Ім'я файлу: 3008-95.docx
Розширення: docx
Розмір: 39кб.
Дата: 24.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. О. ГОНЧАРА

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

(витяг з ДСТУ 3008-95)


Зміс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 1

КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. О. ГОНЧАРА 1

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 1

(витяг з ДСТУ 3008-95) 1

ВСТУП 5

1 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ 6

1.1 Структура звіту 6

1.2 Вступна частина 6

1.3 Основна частина 6

1.4 Додатки 6

1.5 Матеріал у кінці звіту 7

1.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту 7

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ 8

2.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка) 8

2.2 Титульний аркуш 8

2.3 Список авторів 9

2.4 Реферат 9

2.5 Зміст 10

2.7 Передмова 11

2.8 Вимоги до додатків 11

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 12

3.1 Загальні вимоги 12

3.2 Вимоги до оформлення структурних елементів звіту 13

3.3 Нумерація сторінок звіту 14

3.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 14

3.5 Ілюстрації 15

3.6 Таблиці 15

3.7 Переліки 17

3.8 Примітки 17

3.9 Виноски 17

3.10 Формули та рівняння 18

3.11 Посилання 19

3.12 Титульний аркуш 19

3.13 Додатки 19

ВСТУП 4

 1. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ 5

а.1.1 Структура звіту 5

б.1.2 Вступна частина 5

в.1.3 Основна частина 5

г.1.4 Додатки 5

д.1.5 Матеріал у кінці звіту 6

е.1.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту 6

 1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ 7

а.2.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка) 7

б.2.2 Титульний аркуш 7

в.2.3 Список авторів 8

г.2.4 Реферат 8

д.2.5 Зміст 9

е.2.7 Передмова 10

є.2.8 Вимоги до додатків 10

 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 12

а.3.1 Загальні вимоги 12

б.3.2 Вимоги до оформлення структурних елементів звіту 13

в.3.3 Нумерація сторінок звіту 14

г.3.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 14

д.3.5 Ілюстрації 15

е.3.6 Таблиці 16

є.3.7 Переліки 17

ж.3.8 Примітки 17

з.3.9 Виноски 17

и.3.10 Формули та рівняння 18

і.3.11 Посилання 19

 1. 3.12 Титульний аркуш 19

 2. 3.13 Додатки 19





ВСТУП


Державний стандарт України “Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 “Documentation – Presentation of scientific and technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-91:

 • розширення галузі застосування стандарту;

 • забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та повного описів звітів;

 • подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформаційних технологій;

 • надання можливості прийняття альтернативних рішень під час складання й оформлення звітів;

 • у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпретувати або коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено висновки і рекомендації;

 • стандарт враховує історичні традиції та норми української мови,

 • зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

В стандарті враховані багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів.

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи, що виконуються у сфері науки і техніки. Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

1 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

1.1 Структура звіту


1.1.1 Звіт умовно поділяють на:

 • вступну частину;

 • основну частину;

 • додатки;

 • матеріал у кінці звіту.

1.2 Вступна частина


1.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинк;

 • титульний аркуш;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову.

1.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту — відповідно до розділу 3.

1.3 Основна частина


1.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

 • вступ;

 • суть звіту;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань.

1.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту — відповідно до розділу 3.

1.4 Додатки


1.4.1 Додатки розміщують після основної частини звіту.

1.4.2 Вимоги до додатків — відповідно до розділу 3.

1.5 Матеріал у кінці звіту


1.5.1 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент “Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинк”.

1.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту


1.6.1 Структурні елементи “Титульний аркуш”, “Реферат”, “Вступ”, “Суть звіту”, “Висновки”, що виділені в 2.2.1, 2.3.1 напівгрубим шрифтом, є обов’язковими.

1.6.2 Структурні елементи “Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинк”, “Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинк” подають у разі видання звіту.

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ

2.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка)


2.1.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

2.1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка) звіту має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

2.1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинка) містить такі дані:

 • ідентифікатори звіту;

 • міжнародний стандартний книжковий номер (ISB або між народний стандартний номер серійного видання (ISS;

 • відомості про виконавця роботи;

 • повну назву документа;

 • ім’я (імен та прізвище (прізвищ автора (авторі звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапко;

 • рік видання звіту;

 • назву організації, яка розповсюджуватиме звіт;

 • спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права;

 • обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно.

2.1.4 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинка) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

2.2 Титульний аркуш


2.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основ не джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

2.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

 1. обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

 2. ідентифікатори звіту;

 3. міжнародний стандартний книжковий номер (ISB або міжнародний номер серійного видання (ІSS — наводять для звітів, котрі видаються;

 4. відомості про виконавця роботи;

 5. грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідн;

 6. повна назва документа;

 7. підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

 8. рік складення (затвердженн звіту;

 9. дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

 10. будь-які спеціальні записи, якщо це необхідно.

2.3 Список авторів


2.3.1 Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

2.3.2 У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імена) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

2.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

2.4 Реферат


2.4.1 Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

2.4.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

2.4.3 У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

2.4.4 Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додаткі;

 • перелік ключових слів.

2.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті

інформацію i, як правило, у такій послідовності:

 • об’єкт дослідження або розроблення;

 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура, результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування;

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження.

2.4.6 Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, i, бажано, щоб він уміщувався на сторінці формату А4.

2.4.7 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, i умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучена), на друкованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

2.5 Зміст


2.5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

2.5.2 До змісту включають:

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову;

 • вступ;

 • послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовк суті звіту;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань;

 • назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

2.5.3 Зміст складають, якщо звіт містить не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

2.5.4 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може бути подано зміст усього звіту.

2.6 Перелік умовних позначень

2.6.1 Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують без посередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

2.6.2 Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту на водять їх розшифровку.

2.7 Передмова


2.7.1 Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови для даної роботи тощо.

2.7.2 Передмову вміщують у кінці вступної частини після переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, починаючи з нової сторінки.

2.8 Вимоги до додатків


2.8.1 У додатках вміщують матеріал, який:

 • є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

2.8.2 У додатки можуть бути включені:

додаткові ілюстрації або таблиці;

матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини.

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

3.1 Загальні вимоги


3.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

3.1.2 Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297 х 420 мм).

3.1.3 Звіт виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

3.1.4 За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

3.1.5 Звіт друкують через півтора інтервали; з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм.

3.1.6 Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів:

 • верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм,

 • правий — не менше 10 мм.

3.1.7 Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту.

3.1.8 У звіті мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки.

3.1.9 Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту.

3.1.10 Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

3.1.11 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

3.1.12 Скорочення слів і словосполучень у звіті — відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.2 Вимоги до оформлення структурних елементів звіту


3.2.1 Структурні елементи “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ПЕРЕДМОВА”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ” не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

3.2.2 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

3.2.3 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

3.2.4 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

3.2.5 Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам.

3.2.6 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

3.2.7 Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

3.2.8 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

3.2.9 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

3.3 Нумерація сторінок звіту


3.3.1 Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

3.3.2 Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

3.3.3 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок звіту.

3.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів


3.4.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

3.4.2 Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

3.4.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

3.4.4 Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.

3.4.5 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

3.4.6 Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку, не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

3.4.7 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.

3.4.8 Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі — на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д. Після номера підпункту крапку не ставлять.

3.4.9 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

3.5 Ілюстрації


3.5.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

3.5.2 Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

3.5.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів.

3.5.4 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

3.5.5 За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

3.5.6 Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розміщення”.

3.5.7 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

3.5.8 Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.

3.5.9 Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

3.6 Таблиці


3.6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

3.6.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

3.6.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту.

3.6.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу.

3.6.5 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

3.6.6 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і бокових. При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово “Таблиця __” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці __” з зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

3.6.7 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

3.6.8 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

3.7 Переліки


3.7.1 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

3.7.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

3.7.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

3.8 Примітки


3.8.1 Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

3.8.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці ілюстрації, яких вони стосуються.

3.8.3 Одну примітку не нумерують. Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

3.8.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

3.9 Виноски


3.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

3.9.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація виносок — окрема для кожної сторінки.

3.9.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання звіту через один інтервал, за машинного способу — з мінімальним міжрядковим інтервалом.

3.10 Формули та рівняння


3.10.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

3.10.2 Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

3.10.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

3.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

3.10.5 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

3.11 Посилання


3.11.1 Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у роботах [1-7] ...”.

3.11.2 Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

3.12 Титульний аркуш


3.12.1 Інформацію, що подається на титульному аркуші, допускається розташовувати в будь-якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

3.12.2 Обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності подають за формою та позицією згідно з вимогами відповідних органів.

3.12.3 Ідентифікатори звіту розташовують у такій послідовності:

 • індекс УДК – за таблицями Універсальної десяткової класифікації;

 • індекси МКВ (Міжнародної класифікації винаходів) та МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг) — за їх наявності;

 • код продукції (КП) — за класифікатором продукції;

 • номер держреєстрації;

 • напис “Інв. №”.

3.13 Додатки


3.13.1 Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

3.13.2 Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

3.13.3 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

3.13.4 Один додаток позначається як додаток А.

3.13.5 Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

3.13.6 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 — підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 — підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

3.13.7 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З — третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 — друга таблиця додатка А; формула (А.1) — перша формула додатка А.

3.13.8 Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

3.13.9 В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку А.2 ...”, “... на рисунку А.1 ...” — якщо рисунок єдиний у додатку А; “... в таблиці 5.3 ...”, або “... в табл. Б.3 ...”; “... за формулою (В.1) ...” в “... у рівнянні (Г.2) ...”.

3.13.10 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

3.13.11 Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас