Ім'я файлу: правознавство.docx
Розширення: docx
Розмір: 31кб.
Дата: 13.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
английский.docx

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

Факультет: Психології та Соціології

Реферат

Тема: Правове регулювання військового стану в Україні

Виконала роботу:

студентка 2 курсу

Білоножко Ольга

Харків 2022

Зміст

Вступ

 1. Про правовий режим воєнного стану

 2. Порядок введення воєнного стану передбачено статтею 5 Закону

 3. Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану

 4. Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

 5. Права людини та громадянина під час дії воєнного стану

 6. Обмеження конституційних прав і свободи людини і громадянина

 7. Працівники залучені до виконання суспільно корисних робіт

 8. Перелік прав, які не можуть обмежуватися навіть в період дії воєнного стану

Висновок

Вступ

 Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії, а також в інших, передбачених законом випадках, та передбачає надання відповідним органам повноважень, необхідних для відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. У зв’язку з цим, можливим є також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина із зазначенням строку дії цих обмежень.


 1. Про правовий режим воєнного стану

Перш за все, воєнний стан в Україні регулюється Законом України «Про воєнний стан». Відповідно до частини першої статті цього закону воєнний стан - це особливий правовий режим, який встановлюється в Україні або в окремих регіонах у разі загрози державній незалежності, територіальній цілісності України та відповідним державним органам, військовому управлінню, військовим адміністраціям та місцеве самоврядування. Уникнення загроз, відсіч збройній агресії та гарантування національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, територіальній цілісності України, загрози, обмеження та звуження конституційних прав і свобод людини. Громадяни та строк дії цих обмежень, а також права та законні інтереси тимчасово юридичних осіб, з посиланням на статтю 2 цього Закону, правовою підставою застосування воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих областях. Верховною Радою. Доводжу до відома, це важливо: Указ, який є правовою основою воєнного стану, затверджений Верховною Радою. Інші укази не мають правової основи і не можуть мати правових наслідків.


 1. Порядок введення воєнного стану передбачено статтею 5 Закону

«Стаття 5. Правила введення воєнного стану

 1. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.
 1. У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.
 1. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
 1. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
 1. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов’язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень.
 1. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом».


Тобто процедура має відбуватися таким чином: РНБО розглядає ситуацію, що склалася, і надсилає Президенту пропозицію ввести воєнний стан. Якщо Президент погоджується з необхідністю введення воєнного стану (підкреслюю – він приймає рішення, а не автоматично затверджує рішення РНБО) – тоді Президент видає Указ про введення ВС, який передає на затвердження Верховні Раді України. Підкреслюю – Президент направляє Верховній Раді текст указу про введення воєнного стану разом із законопроектом, поки що реальних правових наслідків власне введення воєнного стану немає. Президент має видати один указ про введення воєнного стану, і саме його текст скерувати Верховній Раді – це також важливо розуміти.

Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану

Текст указу Президента про введення воєнного стану має відповідати чітким критеріям, зазначеним у статті 6 закону:

 1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:

1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;

2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;

3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;

5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

6) інші питання, що випливають із цього Закону».

Звертаю особливу увагу на те, що, відповідно до пункту 5 частини першої статті 6 закону, саме в указі про введення воєнного стану має бути чітко й однозначно зазначений перелік прав і свобод людини і обмеження прав та інтересів юридичних осіб. Визначення цього переліку в інших документах, зокрема в актах військових адміністрацій, міністерств тощо, не відповідатиме вимогам закону. Визначення переліку обмежень в окремому указі Президента – не відповідатиме вимогам закону.

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

Конкретні заходи, пов’язані з режимом воєнного стану, відповідно до статті 8 закону, вводяться військовим командуванням разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) – самостійно або з залученням інших державних органів, але в межах тих обмежень прав, які були прямо зазначені в указі Президента про введення воєнного стану. Тобто звертаю увагу: конкретні заходи воєнного стану, включаючи примусову працю, реквізицію тощо, здійснюються не органами місцевого самоврядування, не Президентом, не СБУ, НГУ чи міністерствами тощо, а саме військовим командуванням, можливо – військово-цивільними адміністраціями. Але вони мають застосовуватися виключно в межах, прямо визначених в указі, все, що не визначено в указі, застосовуватися не може.

Права людини та громадянина під час дії воєнного стану

Правове регулювання охорони прав людини і громадянина під час воєнного стану регламентується наступними нормативними актами:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Указ Президента України № 64/2022  “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 року (далі –  Указ № 64/2022).

3. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII (далі – Закон України № 389-VIII).

4. Постанова Кабінету Міністрів України №753 «Про затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13 липня 2011 року (далі – Постанова №753). 

5. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»  від 17.05.2012 № 4765-VI.

Захист законних прав і свобод громадян є одним із ключових обов’язків держави. Однак існують ситуації, коли їх обмеження є невідворотним і здійснюється виключно у спосіб та за допомогою засобів, передбачених чинним законодавством. Стаття 64 Конституції України встановлює виключення, за яких можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини. Такою підставою безпосередньо виступає впровадження воєнного або надзвичайного стану. 

Обмеження конституційних прав і свободи людини і громадянина

Відповідно до ч. 3 Указу № 64/2022 на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34383941 – 4453 Конституції України, а саме:

– недоторканність житла;

– таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції;

– невтручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України;

свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

– право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

– право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;

– право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

– право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;

право на працю;

– право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів;

– право на освіту.

Також, відповідно до Закону України № 389-VIII може запроваджуватися трудова повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. 

Працівники залучені до виконання суспільно корисних робіт

Варто зауважити, що за працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Відповідно до Закону України № 389-VIII та Постанови №753 із урахуванням вимог законодавства визначаються відповідні обмеження прав:

– використання потужностей і трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, зміну режиму їхньої роботи;

– примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави;

– запровадження комендантської годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень);

– перевірку документів у осіб, а в разі потреби – проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

– заборону проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;

– встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ.

Перелік прав, які не можуть обмежуватися навіть в період дії воєнного стану

Визначально, що Конституція України як основний гарант забезпечення і захисту прав і свобод громадян містить перелік прав, які не можуть обмежуватися навіть в період дії воєнного стану.

– не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства і права змінити громадянство;

– не можуть бути порушеними невід’ємне право на життя; на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність;

– не підлягає обмеженню право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування;

– не можуть бути обмеженими право на житло, на шлюб і рівні права та обов’язки в шлюбі і сім’ї;

– неприпустимим є порушення рівності дітей у своїх правах незалежно від походження;

– не підлягає обмеженню право на захист прав і свобод у суді; на відшкодування коштами держави або органів місцевого самоврядування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями органів державної влади;

– не може бути обмеженим право на професійну правничу допомогу; право не притягуватися двічі до юридичної відповідальності одного виду за одне і те ж правопорушення; презумпція невинуватості; право на захист і відмову свідчити або давати пояснення чи показання щодо себе, членів сім’ї або близьких родичів, коло яких визначено законом.

Крім того, Закон України № 389-VIII закріплює гарантію дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний строк відпустки та час відпочинку між змінами на час залучення громадян до виконання трудової повинності та відшкодування вартості майна у разі його примусового відчуження.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості. У разі неможливості попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості. Майно, що підлягає примусовому відчуженню обов’язково оцінюється у порядку, встановленому законодавством. Саме завдяки цій процедурі і можливе повне відшкодування його вартості власнику.

Гідність людини, беззаперечно, є однією із основоположних цінностей людства. Порушення цього уставу неприпустиме за жодних умов, навіть у період дії воєнного стану.

Абсолютна заборона катування є імперативною нормою міжнародного права, і, як постійно підкреслює у своїй практиці Європейський суд з прав людини, — «відображає одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства». Вона знайшла своє закріплення в усіх основних міжнародних інструментах, починаючи від загальних принципів міжнародного права, міжнародних документів звичаєвого права до міжнародних договорів на універсальному та регіональному рівнях.

Застосування катувань і жорстоке поводження повністю нівелюють принцип людської гідності. Тому їх використання є абсолютною забороною на теренах усього цивілізованого світу, навіть коли мова йде про війну.

Висновок

Збройна агресія російської федерації  і її повномасштабне вторгнення на територію України змусили весь державний апарат і суспільство в цілому перейти до оперативного функціонування в умовах правового режиму воєнного стану.  Однак, незважаючи на всі складнощі сучасних реалій, права людини підлягають виключній охороні. Це зумовлено тим, що положення Конституції України визнають найвищою соціальною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Таким чином, основоположні права людини і громадянина не підлягають обмеженню навіть у період дії воєнного стану. Адже без їх забезпечення і гарантування неможливим є існування людини і держави у правовому демократичному полі.

Використана література

 1. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. ВВР. 2005. № 2. Ст. 44.

 2. Конституційне право України: Посібн. / [Ю.Г. Барабаш, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін.]; За заг. ред. Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2012. – 304 с.

 3. Конституція України : подарункове видання / упоряд. : Л. І. Бірюк, Н. І. Адамчик, Є. Г. Кудлай [та ін.]. Київ : ВАІТЕ, 2021. 324 с.

 4. http://legalclinic.nlu.edu.ua/2022/05/06/prava-lyudyny-i-gromadyanyna-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu/

 5. https://imi.org.ua/articles/voiennyy-stan-pravovyy-analiz-sytuatsii-i72

 6. https://ips.ligazakon.net/document/T150389?an=61

скачати

© Усі права захищені
написати до нас