Ім'я файлу: mysteczka-osvitnya-galuz-muzychne-mystecztvo-2020-2021n.r.doc
Розширення: doc
Розмір: 138кб.
Дата: 21.07.2021
Пов'язані файли:
М.Р._Шваб.docx

Мистецька освітня галузь

Музичне мистецтво
Пояснювальна записка
Освітню програму цієї галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини.
Відповідно до окресленої мети, головними завданнями навчання мистецтва у початковій школі є:


 • збагачення духовного світу учня / учениці під час сприймання мистецтва та художньої творчості; виховання шани до національної і світової культурної спадщини;

 • набуття досвіду творення художніх образів через опанування елементарними мистецькими вміннями; розвиток загальних і спеціальних мистецьких здібностей;

 • розкриття творчого потенціалу особистості; стимулювання художньо-образного мислення, художніх інтересів; виховання естетичного смаку; сприяння творчому самовияву та розвитку індивідуального стилю учня / учениці через мистецтво;

 • розвиток уміння інтерпретувати твори мистецтва, висловлювати враження та особистісне ставлення до них; засвоєння початкових знань про види мистецтва, особливості їхньої художньо-образної мови, зокрема у взаємозв’язках;

 • формування вміння презентувати й оцінювати власну творчість, плекання потреби у самовдосконаленні;

 • формування вміння взаємодіяти з іншими через мистецтво, виявляти зв’язки мистецтва з природним і соціокультурним середовищем;

 • виховання здатності застосовувати мистецтво для отримання задоволення та емоційного самопізнання.

Реалізація поставленої мети та завдань здійснюється за змістовими лініями: «Художньо-практична діяльність», «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Комунікація через мистецтво», які окреслюють рамкову модель досягнення загальних цілей мистецької освітньої галузі.

Змістова лінія«Художньо-практична діяльність» націлює на розвиток креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне засвоєння основ художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого самовияву. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь застосовувати різні виражальні засоби для творення художніх образів, імпровізування та естетичного перетворення довкілля, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на емоційний стан завдяки мистецькій діяльності.

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання цінностей, що несуть твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, а також формування уявлень про можливість і способи впливати на свій емоційний стан завдяки сприйманню творів мистецтва.

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема в різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані предмети або предмети за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.
Результати навчання і пропонований зміст

1-2 клас

35 год/рік (з них 7 год резервних)

Обов’язкові результати навчання

Очікувані результати навчання


1

2

 1. Змістова лінія «Художньо-практична діяльність» 13год

Творить відомими художніми засобами і способами

Учень / учениця:

- співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний фольклор) у відповідному настрої, характері, темпі, динаміці [2 МИО 1-1.1-1];

- дотримується правил співу [2 МИО 1-1.1-2];

- грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, барабан, сопілка, ксилофон тощо) [2 МИО 1-1.1-3];

- обирає тембр інструменту (трикутники, бубни, барабан, сопілка, ксилофон тощо) для передавання відповідного образу [2 МИО 1-1.1-4];

- орієнтується в нотному записі (нотний стан, скрипковий ключ, розмір, такт, ноти в межах І октави, тривалості звуків – ціла, половинна, чверть, восьма) [2 МИО 1-1.1-5];

- відтворює прості ритмічні послідовності (створені з половинних, четвертних та восьмих тривалостей), зокрема у різних темпах [2 МИО 1-1.1-6];
- виконує нескладні ролі (зокрема «пісні в ролях»), етюди-наслідування, перевтілюючись у різних персонажів [2 МИО 1-1.1-16];

- вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту[2 МИО 1-1.1-17];

- дотримується загальноприйнятих правил поведінки в закладах культури та мистецтва (театрі, музеї тощо) [2 МИО 1-1.1-18];

- виконує елементарні танцювальні рухи під музику; рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом) [2 МИО 1-1.1-19]Експериментує, використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо для створення художніх образів

Учень / учениця:

- придумує образи (фантазує)та виражає задумане знайомими засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

- імпровізує голосом (музичні, мовленнєві інтонації), засобами пантоміми (міміка, жести), на музичних інструментах (трикутники, бубни, барабан, маракаси тощо) [2 МИО 1-1.2-2];

- створює варіанти ритмічного супроводу до пісні [2 МИО 1-1.2-3];


Спостерігає за навколишнім світом, фіксує за допомогою вчителя цікаві явища як ідеї для творчості; допомагає прикрасити місце, де навчається, живе


Учень / учениця:

- спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];


Визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення


Учень / учениця:

- вирізняє види мистецької діяльності, які поліпшують його / її настрій [2 МИО 1-3.4-1];

- описує свої емоції від сприймання мистецьких творів [2 МИО 1-3.4-2];


Пропонований зміст
Спів (співацька постава, дихання, інтонація, дикція).

Гра на музичних інструментах: створення варіантів ритмічного супроводу до пісні, ритмічних послідовностей тощо.

Імпровізації голосом, пластикою, на музичних інструментах.

Відтворення рухами характеру, темпу, ритму музики.

Інсценізація пісень, створення театралізованих образів.

Ознайомлення з нотною грамотою.

Інсценізація (виконання нескладних ролей), етюди-наслідування.

Відтворення елементарних танцювальних елементів.

Імпровізації засобами пантоміми (міміка, жести).

Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану


 1. Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»10 год
1

2

Сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб (словами, рухами, мімікою, лініями, кольорами тощо)


Учень / учениця:

- сприймає твір мистецтва та висловлює враження, добираючи із запропонованих слова, співзвучні з власними емоціями [2 МИО 2-2.1-1];

- порівнює музичні та візуальні образи, твори мистецтва та явища довкілля [2 МИО 2-2.1-2];

- відтворює емоційні враження від твору мистецтварізними відомими засобами та способами(рухами, мімікою, тощо)[2 МИО 2-2.1-3]


Розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо) і розпізнає притаманні їм засоби виразності

Учень / учениця:

- розрізняє види мистецтва (музичне, образотворче, театральне, танцювальне, екранні) [2 МИО 2-2.2-1];

- характеризує мелодію [2 МИО 2-2.2-2];

- визначає темп (повільно, помірно, швидко); регістр (високий, середній, низький), динаміку (гучно, тихо), тембр (звучання хору та оркестру, окремих музичних інструментів (сопілка, бубон, барабан, скрипка, бандура, фортепіано тощо) [2 МИО 2-2.2-3];

- розрізняє види театру (ляльковий, музичний, драматичний) та кінематографу (кінофільм, мультфільм) [2 МИО 2-2.2-6]


Визначає серед творів і видів художньо-творчої діяльності ті, що подобаються; ділиться емоціями від сприйняття мистецьких творів; творить для власного задоволення


Учень / учениця:

- вирізняє (із запропонованих) твори мистецтва, що змінюють або передають його / її настрій [2 МИО 2-3.4-4]

Пропонований зміст
Сприймання творів різних видів мистецтва.

Виявлення та характеристика вражень, емоцій, які вони викликали.

Визначення засобів виразності твору.

Ознайомлення з деякими видами театру (ляльковий, музичний, драматичний), кіномистецтва (кінофільм, мультфільм).

Використання творів різних видів мистецтва для отримання задоволення та поліпшення емоційного стану


 1. Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» 5 год

1

2

Оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум


Учень / учениця:

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО 3-3.1-3]

Презентує створені художні образи у зрозумілий спосіб, пояснюючи створене

Учень / учениця:

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує танцювальні рухи тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

- вербально описує свій творчий задум [2 МИО 3-3.2-2]


Бере участь у колективній творчій діяльності, дотримується правил творчої співпраці; ділиться з іншими особами враженнями від сприйняття мистецтва та творчої діяльності

Учень / учениця:

- виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) інформацію, отриману від сприймання творів мистецтва [2 МИО 3-3.3-1];

- ділиться враженнями від творів різних видів мистецтва [2 МИО 3-3.3-2];

- бере участь у колективному виконанні творчого задуму – у народних святах та обрядах, концертах, виставках, інсценізаціях тощо [2 МИО 3-3.3-3];

- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 МИО 3-3.3-4]


Пропонований зміст
Виховні ситуації на основі творів мистецтва.

Презентація творчих досягнень та їх опис.

Колективне виконання творчого задуму ( створення колективних музмичних композицій, флеш-моби тощо).

Проведення мистецьких заходів (концертів, конкурсів, інсценізацій тощо).

Узгодження правил творчої співпраці, взаємодії, комунікаціїРезультати навчання і пропонований зміст

3-й клас

35 год/рік

Обов'язкові результати навчання

Очікувані результати навчання

1.

2.

1. Змістова лінія «Художньо-практична діяльність» протягом року

Добирає засоби і способи для творення художнього образуУчень / учениця:

 • співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний фольклор), добирає засоби виразності (темп, динаміку, штрихи), необхідні для відтворення настрою, характеру; стежить за точністю

інтонування, чіткістю дикції (вимови); виконує прості канони [4 МИО 1-1.1-1];

 • стежить за співацькою поставою, диханням [4 МИО 1-1.1-2];

 • грає в ансамблі нескладні композиції (трикутники, бубни, сопілка (як індивідуальний інструмент), ксилофон, синтезатор тощо) [4 МИО 1-1.1-3];

 • самостійно добирає тембр музичного інструменту для передачі відповідного образу, пояснює свій вибір [4 МИО 1-1.1-4]; - орієнтується в нотному записі, необхідному для виконання [4 МИО 1-1.1-5];

 • читає і виконує найпростіші ритмічні партитури, зокрема в різних темпах та динаміці [4 МИО 1-1.1-6];

 • виконує нескладні ролі (у тому числі, пісні «у ролях»), добирає засоби вираження (темп, тембр голосу, динаміку, рухи, міміку) [4 МИО 1-1.1-17];

 • грає елементарні театральні етюди (самостійно обирає відомих персонажів та перевтілюється у них, зокрема імітує характерні рухи, ходу, звуки тощо) [4 МИО 1-1.1-18];

 • вправляється над інтонацією, мовленням, диханням; дикцією, мімікою, жестами [4 МИО 1-1.1-19];

 • дотримується загальноприйнятих правил поведінки в закладах культури та мистецтва (театрі, музеї тощо)[4 МИО 1-1.1-20];

 • рухається під музику, добираючи відомі танцювальні елементи (народні, сучасні); узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом), орієнтується у просторі [4 МИО 1-1.1-21]
Експериментує,

використовуючи відомі техніки художньо-творчої діяльності, зі звуками, ритмами, рухами, лініями, кольорами, формами, матеріалами тощо, поєднуючи елементи для втілення ідеї в художньому образі

Учень / учениця:

 • придумує образи, використовуючи знайомі засоби та способи творення образів (звуки, слова, пантоміму, рухи, лінії, кольори тощо), якими може виразити свої почуття та емоції, застосовує їх окремо чи у поєднанні, не боїться творити [4 МИО 1-1.2-1];

 • імпровізує голосом (музичні, мовленнєві інтонації), на музичних інструментах [4 МИО 1-1.2-2];

 • створює варіанти ритмічного супроводу до пісні, самостійно добирає інструменти для супроводу [4 МИО 1-1.2-3];

 • імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести) [4 МИО 1-1.2-5];

 • експериментує з утіленням одного образу засобами різних видів мистецтва [4 МИО 1-1.2-6];

Спостерігає за навколишнім світом, фіксує в різний спосіб цікаві явища; використовує їх у творчій діяльності; пропонує ідеї оздоблення місця, де навчається, живе; реалізує їх самостійно або за допомогою інших осіб

Учень / учениця:

 • досліджує довкілля, виявляє цікаві, незвичайні об’єкти для створення художніх образів, фіксує їх у різний спосіб (фото, аудіо, відеозйомка, замальовки тощо) [4 МИО 1-1.3-1];

 • організовує середовище навколо себе: пропонує ідеї його оформлення. можливі засоби їх художнього втіленнята реалізовує їх[4 МИО 1-1.3-3]

Розпізнає власні емоції від сприйняття мистецьких творів, обирає твори і види художньотворчої діяльності відповідно до свого настрою; пояснює, від чого одержує насолоду у власній творчості

Учень / учениця:

 • визначає улюблені види мистецької діяльності, займається ним/ ними у вільний час для задоволення; пояснює, від чого одержує насолоду у своїй творчості [4 МИО 1-3.4-1];

 • розпізнає і виражає власні емоції від художньої творчості [4 МИО 1- 3.4-2];

 • обирає види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою, виявляє свої почуття та емоції у творчості [4 МИО 1-3.4-3]

Пропонований зміст

Спів (створення образу, настрою; добір засобів виразності). Виконання простих канонів. Гра на музичних інструментах: створення варіантів ритмічного супроводу до пісні, гра в ансамблі (зокрема за ритмічними партитурами) тощо. Імпровізації голосом, пластикою, на музичних інструментах. Ознайомлення з нотною грамотою, необхідною для виконання.

Інсценізація, найпростіші театральні етюди (створення театралізованих образів, зокрема під час рольового виконання пісні). Відтворення елементарних танцювальних елементів. Імпровізації засобами пантоміми (міміка, жести). Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану.2. Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» протягом року

1

2

Сприймає твори різних видів мистецтва і проявляє емоційно-ціннісне ставлення до них у різний спосіб; зосереджує увагу на деталях; пояснює, що подобається у творі, а що ні, визначає відомі засоби художньої виразності

Учень / учениця:

 • сприймає твір мистецтва, виявляє здатність цілісно охопити увагою художній твір, зосереджує увагу на деталях; вербально характеризує побачене (почуте) [4 МИО 2-2.1-1];

 • добирає словадля характеристики власних емоцій та вражень; пояснює, що подобається у творі, а що – ні, визначає відомі засоби художньої виразності [4 МИО 2-2.1-2];

 • порівнює музичні та візуальні образи, твори мистецтва та явища довкілля [4 МИО 2-2.1-3];

 • порівнює засоби виразності різних видів мистецтва (музичного, візуальних, кіно)устворенні аналогічних образів (зокрема персонажів казок) [4 МИО 2-2.1-4];

 • порівнює природні форми, образи довкілля з їх художнім

(декоративним) трактуванням [4 МИО 2-2.1-5];

 • відтворює емоційні враження від твору мистецтварізними художніми засобами [4 МИО 2-2.1-6]

Вирізняє елементи художньої мови, характерні для різних видів мистецтва (музичне, образотворче, театральне, хореографічне тощо)

Учень / учениця:

 • розрізняє види мистецтва; мистецькі професії, пов’язані з цими видами мистецтва [4 МИО 2-2.2-1];

 • розпізнає елементи художньої мови творів музичного мистецтва для характеристики художнього образу: характеризує мелодію, темп, динаміку, ритм, регістр, характер музичної інтонації; тембр та склад виконавців (соліст, хор, оркестр, деякі тембри музичних інструментів), лад (мажор, мінор), прості музичні форми (двочастинна, тричастинна, рондо, варіації) [4 МИО 2-2.2-2];

 • розпізнає елементи художньої мови творів синтетичних видів мистецтва для характеристики художнього образу: акторську гру, костюми, декорації, музичне оформлення театрального/ екранного твору [4 МИО 2-2.2-4];

 • розрізняє різновиди музичного (вокальна, інструментальна), театрального (драматичний, ляльковий, музичний) мистецтва, хореографії (народна, класична, сучасна) та кіно (кінофільм, мультфільм) за їхніми характерними виражальними засобами [4 МИО 2-2.2-6];

 • розпізнає за характерними ознаками деякіжанри музичного (пісня, танець, опера, балет тощо) та образотворчого мистецтва (портрет, пейзаж (краєвид), натюрморт, анімалістичний тощо); види орнаментів за змістом (рослинний, геометричний тощо) та застосуванням (стрічковий, розетка), види анімації (мальована, лялькова,

 • пластилінова, комп’ютерна), деякі танці – народні і сучасні [4 МИО 2-2.2-7]

Розпізнає власні емоції від сприйняття мистецьких творів, обирає твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою; пояснює, від чого одержує насолоду у власній творчості

Учень / учениця:

 • визначає улюблені твори мистецтва та рекомендує їх іншим [4 МИО 2-3.4-1];

 • пояснює, що подобається (чи не подобається) у творі мистецтва [4 МИО 2-3.4-2];

 • вирізняє твори мистецтва, що змінюють або передають його / її настрій; характеризує власні емоції [4 МИО 2-3.4-3]

Пропонований зміст

Сприймання творів різних видів мистецтва. Вербальна характеристика змісту (крім творів інструментальної музики), вражень, емоцій, які вони викликали, виявлення особистісного ставлення до них (відповідно до віку)..

Ознайомлення з різновидами музичного (вокальна, інструментальна), театрального (драматичний, ляльковий, музичний) мистецтва, хореографії (народна, класична, сучасна) та кіно (кінофільм, мультфільм).

Ознайомлення з деякими жанрами музичного (пісня, танець, опера, балет тощо) та видами анімації (мальована, лялькова, пластилінова, комп’ютерна) та деякими танцями – народними і сучасними.

Використання творів різних видів мистецтва для отримання задоволення та поліпшення емоційного стану.
3. Змістова лінія «Комунікація через мистецтво» протягом року

1

2

Оцінює власну творчість за визначеними орієнтирами; визначає за допомогою вчителя необхідні для самовдосконалення дії; відстоює своє право на самовираження

Учень / учениця:

 • характеризує власну творчість за поданими орієнтирами, пояснює, що вдалося чи не вдалося [4 МИО 3-3.1-1];

 • аналізує свої досягнення, свої сильні сторони, обирає (з допомогою вчителя/ вчительки)спосіб удосконалення та може пояснити свій вибір[4 МИО 3-3.1-2]Презентує створені художні образи, пояснює свій задум, відстоює думку

Учень / учениця:

 • представляє результати власної творчості (співає улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, демонструє власні твори образотворчого мистецтва тощо) перед рідними, однолітками [4 МИО 3-3.2-1];

 • пояснює свій задум, захищає свою позицію [4 МИО 3- 3.2-2]

Бере участь у колективних творчих проектах, виконує різні дії / ролі у творчому процесі; обговорює з іншими враження від сприймання мистецтва та творчої діяльності, поважаючи вибір інших осіб


Учень / учениця:

 • виявляє та обговорює інформацію, отриману від сприймання творів мистецтва, ділиться своїми спостереженнями [4 МИО 3-3.3-1];

 • знаходить просту мистецьку інформацію (підручники, енциклопедії; аудіо- та відеозаписи, інтернет-ресурси тощо), ділиться нею з іншими, пояснює свої вподобання [4 МИО 3-3.3-2]; - ділиться власними враженнями від творів різних видів мистецтва [4 МИО 3-3.3-3];

 • бере участь у шкільних мистецьких заходах (концертах, конкурсах, інсценізаціях, елементах народних обрядів, арт-мобах тощо), виконує різні дії / ролі у творчому процесі [4 МИО 3-3.3-4];

 • бере участь у колективних творчих проектах, зокрема із використанням засобів різних видів мистецтва [4 МИО 3-3.3-5];

 • дотримується правил взаємодії і творчої співпраці, виявляє повагу до інших [4 МИО 3-3.3-6]

Пропонований зміст

Виховні ситуації на основі творів мистецтва.

Презентація та характеристика власних творчих досягнень.

Колективне виконання творчого задуму. Проведення шкільних мистецьких заходів. Правила творчої співпраці, взаємодії, комунікації.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас