Ім'я файлу: наказ31.doc
Розширення: doc
Розмір: 84кб.
Дата: 11.12.2021
скачати

Наказ про облікову політикуСтудентка групи ОО(З)-31

Дутчак Василина

Наказ


11.12.2021р.

м. Івано-Франківськ№ 1

Про облікову політику на підприємстві “К.М”

На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV та Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59

НАКАЗУЮ:

1. Встановити форму бухгалтерського обліку - меморіально-ордерну з використанням програмного комплексу для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах.

1.1. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати повну назву, період реєстрації господарських операцій, посаду, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь в їх складанні.

1.2. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факт здійснення операції і мають бути складені під час її здійснення. Оформлення та подання первинних документів здійснювати відповідно до вимог Положенняпро документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 та у відповідності з графіком документообігу.

1.3. У Робочому плані рахунків Головного управління держоргану (додаток 1) для деталізації обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків передбачити субрахунки другого рівня залежно від джерел надходжень, а саме для надходжень і розрахунків:

- за загальним фондом, доповнивши цифрою 1;

- за спеціальним фондом, доповнивши цифрою 2.

1.4 Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому їх здійснено. Всі первинні документи в терміни, визначені Графіком документообігу бюджетної установи, повинні бути своєчасно передані для обробки до бухгалтерської служби.

2. Порядок оформлення та ведення касових операцій бюджетна установа здійснює відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі - Положення № 637).

2.1 Для оформлення касових операцій застосовувати форми прибуткових і видаткових касових ордерів (типові форми № КО-1№ КО-2), відомостей на виплату грошей, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-3), касову книгу (типова форма № КО-4) та інші форми, наведені в додатках до Положення № 637.

2.2 Одержана готівка повинна витрачатися суворо за цільовим призначенням. Використовувати виручку, що надходить готівкою, без попереднього зарахування її на рахунки заборонено.

2.3 Встановити ліміт затишку готівки в касі згідно з Розрахунком встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 2) за формою з додатку 8 до Положення № 637 на підставі надходжень і видачі готівки за жовтень-грудень 2013 р. Затвердити наказом керівника з 06.01.2014 р. ліміт залишку готівки в касі на підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

3. Облік грошових документів в національній валюті (коштів, що містяться в оплачених талонах на пальне, харчування, путівках у санаторії, проїзних документах, чекових книжках, поштових марках та бланках суворої звітності здійснювати з використанням типових форм первинного обліку бланків суворої звітності, затверджених наказом Міністерства статистики України від 11.03.1996 р. № 67. Грошові документи повинні зберігатись у сейфі в касі.

4. При направленні у службові відрядження та під час оформлення документів, пов'язаних з ними, дотримуватися вимог і строків, встановлених Податковим Кодексом України, постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 (далі - Постанова № 98) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (у редакції наказу від 17.03.2011 р. № 362). Дотримуватися вимог Положення про відрядження бюджетної установи в частині оформлення відрядження, підтвердження витрат та порядку відшкодування витрат, понесених у відрядженні.

4.1. Видавати аванс на відрядження не пізніше ніж за 3 дні до початку відрядження. Під час видачі авансу ознайомлювати працівника під розпис з Кошторисам витрат на відрядження (Довідкою-розрахунком витрат на відрядження) та з завданням на відрядження.

4.2. Звіти про використання коштів отриманих на відрядження та під звіт (далі-авансовий звіт) здавати до бухгалтерії разом з підтвердними документами в строки, визначені Податковим кодексом України та Положенням № 637. Невикористаний залишок грошової готівки здавати у визначені терміни, видані:

- на господарські потреби - на наступний робочий день після видачі готівки під звіт;

- на відрядження - до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем завершення відрядження (у разі використання платіжних карток до закінчення третього банківського дня).

4.3. Якщо під час відрядження були здійснені витрати у розмірах, що перевищують граничні розміри, встановлені Постановою № 98, працівник має звернутися з заявою до керівника за дозволом щодо відшкодування витрат в фактичних розмірах) до складання авансового звіту.

4.4. Невикористаний залишок авансу, виданого на відрядження, працівник має повернути до каси (на рахунок) установи до або під час подання авансового звіту.

5. Здійснення компенсації витрат на службові поїздки категоріям посад працівників, робота яких постійно пов'язана з роз'їздами у службових справах.

5.1. Порядок компенсації витрат на проїзд у службових справах і Перелік посад, на яких компенсується вартість проїзду міським транспортом загального користування у зв'язку з виконанням службових обов'язків наведено у додатку 3. Конкретний список працівників, яким відшкодовують витрати на проїзд, керівник визначає наказом (розпорядженням).

5.2.Витрати компенсують працівникам згідно списку з додатку 3 на підставі маршрутного листа та авансового звіту, затвердженого керівником. Форму маршрутного листа наведено в додатку 4, реєстрацію маршрутних листів вести в Журналі реєстрації маршрутних листів за формою з додатку 4.

6. Облік необоротних активів здійснювати відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну України від 26.06.2013 р. № 611 (далі - Положення № 611).

6.1. Вартісні показники для обліку необоротних активів відповідно до Положення № 611 визначаються з 06.08.2013 р. Класифікація необоротних активів, придбаних до зазначеної дати, не змінюється.

6.2. Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху необоротних активів та їхнього аналітичного обліку використовувати типові форми, затверджені наказом Головного управління Держказначейства України, Держкомстату України від 02.12.1997 р. № 125/70.

6.3. Необоротні активи, в т.ч. й отримані безоплатно, як благодійна чи гуманітарна допомога та придбані самостійно, приймаються комісією, створеною керівником для прийому-передачі матеріальних цінностей за участю представника бухгалтерської служби з оформленням акта приймання-передачі.

6.4. Необоротним активам починаючи з 06.08.2013 р. присвоюються восьмизначні інвентарні та семизначні номенклатурні номери за правилами, визначеними Положенням № 611. Раніше присвоєні номери не змінюються, а нумерація порядкових номерів продовжується.

6.5. Основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю, яку визначають для:

- придбаного об'єкту необоротних активів - як суму, сплачену за придбання (без урахування ПДВ, транспортних витрат, інших податків та зборів та витрат, робіт по встановленню);

- виготовленого (створеного) самостійно - за собівартістю;

-отриманого в результаті обміну - його залишкова вартість, а якщо вона нульова, то справедлива вартість на дату оприбуткування;

- отриманого безоплатно - первісна (переоцінена) вартість об'єкту, який передали (з урахуванням зносу), а якщо підтвердні документи щодо вартості відсутні - за справедливою вартістю, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

Справедливою вартістю вважати суму, за якою можна обміняти актив або погасити зобов'язання між зацікавленими, обізнаними і незалежними сторонами

6.6. За необхідності оцінку основних засобів бюджетної установи здійснюють із залученням суб'єктів оціночної діяльності. Оцін­ку інших необоротних матеріальних активів проводить комісія по проведенню оцінки матеріальних цінностей, склад якої затвер­джено наказом керівника установи.

6.7. Строки корисного використання для основних засобів визначати за додатком до Положення № 611, для нематеріальних активів - виходячи зі строку дії свідоцтва, патенту, обмежень строку дії використання інших об'єктів інтелектуальної власності.

6.8. Повноваження із визначення доцільності індексації первісної вартості необоротних активів, її проведення в разі необхідності, встановлення справедливої вартості (переоцінки) необоротних активів покласти на комісію по проведенню оцінки матеріальних цінностей.

6.9. Видачу необоротних активів із складу та їх переміщення проводити за накладними (вимогами), завізованими керівником бюджетної установи.

6.10. У разі списання автомобілів, технічних засобів, електроприладів та меблів комісії зі списання матеріальних цінностей залучати компетентні організації для надання необхідних технічних висновків.

6.11. Списання необоротних активів здійснювати відповідно Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 (далі - Порядок № 1314) тобто для об'єктів вартістю:

- менше 10000 грн (повністю амортизованих) й інших необоротних матеріальних активів - за рішенням керівника установи з оформленням відповідного акту на списання;

- 10000 грн і більше - за погодженням із суб'єктом управління, для чого комісія зі списання повинна оформити належний пакет документів із п. 6 Порядку № 1314.

6.12. Враховуючи вимоги п. 5 Порядку № 1314, списання основних засобів, на які не нараховано 100%-вий знос, незалежно від їхньої вартості здійснювати після погодження з суб'єктом управління.

6.13. Для ведення обліку руху необоротних активів запровадити накладну (вимогу) на видачу зі складу (внутрішнє переміщення) необоротних активів, відомість обліку строків експлуатації необоротних актів, оборотна відомість руху необоротних активів, акт введення в експлуатацію необоротних активів.

6.14. Нарахування зносу на необоротні активи здійснювати для:

- основних засобів - 31 грудня поточного року залежно від кількості повних місяців перебування в експлуатації, не врахо­вуючи час перебування на складі, в ремонті. Для обліку періодів припинення експлуатації запровадити Відомість обліку строків експлуатації необоротних активів;

- інших необоротних матеріальних активів - у місяці видачі об'єктів у користування на підставі накладної (вимоги) що підтверджує факт видачі у користування (експлуатацію), Акта введення в експлуатацію необоротних активів;

- нематеріальних активів - залежно від строку дії свідоцтва, ліцензії, обмежень, а якщо їх не встановлено - строк викори­стання вважають невизначеним і знос не нараховують;

- основних засобів і нематеріальних активів, які передаються іншій установі - знос нараховують у місяці передачі за повну кількість місяців експлуатації у поточному році.

7. Облік запасів бюджетної установи здійснюють відповідно до Положення з бухгалтерського обліку запасів бю­джетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів бюджетних установ від 14.11.2013 р. № 947 (далі - Положення № 947).

7.1. Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху запасів та їхнього аналітичного обліку використовувати типові форми, затверджені наказом Держказначейства України від 18.12.2000 р. № 130.

7.2. Запаси, що надійшли в установу як гуманітарна допомога, дарунки, безповоротна допомога, приймають комісією установи з залученням представника бухгалтерської служби.

7.3. Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Облік запасів ведеться у кількісному та сумарному вимірі за кожною одиницею обліку. Для обліку запасів вводяться додатково номенклатурні тризначні номери та запроваджуються оборотні відомості для кожного окремого субрахунку запасів.

7.4. Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яку визначають для:

- придбаних запасів - як суму, сплачену за придбання (без урахування, транспортних витрат, інших податків та зборів та витрат, сплачених при придбанні);

- виготовлених власними силами - за виробничою собівартістю;

- отриманих в результаті обміну на інші запаси - за балансовою вартістю переданих запасів. Якщо їх балансова вартість суттєво (понад 5%) відрізняється від справедливої, то первісною вважати справедливу вартість на дату оприбуткування;

- отриманих безоплатно - за балансовою вартістю, за якою вони обліковувалися у сторони, що їх передала (на підставі первин­них документах, в яких вона зазначена). Якщо вартість запасів визначити неможливо, то первісною вартістю є справедлива вартість на дату оприбуткування. Оцінку запасів здійснює комісія по проведенню оцінки матеріальних цінностей.

7.5. Суму часткового списання запасів (у т. ч. через виявлені втрати), а також сторнування часткового списання запасів визнають як зменшення суми витрат у тому періоді, в якому відбувається таке часткове списання (сторнування).

7.6. Відпуск запасів у використання, виробництво, продаж, інше вибуття здійснювати за середньозваженою собівартістю.

7.7. Ліміти використання миючих засобів, інших матеріалів, інвентарю відповідно визначено в додатку 5 виходячи з місячної потреби.

7.8. Видачу запасів зі складу оформлювати накладними (вимогами) та забірними картками, завізованими керівником установи. У разі видачі матеріалів для ремонту, - оформлювати акт списання, щоб підтвердити використання виданих матеріалів. Використовувати акт списання для усіх випадків, коли видачу запасів зі складу здійснювали без візи керівника чи за іншими формами, ніж передбачено.

7.9. Запаси перестають визнаватися активом і списуються з балансу у разі їх вибуття внаслідок продажу, списання, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування та інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

Списання запасів здійснювати, зокрема:

- після видачі запасів зі складу - щомісяця на підставі підтвердних документів;

- запасів, які стали непридатними, - за потреби на підставі актів списання;

- використаного пального - щомісяця на підставі подорожніх листів за фактичними витратами, але не більше Нормативів витрачання пального для легкових автомобічів (додаток 6), встановленого для марок автомобілів, що перебувають на балансі установи. Форму подорожнього листа наведено в додатку 7.

7.10. У бухгалтерському обліку вибуття активів відображаються, якщо:

- продано запаси (крім придбаних (виготовлених) у минулих роках), - як витрати того періоду, в якому нараховано пов'язаний з ними дохід;

- продані запаси, придбані (виготовлені) у минулих роках, - балансову вартість відносять на результати виконання кошторису;

- якщо вибуття (розділення, передача, крім внутрішньовідомчої безоплатної передачі) в межах уповноваженого органу управ­ління, не пов'язане з отриманням доходу - балансову вартість відносять на витрати;

- використаних на створення інших активів власними силами - визнаються витратами на створення такого активу.

7.11. Безоплатне отримання матеріалів в межах уповноваженого органу управління відображають:

- до їхнього використання - ж збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з внутрівідомчої передачі;

- після їхнього використання - як зменшення балансової вартості переданих запасів і, відповідно, заборгованості.

Установі, що передала матеріали, надається акт на списання матеріалів для відображення збільшення витрат та зменшення дебі­торської заборгованості за внутрішньовідомчими розрахунками.

8. Господарські відносини з постачальниками товарів, робіт та послуг обов'язково оформляти договорами.

8.1. Договори на закупівлю товарів, робіт і послуг укладати, враховуючи вимоги Господарського кодексу України (далі - ГКУ), Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), Бюджетного кодексу України (далі - БКУ), Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі - Закон про закупівлі) та інших нормативно-правових актів. Вести наскрізну реєстра­цію договорів, укладених з постачальниками, в книзі реєстрації договорів.

8.2. Попередню оплату в договорах на закупівлю товарів, робіт і послуг передбачати тільки після отримання належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів у порядку й у межах термінів, встановлених постановою КМУ «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 09.10.2006 р. № 1404.

8.3. Для оформлення договорів використовувати типові форми договорів, передбачені законодавством, за їхньої відсутності - застосовувати довільну форму із урахуванням вимог ГКУ, ЦКУ, БКУ та інших нормативно-правових актів.

9. Забезпечити безумовне дотримання вимог постанови КМУ «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» від 04.06.2003 р. № 848 щодо економного витрачання бюджетних коштів на утримання автомобілів та використання пального.

9.1. У Порядку використання службових легкових автомобілів (додаток 8) визначити порядок: підтвердження факту поїздки поса­довою особою, яка користувалася автомобілем; оформлення та погодження поїздок у вихідні та святкові дні, а також відрядження на службовому автомобілі за межі області на відстань, що перевищує 120 кілометрів; обліку пробігу та встановлення місячних лімітів пробігу автомобіля (у разі його перевищення за відсутності об'єктивних підстав відповідно зменшувати ліміти в наступному місяці).

9.2. Встановити Нормативи витрачання пального для легкових автомобілів на основі Норм витрат палива та мастильних матері­алів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. № 43 (далі - Норми витрат палива), затвердити порядок застосування коригуючих документів та обліку температурного режиму (додаток 9).

9.3. Ввести постійний облік температури та покласти контроль на веденням Журналу обліку температурного режиму за формою, наведеною в додатку 9, на начальника відділу матеріально-технічного забезпечення.

10. Виносити майно за межі приміщення установи, в т. ч. й те, що потребує ремонту, чи належить працівникам дозволено тільки за візою керівника установи чи його заступника.

10.1. Заносити особисті речі працівників на територію установа дозволено на підставі заяви працівника з дозвільною візою керів­ника чи його заступника.

10.2. Завізовану заяву про внесення (винесення) особистих речей передавати до бухгалтерської служби для відображення їхнього руху на позабалансовому рахунку.

11. Затвердити склад комісії з інвентаризації матеріальних цінностей окремими наказами. Комісії з інвентаризації матеріальних цінностей надати повноваження комісії зі списання майна і комісії з оцінки майна.

11.1. Перед складанням річної звітності щороку та в інших випадках, передбачених Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 р. № 90, проводити інвентаризацію:

- основних засобів, інших необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та запаси, крім тих, для яких ви­значено іншу періодичність, - станом на 1 листопада;

- капітальних ремонтів - раз на рік станом на 1 грудня;

- дорогоцінних металів та каміння, виробів із них а також, якщо вони містяться у відходах та брухті-двічі на рік (станом на 1 липня і 1 січня);

- молодняка тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл, продуктів харчування та спирту - раз на квартал (на 1-е число першого місяця кварталу);

- грошові кошти, грошові документи, бланки сурової звітності - раз на квартал (раптово на будь-яку дату);

- залишки на реєстраційні, спеціальні реєстраційні та поточні рахунки - щоразу після отримання виписок з них;

- розрахунків платежів до бюджетну та з вищестоящою установою - раз на квартал (перед здаванням звітності);

- розрахунків з дебіторами і кредиторами раз на квартал (на 1-ше число місяця, в якому здається звітність);

- розрахунків у порядку планових платежів та з депонентами - раз на місяць.

11.2. Матеріальні цінності, непридатні для подальшого використання, виявлені під час інвентаризації недостачі, морально застарілі, фізично зношені та запаси, використані для забезпечення безперебійної роботи, підлягають списанню за наявності підтвердних документів тільки з дозволу керівника. Для списання основних засобів потрібно отримати погодження суб'єкта управління (окрім випадків, коли згідно з законодавством списання може проводитися за рішенням керівника установи)

12. Безоплатне передавання техніки, апаратури, приладів та інших виробів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння і підлягають списанню, а також їх реалізація не може проводитися за цінами нижче вартості дорогоцінних металів (із врахуванням вартості переробки), що містяться в них (п. 7.7 Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Мінфіну від 28.11.2012 р. № 1230).

13. Для аналітичного обліку готівкових операцій, касових, фактичних та капітальних видатків, отриманих і перерахованих асигну­вань, прийнятих зобов'язань обліку застосовувати форми карток і книг аналітичного обліку, затверджені наказом Держказначейство України від 06.10.2000 р. № 100.

14. Для оформлення наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, надання відпусток та звільненняоформлення табелю обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостей використовувати типові форми, затверджені наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489.

15. Затвердити перелік форм фінансової, статистичної та податкової звітності, періодичність її подання та відповідальних за її складання. Відповідальність за своєчасне здавання звітності покласти на головного бухгалтера.

16. З наказом ознайомити усіх керівників структурних підрозділів та спеціалістів фінансово-економічного відділу й відділу мате­ріально-технічного забезпечення. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор підприємства Дутчак В.В.
(підпис) (ініціали, прізвище) 

скачати

© Усі права захищені
написати до нас