1   2   3   4
Ім'я файлу: geografiya-10-11final-21112017.doc
Розширення: doc
Розмір: 356кб.
Дата: 17.02.2021
скачати
Пов'язані файли:
Практична 8.docx




4

8

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

4.1

1

Тема 1. Географічний простір





Знаннєвий компонент:

формулює визначення понять «географічний простір», «світосистема»;

називає підсистеми світосистеми;

Діяльнісний компонент:

складає схему світосистеми;

характеризує географічний простір;

обґрунтовує роль географічного простору у світосистемі;

Оцінно-ціннісний компонент:

усвідомлює глобальну єдність у системі «суспільство – природа»

Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа».

Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми.

Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики

4.2

2

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі







Знаннєвий компонент:

формулює поняття «демографічний перехід», «демографічне старіння»;

знає фази демографічного переходу;

пояснює причини демографічних явищ, просторові відмінності показників природного й механічного руху, вплив конфесійної, етнічної, соціальної структури населення на процеси відтворення і міграції;

наводить приклади країн з різними типами відтворення населення.

Діяльнісний компонент:

розпізнає за статево-віковими пірамідами країни різних типів відтворення населення;

характеризує фази демографічного переходу;

читає карти населення;

обчислює демографічні показники;

аналізує текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою порівняння процесів відтворення населення;

установлює просторові відмінності демографічних процесів за картами;

обґрунтовує особливості перебігу демографічних процесів у країнах з різним рівнем економічного розвитку;

прогнозує зміни чисельності населення, статевої та вікової структури на основі аналізу статево-вікових пірамід.

Оцінно-ціннісний компонент:

усвідомлює взаємозв’язок демографічних процесів та рівня соціально-економічного розвитку країни;

висловлює судження щодо ефективності економічних, адміністративно-правових та виховних заходів демографічної політики;

робить висновки про важливість демографічних прогнозів

Динаміка чисельності населення світу. Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі. Демографічний перехід, його фази. Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення. Демографічне старіння населення. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами.

Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення.

Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції міграційних процесів.

Якість життя як чинник природного і механічного руху населення.

Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн. Демографічні прогнози.
Практична робота

7. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

Дослідження

1. Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.

2. Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу

4.3

4

Тема 3. Глобальна економіка





Знаннєвий компонент:

формулює поняття «глобальна економіка», «глобальні ланцюги доданої вартості»;

називає складові міжнародної науково-технологічної сфери, системи виробництва, міжнародної валютно-фінансова системи, сучасних транспортно-логістичних систем, форми світового ринку;

наводить приклади міжнародної спеціалі-зації та кооперування виробництва;

Діяльнісний компонент:

розрізняє національні та інтернаціональні форми виробництва;

характеризує особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в металургії, автомобілебудуванні, електронних виробництвах, фармацевтиці, легкій промисловості;

порівнює економічні вигоди форм участі крани у міжнародній кооперації, ланцюгах

доданої вартості;

установлює домінуючі чинники розвитку і розміщення виробництв у країнах і регіонах;

визначає роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки;

уміє знаходити інформацію про сучасний стан окремих виробництв і ринків;

аналізує текстові, картографічні й статистичні матеріали з метою визначення особливостей і закономірностей просторової організації складників світової економіки та місця в ній національних економік і транснаціональних компаній;

розробляє просторові моделі світового господарства.

Оцінно-ціннісний компонент:

оцінює перспективи включення національних виробників у глобальні ланцюги доданої вартості;

висловлює судження щодо процесу формування інформаційного суспільства;

робить висновки щодо змін світових ринків у період глобалізації

Поняття «глобальна економіка».

Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг.

Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва. Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки. Глобальні ланцюги доданої вартості. Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення.

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації.

Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу.

Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн.

Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості.

Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації.

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфра-структурний каркас глобальної економіки.

Світовий ринок інвестицій і фінансів. Туризм.

Формування «інформаційного суспільства».
Практична робота

8. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

Дослідження

1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.

2. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні

4.4

1

Тема 5. Політична географія та геополітика







Знаннєвий компонент:

формулює поняття «територіально-політична система»;

наводить приклади застосування різновидів «сили» (економічної, мілітарної, «м’якої» або «смарт-сили») в геополітичних протистояннях.

Діяльнісний компонент:

розрізняє зовнішню і внутрішню політику, різновиди «сили», територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.

Оцінно-ціннісний компонент:

усвідомлює взаємозв’язок і політичні взаємодії територій і географічних місць в геопросторі

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.

Геополітика, її складові Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили».

Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави


5

8

Розділ ІV. Суспільна географія України

5.1

1

Тема 1. Українська держава







Знаннєвий компонент:

називає і показує на карті країни-сусіди України.

Діяльнісний компонент:

характеризує політико-географічне положення України на глобальному, регіональному, локальному рівнях;

вирізняє спільні кордони України з політичними та економічними партнерами, з країнами інших політичних та економічних блоків;

визначає проблеми адміністративно-територіального устрою України.

Оцінно-ціннісний компонент:

висловлює судження щодо впливу політико-географічного положення на економічний розвиток України, її місце в Європі та світі

Українська держава і територія держави України.

Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське.

Політико-економічна оцінка державного кордону України.

Реформування адміністративно-територіального устрою України.

Дослідження

1. Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи


5.2

1

Тема 2. Населення України







Знаннєвий компонент:

знає кількість населення України та особливості її динаміки;

називає основні просторові закономірності демографічних процесів і розселення населення в Україні;

пояснює особливості демографічної ситуації в країні, урбанізаційних процесів.

Діяльнісний компонент:

характеризує природний і механічний рух населення, статево-вікову структуру;

уміє знаходити й добирати статистичні матеріали на сайті Державної служби статистики України;

аналізує статистичні й картографічні матеріали про населення;

розрізняє якість життя у великих і малих, монофункціональних і багатофункціональних містах;

прогнозує вплив системи розселення на розміщення виробництва та соціальної інфраструктури.

Оцінно-ціннісний компонент:

усвідомлює значимість якості трудових ресурсів для економічного зростання країни

Кількість населення України. Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності.

Особливості вікового і статевого складу населення України.

Міграційні процеси в Україні. Українці на світовому і регіональному ринку праці.

Демографічна політика в Україні.

Система розселення. Міські агломерації, урбанізація, субурбанізація і джентрифікація. Особливості сільських населених пунктів.

Практична робота

9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.

Дослідження

1. Сучасна географія трудової еміграції з України.

2. Соціальні проблеми монофункціональних міст

5.3

6

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці







Знаннєвий компонент:

називає показники суспільно-економічного розвитку держави;

знає і розуміє особливості секторальної та територіальної структури економіки,суть глобальної стратегії сталого (збалансованого) розвитку, основні положення стратегії збалансованого розвитку України;

пояснює актуальність стратегії збалансованого розвитку для світу й України.

Діяльнісний компонент:

аналізує секторальну структуру та регіональні відмінності господарства;

характеризує чинники, що зумовили розвиток в Україні окремих виробництв товарів і послуг;

визначає сучасні риси національного господарства, місце України на світових товарних ринках, чинники міжнародної спеціалізації країни;

використовує поняття «додана вартість», «собівартість», «ефективність», «прибутковість», «конкурентні переваги», «міжнародна кооперація», «попит», «пропозиція», «ринкова ціна» тощо для обґрунтування міжнародної спеціалізації України на світових ринках товарів і послуг;

вміє застосовувати тематичні карти та статистичну інформацію для ілюстрації описів, характеристик, висновків;

розробляє схеми ланцюгів доданої вартості.

Оцінно-ціннісний компонент:

робить висновки про оптимізацію структури економіки України та її міжнародної спеціалізації;

оцінює територіальну структуру господарства країни за екологічними, соціальними, економічними критеріями;

висловлює власні судження щодо конкурентних переваг і перспектив розвитку окремих виробництв в Україні;

оцінює прояви глобальних викликів в Україні;

критично ставиться до дій, проектів, що нехтують глобальними викликами


Сучасні риси національної економіки України.

Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів.

Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні.

Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування.

Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції.

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств.

Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування.

Міжнародні транспортні коридори на території України.

Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні.

Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні.

Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України.

Практична робота

10. Аналіз секторальної структури економіки України.

Дослідження

1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії.

3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки

6

2

Резервний час






1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас