Ім'я файлу: Новый документ.docx
Розширення: docx
Розмір: 10кб.
Дата: 21.04.2022
скачати

Питання для самостійної підготовки:


1.Що розуміють під руховою одиницею?
М'язові волокна об'єднуються в моторні одиниці – група волокон, що іннервуються одним мотонейроном. Як правило, моторні одиниці скелетних м'язів об'єднують 1000-20000 волокон, окорухових – 7-8. У межах однієї моторної одиниці усі волокна знаходяться або в стані збудження й скорочуються, або в стані розслаблення.

Джерело: https://pidru4niki.com/80606/meditsina/myazovi_ruhovi_odinitsi


2. Які фактори визначають силу м’язів?
Сила, яку здатна проявити людина у довільному русі, буде залежати як від зовнішніх факторів (величина опору, довжина важелів, погодно- кліматичні умови, добова та річна періодика), так і від внутрішніх факторів (структура м'язів, м'язова маса, внутрішньом'язова координація, міжм'язова координація, реактивність м'язів,потужність енергоджерел.

Джерело: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7450/1/5.pdf

3. Які методи визначення сили та витривалості м’язів вам відомі?
• Рівномірний метод характеризується безперервним тривалим

режимом роботи з рівномірною швидкістю або

зусиллями. При цьому потрібно зберегти задану

швидкість, ритм, постійний темп, величину

зусиль, амплітуду рухів. Вправи можуть

виконуватися з малою, середньою і

максимальною інтенсивністю.

• Змінний метод

відрізняється від рівномірного послідовним

варіюванням навантаження в ході безперервної

вправи шляхом спрямованої зміни швидкості,

темпу, амплітуди рухів, величини зусиль | т. п.

Повторний метод спрямований на розвиток

швидкісної витривалості і характерний

повторним проходженням відрізків дистанції з

максимальною або граничною інтенсивністю.

Відпочинок триває, поки частота серцевих

скорочень не знизиться до зони помірної

інтенсивності - пульс 120 - 140 уд / хв. Цей метод

розвиває анаеробну продуктивність організму.

Джерело: https://naurok.com.ua/zdibnist-do-vitrivalosti-ponyattya-struktura-metodika-testuvannya-228155.html

4. Чим характеризується витривалість м’язів?
Важливим показником функціонального стану рухового апарату людини є м’язова сила. Вона характеризується максимальним напруженням, яке здатні розвинути м’язи під час збудження. Поодиноке подразнення викликає поодиноке збудження м’яза. Сила такого збудження залежить від кількості м’язових волокон, які входять до складу рухової одиниці, — чим більше волокон, тим більшою є сила скорочення.

Поки частота подразнення м’яза не перевищує певної величини, м’яз відповідає на кожне подразнення поодиноким скороченням. Збільшення частоти подразнень спричинюється до того, що серія скорочень м’яза зливається в одне, так зване тетанічне скорочення. При тетанічному скороченні напруження м’язових волокон більше, ніж при поодиноких.

Отже, максимальна сила м’яза залежить від кількості і товщини його волокон, частоти нервових імпульсів, швидкості м’язових скорочень і відбувається тоді, коли в роботу включені всі рухові одиниці за повного тетанусу. Сила людини характеризується здатністю переборювати зовнішню протидію за рахунок м’язових зусиль. Вона залежить від віку і статі, здоров’я та емоційного стану.

Для вимірювання м’язової сили застосовують динамометри: кистевий і становий. Максимальна сила кисті, кгс обчислюється як середнє арифметичне трьох здавлювань динамометра з максимальною силою через одну хвилину.

Розвиваючи напруження і скорочуючись, м’яз здатний виконувати механічну роботу. Найбільшу роботу він виконує за середніх навантажень і середніх швидкостей. Це явище дістало назву закону середніх навантажень.

Середні навантаження і середні швидкості скорочення різні для різних м’язів, що необхідно враховувати при розробці норм і організації праці.

Ефективність використання рухового апарату людини у процесі праці залежить не лише від її м’язової сили, а й від витривалості. М’язова витривалість — це здатність тривалий час підтримувати зусилля на постійному рівні. Максимальна м’язова витривалість визначається підтриманням максимального зусилля протягом однієї хвилини. Фіксується значення максимального зусилля на початку і через одну хвилину. Коефіцієнт витривалості обчислюється за формулою
де а — початкове максимальне зусилля, кгс;

б — зусилля через одну хвилину, кгс.
Між м’язовим напруженням і витривалістю існує обернено пропорційна залежність. При збільшенні навантаження тривалість виконання роботи зменшується. Доведено, що збільшення навантаження вдвічі супроводжується зменшенням тривалості роботи в 4 рази. Отже, з фізіологічного погляду м’язи людини дають більший ефект за середніх навантажень і нормальної інтенсивності.
Джерело:

http://studentam.net.ua/content/view/6420/86/

5. Які фактори впливають на витривалість?
Фактори,що впливають на фізичну витривалість:

• Діяльність центральної нервової системи

• Аеробна та анаеробна продуктивність організму

• Рівень розвитку рухових здібносте організму

• Вольові якості людини

• Якість техніки рухів

Фактори генотипу та середовища

Джерело:

https://naurok.com.ua/zdibnist-do-vitrivalosti-ponyattya-struktura-metodika-testuvannya-228155.html
скачати

© Усі права захищені
написати до нас