Ім'я файлу: реферат економіка.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 30.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМ. В. ЧОРНОВОЛА

Реферат на тему:

«Поняття факторів виробництва та їх види»

З дисципліни: «Основи економічної теорії»

Виконав:

Студент групи ТУ-11 Мілов Артем

Львів 2018

1.Фактори виробництва- ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал). Четвертим фактором вважається підприємництво, яке об'єднує попередні три фактори.

Ресурси: капітальні, праця, природні, підприємницькі здібності.

У вченнях класиків по-різному ставилися акценти на окремі фактори виробництва. Наприклад, в працях фізіократів та Франсуа Кене як засновника цієї школи земля (природа) була єдиним продуктивним фактором виробництва. Отже, землевласники були єдиним продуктивним класом суспільства. Адам Сміт вважав працю та її поділ основним продуктивним фактором виробництва, оскільки забезпечення товарами та послугами стало з часом краще, проте, якість землі та клімат особливо не змінилися. Такий підхід пояснює також економічне зростання. Теорію щодо оцінки вартості продукту на основі праці розвинули пізніше Давид Рікардо та Карл Маркс. Капіталізм вважає капітал найважливішим фактором виробництва.

2.Фактори виробництва класифікуються за наступними ознаками:

За походженням:

 • первинні – ті, що дісталися країні від природи або в процесі історичного розвитку (природні ресурси, географічне положення, некваліфікована робоча сила);

 • вторинні – придбані (сучасна технологія й інфраструктура, кваліфікована робоча сила).

За ступенем спеціалізації:

 • загальні – які застосовуються в різних галузях для створення різноманітної продукції;

 • спеціальні – які застосовуються у визначеній галузі або для створення визначеного виду продукції або послуг.

За матеріальністю:

 • матеріальні (капітал, земля);

 • нематеріальні (праця, організація виробництва, технологія виробництва, інформація).

За характером зростання:

 • екстенсивні фактори зростання: збільшення обсягу інвестицій при збереженні існуючого рівня технології, збільшення числа зайнятих працівників, зростання обсягів споживання сировини, матеріалів і палива;

 • інтенсивні фактори зростання: прискорення НТП (упровадження нової техніки і технологій шляхом відновлення основних фондів), поліпшення використання основних і оборотних фондів, підвищення ефективності виробництва за рахунок кращої його організації.

Фактори виробництва характеризуються обмеженістю і мобільністю. Обмеженість ФВ змушує окремі фірми, країни і світову економіку в цілому вибирати найбільш оптимальні варіанти їхнього використання. Теоретично обмеженість ФВ непереборна, тому вирішальне значення в економічному житті здобуває віддача від ФВ, або проблема фактороємності виробництва. Обмеженість ФВ у національних масштабах виявляє себе в чинності закону зростаючих витрат, закону убування граничного продукту праці і закону убування граничного продукту капіталу.

3.Основні фактори виробництва:

 • природні ресурси;

 • праця;

 • капітал;

 • підприємництво;

 • науково-технічний фактор.

Природний фактор

У природному факторі втілюються природні умови, в яких протікають виробничі процеси. Як джерела сировини і енергії, корисні копалини, земля, вода, повітря, рослинний і тваринний світ. Будучи фактором виробництва, природне середовище дозволяє використовувати при виготовленні продукту природні багатства, що слугують сировинним матеріалом. Все різноманіття матеріальних продуктів виробляється на основі такої сировини.

Трудовий фактор

Праця представлена в ряді чинників виробництва в якості елемента, який покликаний ініціювати виробничий процес. Дана категорія представлена ​​працею працівників, які безпосередньо беруть участь у створенні благ. У понятті «праця» при цьому втілюється різноманітне число видів діяльності, яка спрямовує виробництво і супроводжує його на всіх етапах. Праця складається в безпосередній участі людини в перетворенні ресурсів (енергії, речовини, інформації). Люди вносять вклад в процес виробництва, витрачаючи фізичні та розумові зусилля. Свою працю привносять в виробничий процес всі його учасники, кожна форма праці в кінцевому підсумку впливає на результат.

Капітал як фактор виробництва

Під капіталом розуміють засоби виробництва, які задіюються і безпосередньо беруть участь у виготовленні економічного продукту. Капітал може виступати в виробничій діяльності в найрізноманітніших формах; різними можуть бути і способи його обліку. Якщо людська праця створює лише умови для виробництва, то капітал стає метою, призначенням і способом існування виробничої діяльності. Тому капітал за значимістю часто ставлять вище праці.

Підприємництво як фактор виробництва

Підприємницька активність і ініціатива сприятливим чином позначаються на результатах виробничої діяльності. Складність полягає в тому, щоб кількісним чином встановити ефект від впливу даного чинника. Виміряти такий вплив вкрай важко. Тому про даний фактор судять, як правило, виключно в якісному плані. Значення підприємницької активності в тому, що вона збільшує і підсилює віддачу трудового фактора.

4.Виробничі ресурси— це все те, що необхідно для організації виробництва благ. Для того, щоб отримати певні блага необхідно організувати їх виробництво. У виробництві будуть задіяні виробничі ресурси.

Розрізняють такі ресурси:

 • Природні ресурси — це все те, що людина бере з природи і за допомогою своєї праці перетворює на продукт задоволення власних потреб.

 • Трудові ресурси — це здатність людини до продуктивної осмисленої діяльності в основі якої є фізичні та розумові здібності людини.

 • Капітальні ресурси — це все те, що виступає посередником між людиною природніми ресурсами та проміжними товарами.

 • Промисловий товар — це все те, що зазнало попередньої людської праці і призначено для використання у подальшому виробництві.

Зміст

1. Що таке фактори виробництва.

2. Класифікація факторів виробництва.

3. Основні фактори виробництва.

4. Виробничі ресурси.

Використана література:

 • biznesua.com.ua

 • uk.wikipedia.org

 • buklib.net

 • wikiwand.com

скачати

© Усі права захищені
написати до нас