Ім'я файлу: Реферат.Технологічні та соціальні аспекти Інтернету.docx
Розширення: docx
Розмір: 38кб.
Дата: 22.02.2021


План
Вступ

  1. Поняття про глобальну комп'ютерну мережу Інтернет

  2. Технологічні та соціальні аспекти Інтернету

  3. Сучасні тенденції застосування соціальних та технологічних аспектів інтернету у маркетингу

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність. Сучасне соціокомунікативне середовище характеризується активним проникненням у соціальні процеси нових інформаційних технологій. Так, Інтернет, будучи сьогодні доволі розповсюдженим засобом комунікації, утворює принципово нову сферу соціальної взаємодії, яка спричиняє зміни в реальних галузях діяльності людини. Зміни, що відбуваються у соціокультурному полі під впливом інтернет-технологій (ІТ), потребують уваги фахівців до інформаційних взаємодій у віртуальній соціальній системі. Їхнім об'єктом і суб'єктом у процесі глобалізації інформаційно-комунікативного середовища виступає переважно молодь, зокрема студентство. Її соціально-психологічні та вікові особливості суттєво коригують процеси змін у соціокомунікативному середовищі.

У роботах вітчизняного дослідника соціальних комунікацій (СК) В. Різуна [1] СК подається як спілкування, зумовлене ситуацією та соціально-психологічними особливостями комунікаторів, і характеризується як процес встановлення та підтримання контактів між членами певної соціальної групи чи суспільством загалом.

Метою є виявлення аспектів мережі Інтернет. Об’єктом є сама мережа Інтернет.

Аналіз основних досліджень. Комунікаційне середовище мережі Інтернет на сучасному етапі розвитку суспільства постійно перебуває у зоні дослідницької уваги науковців. Виходячи з мети, можна поставити ряд завдань:

  • Визначити поняття про мережу Інтернет;

  • Визначити технологічні та соціальні аспекти інтернету;

  • Охарактеризувати сучасні тенденції застосування соціальних та технологічних аспектів інтернету у маркетингу.1. Поняття про глобальну комп'ютерну мережу Інтернет
У суспільстві склалося неоднозначне ставлення до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет і тих технологій, що вона підтримує. Одні вважають, що це всесвітня комунікаційна мережа; другі – величезне інформаційне звалище; треті – мегамаркет без обмежень; четверті – ідеальне середовище для злочинців; п'яті – що це необмежене джерело інформації тощо. Тому надамо сучасне техніко-технологічне визначення.

Інтернет (Internet) – мережа передачі даних, що має глобальну децентралізовану архітектуру, розвинені методи адресації і передачі інформації на основі протоколів TCP/IP між одно- і різнотипними мережами передачі даних, комп' ютерними системами і різноманітним термінальним (кінцевим) устаткуванням і забезпечує доступ до величезної кількості розподілених інформаційних ресурсів та надання різноманітних інформаційних послуг. Підкреслимо, що Інтернет є мережею, яка об'єднала існуючі мережі у різних частинах і країнах світу [1].

Розвиток мережі почався на початку 60-х рр. ХХ ст. Для створення надійної, безвідмовної мережі зв'язку під егідою агентства перспективних розробок міністерства оборони США (Defence Advanced Research Project Agency – DARPA) почалася розробка і впровадження глобальної військової комп' ютерної мережі, яка з'єднувала дослідні лабораторії на території США. За іменем агентства вона отримала назву ARPANet.

З 1974 р. для мережі використовуються протоколи ІР (Internet Protokol) – міжмережний протокол та TCP (Transmission Control Protokol) – протокол керування передачею. Протоколи ТСР/ІР, які використовуються зараз, були написаними у 1981 р. Протоколи TCP/IP одержали статус стандарту США.

У 1990 р. Міністерство оборони США приймає рішення побудувати власну мережу на основі ARPANet. Відбувається поділ наявної мережі на ARPANet і MILNet. Вводиться система доменних імен – Domain Name System (DNS), число хостів невпинно зростає.

З 1991 р. починається активне комерційне використання Інтернету.

Днем народження українського Інтернету вважається 2 грудня 1992 р. Саме у цей день, після переговорів, що велися більше ніж рік із структурами в американському уряді, які відповідають за адміністрування Інтернету, був делегований домен для України – .UA. На 2004 р. в українському сегменті працювало більше 400 провайдерів, число користувачів складало приблизно 3,5 млн осіб. У 2005 р. кількість користувачів в Україні становила приблизно 4 млн осіб, на кінець 2006 р. – 4,5 млн (це 12-те місце у світі), весною 2008 р. – 7,7 млн користувачів. Загальна кількість користувачів у світі становить на початок 2009 р. приблизно 1 млрд, а кількість сайтів – приблизно 110 млн [2].

2. Технологічні та соціальні аспекти Інтернету
Технологія передачі інформації в мережі Інтернет побудована за принципом комутації пакетів. Визначальними для цієї технології є два поняття: протокол і адреса.

Протокол – це узгоджені правила взаємодії між двома хостами (таким терміном називають будь-які комп'ютери, що підключені до мережі, незалежно від типу, принципів дії та ін.). Стандартний протокол забезпечує "порозуміння" між хостами в мережі і сумісність програм та даних за системою кодування і форматом [3].

У системі протоколів ТСР/ІР протоколи ІР відповідають за адресацію у мережі, а ТСР – забезпечують доставку повідомлень за потрібною адресою.

ІР виконує маршрутизацію даних між хост-машинами. Дані по мережі передаються частинами, які називаються дайтагра- мами (datagrams). Мережі об'єднуються в Інтернеті за допомогою ІР-маршрутизаторів (routers). Якщо одержувач дайтаграми знаходиться у другій мережі, то ІР направляє дайтаграму на локальний маршрутизатор. Якщо цей маршрутизатор не під'єднаний до даної мережі, то цю дайтаграму посилають на інший маршрутизатор. Так продовжується доти, поки вона не досягне мережі одержувача. ІР вибирає маршрут виходячи з інформації, яка знаходиться у таблиці маршрутизації.

ТСР має механізм, який гарантує, що дані передаються без помилок, повністю і в потрібній послідовності. ТСР посилає дані у вигляді сегментів, направляє їх по ІР, який забезпечує їх маршрутизацію. З іншого боку, ТСР сприймає вхідні сегменти від ІР, визначає, який додаток є приймачем даних, і передає їх цьому додатку в такому порядку, в якому їх було отримано з ТСР [4].

Адреса – це унікальний ідентифікатор хоста у мережі Інтернет. Уся мережа поділена на частини, які називаються доменами. Домени можуть мати субдомени (домени нижнього рівня), які, у свою чергу, можуть поділятися на субдомени. Адміністратор домену виконує присвоєння імен комп'ютерам. Назви доменів верхнього рівня є стандартизованими, серед них є домени для кожної країни. Імена можуть складатися з двох, трьох, чотирьох або п'яти міток. Стандарти Інтернету дозволяють мітки довжиною до 63 символів та імена до 255 символів. Наприклад, jur-academy.kharkov.ua – це і'мя домену, що належить Національній юридичній академії, складається з трьох міток. Доменні імена маршрутизатори перетворюють на числові адреси. Вони вже називаються ІР-адресами. ІР-адреса складається з чотирьох чисел (номерів), записаних через крапки. Наприклад: 10.106.1.1. Крайнє ліве число позначає адресу мережі верхнього рівня; числа, що стоять праворуч, означають більш дрібні ділянки мережі і так далі, поки не дійдемо до конкретного комп'ютера.

У мережі для користувачів підтримується низка послуг (їх також називають сервісами чи службами). Кожна послуга – це певні можливості для користувача під час роботи з мережею. Практично всі послуги мережі побудовані на принципі "клієнт-сервер". Сервер (у мережі Інтернет) – це комп'ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) деякі мережні послуги [5].

Клієнт – прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера й одержання відповідей від нього.

Соціальне значення мережі визначається тими можливостями, що їх може надати мережа для користувачів. Ці можливості реалізовані через сервіси. Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. Найпоширенішими з них є наступні:

o Електронна пошта (e-mail) – для обміну електронними повідомленнями (листами) і невеликими блоками даних.

o Телеконференції (usenet) – спосіб спілкування користувачів мережі у рамках обраних дискусійних груп (групи новин).

o Списки розсилки (maillists) – спосіб спілкування через електронну пошту всіх, хто підписався на певний список розсилки.

o Переміщення файлів (ftp) – копіювання файлів даних із серверів у мережі на власний комп'ютер.

o Віддалений доступ (telnet) – спосіб керування іншим комп'ютером у мережі, яким дозволено це робити, де б він не знаходився.

o Всесвітня павутина World Wide Web(WWW) – спосіб доступу до інформаційних ресурсів у мережі, який реалізує концепцію гіперпосилань.

o Gopher – засіб розподіленого пошуку і передачі файлів у мережі.

o IRC (Internet Relay Chat) – спосіб спілкування з іншими користувачами мережі у режимі реального часу.

o ICQ (I Seek You) – безоплатна система Інтернет- пейджингу (передачі коротких повідомлень у мережі), у якій кожен користувач має свій унікальний номер.

o VoIP (Voice over Internet Protocol; IP-телефонія) – система зв' язку, яка забезпечує передачу голосу людини через мережу Інтернет.

o Інтернет-аукціон (Internet auction) – електронна торговельна система, у якій продаж товарів виконується безпосередньо між користувачами мережі.

o Інтернет-радіо або веб-радіо (realaudio) – технологія передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет.

o IP-телебачення (Internet Protocol Television, скорочено IPTV) – система передачі телевізійних програм через Інтернет із забезпеченням додаткових послуг з вибору контенту й керування його подачею.

o Інтернет-реклама – медійна реклама, яка розміщується на сайтах в Інтернеті. Аналогічна рекламі у друкованих ЗМІ, але наявність у банері гіперпосилання та можливість анімаційного зображення значно розширюють можливості її дії.

o MUD і МОО (Multi User Dungeon – гра серед багатьох користувачів у мережі й Object-Oriented MUD – об'єктно- орієнтований світ користувачів) – гра рольового характеру серед користувачів для проведення дозвілля. У віртуальному світі МОО створюються об'єкти і визначаються їх властивості і зв'язки, що можуть застосовуватися навіть у освітніх цілях [6].

3. Сучасні тенденції застосування соціальних та технологічних аспектів інтернету у маркетингу
Інтернет-маркеринг містить усі складові маркетингової діяльності (дослідження ринку, покупців, зовнішнього середовища; просування продукції, брендинг, робота з посередниками, організація торгово-збутової діяльності) та комплекс дочірніх галузей (банерна реклама і public relations (PR), методики проведення маркетингових досліджень в інтернеті, формування способів правильного позиціонування торгової марки на ринку, вивчення попиту та споживчої аудиторії, освоєння алгоритмів формування і забезпечення високої ефективності рекламних кампаній тощо). Але, враховуючи специфіку електронного маркетингу, традиційні методи маркетингу і новітні інформаційні технології об’єднуються на постійній основі, тому виникнення нових інструментів маркетингової кампанії можна вважати його особливістю. Інтернет-маркетинг продовжує підкорювати світ та відбирати у традиційних способів реклами частку ринку [7].

Це не дивно, адже працювати з найбільш цільовою аудиторією може тільки digital маркетинг. Стрімкий розвиток інтернет-маркетингу породжує постійні зміни, що стосуються стратегій і технологій. Систематизація заходів збутової політики в мережі Інтернет подана на рис. 1.


Збут у Інтернет
Інтернет-магазин

Кур’єрська доставкаСамовивіз товару
«Постамати»Рис.2Схема збуту продукції в Інтернет [7]

Щоб забезпечувати ефективність діяльності підприємства, необхідно встигати за останніми тенденціями. Зовсім не дивно, що в XXI ст. невід’ємною складовою життя кожної людини став інтернет. Він містить у собі величезний інформаційний простір практично з усіх галузей знань та життєдіяльності суспільства, динамічно розвивається, представляє більшість провідних фірм світу та широкі маси користувачів, формує нові рушійні економічні сили і є найпривабливішою сферою для венчурних інвестицій.

Глобальні масштаби та всеохоплюваність процесу входження інтернету в різні аспекти життя суспільства створили нову, так звану віртуальну реальність; її значення для суспільства нині навіть неможливо оцінити, настільки глибокими та неоднозначними можуть бути результати [3, с. 7]. За станом на 2018 рік у світі налічувалося 4 мільярди активних користувачів мережі “інтернет”, а показник для соціальних мереж перевищував 3 мільярди. Найменша кількість користувачів у країнах центральної Африки та південної Азії – саме через нерівномірність розподілу доступу до інтернету. Незважаючи на таку плачевну статистику, країни цих регіонів світу за останній рік характерні найвищими показниками зростання. Стрімкий розвиток і соціалізація інтернету є головним трендом сучасного онлайн-середовища [4, c. 184]. Він − глобальне середовище для розвитку його концепцій щодо:

− товару або передбачуваної до реалізації послуги;

− ціни, яка є коефіцієнтом обміну того чи іншого продукту на гроші;

− місця або точки реалізації, якою є сайт;

− просування, яке охоплює різні стратегії, що сприяють формуванню позитивної думки про продукт [8].

Разом із розвитком технологій постійно виникають нові тенденції. Вони впливають на методи і стратегії реалізації комерційної діяльності у цифровому світі. Щоб залишатися конкурентоспроможним бізнесом, потрібно не боятися працювати з новими, невідомими інструментами, стежити за трендами та бути гнучким, наскільки це можливо. Будь-який інтернет-маркетолог, який стежить за тенденціями, погодиться з тим, що цифрові технології, змінюючи світ навколо нас, змінюють і підходи до просування бізнесу в інтернеті. Маркетологам дуже важливо стежити за тенденціями на ринку товарів та послуг, відстежувати найменші зміни в інтернет-просторі, розуміти, які інструменти домінують, а які втрачають актуальність, реагувати на виклики, загалом – бути у тренді.

Компанія має поетапно дотримуватися стратегії, яку використовує сучасний інтернет-маркетинг. Для визначення потреб цільової аудиторії потрібно створювати та просувати контент, спробувати заохотити відвідувачів сайта задля придбання пропонованого продукту.

Комплексний інтернет-маркетинг нині використовує всі наявні канали просування ресурсів та реклами. Інтернет-маркетинг містить такі інструменти:

1. SEO-оптимізація (просування за допомогою пошукових систем), що є одним з найважливіших і складних у застосуванні інструментів інтернет-маркетингу. Пошукова оптимізація – це послідовність дій, спрямована на підвищення позиції сайта в результатах пошуку, які генерують пошукові машини у відповідь на запити користувачів [5]. Завдання SEO-маркетолога полягає в тому, щоб незалежно від побудови запиту Web-сторінка потрапляла у перші ряди результатів пошуку, а спектр слів і словосполучень, за якими її можна було б знайти, був достатньо широкий. Пошукові системи відображають знайдені за запитом сторінки, як правило, частинами по 10-20 посилань. Згідно з даними маркетингових досліджень близько 60% користувачів обмежуються першою сторінкою результатів пошуку і майже 90% − трьома першими сторінками [7].

2. Е-mail-розсилки. E-mail-маркетинг (е-мейл-маркетинг) дає змогу створити пряму комунікацію між потенційним або дієвим клієнтом та брендом (чи бізнесом, компанією). Це один з найпопулярніших і найефективніших інструментів для бізнесу. Як результат, може збільшитися кількість продажів − і нових, і повторних, клієнти будуть лояльнішими до компанії [7]. Переваги e-mail реклами полягають у наступному:

 дає змогу персоніфікованого обігу;

 електронну пошту використовують, практично усі користувачі мережі;

 працює прямо та досягає конкретного користувача;

 завдяки чіткому тематичному розподілові списків розсилань та дискусійних листів виникає можливість впливати саме на цільову аудиторію;

 фахівці вважають, що відгук на правильно розміщену рекламу в e-mail дієвіший, аніж відгук від банерів [9]

3. Реклама в соціальних мережах. Соціальні мережі з кожним роком набувають дедалі більшої популярності. За даними сайта Worldometers показник користувачів мережі “інтернет” становить 3 мільярди осіб [10]. За останніми тенденціями збільшується кількість користувачів похилого віку. Наприклад, у Facebook кількість людей від 65 років збільшилася впродовж року на майже 20%. За даними досліджень, 9 з 10 користувачів використовують мобільні телефони для соціальних мереж, а більшість людей користується інтернетом з мобільних пристроїв – 52% інтернет-трафіку за 2018 рік. Лідером за популярністю став Facebook − 2,17 мільярда активних користувачів у 2018 році, за ним Youtube і Whatsapp. Кількість користувачів Instagram за останній рік збільшилась утричі. Щодо ситуації в Україні за станом на 2018 рік, то інтернет-користувачами є 58% всього населення, що дорівнює 25,6 мільйона осіб. Користувачів соціальних мереж – 13 мільйонів осіб, а мобільні телефони для спілкування в інтернеті використовують 9,5 мільйона осіб [1]. Маркетинг у соціальних мережах (Social media marketing (SMM)) спрямований на просування бренда, продукту чи послуги компанії за допомогою соціальних медіа, де контент спрямований на взаємодію з іншими користувачами. Власне, тенденція просування товарів і послуг за допомогою соціальних мереж стає все дедалі ефективнішим та дієвішим способом [10]].

4. Контекстна реклама. Один із найпопулярніших видів реклами в інтернеті – це банер або оголошення на веб-сторінці, які розташовані в основному відразу під шапкою сайта, на бічних панелях веб-сторінки або внизу [1].

5. Банерна реклама. Один із найпоширеніших видів інтернет-реклами. Банер – це графічне зображення, розташоване на сторінці веб-сайта видавця. Банерна реклама потребує порівняно невеликих вкладень і може бути використаною як для просування товару, так і для створення, підвищення іміджу компанії. Інформація на банерах має бути максимально короткою і привабливою для відвідувача сайта, щоб спонукати його перейти саме на даний банер [2]. 6.

Арбітраж трафіку. Арбітраж трафіку – це купівля веб-майстром трафіку за певною ціною для подальшого продажу на вигідніших умовах. У ролі рекламодавців – споживачів трафіку – виступають різні організації та особи, які, наприклад, продають в інтернеті товари або послуги [3]. Заплативши арбітражникові (адвертові) деяку суму за слід (потенційного покупця товару або послуги), рекламодавець може в подальшому отримати куди більше доходу за рахунок продажу, повторних продажів та іншого. Усі перераховані тут інструменти інтернет-маркетингу довели свою ефективність щодо розв’язання проблеми залучення клієнтів. З їхньою допомогою можна запустити просування і реалізацію нових товарів та послуг, збільшити відвідуваність (трафік) сайта, підвищити впізнаваність бренда й посилити імідж компанії.

Отже, з поширенням інтернету ділитися інформацією, комунікувати значно простіше. Необхідні споживачу речі стали набагато доступніше. Люди почали ділитися практично всім: нерухомістю, автомобілями, інструментами, їжею тощо. У цифровому світі це означає спрямованість на співтовариства, а не на окремих людей. Групи за інтересами дають маркетологам для просування бренда більше, ніж орієнтація на одну людину. Для прикладу, популярні сервіси з оренди великі компанії використовують для надання клієнтові можливості протестувати продукт перед покупкою. Створивши спільноти за інтересами у своїй галузі, публікуючи якісний контент і цікаві історії, завдяки яким клієнти зрозуміють, що той чи інший бізнес готовий змінюватися: що компанія інвестує в групу, для загальної користі та рішення загальних потреб; це допоможе охопити більшу цільову аудиторію і збільшити прибуток [2].

Висновок

Технологія передачі інформації в мережі Інтернет побудована за принципом комутації пакетів. Визначальними для цієї технології є два поняття: протокол і адреса.

У системі протоколів ТСР/ІР протоколи ІР відповідають за адресацію у мережі, а ТСР – забезпечують доставку повідомлень за потрібною адресою. Адреса – це унікальний ідентифікатор хоста у мережі Інтернет. Уся мережа поділена на частини, які називаються доменами. Соціальне значення мережі визначається тими можливостями, що їх може надати мережа для користувачів. Ці можливості реалізовані через сервіси. Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. Найпоширенішими з них є наступні:

o Електронна пошта (e-mail)

o Телеконференції (usenet)

o Списки розсилки (maillists)

o Переміщення файлів (ftp)

o Віддалений доступ (telnet)

o Всесвітня павутина World Wide Web(WWW)

o Gopher

o IRC

o ICQ

o VoIP

o Інтернет-аукціон (Internet auction)

o Інтернет-радіо або веб-радіо

o IP-телебачення

o MUD і МОО

Отже, доходимо наступного висновку: з розвитком суспільства і зростанням прогресу у цілому підприємцям стає дедалі важче просунути свій товар або послугу, особливо в умовах жорсткої конкуренції. Власне, тому для успішного бізнесування підприємець повинен бути новатором, не боятися змін щодо організації маркетингової діяльності. Власник бізнесу має стежити за всіма діями своїх конкурентів, використовувати усі можливі (законні) способи для досягнення мети, відтак, як основна мета – підвищення конкурентоспроможності компанії та збільшення її прибутку.

Найдієвішим і найефективнішим інструментом для цього став інтернет-маркетинг. “Інтернет змінює все” − такий закон бізнесу XXI століття. Інтернет-технології трансформували способи взаємодії компаній зі своїми співробітниками, партнерами, конкурентами і постачальниками. Зокрема, інтернет-маркетинг розвивається з неймовірною швидкістю, і за новими трендами встигають ті підприємці, які вміють швидко змінюватися та адаптуватися до нових умов ведення бізнесу, також продумують високоякісну маркетингову стратегію.

Практично всі сучасні комерційні компанії та некомерційні організації мають повноцінний ресурс, блог чи сторінку в інтернеті. Майже всім стало зрозуміло, що інтернет-маркетинг як інструмент для розвитку бізнесу відкриває перед підприємцями величезний спектр можливостей, а ігнорування трендів та віянь ринку може призвести до плачевних показників економічної ефективності діяльності підприємства, а згодом – до його закриття. Отже, просування товарів, послуг і компанії на інтернет-аудиторію – ефективний напрямок на шляху розвитку бренда та бізнесу в цілому.

Інтернет-маркетинг доцільно використовувати в комплексі, застосовуючи найновіші тренди, інструменти, а не вибірково чи не системно. Власне, в комплексному підході закладений ключ до ефективності інтернет-маркетингових комунікацій. Доведено, що застосування інструментів інтернет-маркетингу допомагає виводити на ринок торгові марки, залучати клієнтів, проводити дослідження ринку та здійснювати багато інших процесів, які за інших рівних умов потребували б у середовищі офлайн більших ресурсів.

За допомогою основних трендів та інструментів, що домінують у сфері інтернет-маркетингу, компанія спроможна значно підняти рівень продажів, залучити нових постійних клієнтів, утримати наявних, підвищити свою впізнаваність на ринку. Отож, будь-яка маркетингова стратегія в інтернеті спрямована на досягнення даних цілей, а інтернет-маркетинг є одним з найзатребуваніших інструментів просування компанії, на якому, без сумніву, не варто економити коштів, тому що саме він може забезпечити швидкий зліт і довголітнє процвітання того чи іншого бренда та бізнесу в цілому.

Список використаної літератури
1. Що таке інтернет-маркетинг − повний огляд для новачків + основні інструменти і стратегії просування. URL: http://itstatti.in.ua/internet-marketing/51-shcho-take-internet-marketing-povnij -oglyad-dlya-novachkiv-osnovni-instrumenti-i-strategiji-prosuvannya.html.

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основи маркетингу / пер. з англ. 2-е європ. ISSN 2522-185X Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. Вип. 24. 84 вид. М.; СПб.; К. : Видавницький дім “Вільямс”, 2002. С. 487.

3. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2011. С. 307.

4. Чухрай Н. І., Юрків О. Я. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Cерія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. 2017. № 862. С. 184.

5. Електронна комерція : навч. посібн. з підготовки бакалаврів / Царьов Р. Ю. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. С. 297.

6. Грищенко О. Ф., Нєшева А. Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 86–97.

7. Афанасьєва О. П. Інтернет-маркетинг. Опорний конспект лекцій. Харків: Харківський державний унверситет харчування та торгівлі, 2017. С. 30.

8. Турчин Л., Монастирський Г. Social Media Marketing як інструмент просування підприємств-надавачів транспортних послуг. Економічний аналіз. 2018. № 1, т. 28. С. 258-264.

9. Дубняк К. В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією / К. В. Дубняк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2014. – № 3. – С. 122-126.

10. Social networking service [Electronic Resource] - Режим доступу: https:// en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
скачати

© Усі права захищені
написати до нас