1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: последнее .docx
Розширення: docx
Розмір: 516кб.
Дата: 05.10.2020

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до ДР: с., рис., табл., джерел, .
Ключові слова: ПЕРСОНАЛ, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, СИСТЕМА РОЗВИТКУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ.

Метою роботи є розробка рекомендацій щодо управління розвитком персоналу на підприємстві на прикладі ПП «Фор Юкрейн».

Об’єктом дослідження є процес розвитку персоналу підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні рекомендації з управління розвитком персоналу на підприємстві з надання освітніх послуг.

Методи досліджень: теоретичні методи аналізу та синтезу; системного підходу; причинно-наслідкового зв’язку. У процесі аналізу використовувалися аналітичні й статистичні методи: динамічного, структурного, коефіцієнтного та порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення.

Теоретична частина роботи присвячена питанням розвитку персоналу на підприємстві. Розглянуті сучасні методи систем розвитку персоналом.

У практичній частині роботи представлена загальна характеристика ПП «ФорЮкрейн», проведений аналіз її фінансового стану; визначено недоліки та перспективи розвитку персоналом. Кінцевим результатом дослідження є розробка рекомендацій щодо розвитку персоналу на зарубіжному ринку у зв’язку зі специфікою діяльності підприємства.

РЕФЕРАТ
Пояснительная записка к ДР с., рис., табл., источников,.
Ключевые слова: ПЕРСОНАЛ, РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА, СИСТЕМА РАЗВИТИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА.
Целью работы является разработка рекомендаций по управлению развитием персонала на предприятии на примере ООО «Фор Юкрейн».

Объектом исследования является процесс развития персонала предприятия.

Предметом исследования являются теоретические и практические рекомендации по управлению развитием персонала на предприятии по предоставлению образовательных услуг.

Методы исследований: теоретические методы анализа и синтеза; системного подхода; причинно-следственной связи. В процессе анализа использовались аналитические и статистические методы: динамического, структурного, коэффициентный и сравнительного анализа, систематизации и обобщения.

Теоретическая часть работы посвящена вопросам развития персонала на предприятии. Рассмотрены современные методы систем развития персоналом.

В практической части работы представлена ​​общая характеристика ООО «ФорЮкрейн», проведенный анализ ее финансового состояния; определены недостатки и перспективы развития персоналом. Конечным результатом исследования является разработка рекомендаций по развитию персонала на зарубежном рынке в связи со спецификой деятельности предприятия.


ABSTRACT
Explanatory note to the DR: pp., fig., table., sources,.
Key words: PERSONNEL, PERSONNEL DEVELOPMENT, DEVELOPMENT SYSTEM, IMPROVEMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT.
The purpose of the work is to develop recommendations for personnel development management at the enterprise on the example of PE "For Ukraine".

The object of research is the process of enterprise staff development.

The subject of the study are theoretical and practical recommendations for managing the development of personnel in the enterprise for the provision of educational services.

Research methods: theoretical methods of analysis and synthesis; system approach; causation. Analytical and statistical methods were used in the analysis process: dynamic, structural, coefficient and comparative analysis, systematization and generalization.

The theoretical part of the work is devoted to the development of personnel at the enterprise. Modern methods of personnel development systems are considered.

In the practical part of the work the general characteristic of PE "ForUkraine" is presented, the analysis of its financial condition is carried out; identified shortcomings and prospects for staff development. The end result of the study is the development of recommendations for staff development in foreign markets in connection with the specifics of the enterprise.

ЗМІСТ

Вступ

1 Теоретичні основи управління розвитком персоналу на підприємстві

2 Загальна характеристика підприємства ПП «ФОР ЮКРАИН»

3 Аналіз діючої системи управління розвитком персоналу на ПП «ФОР ЮКРАИН»

4 Пропозиції щодо удосконалення системи управління розвитком персоналу НА ПП «ФОР ЮКРАИН»

5. Обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення системи управління розвитком персоналу НА ПП «ФОР ЮКРАИН»

4 Охорона праці та навколишнього середовища

Висновки

Список джерел інформації


ВСТУП
Враховуючи турбулентні умови сучасного середовища, відбуваються зміни у змісті та характері праці, збільшується її інтелектуалізація, зростає мобільність працівників та інші тенденції обумовлюють постійне зростання людського фактору як ключового аспекту ефективності та конкурентоспроможності організації. Загально відомим фактом є те, що персонал – це стратегічно важливий ресурс кожної компанії на сучасному ринку, а його розвиток – головною передумовою її конкурентоспроможності.

На сьогоднішній день, планування та організація процесу розвитку персоналу є провідним завданням для досягнення поточних і довгострокових цілей компанії з метою формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного та освіченого працівника. Відповідно до класичних підходів розуміння соціальної відповідальності, підприємство зобов’язане бути соціально відповідальним не тільки перед суспільством, але й перед власними працівниками. Таким чином, необхідно впроваджувати інноваційні методи управління розвитком персоналу, серед яких передові позиції займає корпоративна соціальна відповідальність. Відтак, соціальна відповідальність крок за кроком набуває статусу нової філософії управління, ґрунтуючись на яку компанії своєю головною метою виділяють не тільки збільшення прибутків, але й створення суспільного блага і підтримку екологічної стабільності.

Дослідження теоретико-методологічних положень із управління розвитком персоналу підприємство були численно розглянуті у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як Егоришин А.П., Меньшикова М. О., Щекин Г. В., Савченко В. А., Хентце И., Збрицька Т. П., Грішнова О. А. та інші. Зростання інтересу науковців до сфери соціальної відповідальності забезпечило вагомий внесок у дослідження сутності, змістовності та значення її в управлінні персоналу розвитку підприємства. Серед них відомі такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Дейч М. Є., Пермінова Г.В,

Супрун Н. А., Усатенко О., П. Друкер, Д. Грейсон, А. Ходжес, А. Колот [9] та інші.

Метою роботи є розробка рекомендацій щодо управління розвитком персоналу на підприємстві на прикладі ПП «Фор Юкрейн».

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:

  • розглянути сутність поняття управління розвитком персоналу підприємства та охарактеризувати систему напрямів, його основіпринципи;

  • проаналізувати сучасні підходи до управління розвитком персоналу підприємства;

  • здійснити організаційно-економічну характеристику ПП«ФорЮкрейн»;

  • оцінити систему управліннярозвитком персоналу ПП «ФорЮкрейн»;

  • визначити напрями вдосконалення управління розвитком персоналу у ПП «ФорЮкрейн»;

  • обґрунтувати економічну доцільність реалізаціїзапропонованих напрямів на ПП «ФорЮкрейн».

Об’єктом дослідження є процес розвитку персоналу підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні рекомендації з управління розвитком персоналу на підприємстві з надання освітніх послуг.

Теоретичноюосновоюдослідженняєроботипровіднихзарубіжнихта

вітчизняних вчених, що присвячені питанням розвитку персоналу та соціальній відповідальності. Було використано наступні методи дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, системний підхід, логічний, монографічний для обґрунтування теоретичних і практичних рекомендацій щодо управління розвитком персоналу на засадах соціальної відповідальності; групування, формування таблиць, діаграм, графіків – для наочного подання результатів теоретичних й практичних досліджень; порівняльний та аналізу – для визначення динаміки основних показників діяльності підприємства; економіко-математичного прогнозування та наукового узагальнення для аналізу запропонованихзаходів.


  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У широкому просторі британських виробничих відносин управління персоналом та людськими ресурсами значно зросло як осередок концептуального та емпіричного аналізу протягом 1980-х років. У цій статті розглянуто основні риси цього розвитку та розглядаються перспективи та пріоритети майбутніх досліджень. Він стверджує, що управління людськими ресурсами тепер являє собою новий напрямок у загальній предметній області, частково замінюючи традиційні рамки Донована. Розглянуто дослідження, що вивчають застосування управління людськими ресурсами. Це свідчить про те, що відбулися лише скромні нововведення, що часто мало підтверджувало позитивні результати. Шукаючи пояснення цього обмеженого впливу, увага зосереджена на характері та ефективності управління персоналом.Управління персоналом є дуже поширеним і суспільно значущим соціально-економічним явищем; є дуже складним, багатогранним, багатоаспектним феноменом. Дослідження наукової літератури показало, що можна знайти приклади різного трактування уявлення про управлінні персоналом. У роботах зарубіжних і вітчизняних економістів представлено безліч визначень даного поняття, в таблиці 1.1 розглянемо деякі з них.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас