Ім'я файлу: Заняття №1.doc
Розширення: doc
Розмір: 49кб.
Дата: 16.09.2021
Пов'язані файли:
Конспект майстер-класу.docx

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ «ШКІЛЬНИЙ КУРС ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ» (2021-2022)

(5 семестр)
Тема №1. Загальнометодичні основи викладання шкільного курсу всесвітньої історії.
Заняття № 1
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МЕТА: ознайомити студентів із змістом шкільної програми з всесвітньої історії, звернути увагу на керівну спрямованість програми як державного документу, який регламентує діяльність учителя у ході вивчення шкільного курсу історії. Дати характеристику основних компонентів програми. Навчити студентів здійснювати календарно-тематичне планування курсу всесвітньої історії.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Зміст навчальної програми з всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів:

- пояснювальна записка;

- характеристика основних компонентів програми.

2. Розподіл навчального часу на вивчення всесвітньої історії. Календарно-тематичне планування курсу всесвітньої історії.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
Кожен студент на занятті повинен мати власний екземпляр програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. В ході підготовки до заняття необхідно чітко визначити основні компоненти програми із всесвітньої історії. Слід пам’ятати, що шкільна програма з історії – це документ, який визначає структуру і основний зміст шкільних курсів з історії, і вимог якого необхідно дотримуватись вчителю. Програма складена таким чином, щоб максимально спростити роботу вчителя під час підготовки до навчальних занять. Необхідно детально ознайомитись з пояснювальною запискою до програми, співвіднести викладене із курсом всесвітньої історії.

Готуючись до практичного заняття, студентам необхідно проаналізувати зміст програми по одному з курсів всесвітньої історії за наступним планом:

1. Структура курсу, його хронологічні рамки, періодизація, кількість годин, відведених на вивчення всесвітньої історії в кожному класі.

2. Система історичних знань та провідних ідей курсу.

3. Формування необхідних умінь та навичок згідно державних вимог.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте зміст програми курсу історії стародавнього світу та історії середніх віків для 6-го та 7-го класу (хронологічні рамки, кількість тем, кількість уроків, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів) та складіть календарно-тематичне планування курсів на 1-й навчальний семестр.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Які основні структурні компоненти програми з історії для загальноосвітніх шкіл?

2. Охарактеризуйте розподіл навчального часу на вивчення всесвітньої історії в школі. Висловіть власні судження щодо ефективності даного розподілу.

3. Назвіть критерії оцінки навчальних досягнень учнів з історії.

4. Що таке календарно-тематичне планування шкільного курсу всесвітньої історії? Які критерії його складання?
ЛІТЕРАТУРА
Основна


 1. Навчальна програма з історії для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п#Text

 3. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2009. – С. 232 – 233.

 4. Левітас Ф.Л., Салата О.О. Методика викладання історії. Посібник учителя / Ф.Л. Левітас. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – С. 62.

 5. Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / С.А. Ежова, И.М. Лебедева, А.В. Дружкова. – М.: Просвещение, 1986. – С. 232.

 6. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.Т. Студеникин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 39 – 40.

 7. Малієнко Ю. Б. Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7-му класі : методичний посібник / Ю. Б. Малієнко. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.

 8. Старєва А. М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід — Миколаїв: Іліон, 2007.

 9. Пометун О.І., Мороз П. В., Малієнко Ю. Б. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас.— К.: Освіта, 2014–256 с.

 10. Пометун О.І., Всесвітня історія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко.— К.: Видавничий дім «Освіта», 2015.— 224 с.: іл.

 11. Пометун О. І. Формування громадянської компетентності старшокласників засоба- ми різних предметів / [Електронний ресурс].— Режим доступу: http: // www.civiced. org.ua

 12. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / За ред. Пометун О. І.— К.: А.С.К., 2004–192 с.

 13. Нова українська школа: основи Стандарту освіти (2016).— Львів, 2016.— 64 с. [електронний ресурс] — Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини/202016/12/05/ konczepcziya.pdf

 14. Несмелова М. Л. Конспекты уроков по истории средних веков: 6–7 кл.: Метод. по- собие.— М., 2002–304 с.

 15. Баханов К. О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти.— Х.: Вид. група «Ос- нова», 2005.— 128 с.

 16. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії.— Х.: Вид. група «Основа», 2012.— 239 [1] с.: табл.— (Серія «Професійний довідник).

 17. Баханов К. О. Концептуальні засади дидактичної складової концепції шкільної історичної освіти в Україні [електронний ресурс] — Режим доступу — http://vuzlib. com/content/view/238/84Додаткова
1. Бандровський О. Історія стародавнього світу: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2001. – 304 с.: іл., карти.

2. Бунятян К.П., Зубар В.М., Селіцька С.І. Історія стародавнього світу: Пробн. підручник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шкіл. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.: іл.

3. Гісем О. Всесвітня історія. 11 клас. Календарний план / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школах України. – 2011. – №6. – С. 5 – 6.

4. Карліна О.М. Історія середніх віків: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Генеза, 2004. – 272 с.: іл., карти.

5. Ліхтей І.М. Історія середніх віків: Підручник для 7 кл. – К.: Грамота, 2007. – 296 с.: іл.

6. Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2011 – 2012 навчальний рік: Всесвітня історія // Історія України. – 2011. – №31 (серпень). – С. 3 – 23.

7. Про зміни в програмах з історії України та всесвітньої історії для 10 класу у 2010 – 2011 н.р. // Історія України. – 2010. – №37 (жовтень). – С. 10 – 15.

7. Руденко Л. Про методологію історії як науки та методику побудови курсів з історії в середній школі // Історія України. – 2003. – № 21 – 22. – С. 16 – 26.

8. Харківська Н.І. Календарне планування. Всесвітня історія. 5 – 11 класи // Історія та правознавство. – 2006. – №22 – 24 (серпень). – С. 18 – 49.

8. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. преса, 2006. – 288 с.: іл., карти.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас