Ім'я файлу: шпори.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 16.04.2020

Предмет фін. науки

Фінансова наука – система знань про фінансові явища і процеси з виявленими достовірними передумовами виникнення, основоположними засадами функціонування, обгрунтованими ефектами їх впливу, оцінкою здобутків, витрат.

Предмет – сукупність фінансових відносин, що виникають на різних етапах розподілу та перерозподілу створеної вартості

Характерні риси: - грошова форма, – розподільчий зміст – фондовий характер – імперативний характер

Матеріальні носії фін. інформації- фін. ресурси, які формуються у громадян, домогосподарств, підприємств і т. д.за рахунок грошових доходів і надходжень

Суб’єкти та об’єкти

Домогосподарства, фізичні та юридичні особи

Вартість реалізації товарів, робіт, послуг

Домогосп-ва, фіз. та юр особи, місцеві органи влади

Вартість часткового ввп та вартість врп

Домогосп-ва, фіз. та юр особи, держ. та місцеві органи влади

ВВП та частково національні богатства

Особи, уряд країн, транснац. корпорації

ВВП та світовий продукт
Фінансові категорії – наукова абстракція, яка теоретично виражає істотність фін. Процесів та явищ у вигляді дефеницій. Фінансові категорії класифікують на вихідні, первинні, прості і складні. Фінансові категорії на мікро– і макрорівнях фінансових відносин (категорії державних фінансів і фінансів акціонерних товариств різняться за своєю економічною сутністю, але разом з тим їм притаманні спільні ознаки, що дозволяють віднести їх до категорії «фінанси».

Макрорівень:

податок – бюджет – емісійний дохід – державний борг – державний кредит – державні витрати на доходи – державні фінанси

Мікрорівень:

акції – акціонерний капітал – власний капітал – облігація - інвестиції – функціональний капітал – каптал корпорації – витрати корпорації – збиток, прибуток корпорації – доходи корпорації –чистий прибуток – дивіденди між акціонерами – нерозподілений прибуток – децентралізований фонд – корп. фін.

Історичні передумови виникнення фінансів

Об’єктивними передумовами виникнення фінансів є поява держави і розвиток товарно–грошових відносин. Зародкові форми фінансів виникли в період рабовласницького ладу у вигляді натуральних податків, зборів повинностей. З виділенням державної казни і повним відокремленням її від власності монарха виникли поняття державних фінансів державного бюджету, державного кредиту. Товарно–грошових відносин грошова форма зайняла чільне місце в процесі формування доходів держави, фактично усунувши усі натуральні форми перерозподілу.

Фінанси як економічна категорія розподілу

Фінанси виконують роль інструменту розподілу, який дає можливість визначити частку кожного суб’єкта у виробленому валовому внутрішньому продукті. Внаслідок розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту формуються та використовуються різноманітні цільові грошові фонди усіма суб’єктами фінансових відносин. Спостерігається виокремлення різних за обсягом і цільовим характером частин вартості в одного власника, або передача частини вартості одним власником іншому Особливостями економічних відносин у сфері фінансів є їхній розподільний характер

Фінанси як вартісна категорія

Основною ознакою фінансів є те, що вони завжди мають грошову форму вираження.

Наявність фінансових відносин, завжди супроводжується реальним рухом грошових коштів.

Грошові відносини за своїм змістом і складом значно ширше фінансових. Наприклад, грошовий обіг, реалізація товарів через торговельну мережу, кредит, ціноутворення опираються на використання грошей як загального еквівалента, проте не виражають фінансових відносин.

Функціонування фінансів базується на таких функціях грошей як засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші.

Функції фінансів

Розподільча – обслуговує різні етапи розподілу: первісний перерозподіл, перерозподіл вартості суспільного продукту, різні сфери суспільного життя. використовують три основних макроекономічних показники: рівень ВВП на одну особу, темпи зростання ВВП, частка ВВП, яку централізує держава в бюджеті.

Контрольна – здійснення фінансових відносин, контроль заходів щодо законності та ефективності використання фінансових ресурсів на різних рівнях економічної системи

Регулююча, перерозподільна, відтворювальна, стабілізаційна, формування грошових фондів

Об’єктивне та суб’єктивне в фінансах

Об’єктивні явища – фінанси та фінансова система – існують незалежно від суб’єктів фінансових відносин та відображають об’єктивні закономірності розвитку. Фінанси як система економічних відносин і фінансова система як їх внутрішня структура є об’єктивною реальністю.

Суб’єктивне у фінансах – фінансовий механізм, фінансове право, фінансова політика, фінансовий менеджмент є суб’єктивними діями виконавчої, законодавчої і судової влади, громадських організацій і груп, політичних партій та окремих особистостей.

Фінанси і фінансова система як об’єктивно існуюча реальність

Сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, яким притаманні централізовані або децентралізовані фонди грошових коштів називають фінансовою системою за внутрішньою будовою. Реально фінансова система працює через організаційну структуру, тобто відповідний апарат управління та правове забезпечення.Всі сфери і ланки взаємодіють між собою.

Фінансова інфраструктура - зріз фінансів як суспільного явища.

Організаційна фінансова інфраструктура включає три складові: управлінську, інституційну та обслуговуючу.

Вплив фінансів на суспільне виробництво

Як економічний інструмент господарювання фінанси здатні кількісно і якісно впливати на суспільне виробництво. Кількісний вплив характеризується обсягом і пропозиціями мобілізованих, розподілених і використаних фінансових ресурсів. Якісний – впливом фінансів на інтереси учасників відтворювального процесу через форми організації фінансових відносин (яким чином формуються фінансові ресурси, в яких формах і на яких умовах відбувається їх рух і використання). Саме через якісний вплив відбувається перетворення фінансів в економічний стимул розвитку

Три головних напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку: фінансове забезпечення; фінансове регулювання; фінансове стимулювання.

Фінанси

- забезпечують розподіл ВВП і фінансові потреби

-забезпечують кругообіг фінансових ресурсів,

-здійснюють перерозподіл первинних і вторинних доходів

-впливають на інтереси суб’єктів розподільних відносин

- відіграють провідну роль у системі економічних методів керування економікою країни;

-утворюють систему фінансових показників

Фінансове право – самостійна галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих коштів

Предмет фінансового права – суспільні відносини, що виникають з приводу формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів держави.

-Публічне-регулює фін. діяльність держави чи орг. держ. Сектора

-Корпоративне-регулює фін. д-сть суб’єктів госп.

-Приваине- фін. д-сть окремих індивідумів

Система фін. права – об’єктивно обумовлена внутрішня орг-ція фін. права

Фінансово-правова норма- загальнообов’язковий припис орг. держ. влади з приводу фондів, що виражені в категор. Формі та забезпечуються силою державного примусу

Фінансово-правовий інститут- сукупність норм, які регулюють групу відносин

Зародження і розвиток фінансів за часів рабовласництва

Перший етап еволюційного розвитку фінансів — це нерозвинена форма; вона характеризується невиробничим характером фінансів. Основними джерелами доходів рабовласницьких держав були контрибуції, військова здобич, натуральні податки й особисті повинності. Тільки на етапі розпаду цього суспільства, особливо після другого великого суспільного розподілу праці, виникають товарно-грошові відносини з надзвичайно вузькою сферою застосування.


Доходи і видатки феодальної держави

У структурі держ доходів і видатків все ще відігравало велику роль зовнішнє спрямув. пов'язане з війнами, водночас роль внутрішніх доходів і видатків поступово збільшувалась. Найважливішими держ доходами в даний період були домени та регалії, подушний і поземельний под., мито

Феодальна держава стягувала як непрямі податки, так і прямі. Переважало пряме оподаткув. – подушний і поземельний податок.

Видатки феод держав базувались на привато-правовому принципі. Основними видатками були: військові та на утримання королівського двору

Фінанси міст в епоху феодалізму

Міста отримали право формувати свою фін с-му, вони стали осередком розвитку промисл. і торгівлі, саме тут зародилися фінанси під-в з продуктивним використ.м сусп. багатства.

Феодальні міста витрачали кошти на утрим. адміністрації міста. Існували видатки на комунальне госп-во. З метою над. допомоги бідним і безробітним був введений спеціальний податок – податок для бідних. Він став основою місцевого оподаткув.. Основу доходів міст складала і торгівельна і пром-ва діяльність, тобто капітал, а доходи феод держ. базувалися на земельній власності. Якщо у феод державі переважали прямі податки, то у містах основними доходами були акцизи

Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу

1) система грошових відносин стає підконтрольною представницьким органам влади;

2) здійснюється розмежування доходів і витрат держави та власних доходів і витрат монархів;

3) відносини, пов'язані з формуванням і використанням державних доходів, набувають вартісної форми;

4) державні витрати практично мають непродуктивний характер, оскільки держава не бере участі у підприємницькій діяльності;

5) головними засобами формування доходів держави починають виступати податки й позики;

6) зростає роль державного кредиту.

Фінанси в індустріальній економіці

1. поступово держ перетворюється в найбільшого банкіра, споживача, підприємця, позичальника.

2. під впливом загостр. соц і демограф проблем вводиться с-ма соц витрат.

3. у зв’язку з тим, що була введена держ початкова і середня освіта (була потреба у кваліфікованій робочій силі) вводиться держ фінансув обов’язкового навч. в сер школах.

4. у с-мі держ видатків більшу роль починають відігравати видатки держ бюджету, що в країнах призводить до появи бюджетного дефіциту і держ боргу.

5. стали включати такі нові сфери як фінанси приватних підприємств, фін ринок, страхув. і фінанси домогосподарств.

Сутність фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент – 1) наука про управління фінансовою діяльністю, 2) цілеспрямований вплив суб'єктів управління на систему фінансів 3) сукупність концепцій, правил та методів розробки та прийняття фінансових рішень

Управління фінансами це безперервний процес цілеспрямованого впливу суб'єктів управління на фінансову систему

Об’єкт управління фінансами -

відносини з приводу формування, розподілу і використання

фондів

Суб’єкт- сукупність організаційних структур, які безпосередньо здійснюють управління

Мета - організація фін. відносин таким чином, щоб вони забезпечували макс. результат функціонування усієї економічної сист.

Принципи

Загальні

Організаційні

об’єктивності

науковості

системності

ефективності

оптимальності

плановості

цілеспрямованості

правової захищеності

єдиноначальності

відповідності суб’єкта

управління

розподілу праці спеціалізації

рівня повноважень та їх

делегування

справедливості

основні управлінські функції

  1. фінансовий аналіз

  2. фінансове прогнозування та планування

  3. оперативне управління фінансами

Державний фінансовий менеджмент і його складові

вплив органів законодавчої

та виконавчої влади на фінанси країни, а також фінансові процеси, фінансову діяльність з

метою досягнення і підтримки макроекономічної збалансованості, фінансової стійкості

економіки, фінансового забезпечення розв'язуваних економічних і соціальних завдань

Об’єктом виступають фін. ресурси суб’єктів госп. Дані структури мають стратегічне значення, тому їх фін. діяльність визначається фін. стратегією держави

-фіскальне адміністрування - сукупність заходів, методів та підходів, що застосовуються в межах процесу формування доходів бюджету та їх використання

державний податковий менеджмент та боргове адміністрування або кредитний менеджмент

-бюджетний менеджмент – сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, спрямованих на ефективне керування бюджетними ресурсами i відносинами

-менеджмент урядових витрат сукупність дій, пов’язаних з мобілізацією ресурсів, встановленням пріоритетів урядових програм, ефективним управлінням

ресурсами, контролем за їх формуванням та витрачанням

у межах бюджетного процесу

Органи

- Місцеві адміністрації- здійснюють та забезпечують підготовку та виконання відповідних бюджетів; звіту про виконання відповідних бюджетів та програм;

-НБУ- визначає та проводить грошово кредитну політику; монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує готівковий грошовий обіг; складає платіжний баланс

-Національна комісія- здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: аналізує стан і тенденції розвитку ринків фінансових послуг, розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері фінансових послуг;

Корпоративний фінансовий менеджмент пов'язаний з виробленням та реалізацією управлінських рішень стосовно формування, розподілу і використання фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів Він спрямований на реалізацію двох основних цілей забезпечення постійної платоспроможності фірми як умови її існування та максимізація добробуту власників суб’єкта господарювання

-планування,

-забезпечення джерелами фінансування (капіталом),

-управління фінансовими ресурсами,

-облік, контроль і аналіз,

-захист активів

Механізм управління фінансами являє собою сукупність форм і методів управління

фінансовими ресурсами, техніка його організації Іншими словами він уособлює інформаційне, організаційно методичне та нормативно правове забезпечення процесу фінансового менеджменту

Інформаційне забезпечення -наявність інформаційної бази фінансових та економічних показників, їх прозорість та доступність,

Організаційно-методичне -Якість та ефективність фінансового

менеджменту визначається дієвими методами управління

Нормативно правове забезпечення

Адміністративні методи припускають прямий вплив одних суб'єктів фінансових відносин на інших суб'єктів на основі принципу примусу в силу чинних нормативно правових актів

Економічні методи передбачають використання економічних стимулів вплив на економічні

інтереси учасників фінансових відносин

За функціональним підходом

-методи аналізу, діагностики стану фінансів

-методи фінансового прогнозування і планування

-методи фінансового контролю


скачати

© Усі права захищені
написати до нас