Ім'я файлу: ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 24.05.2023
скачати


ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Анотація:Усвідомлення необхідності підвищення національної конкурентоспроможності України в сучасних умовах обумовило зростання увагидо пошуку шляхів ефективної реалізації державного регулювання соціально-економічних процесів і зовнішньоекономічних зв’язків, особливу роль у якому відіграє дієва та виважена податкова політика, що набуває особливого значенняпри остаточному виборі моделі інтеграції.

У розвитку cвітової економіки оcтанніх десятиліть домінують процеcи міжнародної економічної інтеграції. Вони визначають напрями та пріоритети cучасного етапу інтернаціоналізації гоcподарського життя, формуючи cередовище глобальної конкуренції, впливаючи на cтратегічні інтереси всіх країн та регіонів світу.

Європейська інтеграція сьогодні уявляє собою широкомасштабні процеси, що залучають до їх реалізації наднаціональний, міжурядовий, регіональний і місцевий рівні управління, а також в мобілізують міжінституційні і міжособистісні відносини. Різностороннє співробітництво з Євросоюзом на сьогоднішній день в повній мірі відповідає природному геополітичному напряму інтеграційної стратегії України і є одним з основних практичних засобів формування ефективної відкритої економіки.

Ключові слова: податкова політика, непрямі податки, податкові наслідки

інтеграції, податкова конкуренція.

Вступ.

Метою роботи є моніторинг наукових і методичних підходів в контексті виокремлення податкових ефектів для національної економіки від перспектив євроінтеграційних процесів України. На новому етапі розвитку визначальним завданням держави є створення сприятливих інституційних передумов для реалізації завдань європейської інтеграції та утвердження в Україні соціально-орієнтованої структурно-інноваційної моделі розвитку.

Проблеми інтеграційних процесів і податкової гармонізації досліджені в роботахГ. Білецької, Ю. Іванова, В. Кармаліти, О. Кирєєвої, М. Куц, М. Пінської,О. Погорлецького та ін. Проте все далі виникають новіпроблеми, що вимагають удосконалених підходів до процесу забезпечення ефективної конкуренції в податкових відносинах з огляду на виникаючі інтеграційні моделі. На сьогодні в науковій літературіне вистачає комплексного аналізу податкових наслідків інтеграційних процесів України з урахуванням специфіки вимог Європейського союзу.

Інтеграція України до Європейського Союзу з економічногопогляду має однозначно позитивний вплив на функціонування ринкового господарства. Вона продукує певні переваги, зокрема: 1) макроекономічні – може допомогти протистояти циклічним коливанням кон’юнктури через участь в спільній економічній політиці ЄC, а також уможливлює вирівнювання економічних показників; 2) фінансові – на макрорівні – забезпечення утримання валютного курсу на стабільному рівні через участь в єдиній валютній системі, можливість користуватися бюджетними фондами, щоб вирівняти економічний розвиток, координація спільної фіскальної та монетарної політик через перенесення компетенції на наднаціональний рівень, зниження податкових та митних бар’єрів; на мікрорівні – зниження операційних витрат для підприємств через участь в єдиній валютній системі, можливість безперешкодного створення філіалів фірм; збільшення обсягів перебігу інвестиційного капіталу в Україну з країн ЄС; 3) торговельні, тобто уможливлює просування товарів на європейський ринок без значних перешкод [3].

Один з недоліків інтеграції в ЄС– те, що даний процесс впливає на податкову систему, а саме відбудеться перехід до єдиної митної системи та відбудеться збільшення рівня тарифного захисту щодо низки товарів українського експорту. Такі зміни призведуть і до скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС внаслідок часткової переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими членами ЄС.

Виклад основного матеріалу. Концептуальні засади основ функціонування і реалізації податкової політики в Україні, особливості розвитку оподаткування в країнах ЄС та податкової гармонізації, можливості запозичення європейського досвіду податкового реформування нашою державою висвітлювалися в працях багатьох вчених-економістів[1]. Разом з тим у науковій літературі немає інтегрованих досліджень присвячених оцінці міжнародної конкуренція податкових систем та політики оподаткування України в контексті євроінтеграції. Також залишаються невідпрацьованими в теоретичному і практичному планах питання систематизації податкових ефектів від євро інтеграційного напряму розвитку економіки України.

Стратегія інтеграції України до ЄС має передбачати доволі активне втручання держави в соціально-економічні процеси з метою коригування вітчизняної транзитивної моделі господарювання, що вимагає відповідної трансформації фіскального регулювання. Особливо в умовах сучасної хиткої рівноваги посткризового відновлення світової економіки й зумовленого нею дефіциту фінансових ресурсів актуальною є необхідність не лише перегляду видатків держави (бюджету та державних соціальних фондів), а й пошуку джерел фінансового забезпечення цих видатків, які б не чинили значного негативного впливу на зростання ВВП [2]. Причому загострення боргових проблем у багатьох країнах ЄС (слугує одним із факторів збільшення вартості позикових ресурсів світового ринку капіталу) свідчить про доцільність оптимізації податково-позикової експансії нашої держави хоча б тому, що надмірний тягар державного запозичення може негативно позначитись на перспективах економічного розвитку України та перекреслити її сподівання на приєднання до Об’єднаної Європи.

Міжнародний досвід пропонує такий вид збирання податків, який здійснюється за принципом національної належності платника податку. Розподіл платників податків за цим принципом дає можливість уникнути подвійного оподаткування, але тут стикаються часто національні інтереси різних країн [5]. Розвиток інтеграційних процесів у Європі із подальшим вступом до Європейського Союзу вимагає проведення спільної податкової політики і поступового переходу до створення території з єдиним податковим режимом, що базуватиметься на таких принципах: - національна податкова політика не повинна перешкоджати вільному руху товарів; - податкова політика кожної держави не повинна перешкоджати вільному руху робочої сили; - податкова політика кожної країни не повинна суперечити політиці ЄС.

Податкову модернізацію почали в Україні з удосконалення нормативно-правової бази та її адаптації до норм і стандартів ЄС, тому що податкові відносини в суспільстві можуть існувати і розвиватись тільки за наявності нормативної бази, яка не суперечить чинному законодавству України [5].


Висновок. Підсумовуючи аналіз позитивних наслідків та недоліків європейської інтеграції України, можна зазначити, що цей процес є набагато складнішим питанням. Пояснюється це тим, що нині існують чимало аргументів проти вступу нашої країни, які ґрунтуються на економічних, геополітичних і соціальних наслідках відповідного процесу для України.

Світовий і вітчизняний досвід переконують, що досягнення відчутних результатів у розвитку реального сектора економіки та сфери послуг Україна може отримати завдяки активній участі у світових та регіональних інтеграційних об’єднаннях, в тому числі в ЄС. Проте будь-яка інтеграція за певних умов може спричинити ризики та загрози національній економіці. Щоб їх уникнути, держава повинна їх розуміти і діяти на випередження шляхом посилення конкуренто спроможності своїх товарів на регіональному та світовому ринках, а також шляхом активізації перемовин щодо компенсації отриманих збитків.

Однією з проблем інтеграції України до ЄС є не підготовлене до європейських стандартів українське законодавство. Для цього повинна здійснитись адаптація українського законодавства із європейським, за рахунок реформування української правової системи та поступове приведення її у відповідність із європейськими стандартами. Ця адаптація повинна охопити усі сфери права, зокрема митне, трудове, фінансове законодавство [4].

Отже, слід зазначити, що Україні вкрай необхідні інтеграційні процеси, що розширять можливості її економіки. Однак процеси євроінтеграції повинні відбуватися помірними темпами, щоб не «шокувати» економіку. А сам процес інтеграції України в ЄС є перспективним напрямом для держави в цілому.

Список використаних джерел:
1. Батаренко А.О. Проблеми та перспективи європейської інтеграції України / А.О. Батаренко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. – 2014. – № 1. – С. 34–37.

2. Дем’яненко М. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: стан та перспективи / М. Дем’яненко // Резонанс. – 2017. – № 7. – С. 4–9.

3. Касіч Г.Ф. Європейський апгрейд: що Київ отримає від вступу в дію Угоди про Асоціацію з ЄС / Г. Ф. Касіч // Хрещатик. – 2014. – №163. – С. 5–10.

4. Крисоватий А. Оподаткування багатства: виклики для України / Андрій Крисоватий, Віктор Федосов, Галина Яренко // Журнал європейськоїекономіки. – 2015. – Т. 14, № 2. – С. 183-205.

5. Макаренко Д. Впровадження міжнародної практики оподаткування податком на прибуток. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/vprovadzhennyamizhnarodnoji-praktykyopodatkuvannya-podatkom-na-prybutok

скачати

© Усі права захищені
написати до нас