Ім'я файлу: Питання_до_іспиту.doc
Розширення: doc
Розмір: 69кб.
Дата: 24.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
topref.ru-172902.doc

Питання до іспиту з дисципліни «Регіональна економіка»


1. Предмет, мета, методи і об’єкти дослідження сучасної регіональної економіки.

2. Показники розвитку регіональної економіки.

3. Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил і формування економіки

регіонів.

4. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку.

5. Характеристика мегаекономічних районів Європи.

6. Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів.

7. Особливості територіального розміщення транспортного комплексуУкраїни.

8. Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонів.

9. Розвиток кооперації в системі заходів регіонального економічного зростання.

10. Проблемні регіони та їхня типологія.

11. Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.

12. Регіони зі спеціальним режимом інвестування – спеціальні економічні зони (СЕЗ).

13. Структура та особливості паливно-енергетичного комплексу України.

14. Економічне районування: поняття, суть, види та основні ознаки.

15. Порівняльна характеристика мегаекономічних регіонів.

16. Сутність населення і його суспільні категорії. Розселення і демографічні процеси в регіоні.

17.  Порівняльна характеристика економічних районів України.

18. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

19. Структура агропромислового комплексу України.

20. Поняття про регіональні (місцеві) бюджети, їхні функції та завдання.

21. Економічне районування: поняття, суть, види, принципи, чинники та основні ознаки.

22. Прогнозування регіонального розвитку.

23. Структура та особливості будівельного комплексу України.

24. Фінансові передумови економічного зростання у регіоні. Формування місцевих бюджетів,

реформування регіональних фінансів.

25. Структура та особливості машинобудівного комплексу України.

26. Економічний потенціал: природно-ресурсний потенціал України.

27. Структура та особливості лісового комплексу України.

28. Економічний потенціал України: виробничий потенціал України.

29. Структура та особливості хімічного та нафто-хімічного комплексу України.

30. Суть і принципи регіональної податкової політики України.

31. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні.

32. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів.

33. Структура та особливості соціального комплексу України.

34. Економічний потенціал: науковий потенціал – суть, структура, динаміка.

35. Методи та показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів.

36. Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи.

37.  Економічне районування як метод регулювання територіальної організації господарства.

38. Принципи, мета, завдання та методи механізму реалізації державної регіональної економічної

політики

39. Характеристика та особливості соціально-економічного розвитку Подільського та Волинського

економічних районів.

40. Основні складові, організаційно-правова база та напрями вдосконалення механізму державної

регіональної політики.

41. Характеристика та особливості соціально-економічного розвитку Столичного та Донецького

економічних районів.

42. Регіональне програмування: принципи, класифікація програм, цілі регіональної політики ЄС.

43. Характеристика та особливості соціально-економічного розвитку Придніпровського та Північно-

Східного економічних районів.

44. Структура, фактори та функції інвестиційної регіональної політики.

45. Характеристика та особливості соціально-економічного розвитку Карпатського та

Причорноморського економічних районів.

46. Міжнародний поділ праці, його сутність, значення у зовнішньоекономічних зв’язках в умовах

сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу.

47. Характеристика та особливості соціально-економічного розвитку Центрального та Подільського

економічних районів.

48. Членство України в СОТ, його переваги і недоліки.

49. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України та її регіонів.

50. Економічний механізм природовикористання України.

51. Співробітництво України з країнами СНД.

52. Поняття та структура екологічної політики України.

53. Порівняльна характеристика мегаекономічних регіонів.

54. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.

55. Науковий потенціал України: суть, структура, динаміка.

56. Проблеми функціонування регіональної економіки в Україні.

57. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки

регіонів.

58. Економічне районування та територіальна організація господарства. Основні

районоутворюючі фактори.

59. Поняття економічного району, регіону та регіональної економіки.

60.Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної

економічної політики.

61. Природно-ресурсний потенціал як економічна категорія.

62. Трудоресурсний потенціал як економічна категорія.

63. Природний рух населення та регіональна різниця в розміщенні та динаміці трудових

ресурсів.

64. Взаємозв’язок розміщення трудових ресурсів та розміщення виробництва. Розселення

населення.

65. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.

66. Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку України.

67. Зовнішньоекономічна діяльність в регіоні.

68. Структура органів регіонального управління та регіонального планування.

69. Теоретичні основи регіонального економічного зростання (фактори сталого розвитку

економіки).

71. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.

72. Екологічний механізм природокористування та охорони довкілля.

73. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

74. світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля.

75. Соціальний комплекс України.

76. Транспортний комплекс і зв’язок.

77. Сутність видів і форм кооперації.

78. Сучасний стан розвитку та розміщення паливної промисловості.

79. Фактори сталого розвитку економіки. Категорія «продуктивна сила».

80. Населення та трудові ресурси України.

81. Структура АПК та його значення для народногосподарського комплексу.

 1. Сутність населення і його суспільні категорії. Розселення і демографічні процеси в регіоні.

83. Науково-технічний, інформаційний, виробничий, фінансовий потенціали України

 1. Мікро-, мезоекономічні райони України.

 2. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Регіональні особливості

відтворення населення. Демографічні проблеми.

 1. Співробітництво України з країнами СНД.

 2. Вільні економічні зони в регіональній економіці.

 3. Формування позабюджетних, валютних, цільових фондів місцевої влади.

89. Регіональна політика: демографічна, екологічна, соціально-культурна і економічна.

 1. Хімічний, лісовий та будівельний комплекси України.

 2. Транспортний та рекреаційний комплекси України.

 3. Регіони зі спеціальним режимом інвестування – спеціальні економічні зони.

 4. Агропромисловий комплекс та галузі харчової промисловості.

 5. Регіональне програмування. Вільні економічні зони. Міжрегіональна співпраця.

 6. Лісовий комплекс та легка промисловість.

 7. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку.

97. Природно-ресурсний потенціал України.

98. Порівняльна характеристика Економічних районів України.

99. Економічне районування: поняття, суть, види, принципи, чинники та основні ознаки.

100. Сутність та завдання регіональної економічної політики.

101. Міжбюджетні відносини. Види трансфертів: субсидії, дотації, субвенції.

102. Регіональні цінні папери і фондові ринки.

103. Завдання, принципи, мета державної регіональної економічної політики. Суб’єкти та об’єкти державної економічної політики.

105. Поняття про фінансові потоки та фінансові потоки в регіонах.

106. Поняття про місцеві бюджети, їхні функції та завдання.

107. Членство України в СОТ, його переваги та недоліки.

108. Співробітництво України з країнами СНД.

109. Основні форми міжнародних економічних зв’язків. Зовнішньоторговельний баланс України.

110. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес.

111. Суть і принципи регіональної податкової політики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас