Ім'я файлу: Контрольна робота-Інтелектуальна власність.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 03.05.2021Контрольна робота

з дисципліни «Інтелектуальна власність»

на тему «Порядок набуття прав на промисловий зразок в Україні.»

1. Що таке промисловий зразок?

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон).

Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

Право на реєстрацію промислового зразка має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру. Обсяг правової охорони промислового зразка включає також будь-який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого користувача відмінного загального враження.

Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

 

2. Які умови набуття правової охорони промислового зразка?

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням (пункт 2 статті 5 Закону).

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
3. Які об'єкти не можуть одержати правову охорону?

Не можуть одержати правову охорону такі об'єкти:

 • об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

 • результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються;

 • ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;

 • ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції.


4. Які права має власник промислового зразка?

Власник промислового зразка має виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших осіб, а також забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом порушенням прав на промисловий зразок.

Права на зареєстрований промисловий зразок діють від дати, що настає за датою державної реєстрації промислового зразка, за умови сплати збору за підтримання їх чинності.
5. Як зареєструвати промисловий зразок

5.1. Подання заявки

Вимоги до заявки встановлені статтею 11 Закону та Правилами складання та подання заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 6.03.2002 за № 226/6514 (далі – Правила складання).

Особа, яка бажає зареєструвати промисловий зразок, може подати заявку до Національного органу  інтелектуальної власності  (далі - НОІВ) на адресу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент):

вул. Глазунова, 1

м. Київ-42

01601, Україна.
За дорученням заявника заявку може подати представник в справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Іноземні та інші особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Мінекономіки та Укрпатентом реалізують власні права через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.
5.2. Заявка

Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Вона складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про державну реєстрацію промислового зразка – в 1 примірнику;

 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, – у 2 примірниках;

 • опис промислового зразка – в 1 примірнику;

 • креслення, схему, карту, якщо необхідно (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.


Форма заяви про державну реєстрацію промислового зразка наведена в додатку в Правилах складання.

За подання заявки сплачується збір у строки, встановлені пунктом 8 статті 11 Закону, відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Порядок).

Розмір збору за подання заявки на промисловий зразок визначається відповідно до коду 20 100 додатку до Порядку.

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження.Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з держав-учасниць Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року, набула чинності для України - 25 грудня 1991 р.) чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі (набула чинності для України - 16.05.2008), то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати: 

 • заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки;

 • копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.


Якщо заявник бажає та має право скористатися правом пріоритету промислового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території одної з держав-учасниць Паризької конвенції чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, то він повинен одночасно із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання надати:

 • заяву про пріоритет;

 • документ, який підтверджує показ зазначеного промислового зразка на виставці, засвідчений адміністрацією або оргкомітетом виставки.


5.3. Проведення експертизи заявки та видача свідоцтва

Порядок проведення експертизи заявки на промисловий зразок встановлено статтею 14 Закону. 

Він включає:

 • установлення дати подання заявки на підставі статті 12 Закону;

 • визначається відповідність заявленого промислового зразка вимогам, передбаченим пунктом 2 статті 5 Закону; 

 • визначається, чи не належить заявлений промисловий зразок до об’єктів, зазначених у пункті 3 статті Закону;

 • перевіряється, чи не суперечить заявлений промисловий зразок публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі;

 • проводиться перевірка заявки на відповідність формальним вимогам;

 • проводиться сплата збору за подання заявки на відповідність установленим вимогам.


Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. На підставі такого висновку НОІВ приймає рішення про державну реєстрацію промислового зразка або про відмову в державній реєстрації промислового зразка. Для множинної заявки може бути прийняте рішення про державну реєстрацію окремих промислових зразків та відмову в державній реєстрації щодо решти зразків. Рішення НОІВ разом з висновком експертизи надсилаються заявнику.

На підставі рішення про державну реєстрацію промислового зразка та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію і сплаченого збору за публікацію відомостей про реєстрацію здійснюється державна реєстрація промислового зразка шляхом внесення до Державного реєстру України промислових зразків відповідних відомостей. 

Державна реєстрація промислового зразка здійснюється під відповідальність його власника за відповідність промислового зразка критеріям охороноздатності.

Одночасно з реєстрацією здійснюється публікація відомостей про державну реєстрацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Свідоцтво видається в місячний строк з дня  державної реєстрації промислового зразка.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до НОІВ і подовжується НОІВ за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п’ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 24 Закону. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки. 

Чинність державної реєстрації промислового зразка підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії державної реєстрації, рахуючи від дати подання заявки.

Перша сплата зазначеного збору здійснюється одночасно із сплатою збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію промислового зразка. 

Сплата збору за кожний наступний рік здійснюється до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Клопотання про продовження строку чинності прав на наступні 5 років  подається до НОІВ не пізніше ніж за шість місяців до спливу строку дії державної реєстрації або спливу продовженого строку.


Номер заявки, визначений заявником

Дата подання

(22) Дата подання заявки 

Пріоритет 

(51) МКПЗ 

(21) Номер заявки 

  

  

  

  

ЗАЯВА
про державну реєстрацію промислового зразка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" (УКРПАТЕНТ)
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601  

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати свідоцтво України на промисловий зразок (промислові зразки)

(71) Заявник(и) 

Код за ЄДРПОУ

  

  

(зазначається ім'я або повне найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом BOIB ST.3. Дані про місце проживання авторів - заявників наводяться за кодом (72) 

Прошу (просимо) встановити пріоритет заявки за датою
o подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33))
o відкриття виставки (навести дані за кодом (23))

Посилання на інші юридично пов'язані заявки та зареєстровані охоронні документи:

o подання до Укрпатенту попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62))

o подання до Укрпатенту заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка (навести дані за кодом (66))  

(31) Номер попередньої заявки 

(32) Дата подання попередньої заявки 

(33) Код держави подання попередньої заявки згідно із стандартом BOIB ST. 3

(23) Дата відкриття виставки 


(62) Номер та дата подання до Укрпатенту попередньої заявки, з якої виділено цю заявку 

(66) Дата та номер заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка 

  


  

  
  

  

(54) Назва промислового зразка (промислових зразків)


(98) Адреса для листування

Телефон                                                      Електронна адреса (E-mail)

(74) Ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або ім'я іншої довіреної особи

 

Перелік документів, що додаються 

Кількість арк. 

Кількість прим.

Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо заявником(ами) не є автор(и):
o є документ про передачу прав автором(ами) або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)
o є документ про право спадкування


o опис промислового зразка 

  
o комплект зображень виробу  

  
o креслення, схеми, карти 

  
o документ про сплату збору за подання заявки 

  
o документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору 

  
o документ про участь у виставці 

  
o копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет 

  
o переклад заявки на українську мову 

  
o документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність) 

  
o інші документи: 

  
(72) Автор(и)
Автори-заявники
(повне ім'я)

Місце проживання та код держави згідно із стандартом BOIB ST. 3
(для іноземних осіб - тільки код держави) 

Підпис(и)
автора(ів) -
заявника(ів) 

  


  

  

Я (ми) __________________________________________________________________________________
  (повне ім'я)
_______________________________________________________________________________________

Прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як автора(ів) при публікації відомостей про державну реєстрацію
Підпис (и) автора(ів) 

Підпис(и) заявника(ів) _______________________________________________________________ 

Дата підпису

М. П. 

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі автори виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72) 

скачати

© Усі права захищені
написати до нас