Ім'я файлу: Задачі.doc
Розширення: doc
Розмір: 133кб.
Дата: 17.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Реферат Торгова марка.docx


Плани семінарських занять з дисципліни «Трудове право»

для студентів групи ЗЦГЮ 191
Семінарське заняття № 1 (17.05.2020)

на тему: Предмет, метод, система трудового права

Задачі
Задача № 1

Слюсар Гончаренко М.П. прийнятий в цех № 3 ВАТ «Галещина, машзавод» на підставі трудового договору без зазначення строку його дії.

Який вид суспільних відносин виник між Гончаренком і заводом? Чи поширюються на нього норми трудового права?
Відповідь :
Між Гончаренокм і заводом виникли трудові правовідносини, оскільки в нормах трудового права визначення поняття трудових правовідносин проводиться, виходячи із легального визначення трудового договору, що дається в ст. 21 КЗпП. Трудові відносини виникають із угоди між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, а також фізичною особою. за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Задача № 2

Визначте, нормами якої галузі права регулюються відносини з приводу праці: а) адвоката Григораша, котрий надає юридичні послуги фірмі «Орбіта», б) Коваленка, який відбуває покарання за вироком суду у вигляді виправних робіт; в) Рижої, яка здійснює прийом замовлень по телефону на дому для фірми «Будуймо разом»; г) студентки Кузьминської, котра працює кондуктором на громадському транспорті в період канікул.
Відповідь :
а) норми трудового права

б) норми кримінального права

в) норми цивільного права

г) норми трудового права

Задача № 3

Визначте, до якого виду суспільних відносин, що входять в предмет трудового права, належать такі соціальні зв'язки: а) швачка Сукретна, яка закінчила вечірнє відділення юридичного факультету університету, подала заяву з проханням про переведення в юридичний відділ підприємства для роботи за фахом; б) виборний профспілковий орган звернувся до роботодавця з письмовою пропозицією про укладення колективного договору; в) директор ВАТ «Мотор-Січ» Кобзар оголосив догану і позбавив премії начальника охорони Арбузова ; г) Гнойовий звернувся в службу зайнятості з проханням працевлаштувати його за фахом.
Відповідь :
а) Відносини у зв’язку з професійною підготовкою кадрів і підвищення кваліфікації (перекваліфікації) на виробництві

б) Організаційно-управлінські відносини у сфері праці

в) Відносини, пов’язані з дисциплінарною відповідальністю сторін трудового договору

г) Суспільні відносини, що виникають у зв’язку з працевлаштуванням
Тестові завдання

1. Твердження, що система норм трудового права поділяється на загальну й особливу частини:

А) вірне;

Б) невірне.
2. Визначення поняття «трудового права» включає:

А) Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників;

Б) Сукупність відносин, які регулюються правовими нормами;

В) Систему правових норм, що регулюють сукупність трудових та інших відносин;

Г) Визначення суб’єктів та їх компетенцію.
3. Значення основних принципів трудового права полягає:

А) У подальшому розвитку трудового законодавства;

Б) В обєднанні окремих норм трудового права в систему даної галузі;

В) У визначенні системи інституту трудового права.
4. Що не включає метод трудового права:

А) договірний порядок виникнення трудових відносин;

Б) поєднання рівності з підлеглістю;

В) поєднання централізованого і локального регулювання;

Г) нормативне і договірне регулювання норм праці;

Д) несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.
5. До функцій трудового права належать:

А) виховна;

Б) ідеологічна;

В) запобіжна;

Г) виробнича;

Д) захисна;

Ж) соціальна;

З) процесуальна.
6. Предметом трудового права є:

А) лише трудові правовідносини;

Б) трудові та тісно повязані з трудовими правовідносини;

В) правовідносини, які пов’язані з використанням праці.
7. До тісно пов’язаних з трудовими відносин не відносяться:

А) відносини з підвищення кваліфікації;

Б) відносини, що виникають із трудової угоди;

В) відносини із вирішення спорів;

Г) відносини у зв’язку з працевлаштуванням;

Д) усі варіанти вірні.
8. У принципах трудового права розкриваються:

А) закономірність суспільного розвитку;

Б) зміст права і його сутність;

В) тенденції і потреби суспільного життя;

Г) сутність колективного договору;

Д) особливості джерел трудового права.

9. Основу предмету трудового права становлять:

А) жива праця, її організація та умови;

Б) інші індивідуальні та колективні правовідносини;

В) індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
10. Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб’єктів трудового права:

А) отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-якої форми власності;

Б) вільний вибір роботи, професії, спеціальності;

В) реалізація здібностей до праці в безпечних і здорових умовах;

Г) вимога поновлення порушеного права на працю;

Д) обов’язковість членства у профспілковому органі.
11. До основних трудових прав працівників належать права:

А) на працю, зайнятість, відпочинок;

Б) на здорові й безпечні умови праці;

В) на об’єднання в професійні спілки;

Г) на матеріальне забезпечення;

Д) на звернення до суду з приводу вирішення трудового спору.
12. Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:

А) систему галузі і систему законодавства;

Б) систему науки і систему начального курсу;

В) систему галузі і систему прийняття норм.
Нормативні акти та рекомендована література

 1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. -Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР
  України. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

 4. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: монографія / Андріїв В.М. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 301 с.

 5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. — Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана "Франка, 1999.

 6. Бойко М. Д. Трудове право України: навчальний посібник / Бойко М. Д. – 3-тє вид., переробл. та допов. - К.: Атіка, 2010. – 316 с.

 7. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.

 8. Гавриленко Ю.М. Становлення українського трудового права: історичний аспект / Ю.М. Гавриленко // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 2 (25). – С. 254–258.

 9. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – № 9. – С. 56-58.

 10. Жернаков B.B. Сфера дії сучасного трудового права // Держава і право: Зб. наук, праць. — Юридичні і політичні науки.—К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї­ни, 2001.—Вип. 11. — С. 338—340.

 11. Жернаков B.B. Теоретичні та практичні питання інститу­ту захисту прав людини в сфері праці // Держава і право: Зб. наук. праць. — Юридичні і політичні науки.— К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. — Вип. 32. — С. 278—283.

 12. Жернаков B.В. До питання про правове регулювання пра­ці та трудових відносин // Держава і право: Зб. наук. праць. — Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. — Вип. 34. — С. 307—311.

 13. Жернаков B.B. Трудове право України на шляху до Євро­пи: теоретичні та практичні проблеми // Часопис Київського ун-ту права. — 2006. — № 2.— С.115—120.

 14. Кацуба А. В. Поняття та ознаки галузі трудового права / А. В. Кацуба // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 275–279 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_46.pdf.

 15. Кондратьєв P.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 7. — С. 156—157.

 16. Кузъменко A.В. Предмет трудового права России: опыт системно-юридического исследования. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. — 274 с.

 17. Маврин С.П. Современные проблемы Общей части российского трудового права. — СПб., 1993.

 18. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. —
  X.: Консум, 2000.

 19. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. — М.: Юрид. лит., 1972. — 288 с.

 20. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. — М.: Юрид. лит., 1979. — 244 с.

 21. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.C. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — 8-ме вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2007. — 944 с.

 22. Селецький О. В. Право на працю та проблеми його реалізації в сучасних умовах // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технолог. ун-т, 2012. – № 1 (1). - С. 151-159.

 23. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — Гл. 1,3,4.

 24. Трудовое право: в вопросах и ответах: Учеб-справоч. посо­бие. — 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова. — X.: Одиссей, 2007. — 664 с.Семінарське заняття № 2 (18.05.2020)

на тему: Поняття та види трудового договору
Задачі
Задача № 1

На підприємство для укладення трудового договору звернулись такі особи: підліток 15 років, який закінчив 8 класів загальноосвітньої школи; офіцер, звільнений в запас з лав збройних Сил України; домогосподарка, раніше ніде не працювала; випускник вищого навчального закладу.

Які документи повинен подати кожен з вищевказаних осіб і в яких нормативних актах вони названі? Яке значення має трудова книжка? У яких нормативних актах містяться положення про трудову книжку, які відомості до неї вносяться, де вона повинна зберігатися?
Відповідь:
1. Підліток 15 років - Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижчим, ніж вік закінчення обов'язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років (ч.3 ст. 2 Конвенції про мінімальний вік для прийому на роботу).

Відповідно до ст.187 КЗпП України неповнолітніми визнаються особи, які не досягли вісімнадцяти років.

За загальним правилом в Україні заборонено прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

При прийнятті на роботу неповнолітньої особи, якій не виповнилося 16 років, потрібно обґрунтувати необхідність її прийняття на роботу та до особової справи працівника долучити:

1) копію свідоцтва про народження або копію паспорта;

2) згоду одного з батьків або особи, що його замінює – якщо особі від 14 до 16 років;

3) документ, який підтверджує, що особа буде виконувати роботу у вільний від навчання час – якщо особі від 14 до 15 років.

Представник роботодавця інформує про умови праці на підприємстві та графік роботи, необхідність обов'язкового проходження медичного огляду (ст. 191 КзПП України, ст. 11 Закону України "Про охорону праці").
2. Офіцер - ст. 119 КЗпП закріплює такі гарантії: За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

3. Домогосподарка повинна подати паспорт, за навності трудову книжку та документ про закінчення освіти. Такі відносини регулюються кодексом законів про працю.

4. Випускник вищого навчального закладу повинен подати диплом за фахов, посвідчення особи та трудову книжку видану в університеті.

Працевлаштування молодих фахівців здійснюється на основі Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 р. № 79 (зі змінами).
Задача № 2

При укладенні трудового договору між працівником Павленком П.А. і власником приватного підприємства «Фітнес», окрім всіх обов'язкових умов праці, також було встановлене випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі, - строком 1,5 місяці. Через місяць власник вирішив звільнити відповідного працівника як такого, що не пройшов випробування, оскільки працівник дійсно не в повному обсязі виконував свої трудові обов'язки. У зв'язку з цим власник відмовився виплатити Павленку П.А. заробітну плату за місяць роботи. Павленко заперечував проти звільнення, оскільки наполягав на тому, що випробування встановлене строком на 1,5 місяці і власник може його звільнити тільки за сплином цього строку.

Як кваліфікувати дану ситуацію?
Відповідь:

А при укладенні трудового договору відповідно до ст.26 КЗпП України з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, може бути обумовлене угодою сторін його випробування. Дана умова повинна бути узгоджена між роботодавцем і працівником та відображена в наказі про прийняття на роботу.

В цей період на працівників поширюється законодавство про працю; так, заробітна плата нараховується в таму ж розмірі, що  і іншим працівникам; працівник підлягає соціальному страхуванню; здійснюється запис в трудову книжку відповідно до статті 48 КЗпП України, а також відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників; у випадку  звільнення йому належить компенсація за невикористані дні відпустки та інші пільги, передбачені законодавством.

При прийнятті на роботу не може встановлюватися випробування для категорій осіб, зазначених в абз. 3 ст. 26 КЗпП України (для осіб, які не досягли 18-ті років, інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, молодих робітників, що закінчили професійний навчально-виховний заклад та вищий навчальний заклад тощо) Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, для робітників не може перевищувати 1 місяця, для інших – не може перевищувати 3 місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – 6 місяців. При прийнятті на роботу (стаття 27 КЗпП України).

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

У випадку, коли працівник виконує покладені на нього обов’язки і строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розторгнення трудового договору допускається лише на загальних підставах (ст.28 КЗпП України). Отже, після закінчення такого строку трудовий договір стає безстроковим. З цього приводу видавати наказ законодавством не передбачено.

Відповідно до ст.28 КЗпП України якщо за результатами випробування роботодавцем встановлено невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі, то він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за 3 дні. Звільнення в такому разі відбувається за п. 11 ст. 40 КЗпП України.

В наказі на звільнення має бути зазначено: «Звільнити (ПІП працівника) з посади (назва займаної посади) з (дата звільнення) у зв’язку з встановленням невідповідності виконуваній роботі протягом строку випробування».
Задача № 3

При укладенні трудового договору з Щукіним щодо його роботи на посаді інженера-конструктора I категорії конструкторського бюро керівник організації запропонував у зазначений договір включити наступні умови:

- про режим роботи та відпочинку;

- про умови оплати праці;

- про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку організації ;

- про зобов'язання Щукіна протягом перших двох років роботи не використовувати щорічну або інші види відпусток (навчальну, соціальну, творчу тощо);

- зобов'язання не брати участі у страйку;

- зобов'язанні не працювати за сумісництвом у іншого роботодавця .

За угодою з Щукіним трудовий договір був укладений.

Чи правомірні дії керівника організації? Який порядок укладення трудового договору , в якій формі і який його зміст ?
Відповідь : Дії керівника організації нправомірні, тому що відповідно до Конституції України забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні й припиненні трудового договору в залежності від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанню громадян, роду і характеру занять та місця проживання.

При укладанні трудового договору громадянин повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особистість, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), а також про стан здоров'я. Сукупність умов, які визначають взаємні права і обов”язки сторін, становлять зміст трудового договору.

Умови трудового договору можуть бути обов”язковими, і факультативними, тобто необхідні та додаткові.

Обов”язковими умовами вважаються такі, без яких трудовий договір не може бути визнано укладеним.

До основним ( обов'язковим , необхідним) умовам трудового договору відносяться:

1) місце роботи - найменування організації (роботодавця), куди приймається працівник. Точне визначення місця роботи дуже важливо, особливо в тому випадку, коли роботодавцем є організація, яка має не один, а декілька адрес. Так, при прийомі на роботу в філію (представництво) в трудовому договорі вказується адреса і найменування саме цього структурного підрозділу. Якщо ж місце роботи не містить вказівки на конкретний підрозділ, то роботодавець має право переміщати працівника в інший структурний підрозділ без його письмової згоди;

2) дата початку роботи. На практиці нерідкі випадки, коли є розрив у часі між датою початку і моментом фактичного початку роботи. Якщо є домовленість про початок роботи пізніше дати укладення трудового договору, то всі правові наслідки, пов'язані з виникненням трудових відносин, визначаються з дня початку роботи. Якщо в трудовому договорі не обговорений день початку роботи, то працівник повинен приступити до роботи на наступний робочий день після вступу договору в силу, тобто на наступний робочий день після дня його підписання працівником і роботодавцем;

3) трудова функція. У трудовому договорі має бути відображена конкретна посада відповідно до штатного розкладу, із зазначенням кваліфікації; конкретний вид доручається працівникові роботи. Тут слід звернути увагу на таку обставину. Довгий час у вітчизняному законодавстві існував такий обов'язковий в кадровому діловодстві документ, як "посадова інструкція". Саме в ній зосереджувалися посадові обов'язки працівника, і саме вона ставала тим доказом в суді, яке підтверджувало або не підтверджувало наявність у працівника тих чи інших трудових функцій. В даний час такий документ не є обов'язковим, проте до цих пір багато роботодавців використовують його в своєму документообіг;

4) умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати).

Такі зобов'язання як не брати участі у страйку, не працювати за сумісництвом у іншого роботодавця є недопустими в умовах трудвого договору.
Тестові завдання

1. Трудовий договір укладається у формі:

А) як правило, у письмовій;

Б) переважно в усній;

В) залежить від домовленості сторін;

Г) в окремих випадках обов’язково в письмовій.
2. Види трудових договорів за строком:

А) безстрокові;

Б) строкові;

В) на тимчасову та сезонну роботу;

Г) на виконання роботи за сумісництвом;

Д) на час виконання певної роботи.
3. Трудовий договір укладається на певний строк:

А) за бажанням працівника;

Б) при укладенні трудового контракту;

В) тільки з повнолітнім працівником;

Г) за угодою сторін;

Д) коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк.
4. Випробування не може бути встановлено:

А) для неповнолітніх;

Б) для жінок, які мають дітей до 15 років;

В) для осіб звільнених з Збройних Сил України;

Г) для молодих спеціалістів після закінчення навчальних закладів.

5. Значення трудової книжки полягає в такому:

А) вона є основним документом про трудову діяльність працівника;

Б) обов’язковому її оформленні на всіх працівників, які працюють понад 5 днів;

В) обов’язковому її заведенні на тимчасових, сезонних і позаштатних працівників;

Г) обов’язковому занесенні до неї записів про стягнення;

Д) обов’язковому запису до неї причини звільнення відповідно до закону з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.
6. Обов’язкові умови трудового договору:

А) строк;

Б) випробування;

В) оплата праці;

Г) місце роботи;

Д) трудова функція;

Е) час відпочинку.
7. До трудової книжки не заносяться відомості:

А) про працівника;

Б) про трудовий стаж;

В) про заохочення;

Г) про стягнення.
8. Трудовий договiр — це:

А) акт соцiального партнерства;

Б) система зобов’язань працiвника перед роботодавцем;

В) система зобов’язань роботодавця перед працiвником;

Г) двостороння угода мiж роботодавцем та працiвником.
9. Назвiть сторони трудового договору:

А) фiзична i юридична особа;

Б) працiвник та роботодавець;

В) замовник та виконавець;

Г) замовник та працiвник.
10. Працiвник може укладати трудовий договiр самостiйно (без будь-чиєї згоди) при досягненнi:

А) 15 рокiв;

Б) 16 рокiв;

В) 18 рокiв;

Г) 21 року.

Нормативні акти та рекомендована література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – додаток до № 50. – ст. 375.

 3. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 року // Офіційний вісник України. - 2012. - № 59. - стор. 25, стаття 2366.

 4. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 28. - ст. 255.

 5. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 36. – ст. 361.

 6. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 17. – ст. 121.

 7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. – ст. 227.

 8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 45. – ст. 397.

 9. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=301-93-%EF.

 10. Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 779 // ЗП України. - 1995. - №2. - ст. 30.

 11. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v0009700-92.

 12. Андреева Л. А., Лукина Е. А., Медведев О. М. О некоторых аспектах содержания трудового договора / Андреева Л. А., Лукина Е. А., Медведев О. М. // Государство и право. – 2010. - № 7. – с. 55-60.

 13. Бойко М. Д. Трудове право України: навчальний посібник / Бойко М.Д. – 3-тє вид., переробл. та допов. - К.: Атіка, 2010. – 316 с.

 14. Болотіна Н. Б. Трудове право України: навч. посібник /
  Болотіна Н. Б. - К.: Знання, 2008. – 375 с.

 15. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України: Ч. 1. / Грузінова Л. П., Короткін В. Г. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 128 с.

 16. Гудель В. Трудовой договор и контрактная система найма: как избежать дискриминации работников / Гудель В. // Человек и труд. – 2007. - № 9. – с. 79-83.

 17. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник / Дмитренко Ю. П. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.

 18. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов / Киселев И. Я. – М.: Норма – Инфра, 1998. – 395 с.

 19. Мельник К. До питання трудової правосуб’єктності працівників / Мельник К. // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 1. – с. 112-115.

 20. Москалик Н. Г. Особливості строкових відносин як виду трудових правовідносин / Москалик Н. Г. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – 2009. – випуск 46. – с. 123-130.

 21. Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс / Пилипенко П. Д. – К.: Знання, 2004. – 536 с.

 22. Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

 23. Цесарський Ф. А. Реалізація принципу свободи праці у трудовому договорі / Цесарський Ф. А. // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф. В. С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – с. 98-100.

 24. Ярчук В. С. Інститут трудового договору: історія становлення та проблеми нормативної структуризації в новому Трудовому кодексі України / Ярчук В. С. // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф. В. С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – с. 193-194.

 25. Гетьманцееа Н. Новація умов трудового договору // Юридична Україна. — 2007 — № 3. — С. 64-70.

 26. Лазор B.B. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невы­полнении его условий: Монография. — Луганск: Йзд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. — 250 с.

 27. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. —146 с.

 28. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та при­пинення: Монографія. — X.: Золоті сторінки, 2005. — 204 с.

 29. Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование.— М.: Статут, 2005. — 539с.

 30. Хусточкин А. Контракт у трудовому праві України // Пра­во України. - 1995. - № 5- 6. - С. 17-20

 31. Чанишева Г.І.: Значення правильного оформлення трудово­го договору // Право України. -1992. - № 7. - С. 36-38.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас