Ім'я файлу: Практичне_заняття_6,7_В_А_1.docx
Розширення: docx
Розмір: 87кб.
Дата: 09.12.2020
скачати

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 6,7

Власін Микита

Питання:

1. Всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні. До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому капіталі. Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, що припадають на звітний період.

Прямі — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати. Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, що пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.

2. Постійні витрати (FC) — витрати, величина яких у короткостроковому періоді не змінюється зі збільшенням або скороченням обсягу виробництва, тобто вони не залежить від обсягу продукції, що випускається. Приклад: оренда будинку, обслуговування устаткування, зарплата адміністрації.С - сума витрат.

Графік постійних витрат являє собою пряму паралельну осі ОХ.

Середні постійні витрати (A F C) — постійні витрати, які припадають на одиницю продукції, що випускається і визначається за формулою: AFC = FC/QПри збільшенні Q вони знижуються. Це називається розподіл накладних витрат. Вони служать для фірми стимулом збільшення виробництва.

Графік середніх постійних витрат є крива, що має спадаючий характер, тому що зі збільшенням обсягу виробництва зростає загальна виручка, то середні постійні витрати являють собою все меншу величину, яка припадає на одиницю виробів.

Змінні витрати (VC) — витрати, величина яких змінюється в залежності від збільшення або зменшення обсягу виробництва, тобто вони залежать від обсягу продукції, що випускається.

Приклад: витрати на сировину, електроенергію, допоміжні матеріали, оплата праці (робочих). Основна частка витрат пов'язана з використанням капіталу.Графіком є крива, пропорційна обсягу продукції, що випускається, що має зростаючий характер. Але характер її може змінюватися. Початковий період змінні витрати зростають більш високими темпами, ніж вироблена продукція. У міру досягнення оптимальних розмірів виробництва (Q 1) відбувається відносна економія VC.

Середні змінні витрати (AVC) — обсяг змінних витрат, який припадає на одиницю продукції, що випускається. Вони визначаються за такою формулою: шляхом ділення VC на обсяг продукції, що випускається. Спочатку крива падає, потім вона горизонтальна і різко зростає.Графіком є крива, яка починається не з початку координат. Загальний характер кривої — зростаючий. Технологічно оптимальний обсяг випуску досягається, коли AVC стають мінімальними.

3. Граничні витрати (MC — Marginal Costs) — це додаткові витрати, які пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукту. Тобто це витрати на випуск останньої одиниці продукту.

MC = ATC/AQ ,

де MC — граничні витрати;

ATC — приріст сукупних (валових) витрат;

AQ — приріст випуску продукції.

Граничні витрати показують, на яку величину зростуть витрати фірми в зв’язку зі збільшенням виробництва на одну одиницю продукції.

Задача 1

Постійні витрати фірми складають 130 000 грн. в місяць, а середні валові витрати при виробництві 25 000 шт. продукції в місяць — 10 грн. Розраховано, що при подальшому розширенні виробництва даної продукції граничні витрати складуть:


Виробництво, шт.

Граничні витрати, грн.

25000

-

28000

8,4

34000

9,2

42000

11,5 


Рішення:


 1. 25 000*10 = 250 000 (грн) - середні витрати, 25 000 шт. продукції

 2. 250 000 грн – 130 000 грн = 120 000 (грн) - змінні витрати

 3. 28 000 – 25 000 = 3000 (шт.) - змінні витрати, 28 000 шт. продукції

 4. 3000*8,4 = 25 200 (грн.) - граничні витрати

 5. 120 000 + 25 200 = 145 200 (грн.) - змінні витрати

 6. 34 000 – 28 000 = 6000 (шт.) - змінні витрати, 34 000 шт. продукції

 7. 6000*9,2 = 55 200 (грн.) - граничні витрати

 8. 145 200 + 55 200 = 200 400 (грн.) - змінні витрати

 9. 42 000 – 34 000 = 8000 (шт.) - змінні витрати, 42 000 шт. продукції

 10. 8000*11,5 = 92 000 (грн.) - граничні витрати

 11. 200 400 + 92 000 = 292 400 (грн.) - змінні витрати

А) (292 400 + 130 000)/42 000 = 10,06 (грн.) - середні валові витрати при обсязі виробництва 42000 шт. в місяць

Б) 292 400/42 000 = 6,96 (грн.) - яку величину складають середні змінні витрати при обсязі виробництва 42 000 шт. продукції в місяць

Задача 2

Визначте цехові витрати, які припадають на кожен виріб, якщо загальна їх сума складає 60 тис. грн. Цех має наступне завдання з випуску виробів:
А

Б

В

Програма випуску, шт.

1800

2500

1000

Основна заробітна плата на 1 виріб, грн.

6

3,8

4,5


Рішення:


 1. 1800*6 + 2500*3,8 + 1000*4,8 = 24 800 (грн.)

 2. (60 000 – 24 800)/(1800 + 2500 + 1000) = 6,64 (грн.)

 3. 6 + 6,64 = 12,64 (грн.) - цехові витрати на деталь А

 4. 3,8 + 6,64 = 10, 44 (грн.) - цехові витрати на деталь Б

 5. 4,5 + 6,64 = 11,14 (грн.) - цехові витрати на деталь ВЗадача 3

А.:Б.:

Виробництво, од

Постійні витрати, грн

Змінні витрати грн.

Середні постійні витрати, грн

Середні валові витрати, грн

Середні змінні витрати, грн

Граничні витрати, грн

0

130000

0

-

-

-

-

13000

130000

130000

10,00

20,00

10,00

10

26000

130000

234000

5,00

14,00

9,00

8

39000

130000

325000

3,33

11,67

8,33

7

52000

130000

390000

2,50

10,00

7,50

5

65000

130000

455000

2,00

9,00

7,00

5

78000

130000

546000

1,67

8,67

7,00

7

91000

130000

663000

1,43

8,71

7,29

9

104000

130000

806000

1,25

9,00

7,75

11

117000

130000

975000

1,11

9,44

8,33

13

130000

130000

1196000

1,00

10,20

9,20

17

В.:Д.:

 1. Змінні витрати є регресивними в інтервалах значень обсягів виробництва (13000 од. - 65000 од.)

 2. Змінні витрати є пропорційними при обсягах виробництва (78000 од.)

 3. Змінні витрати є прогресивними в інтервалах значень обсягів виробництва (91000 од. - 130000 од.)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас