1   2   3   4
Ім'я файлу: Контрольна робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 56кб.
Дата: 09.02.2021
скачати

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Контрольна робота

Тема:

«Порядок розробки, погодження та затвердження генерального плану виробничої бази будівництва»

Виконав:

студент гр. БД-36

Поліщук Ю.М.

Прийняв:

Каганов В.О.

Львів – 2021

   

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цi норми встановлюють вимоги до складу, змiсту, порядку  розроблення, погодження i затвердження мiстобудiвної  документацiї  зпланування територiї мiст i селищ: генеральних  планiв,  концепцiйрозвитку, проектiв розмiщення першої черги будiвництва.

Данi норми призначенi  для  застосування  органами  державноївиконавчої влади, мiсцевого самоврядування, юридичними  та  фiзичними особами - учасниками  iнвестицiйного  процесу  незалежно  вiдформ власностi та господарювання.

 

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1

 Генеральний план мiста, селища  є  основним  планувальнимдокументом, який встановлює в iнтересах населення та з врахуваннямдержавних завдань напрямки i межi територiального розвитку населеного пункту,  функцiональне  призначення  i  будiвельне  зонуваннятериторiї, мiстить принциповi рiшення щодо розмiщення об'єктiв загальномiського або загальноселищного значення, органiзацiї  вулично-дорожньої мережi i  дорожнього  руху,  iнженерного  обладнання,

iнженерної пiдготовки i благоустрою, захисту територiї вiд  небезпечних природних i техногенних процесiв, охорони природи та  iсторико-культурної спадщини, черговостi освоєння територiї.

Генеральний план мiста, селища (далi -  генеральний  план)  єосновним видом мiстобудiвної документацiї з  планування  територiїнаселеного пункту, призначеним для обгрунтування  (розроблення  тареалiзацiї) довгострокової полiтики органу мiсцевого самоврядування в питаннях використання i забудови територiї.

1.2

Мiськi i селищнi ради, їх виконавчi  органи,  Київська  iСевастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують розробку та затвердження генеральних планiв населених пунктiв i  керуються ними при:

- складаннi програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних територiй та охорони природи;

- здiйсненнi функцiонального розподiлу  земель  i  визначеннiцiльового призначення земельних дiлянок;

- виборi, вилученнi, передачi у власнiсть, наданнi у користування, купiвлi, продажу земель;

- вирiшеннi питань змiни використання i забудови  земельнихдiлянок фiзичними та юридичними особами;

- встановленнi умов використання та забудови земельних  дiлянок;

- розмiщеннi усiх видiв будiвництва та попередньому погодженнi мiсця їх розташування, наданнi дозволу на будiвництво(забудову) та iншi види використання земельних дiлянок;

- економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, визначеннi ставок земельного податку, стартової цiни  земельних дiлянок у разi їх продажу на конкурсних засадах;

- встановленнi та змiнi меж населених пунктiв та iнших  територiй, червоних лiнiй вулиць;

- визначеннi територiй прiоритетного розвитку та  фiнансовогозабезпечення цього розвитку (встановлення  податкових пiльг,дотацiй i субвенцiй з державного, обласного, районногобюджетiв);

- координацiї розробки програм розвитку галузей економiки;

- складаннi реєстрiв територiй з особливими умовами  розвиткумiсцевого значення;

- проектуваннi соцiальної, iнженерної та транспортної iнфраструктури;

- встановленнi територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних  громад  (примiських   територiй,   використанняяких  пов'язано з розвитком   населеного   пункту,  щопроектується), у тому числi резервуваннi територiй дляподальшого розвитку населених пунктiв.

1.3

 Матерiали генерального плану використовуються як  вихiднiданi при розробленнi iншої планувальної документацiї  та  проектiвзабудови, мiсцевих правил використання i забудови територiї  населеного пункту, iнвестицiйних програм i проектiв, програм  соцiально-економiчного розвитку, схем визначення  земель  населених  пунктiв для приватизацiї, планiв земельно-господарського устрою населеного пункту, спецiальних проектiв, схем i програм охорони навко-

лишнього природного середовища  та  здоров'я  населення,  пам'яток  iсторiї i культури, iнженерного захисту і підготовки території,комплексних схем транспорту, проектiв та схем органiзацiї  дорожнього руху, систем управлiння дорожнiм рухом, схем розвитку систем

iнженерного обладнання i галузей мiського господарства, виконаннiгрошової оцiнки земель, створеннi мiстобудiвного та земельногокадастрiв тощо.

1.4 

Генеральний   план   повинен   вiдповiдати   вимогам:

- Конституцiї  України,  законiв  України,  указiв  ПрезидентаУкраїни та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, санiтарногозаконодавства, державних нормативних документiв, що регламентують будiвельнi, екологiчнi та iншi аспекти мiстобудування;

- правил, норм та стандартiв безпеки та органiзацiї дорожнього руху;

- уповноважених на це законодавством органiв державноївиконавчої влади щодо врахування державних iнтересiв приплануваннi територiй;

- щодо узгодження приватних, громадських та державних iнтересiв;

- щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту;

- щодо охорони навколишнього середовища та ефективного  ресурсокористування;

- щодо збереження iсторико-культурної спадщини.

1.5

Генеральний план є  комплексним  планувальним  документом.

Його положення базуються на аналiзi i прогнозуваннi  демографiчних,соцiально-економiчних, природно-географiчних,  iнженерно-технiчних,екологiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, iсторико-культурних факторiв  iорiєнтованi виключно на вирiшення питань планування територiї насе-

леного пункту.

Матерiали генерального плану вирiшують основнi, принциповi питання з планування територiй i не можуть бути  використанi  замiстьспецiальних проектiв, схем та програм розвитку  галузей  економiки,охорони навколишнього середовища та  здоров'я  населення,  пам'ятокiсторiї i культури, iнженерного захисту i пiдготовки територiї, розвитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї  дорожнього  руху,iнженерного обладнання тощо. При складаннi зазначеної  документацiїповиннi враховуватися пропозицiї вiдповiдних роздiлiв  генеральногоплану.

1.6

 Залежно вiд обсягу та  складностi  мiстобудiвних  проблемгенеральний план виконується в одну або двi стадiї (концепцiя розвитку мiста, селища та власне генеральний план). При одностадiйному проектуваннi концепцiя виконується як складова частина (роздiл)генерального плану для попереднього розгляду та погодження принципових пропозицiй з планування територiї.

Генеральнi плани найзначнiших  мiст  (див.  таблицю  1.1  ДБН360-92* "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльськихпоселень") рекомендується виконувати у взаємозв'язку з генеральними планами населених пунктiв, розташованих на примiських територiях (територiях спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних  громад).

1.7

Безперервнiсть планування використання територiй  населеного пункту забезпечується своєчасним розробленням нового або  коригуванням дiючого генерального плану при досягненнi розрахунковихпоказникiв, вичерпаннi територiальних ресурсiв, виникненнi принципових змiн масштабiв, напрямкiв та характеру  розвитку  населеногопункту.

 

КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ МIСТА, СЕЛИЩА

2.1

Концепцiя розвитку мiста, селища  (далi  -  концепцiя)  єстадiєю розроблення генерального плану, призначеною для визначенняосновних проблем, прiоритетiв i масштабiв  планувального  розвиткунаселеного пункту та рекомендацiй щодо їх вирiшення та  подальшогорозроблення генерального плану. Концепцiя як окремий документ,  якправило, розробляється для значних (табл. 1.1 ДБН 360-92*) та найзначнiших мiст, а також на вимогу замовника для мiст iз  складними

проблемами мiстобудiвного розвитку або значними обсягами  iнвестицiй.

2.2

Задачами концепцiї є:

- визначення гiгiєнiчних, екологiчних, економiчних, демографiчних, соцiальних, ресурсних, iнженерних, транспортнихпроблем та обмежень розвитку населеного пункту;

- розроблення планувальної моделi мiста;

- визначення на варiантнiй основi прiоритетних видiв економiчної дiяльностi, основних розрахункових показникiв(чисельностi населення, житлової забезпеченостi тощо) танапрямкiв територiального розвитку населеного пункту дляподальшого розроблення генерального плану;

- визначення перелiку необхiдних дослiджень, проектних розробок i субпiдрядних органiзацiй;

     - визначення органiзацiйних, управлiнських, проектних,  iнженерно-технiчних та iнших заходiв щодо забезпечення запропонованого мiстобудiвного розвитку.

2.3

Аналiтичнi матерiали концепцiї базуються на комплексi наукових та передпроектних дослiджень. В матерiалах концепцiї вiдображаються варiанти територiального розвитку населеного  пункту  зпорiвняльною  вартiсною  оцiнкою  заходiв  щодо їх реалiзацiї,пропозицiї щодо встановлення певних функцiональних зон або  мiстобудiвних заходiв з урахуванням еколого-мiстобудiвної  ситуацiї  таприродно-ресурсного потенцiалу.

На пiдставi аналiзу прiоритетностi видiв економiчної дiяльностi та розрахункової чисельностi  населення  розробляється  модельпланувального розвитку населеного пункту, позамiського розселення,соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури на  довгострокову перспективу та надаються рекомендацiї з необхiдним  технiкоекономiчним обгрунтуванням щодо найбiльш прийнятного варiанту  планувального розвитку, який доцiльно взяти за основу для  розроблення генерального плану населеного пункту на встановлений  розрахунковий перiод.

Термiн прогнозування, прийнятий у концепцiї, не має директивного значення.

В залежностi вiд особливостей мiстобудiвного розвитку  окремiпроблемнi питання можуть розглядатися в концепцiї  бiльш  докладноза умов додержання комплексностi мiстобудiвного планування.

2.4 

Затверджена концепцiя є основою для розроблення генерального плану населеного пункту, проекту мiської межi, цiльових  мiстобудiвних програм, технiко-економiчних обгрунтувань, схем розвитку  систем  магiстралей  мiського   та   зовнiшнього   транспорту,органiзацiї дорожнього руху та його безпеки, iнженерного обладнання, iнженерного захисту територiї, соцiальної iнфраструктури,  длярозробки природоохоронних, санiтарних та протиепiдемiчних  заходiвта iн.

2.5

Склад текстових та графiчних матерiалiв концепцiї, їх масштаб встановлюється в завданнi на розроблення.

До складу графiчних матерiалiв концепцiї (як окремої  стадiї)включають план сучасного використання територiї населеного  пунктута примiських територiй з графiчним виявленням планувальних чинникiв, схеми еколого-мiстобудiвного обгрунтування та варiантiв  планувального розвитку, схему рекомендованого планувального  розвиткумiста в системi розселення з встановленням територiй спiльних  iнтересiв органiв мiсцевого самоврядування. Цi креслення використовуються як  графiчнi  матерiали  генерального  плану,  якщострок мiж затвердженням концепцiї та початком його розроблення  неперевищує одного року. Якщо концепцiя розробляється в складi генерального плану, то в його графiчних матерiалах подаються  варiанти

планувального розвитку населеного пункту.

На схемах планувального  розвитку  для  кожного  з  варiантiвподається принципова планувальна модель населеного пункту та  прилеглих територiй, органiзацiї вулично-дорожньої мережi,  транспортних зв'язкiв, розмiщення головних iнженерних споруд, визначаєтьсязона спiльних iнтересiв територiальних громад.

2.6

Концепцiя затверджується органом мiсцевого самоврядування  в  порядку, наведеному в роздiлi 5.

На затвердження подаються основнi положення концепцiї у складi схеми планувального розвитку населеного пункту та текстової частини.

2.6.1

Текстова частина повинна включати рекомендацiї щодо:

а) запропонованого варiанту планувального розвитку;

б) встановлення територiй спiльних iнтересiв органiв мiсцевого самоврядування;

в) основних розрахункових показникiв для подальшого розроблення генерального плану (чисельностi населення, житловоїзабезпеченостi тощо);

г) перелiку необхiдних дослiджень i проектних розробок;

д) органiзацiйних, управлiнських, проектних, iнженерно-технiчних, а також природоохоронних i санiтарно-гiгiєнiчнихпланувальних заходiв щодо забезпечення запропонованогомiстобудiвного розвитку.

                    

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН МIСТА, СЕЛИЩА

3.1

Генеральний план складається з аналiтичної  частини,  обгрунтувань i пропозицiй.

Аналiтична частина генерального плану мiстить комплексну оцiнку сучасного стану територiї населеного пункту i актуальних проблем його мiстобудiвного розвитку.

Задачами обгрунтувань та пропозицiй генерального плану  є:

- конкретизацiя державної полiтики i рiшень з планування  територiї державних  органiв  влади  вiдповiдно  до  мiсцевихумов;

- конкретизацiя принципових рiшень проектiв районного  плану вання вiдповiдно до мiсцевих умов та  державних  i  громадських iнтересiв;

- забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

- прогнозування потреб у  територiях  для  розмiщення  житла,громадського обслуговування, виробництва, рекреацiйних таоздоровчих установ, транспорту i комунiкацiй, iнженерного       обладнання, озеленення i благоустрою,  комунального  господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища iкультурної спадщини та визначення засобiв задоволення цихпотреб;

- визначення територiй спiльних iнтересiв територiальних громад, у т.ч. резервних територiй для розвитку населеногопункту;

- обгрунтування та визначення межi населеного пункту;

- формування ефективної планувальної структури населеного пункту;

- визначення прiоритетних та допустимих видiв використання  iзабудови територiї та їх взаєморозмiщення;

- встановлення обмежень на певнi види використання  територiїзгiдно з вимогами законодавства, будiвельних, санiтарних,екологiчних та iнших державних норм;

- визначення принципiв органiзацiї вулично-дорожньої  мережi,системи транспорту, джерел водо- та енергопостачання,принципiв каналiзування, санiтарної очистки, iнженерноїпiдготовки територiї та iнших питань;

- визначення територiй прiоритетного розвитку на першу  чергуреалiзацiї генерального плану.

3.2

Пропозицiї генерального плану розробляються на довгостроковий перiод планувального розвитку населеного пункту - 15-20  рокiв (розрахунковий перiод  генерального  плану).  Його  тривалiстьуточнюється залежно вiд конкретних мiстобудiвних умов в  концепцiїрозвитку населеного пункту. Технiко-економiчнi розрахунки  генерального плану виконуються на цей перiод, а  також  на  першу  чергуйого реалiзацiї (до 5 рокiв). В розрахунковому перiодi можуть бутивидiленi iншi етапи.

Технiко-економiчнi   розрахунки    генерального    плану    єорiєнтовними.

Для визначення перспектив формування населеного пункту у  генеральному планi наводиться стислий прогноз мiстобудiвного розвитку на вiддалений час (за межами розрахункового перiоду).

3.3 

При розробленнi генерального плану використовуються  такi

затвердженi документи:

- схеми планування територiї України, Автономної РеспублiкиКрим, областей, адмiнiстративних районiв та їх груп;

- концепцiя розвитку населеного пункту;

- програми розвитку видiв  економiчної  дiяльностi,  прогнозирозвитку регiону i населеного пункту (соцiально-економiчнi,демографiчнi, екологiчнi та iншi);

- документацiя з планування територiї населеного пункту, йогоокремих районiв, зон i територiй;

- iнформацiя мiстобудiвного та iнших кадастрiв, банкiв даних;

- спецiалiзованi схеми, проекти i програми  розвитку  iнфраструктури населеного пункту та її елементiв,  забезпеченнябезпеки та органiзацiї дорожнього руху, охорони  навколиш нього  середовища та здоров'я населення, збереження пам'яток iсторiї i культури та iншi матерiали.

3.4

Генеральний план включає текстовi та графiчнi матерiали.

До текстових матерiалiв вiдносяться:

а)  книга  генерального плану;

б) брошура з основними положеннями генерального плану.

Графiчними матерiалами є плани i карти аналiтичного i  проектного змiсту, виконаннi у встановленому масштабi.

Текстовi та графiчнi матерiали за домовленiстю  з  замовникомможуть виконуватися з застосуванням комп'ютерної технологiї,

3.5 

Виклад iнформацiї в книзi генерального плану повинен бутистислим. У вступi наводяться вiдомостi про органiзацiї, якi є  замовником та розробником генерального плану та його окремих  роздiлiв, джерела вихiдних даних, топогеодезичну основу.

3.5.1

 В аналiтичнiй частинi наводиться проблемно  орiєнтованаiнформацiя про сучасний стан  мiстобудiвного  розвитку  населеногопункту та використання його територiї.

Вона мiстить такi данi:

а) природно-клiматичнi та iнженерно-будiвельнi характеристикитериторiї, данi про воднi, рекреацiйнi, мiнеральнi та iншi  ресурси, якi мають суттєве значення для розвиткунаселеного пункту;

б) економiко-географiчнi та соцiально-демографiчнi передумовирозвитку, функцiонально-планувальнi  зв'язки  з  iншиминаселеними пунктами, адмiнiстративний статус населеного

пункту, його  iсторико-культурна спадщина;

в) вiдомостi про  стан  навколишнього  природного  середовища(характеристики ареалiв та джерел забруднення, розмiщеннясанiтарнозахисних зон, зон охорони курортiв, наявнiсть i

розмiщення водоохоронних зон та прибережних захисних смугводойм i водотокiв в межах населеного пункту тощо);

г) вiдомостi про стан здоров'я населення (аналiз  демографiчних показникiв та захворюваностi населення за даними державної статистичної звiтностi та  спецiальних  наукових дослiджень щодо впливу стану навколишнього природногосередовища на здоров'я населення), повнота виконання        санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

д) оцiнку ефективностi використання земель населеного пункту(щiльнiсть та характер забудови, розвиток планувальноїструктури, наявнiсть територiальних ресурсiв) та  можливостей  мiстобудiвного освоєння територiй, прилеглих донаселеного  пункту  (придатнiсть для житлово-цивiльногота iншого будiвництва, потенцiйна сельбищна мiсткiсть,оцiночнi данi, вiдомостi  про  основних  землевласникiвта користувачiв);

е) вiдомостi про стан забудови та громадського  обслуговуван ня;

ж) вiдомостi про структуру, обсяги житлового фонду та житловузабезпеченiсть;

з) вiдомость про зайнятiсть та прибутки  населення,  розвитокгосподарського комплексу;

и) характеристику iнженерно-транспортної  iнфраструктури  населеного пункту, класифiкацiю магiстральних вулиць,дорiг та їх перетинiв, щiльнiсть вулично-дорожньої мережi(з видiленням цього показника для кожної категорiї магiстральних вулиць окремо).

Наводиться комплексна оцiнка планувальних обмежень, що  маютьсуттєвий вплив на планування рiзних видiв використання територiй.

На  пiдставi  аналiзу  сучасного  стану  населеного   пункту,реалiзацiї попереднього генерального плану дається оцiнка конфлiктних ситуацiй та кризових явищ мiстобудiвного розвитку  населеного

пункту.

Для значних та найзначнiших мiст iнформацiя подається по елементах планувальної структури та населеному пункту в цiлому.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас