1   2   3   4
Ім'я файлу: курсова 2.1.docx
Розширення: docx
Розмір: 405кб.
Дата: 21.04.2022
скачати

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


В курсовій роботі досліджено основні теоретично організаційні аспекти податкового контролю у сфері податку на додану вартість, а також проаналізований показник ПДВ як основний бюджетоутворюючий податок, виявлено певні існуючі недоліки в законодавстві податку на додану вартість та визначено деякі шляхи їх вирішення на основі зарубіжного досвіду.

Реалізація податкового контролю здійснюється шляхом процедурно-процесуальної діяльності податкових органів, основою якої є обґрунтовані та адаптовані конкретні прийоми, способи та засоби, що застосовуються в ході реалізації контрольних функцій. Перед податковим контролем на сьогодняшній день, як складової податкової системи, стоять такі основні завдання:

 • подолання нерівномірного розподілу податкового навантаження в сфері податку на додану вартість;

 • вдосконалення неефективної на сьогодні системи податкових

пільг

 • зменшення заборгованості по ПДВ;

 • сприяння розробці та запровадженню стабільного, прозорого

законодавства, з метою детінізації української економіки

Податок на додану вартість має велике значення для фіскальної стабільності в країні, яка потребує встановлення податку, котрий стимулюватиме економічне зростання.

На сьогодні ПДВ є одним з головніших джерел формування бюджету та важливою фінансовою базою держави, тому будь-які зміни до порядку контрольно-перевірочної роботи мають здійснюватися вкрай обережно. Адже, податок на додану вартість: стимулює зростання приватного підприємництва й забезпечує нейтральність для всіх секторів економіки; забезпечує значні надходження в державну казну.

Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів до бюджетів. Ефективний податковий контроль може повністю усунути наявні недоліки в податковій системі та забезпечити належне виконання кожним суб’єктом податкової системи своїх обов’язків.

За проаналізований період в 2020 році спостерігаються найвищий показник податкових надходжень порівняно з попередніми показниками податкових надходжень. Так у 2020 обсяг податкових надходжень в питомій вазі зведеного бюджету становив 77,8% з них 27,3 % складає податок на додану вартість.

Сплачені суми податку на додану вартість, за досліджуваний період, можна розділити на такі основні статті: добровільна сплата податку на додану вартість; сплата податку в результаті проведення контрольно – перевірочних робіт; погашення податкового боргу з податку на додану вартість та інші підрозділи. На прикладі Тернопільської області можна сказати що в 2020 році платники ПДВ стали більш свідомими у сплаті податку, оскільки суми добровільно сплати зросли майже в 1,5 рази, у порівнянні з показником минулого року.

До цього необхідно зауважити, що з’являється велика необхідність підвищення рівня інформаційного, аналітичного та технічного забезпечення кожної ланки контролюючого органу, яке сприятиме автоматизації процесу оподаткування, зменшенню рівня корумпованості та ефективнішому використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість зіставляти відомості з різних джерел з метою проведення податкового контролю за для виявлення ухилень від сплати ПДВ.

Отже, можна сказати що податковий контроль відіграє важливе місце у податковій політиці, дозволяє забезпечити більш ефективне надходження податку на додану вартість до бюджету країни. Хоча і податковий контроль на сьогодні є досить ефективним, попри це існує ряд проблем, які необхідно вирішити для забезпечення більш раціонального надходження податків та зборів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Барановська І.В., Варварич Т.А. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи //Актуальні проблеми економіки 2009.-№8 (98). - 394с.

 2. Бечко П. К. Податковий менеджмент: навчальний посібник /

П.К.Бечко, Н. В. Лиса. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2009. – 288 с.

 1. Бюджетний кодекс Українивід 08.07.2010 р. №2456-VI

 2. Гарасим П.М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник/ П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель та ін.. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 736 с.

 3. Демиденко Л.М. Податкова система :Навчальний посібник/Л.М. Демиденко, Ю.Л. Суботович. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с.

 4. Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс] . – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 5. Зведений бюджет України 2011-2015 роки: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 6. Звіти про виконання плану роботи Головного управління Міндоходів в Тернопільській області за 2013 – 2015 рр[Електронний ресурс] . – режим доступу: http://sfs.gov.ua

 7. Ігнатишин М.В. Регулювання податкових платежів через призму податкового контролю/ М.В. Ігнатишин //Науковий вісник Мукачівського державного університету, - 2014р. – с.98-103.

 8. Ковальчук К. Ф. ПДВ: ефективність і проблеми справляння [Електронний ресурс]/ К.Ф. Ковальчук, Т.М. Рева // Вісник академії митної служби України / Економіка. – 2009. - №1 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 9. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навчальний посібник / А.І.Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 304 с.

 10. Мельник П.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія /П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул //- К.: ЗнанняУкраїни, 2008.- с.83-136.

 11. Павлюк Д. Є. Основні тенденції розвитку податкового контролю в Україні / Д. Є. Павлюк, Л. Г. Михальчишина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/12_366.doc.htm.

 12. Податковий кодекс України № 2755 – VI від 2 грудня 2010 р. іззмінами і доповненнями станом на 01.02.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

 13. Податковий контроль: підручник / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський,

Н.С.Залуцька, В.З. Білінський. – К.: «Хай-ТекПрес», 2007. – 608 с.

 1. Постанова Кабінету міністрів України «Про Державну фіскальну службу України»/[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

 2. Рахункова палата україни: Висновки щодо виконання державного бюджету України за 2013 - 2015 рр/[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.acrada.gov.ua


 1. Рева Д. В. Правове регулювання податкового контролю в Україні:

автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук / Д. В. Рева. – Х.: НЮАУ, 2005. – 20 с.

 1. Сидоренко Т. О. Удосконалення механізму здійснення податкового контролю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua .

 2. Скворцов Н. Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: в 10 кн. Под ред. В. П. Давыдовой. – К.: Вища школа, 2002. – Кн. 1. – 222 с.

 3. Цимбалюк О.І. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії // Цимбалюк О.І., Цуз О.В./[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua


ДОДАТКИ


Способи здійснення податкового контролю [14]

Види податкового контролю [9]
РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Стаття 180. Платники податку

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України

Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами в ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)

Стаття 193. Розміри ставок податку

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою

Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

Стаття 198. Податковий кредит

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

розрахункі

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків

Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість

Стаття 201. Податкова накладна

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом

Стаття 204. Виключена.

Стаття 205. Виключена.

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму

Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас