1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: inbound8739709942672773562.docx
Розширення: docx
Розмір: 79кб.
Дата: 23.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
inbound6751233997143340838.doc
inbound7121680974496144259.doc
ПР3.doc
inbound1868766687641721090.docx
Order-pre-id-8850-973.docx
3.doc
bestreferat-146111.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський юридичний фаховий коледж
Циклова комісія правових дисциплін

Реєстрація №____

Дата____
КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»

На тему: «ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА»
Студента ІІІ курсу 34 групи

Денної форми навчання

Попкова Дмитра Семеновича

Керівник:

Викладач циклової комісії правових дисциплін

Сугяцька Наталія Василівна
Кількість балів:_______
Члени комісії __________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Миколаїв - 2020

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретико-історичні аспекти дослідження правового становища українського козацтва 5

1.1. Стан та методологія дослідження правового становища українського козацтва 5

1.2. Зміст поняття «правового становища українського козацтва» історико-правовий аспект 13

РОЗДІЛ 2. Правове становище українського козацтва (XVI – середина XVII століття) 17

2.1. Виникнення українського козацтва та його правове становище за звичаєвим «козацьким» правом запорізької січі 17

2.2. Нормативно-правове регулювання становища реєстрового козацтва у Великому князівстві Литовському 23

2.3. Правове становище реєстрового козацтва в Речі Посполитій 26

2.4. Зміни у правовому становищі реєстрового козацтва в умовах повстанського руху та напередодні національно-визвольної війни (кн. XVI – ср. XVII ст. ) 29

РОЗДІЛ 3. Правове становище українського козацтва часів Козацько-гетьманської держави (ср. XVIІ – кн. XVIIІ ст.) 34

3.1. Правове забезпечення діяльності реєстрового козацтва та його функціональні обов’язки 34

3.2. Правове становище реєстрового козацтва в умовах ліквідації автономії Кзацько-гетьманської держави 36

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44ВСТУПАктуальність. Українське козацтво – це унікальне явище в історії України, тому що, у порівнянні з подібними формуваннями інших народів, українські козаки були не тільки охоронцями державних кордонів, але й основною силою, яка забезпечила перемогу у визвольній боротьбі українців за свободу, віру та відновлення національної державності.

Головним осередком козаччини стала фортеця Запорозька Січ, яку розпочали будувати у 1554 р. на дніпровському острові Мала Хортиця. У її розбудові брав участь один з перших козацьких гетьманів Дмитро Вишневецький (Байда). Згодом виникає розгалужена організація козацтва, що діяла на засадах військової демократії: козаки і козацька рада вільно обирали представників своєї влади – гетьмана, старшину, отаманів, які вже були їм підзвітними. Існувала рівність всіх громадян Гетьмáнщини, було вільне володіння землею, на сторожі якої стояло козацьке судочинство (кріпацтва не було). Сучасні історики наголошують, що козацький демократизм продовжував аналогічні традиції Київської Русі і багато в чому навіть випереджав політичну практику європейських країн. Отже, Запорозька Січ з самого початку була цікавим зразком демократичного державного утворення. Невипадково український історик М.Костомаров називав її «козацькою християнською республікою» [18]

Різні аспекти правового статусу українського козацтва і його місця в соціальній структурі того часу досліджували дореволюційні вчені: В. Антонович, М. Устрялов, А. Лазаревський, Л. Падалка, А. Яковлів; вчені рядянської епохи: В. Голубоцький, М. Петровський, М. Шутой, М. Греков, М. Яворський, С. Божко, Д. Яворницький, М. Грушевський, І. Крип’якевич; вчені сучасної епохи: Л. Винар, О. Субтельний, С. Леп’явко, Ю. Мицик, І. Панько, Ю. Фігурний, В. Щербак, І. Грозовський та зарубіжні вчені Ж. Шерер і Т. Корзон та ін.

Реєстрове ж козацтво відіграло значну роль у становленні державності в той час на українських землях. Однак, окремі питання правового статусу та місця в суспільстві українського козацтва в цілому залишились недостатньо дослідженими або недослідженими взагалі. У зв’язку з цим актуальним є дослідження правового становища українського козацтва та його місця у соціальній структурі того часу.

Метою дослідження є вивчення ґенези правового становища українського козацтва.

Об’єктом дослідження є правова класифікація українського козацтва та його місце в механізмі становлення української державності у XV – XVIII cт.

Предмет дослідження: правове становище українського козацтва на різних етапах його становлення.

Реалізація поставленої мети згідно з об’єктом та предметом дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- дослідити стан та методологію правового становища українського козацтва;

- розкрити зміст поняття «правового становища українського козацтва» в історико-правовому аспекті;

- простежити виникнення українського козацтва та його правове становище за звичаєвим «козацьким» правом запорізької січі;

- дослідити нормативно-правове регулювання становища реєстрового козацтва у Великому князівстві Литовському;

- описати правове становище реєстрового козацтва в Речі Посполитій;

- дослідити зміни у правовому становищі реєстрового козацтва в умовах повстанського руху та напередодні національно-визвольної війни (кн. XVI – ср. XVII ст. );

- розкрити правове забезпечення діяльності реєстрового козацтва та його функціональні обов’язки;

- встановити правове становище реєстрового козацтва в умовах ліквідації автономії Кзацько-гетьманської держави.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас