1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: ДИПЛОМ.doc
Розширення: doc
Розмір: 1125кб.
Дата: 28.01.2021


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та управління бізнесом

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної кваліфікаційної роботи
на тему Оцінка рівня продуктивності праці та обґрунтування пропозицій щодо виявлення резервів її підвищення на ПрАТ «Північний ГЗК»


Виконав: студент 3 курсу,

групи ЕП – 16 – 1СК

Спеціальності 051 «Економіка»

Давиденко К.О.
Керівник: Рябикіна К.Г.

Рецензент ____________

Кривий Ріг

2019 р.
Криворізький національний університет

Факультет економіки та управління бізнесом

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

Ступінь освіти бакалавр

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. завідуюча кафедри ЕОУП, доцент, канд.. екон. наук

Шахно А.Ю.

________________

«____»____________ 2019 року
З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТА
Давиденко Катерини Олександрівни
1. Тема роботи Оцінка рівня продуктивності праці та обґрунтування пропозицій щодо виявлення резервів її підвищення на ПрАТ «Північний ГЗК»
керівник роботи Рябикіна Катерина Григорівна, к.е.н.
затверджені наказом вищого навчального закладу від «08» лютого 2019 року 203су
2. Строк подання студентом роботи: _________________________________
3. Вихідні дані до роботи: управлінська та фінансова звітність підприємства, монографії, наукові статті зарубіжних і вітчизняних учених, аналітичні журнали, нормативно-правові акти, інформація Державної служби України, дані аналітичних рейтингових і маркетингових агенцій, дані мережі Інтернет.
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): визначення економічної сутності та значення продуктивності праці, характеристика, методи продуктивності праці, як вимірюється; огляд науково-методичних підходів; аналіз основних техніко-економічних показників та фінансового стан ПрАТ «ПівнічнийГЗК»; установлення фактору впливу на процес організації продуктивності праці на підприємстві; обґрунтування пропозицій щодо виявлення і підвищення оцінки рівня продуктивності праці на ПрАТ «ПівнічнийГЗК»
5. Перелік графічного матеріалу______________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи:


Розділи

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання прийняв

Розділ 1


Розділ 2


Розділ 3


Нормоконтроль


7. Дата видачі завдання 11.02.2019

Календарний план виконання роботиНазва етапів

випускної кваліфікаційної роботи

Термін виконання

Примітки

1

Співбесіда зі студентом за тематикою роботи, видача переліку рекомендованої нормативної, інструктивної бази та учбової літератури

11.02.19

Виконано

2

Збір матеріалів до випускної роботи

12.02.19 - 11.03.19

Виконано

3

Групування та аналіз зібраного матеріалу, уточнення завдань випускної кваліфікаційної роботи

12.03.19 - 17.03.19

Виконано

4

Підготовка І розділу випускної кваліфікаційної роботи та подання його керівникові

18.03.19 - 07.04.19

Виконано

5

Підготовка ІІ розділу випускної кваліфікаційної роботи та подання його керівникові

08.04.19 – 28.04.19

Виконано

6

Підготовка ІІІ розділу випускної кваліфікаційної роботи та подання його керівникові

29.04.19 – 19.05.19

Виконано

7

Підготовка вступної частини

20.05.19 – 30.05.19

Виконано

8

Перевірка роботи керівником та доопрацювання роботи

31.05.19 – 05.06.19

Виконано

9

Отримання відгуку керівника та рецензії

06.06.19 – 15.06.19

Виконано

10

Попередній захист роботи

23.05.19

Виконано

11

Захист роботи в ЕК

21.06.19

Студент _______________ Давиденко К.О.

Керівник роботи ________________ Рябикіна К.Г.

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та управління бізнесом

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами
РЕФЕРАТ
на випускну кваліфікаційну роботу

за ступенем вищої освіти «бакалавр»

Тема випускної кваліфікаційної роботи: Оцінка рівня продуктивності праці та обґрунтування пропозицій щодо виявлення резервів її підвищення на ПрАТ «Північний ГЗК»

Випускна кваліфікаційна робота виконана на 77 сторінках, містить 7 таблиці, 11 рис. При підготовці роботи використано 70 літературних джерел.
Мета випускної кваліфікаційної роботи: обгрунтування та розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки рівня продуктивності праці на підприємстві.
Завдання дослідження: уточнити понятійно-категоріальний апарат та значення продуктивності праці; розглянути методичний інструментарій оцінки рівня продуктивності праці; проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності, фінансовий стан підприємства; оцінити наявний стан та рівень оцінки продуктивності праці на ПрАТ «ПівнічнийГЗК»; установити фактори впливу на рівень оцінки продуктивності праці; виконати факторний аналіз показників, що впливають на рівень оцінки продуктивності праці; теоретично обґрунтувати та реалізувати модель кореляційно-регресійного аналізу факторів, пов’язаних з продуктивністю праці в умовах виробничо-господарської діяльності ПрАТ «ПівнічнийГЗК»; розрахувати ефективність заходів, запропонованих та відображених у результатах дослідження; обґрунтувати пропозиції щодо основних напрямів та шляхів підвищення оцінки рівня продуктивності праці.
Об’єкт дослідження : процес оцінки рівня продуктивності праці.
Предмет дослідження: теоретичні, методичні, та практичні аспекти сутності оцінки рівня продуктивності праці.
Одержаний економічний ефект (ефективність):

Ключові слова: ПІДПРИЄМСТВО, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ОЦІНКА РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ВИДИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ.
ЗМІСТВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
1.1. Аналіз теоретичних напрацювань з питання визначення продуктивності праці на підприємстві
1.2. Методи аналізу та оцінка рівня продуктивності праці
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК»
2.1. Техніко – економічна характеристика ПрАТ «ПІВНІЧНИЙГЗК»
2.2. Аналіз показників продуктивності праці на ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК»
РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК»
3.1. Встановлення факторів впливу на результативні показники роботи підприємства
3.2. Обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності ПрАТ «ПІВНІЧНИЙГЗК»
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас