають токсичні і небезпечні. Токсичні і небезпечні відходи - містять або забруднені матеріалами такого роду, в таких кількостях або в таких концентраціях, що вони становлять потенційну небезпеку для здоров'я людини або навколишнього середовища.
У Російській Федерації щорічно утворюється близько 7 млрд. тонн відходів, при цьому вдруге використовуються тільки 2 млрд. тонн, тобто близько 28%. Із загального обсягу використовуваних відходів близько 80% - розкривні породи і відходи збагачення - направляється для закладки виробленого простору шахт і кар'єрів; 2% - знаходять застосування в якості палива і мінеральних добрив, і лише 18% (360 млн. т.) використовуються в якості вторинної сировини, з них 200 млн. т. в будівельній індустрії.
На території країни у відвалах і сховищах накопичено близько 80 млрд. т. твердих відходів, при цьому вилучаються з господарського обороту сотні тисяч гектарів земель; сконцентровані у відвалах, хвостосховищах та звалищах відходи є джерелами забруднення поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, грунтів і рослин .
Особливу тривогу викликає накопичення у відвалах та звалищах токсичних і екологічно небезпечних відходів, загальна кількість яких досягла 1,6 млрд. т., що може призвести до необоротного забруднення навколишнього середовища. У Росії щорічно утворюється близько 75 млн. т. високотоксичних відходів, з них переробляється і знешкоджується лише 18%.
Загальна площа організованих сховищ для токсичних відходів становить 11 тис. га, при цьому не враховуються неорганізовані сховища і звалища, на які, за деякими даними, вивозиться близько 4 млн. т. високотоксичних відходів.
Слід також виділити проблеми, пов'язані з утворенням твердих побутових відходів (ТПВ) і осадів стічних вод. Щорічно в Російській Федерації утворюються 140 млн. м 3 ТПВ. Близько 10 тис. га дефіцитних приміських земель відчужені для розміщення полігонів ТПВ, не рахуючи безлічі «диких» звалищ. Проблема переробки ТПВ в Росії практично не вирішується, загальна потужність сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів становить близько 5 млн. м 3 / рік, тобто всього 3,5% загального обсягу утворюються ТПВ.
Сумарна річна кількість опадів стічних вод становить 30-35 млн. м 3, або в перерахунку на суху речовину - 3-3,5 млн. т.; вони різноманітні за якісним складом і властивостями і містять значні кількості іонів важких металів, токсичних органічних і мінеральних сполук, нафтопродуктів. На переважній більшості очисних споруд не вирішені питання видалення та переробки утворюються опадів, що призводить до безконтрольного скидання рідких токсичних відходів у водні об'єкти.
Велика частка забруднення навколишнього середовища - неорганізовані звалища навколо садових кооперативів і дачних ділянок. У багатьох містах в кожному дворі, навколо кожного будинку утворилися величезні «поклади» не прибиралися і гниючих місяцями побутових відходів. У ряді міст випадково були виявлені підземні озера масел, дизельного палива. Близько Курської нафтової бази на глибині 7 м виявлено «родовище» дизельного палива і бензину обсягом близько 100 тис. т, що займає площу до 10 га. Аналогічні «родовища» знайдені в Тулі, Орлі, Ростові і на Камчатці.
Від неврахованих скидів гинуть малі річки, особливо в Калмикії, Башкирії, Бєлгородської, Воронезької, Саратовської, Челябінській, Вологодській областях.
Всі ці приклади можна віднести до неврахованим забруднень навколишнього середовища - це хронічна екологічна безгосподарність. Якщо умовно взяти за 100% загальний екологічний безлад, то значна його частина - 30-40% припадає на наслідки місцевої безгосподарності. Це величезний резерв поліпшення середовища проживання людини.
Проблема переробки скупчуються відходів стає в сучасних умовах однією з першочергових проблем, які необхідно вирішувати негайно для збереження навколишнього середовища і свого власного здоров'я.

V. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА «ВІДХОДИ».

1. Загальні положення.


З метою реалізації норм і положень Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів розробляється Російська Державна програма «Відходи». Основна мета цієї програми полягає в забезпеченні одного з умов екологічно безпечного розвитку країни: стабілізації, а в подальшому скороченні забруднення навколишнього середовища відходами та економії природних ресурсів за рахунок максимально можливого вторинного залучення відходів у господарський обіг.
Програма передбачає вирішення таких завдань:
· Зниження обсягів утворення відходів на основі впровадження маловідходних і безвідходних технологій;
· Скорочення на основі застосування нових технологічних рішень видів та обсягів токсичних і небезпечних відходів;
· Підвищення рівня використання відходів;
· Ефективне використання сировинного та енергетичного потенціалу вторинних матеріальних ресурсів;
· Екологічно безпечне розміщення відходів;
· Цілеспрямоване розподіл фінансових та інших ресурсів на видалення відходів та їх залучення в господарський оборот.
Програма повинна передбачити єдину науково обгрунтовану систему формування та реалізації федеральної, регіональних і галузевих програм, що охоплюють комплексне вирішення проблеми на різних рівнях управління. За відходів, переробка яких потребує створення регіональних спеціалізованих підприємств або обсяги утворення яких такі, що підприємства не можуть самостійно вирішити проблему використання відходів, розробляються регіональні програми.
Галузеві міністерства і відомства розробляють науково-технічну політику в області зниження обсягів утворення відходів і підвищення рівня їх використання по знешкодженню відходів на підприємствах цих галузей, а також відповідні науково-технічні та екологічні програми і беруть участь у розробці та реалізації федеральної і регіональних програм.
Реалізація Державної програми «Відходи» передбачається до 2010 р.
У концепції визначено мету, завдання та структура програми, а також завдання, необхідні для її розробки та реалізації.

2. Інформаційне забезпечення.


Своєчасне інформаційне забезпечення програми - це одне з найважливіших умов її успішної розробки та реалізації.
У Російській Федерації відсутня єдина інформаційна система по відходах. Така інформація частково міститься в статистичній звітності, а також в екологічних паспортах підприємств. Однак найчастіше ці паспорти не заповнюються і не завжди відображають справжній екологічний стан підприємств. У деяких галузях промисловості і в регіонах розроблені і функціонують автоматизовані банки даних за окремими видами відходів. Однак відсутність єдиної системи накопичення інформації та обміну нею, а також координації діяльності зазначених банків знижує їх інформаційну цінність, призводить до дублювання інформаційних документів і не дозволяє забезпечити повне інформаційне обслуговування.
З метою підвищення ефективності інформаційного забезпечення програми повинні бути розроблені система єдиного державного інформаційного банку «Відходи» та її структура, що включає створення інформаційних систем на рівні підприємства, регіону, галузі та Російської Федерації в цілому. Інформаційний банк повинен містити відомості про відходи, технологіях, обладнанні та ефективності переробки, відомості про вітчизняному та зарубіжному науково-технічний потенціал, про заходи, і впроваджених НДР і ДКР, про кон'юнктуру вітчизняного і закордонного ринку вторинної сировини і пр.
Створення єдиної інформаційної системи передбачається здійснювати за такими основними напрямками: науково-методичне забезпечення системи, формування спеціалізованих банків та довідково-інформаційне забезпечення споживачів.

3. Науково-методичне забезпечення системи.


Полягає у розробці документів, що визначають організаційно-функціональну структуру системи, основні принципи і напрями її розвитку, а також комплексу нормативно-технічних та методичних документів, що забезпечують технічну і мовну сумісність і взаємодію підсистем.
До складу спеціалізованих банків повинні входити:
· Банк відомостей по полігонах, сховищ, відвалам та інших місць зберігання та захоронення відходів;
· Банк впроваджених технологій та обладнання з переробки відходів;
· Банк вітчизняних і зарубіжних НДР та ДКР;
· Банк патентно-інформаційних документів;
· Банк відомостей про вітчизняні та закордонні фірми, підприємства та організаціях, зайнятих питаннями збору, переробки та реалізації відходів;
· Банк відомостей про кон'юнктуру вітчизняного та міжнародного ринків відходів.
Банк відходів повинен містити відомості про обсяги відходів та джерелах їх утворення, про обсяги та напрями їх використання, ліміти розміщення та розміри платежів, про фізико-хімічні властивості і класах токсичності, відомості про полігонах, шламо-і хвостосховищах, звалищах, об'єктах розміщення та знищення відходів на рівні підприємств, регіонів і в цілому по Росії.
Основою формування інформаційного банку відходів можуть служити дані діючих форм статистичної звітності, дані екологічних паспортів підприємств, а також дані інвентаризації токсичних відходів підприємств.
Банк впроваджених технологій та обладнання з переробки відходів повинен містити дані про основні техніко-економічні показники виробництв, відомості про організації-розробників і підприємствах, що впровадили розробки, із зазначенням їх адресних даних і року впровадження розробки.
Банк вітчизняних і зарубіжних НДР і ДКР повинен містити відомості про організації-розробників та строки виконання робіт, про проектні техніко-економічні показники і стадіях розробок.
Банк патентно-інформаційних документів, що характеризують науковий потенціал в області видалення відходів, повинен містити відомості про авторів розробки, її сутності, новизні і джерело інформації.
Банк відомостей про вітчизняні та закордонні фірми, підприємства та організаціях повинен містити відомості про направлення їх діяльності, науковому та фінансовому потенціалах, а також дані, що характеризують продукцію, що випускається ними продукцію, адреса і пр.
Банк відомостей про кон'юнктуру вітчизняного та міжнародного ринків відходів повинен містити відомості про попит та пропозицію на конкретні види відходів, відомості про куплених і проданих ліцензіях та ціни на продукцію, про обладнання і технології з переробки відходів і пр.

4. Науково-технічне забезпечення.


В даний час в Російській Федерації наукові дослідження і розробки в області видалення відходів здійснюються практично у всіх галузях народного господарства, на регіональному рівні, на окремих підприємствах, у створених в останні роки асоціаціях і т. п. Однак розробляються ними проекти стосуються, як правило, тільки тих видів відходів, переробка яких виправдовує себе з економічної точки зору.
При наявності безлічі виконаних НДР і ДКР значна їх частина залишається нереалізованою через відсутність матеріальних і фінансових коштів на розвиток виробничих потужностей з переробки відходів. До того ж галузевий підхід до переробки багатьох видів багатокомпонентних відходів не дозволяє здійснити їх комплексну переробку.
Враховуючи, що науково-технічний прогрес є одним з найважливіших шляхів успішної реалізації програми, необхідно передбачити виконання наступних заходів:
· Створення єдиного координуючого органу з формування технічної політики в області видалення відходів;
· Визначення видів відходів, що мають велике значення в якості сировинних ресурсів, а також відходів, що викликають найбільше забруднення навколишнього середовища та забезпечення наукових досліджень в напрямку їх використання та розміщення;
· Забезпечення матеріально-технічної бази наукових та виробничих організацій і підприємств, діяльність яких пов'язана з видаленням відходів;
· Визначення джерел фінансування наукових досліджень з федерального і регіонального бюджетів, а також з екологічних фондів, залучення коштів вітчизняних комерційних структур і зарубіжних інвестицій та інших джерел. При цьому слід мати на увазі, що повинні фінансуватися не тільки проекти з переробки відходів, а й проекти, що запобігають утворенню відходів;
· Розробку системи фінансових і податкових пільг для підприємств і організацій, що здійснюють наукові дослідження та розробки в області видалення відходів. При цьому наукові дослідження, крім розробки технологічних процесів і обладнання, повинні включати фундаментальні дослідження в галузі запобігання утворення відходів, дослідження щодо вдосконалення економічного, правового, нормативно-методичного механізмів управління відходами, роботи з інформаційного забезпечення всіх видів діяльності в області видалення відходів.
Проблемні науково-технічні розробки мають велике значення для підприємств різних регіонів і галузей економіки, проте реалізація їх пов'язана з певним економічним ризиком, а проведення таких розробок вимагає залучення висококваліфікованих фахівців. Виходячи з цього, подібні розробки повинні фінансуватися з централізованих джерел. До числа таких розробок належать переробка і знешкодження трудноперерабативаемих і багатокомпонентних відходів, відходів міжгалузевого характеру, особливо токсичних та ін

5. Удосконалення системи управління відходами.


В умовах радикальної економічної реформи в Росії питання використання відходів по суті випали зі сфери централізованого державного управління. Розробка програми «Відходи» вимагає формування структури і визначення функцій управління та координації діяльності в галузі освіти, використання та розміщення відходів. Це, у свою чергу, викликало необхідність створення в Мінприроди Росії або при ньому спеціального підрозділу (управління), яка здійснювала б державну політику в області відходів. Аналогічна завдання стоїть і перед територіальними комітетами з екології та природних ресурсів.
Оскільки проблема відходів масштабна, то в її рішенні повинні брати участь і інші державні органи управління: Мінекономіки Росії, Мінфін Росії, галузеві міністерства, Мінздравмедпром Росії та його територіальні департаменти, а також санітарні служби, Держкомстат Росії з підрозділами на місцях і Держстандарт Росії.
Важливу роль у вирішенні поставлених завдань повинні відігравати органи законодавчої і виконавчої влади республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономних утворень, міст.
При розробці системи державного управління відходами слід виходити з того, що об'єктами управління є як всі джерела утворення відходів, так і їх споживачі, а керуючий вплив має здійснюватися за трьома стратегічними напрямками:
1) створення умов для зниження кількості відходів;
2) забезпечення зростання обсягів використання відходів;
3) створення екологічно безпечних умов зберігання та захоронення відходів.
В умовах ринкової економіки пріоритет у державному регулюванні повинен належати правовим, нормативним та економічних методів управління. При цьому повинні використовуватися не тільки заходи економічного стимулювання, а й заходи економічного впливу (платежі за забруднення навколишнього середовища, штрафи і санкції за порушення екологічного законодавства тощо) -
До адміністративних методів управління відносяться проведення державної експертизи діяльності підприємств, розробка і здійснення державних програм у галузі освіти та використання відходів, а також координація діяльності як державних органів управління, так і комерційних структур.
Одним з важливих напрямків управління є організація підготовки кадрів - фахівців різних галузей промисловості і сфери послуг, пов'язаних з проблемами освіти, знешкодження і використання відходів. Програма повинна передбачати різні форми навчання спеціалістів державних та комерційних структур, а також підготовку студентів вузів і технікумів.
В даний час збором, заготівлею, переробкою, знешкодженням та розміщенням відходів займаються як державні організації і підприємства, так і нові комерційні структури, такі, як оптово-посередницька виробничо-заготівельна фірма «Вторресурси», концерни «Вторчермет», «Вторкольормет», « Вторнефтепродукт », біржі і т. д.
Програмою «Відходи» передбачаються вдосконалення економічного механізму управління відходами; розробка основ еколого-економічної оцінки заходів, що включаються в програму; вдосконалення правового регулювання освіти, використання та розміщення відходів; створення системи моніторингу з відходів; розробка заходів щодо екологічно безпечного розміщення відходів; розробка пропозицій щодо конкретних видів відходів.

VI. ВИСНОВОК.


Сучасний екологічний стан території Росії можна визначити як критичний. Триває інтенсивне забруднення природного середовища. Спад виробництва не спричинив аналогічного зниження забруднень, оскільки в економічно кризових умовах підприємства почали заощаджувати і на природоохоронних витратах. Розробляються з початку перебудови і частково реалізовані екологічні державні та регіональні програми не сприяють поліпшенню в цілому екологічної обстановки, і з кожним роком на території Росії все більше регіонів, міст і селищ стають небезпечними для проживання населення.
У Російській Федерації за останні кілька десятиліть в умовах прискореної індустріалізації і хімізації виробництва часом впроваджувалися екологічно брудні технології. При цьому недостатньо уваги приділялося умовам, в яких буде жити людина, тобто яким повітрям він буде дихати, яку воду він буде пити, ніж він буде харчуватися, на якій землі жити. Однак ця проблема турбує не лише росіян, вона актуальна і для населення інших країн світу.
Людству необхідно усвідомити, що погіршення стану навколишнього середовища є більшою загрозою для нашого майбутнього, ніж військова агресія; що за найближчі кілька десятиліть людство здатне ліквідувати убогість і голод, позбутися від соціальних пороків, відродити культуру і відновити пам'ятники архітектури аби були гроші, а відродити зруйновану природу грошима неможливо. Будуть потрібні століття, щоб призупинити її подальше руйнування і відсунути наближення екологічної катастрофи в світі.
У даній роботі розглянуті принципи впровадження маловідходних і безвідходних технологій, як найбільш перспективні напрямки дбайливого природокористування та збереження навколишнього середовища.

Список літератури.


1. Федеральний закон РФ «Про відходи виробництва та споживання».
2. Закон РФ «Про охорону навколишнього природного середовища».
3. Виноградова Н.Ф., «Природокористування». - М., 1994.
4. Кікава О.Ш. та ін «Будівельні матеріали з відходів виробництва» - «Екологія і промисловість Росії», 12, 1997.
5. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. «Екологія, здоров'я та природокористування в Росії» - М., «Фінанси та статистика», 1995.
6. «Екологія». Навчальний посібник, під ред. С. А. Боголюбова - М., «Знання», 1997.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас