Ім'я файлу: Антропічний вплив на біорізноманіття.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 664кб.
Дата: 28.12.2020
Пов'язані файли:
Джерела.docx

Антропічний вплив на біорізноманіття. акліматизація та реакліматизація. Збереження біорізноманіття.

Підготував - Котельва М.

Антропічний (антропогенний) вплив на біорізноманіття

Всі форми життя на Землі складають одну взаємопов’язану систему, яка включає в себе також елементи неживої природи. Живі організми залежать від таких складових навколишнього середовища, як атмосфера, океани, джерела прісної води, різноманітні ґрунти та гірські породи. Ця єдина біологічна система називається біосферою, і людина є її невід’ємною частиною.

Але, як не прикро, діяльність людини веде за собою катастрофічно швидке скорочення видів на Землі. Це відбувається зряду причин:

 • Руйнування природного середовища життя
 • Чужорідні види
 • Загроза глобального потепління
 • Та ін.

Акліматизація та реакліматизація

 • Акліматиза́ція — процес пристосування організму до змін в довкіллі, часто залучаючи температуру або клімат. Акліматизація звичайно відбувається за короткий час в межах тривалості життя одного організму. Акліматизація може бути раптовою або являти собою частину періодичного циклу, як наприклад ссавці, що втрачають важке зимове хутро на легший літній одяг.
 • Реакліматиза́ція — штучне повернення в якусь місцевість видів живих організмів, які раніше там існували, але за певної причини зникли. Реакліматизації сприяє відновлення умов середовища на місці колишнього ареалу організмів.
 • Також реакліматизацією називають процес пристосування організму до умов середовища, які стали для нього незвичними, але раніше були звичайними.
 • Прикладами реакліматизації є відновлення популяцій зубра в Україні та Білорусі, оленя благородного в Україні. У середині XX століття також було проведено реакліматизацію бобра[1]. У західних областях України були спроби реакліматизувати мисливських тварин сарну, байбака, оленя, норку європейську, проте вони були переважно невдалі.

Збереження біорізноманіття

 • Збереження біорізноманіття в сучасному розумінні – це перш за все комплекс активних заходів. До нього входять як безпосередні дії зі збереження та відновлення біорізноманіття, так і застосування різноманітних соціально-економічних механізмів впливу на різні групи населення та господарські структури.
 • При розгляді проблем збереження біорізноманіття потрібно враховувати, що органічний світ на Землі складається з окремих комплексних утворень різного рівня. Для кожного ієрархічного рівня існують свої специфічні проблеми, вирішення яких ґрунтується на певних принципах.
 • збереження і відновлення чисельності та ареалів видів, їх природних популяцій, достатніх для їхнього стабільного існування і розвитку;
 • збереження внутрішньопопуляційного генетичного різноманіття, генетичної унікальності видів та їх природних популяцій;
 • збереження різноманіття структури популяції (статевої, вікової, соціальної);
 • збереження різноманіття популяцій, внутрішньовидових форм (рас, екологічних форм, підвидів та ін.);
 • збереження середовища існування – типового для окремих популяцій.
 • Екосистемний рівень. Принципи:
 • збереження та відновлення рослинних і тваринних угруповань;
 • підтримання природних процесів формування складу і структури цих угруповань;
 • збереження та відтворення природних екосистем;
 • збереження різноманіття екосистем;
 • збереження абіотичного середовища (абіотичних компонентів екосистем).
 • Біосферний рівень. Принципи:
 • збереження територіальних комплексів екосистем – біомів;
 • збереження глобальної екосистеми – біосфери;
 • збереження глобального видового різноманіття;
 • збереження генофонду рослинного і тваринного світу – генетичної пам’яті розвитку життя на Землі.

Червона та Зелена книга України

 • Перелік рослин і тварин, що потребують охорони, наводять в так званих Червоних книгах. Червонакнига України – це офіційний документ, що містить регулярно поновлювані дані про стан та розповсюдження рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.
 • Зеле́на кни́га Украї́ни — документ, що на відміну від Червоної книги України, звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.
Біорізноманіття забезпечує стабільність екосистем і біосфери Біологічне різноманіття, або скорочено біорізноманіття — це розмаїття організмів із усіх джерел та екологічних комплексів, складниками яких вони є. Зазвичай під біорізноманіттям розуміють видове різноманіття, але це поняття насправді є ширшим. Воно включає різноманіття організмів у межах виду, різноманіття й розподіл самих видів в екосистемах і біосфері та навіть різноманіття екосистем. Біорізноманіття є головною цінністю біосфери. Річ у тім, що стабільність екосистем і біосфери в цілому залежить від нього. До прикладу, в екосистемах із низьким біорізноманіттям стають можливими неконтрольовані зростання чисельності шкідників чи паразитів, витіснення одним видом інших тощо. А чим меншим буде екосистемне різноманіття біосфери, тим яскравіше проявлятимуться стихійні лиха, посухи, урагани тощо. Завдяки живій речовині в біосфері відбуваються колообіги хімічних елементів. У разі зменшення біорізноманіття вони можуть бути суттєво порушені. Тому, якщо ми хочемо, щоб біосфера існувала й надалі, ми повинні охороняти біорізноманіття.

Забруднення й глобальне потепління спричиняють скорочення популяцій і вимирання видів

 • Через високі рівні забруднення спостерігається значне зменшення біорізноманіття. Поява «мертвих зон» у водоймах унаслідок евтрофікації, забруднення пестицидами, важкими металами, органічними розчинниками й отрутохімікатами, підвищення кислотності води й ґрунту через кислотні опади — усе це суттєво погіршує умови існування організмів, робить їх більш вразливими до інфекцій і паразитів, спричиняє хвороби, знижує опірність змінам у довкіллі. Деякі пестициди можуть передаватися харчовими ланцюгами, через що великі кількості їх накопичуються в тілах кінцевих консументів, стаючи причиною отруєння, хвороб і смерті. Забруднення середовища антибіотиками спричиняє збільшення стійкості до них бактерій. Викиди парникових газів спричиняють глобальне потепління й зміни клімату, які багато організмів не зможуть пережити

Унаслідок руйнування місць проживання зникають цілі екосистеми

Оскільки організми та їхні спільноти пристосувалися до специфічних умов свого середовища, то зі зміною чи його зникненням вони також вимиратимуть. Вирубування лісів, перетворення степів на поля й пасовища, розбудова портів, збільшення площ міст — усе це відбувається шляхом перетворення природних екосистем у штучні. Наразі площа лісу в світі скоротилася на 40 % порівняно з доіндустріальною епохою, а сільськогосподарські землі займають третину суходолу Землі. В Україні щороку вирубують близько 1 % всіх лісів, а його відновлення на місці вирубки займає, як мінімум, кілька десятків років (рис. 27.2), тож дерев стає все менше. Через діяльність людини території природних екосистем розділяються на фрагменти полями, дорогами, каналами, риболовецькими сітками, унаслідок чого виникають відокремлені дрібні нестійкі біоценози. Значні площі, зайняті звалищами відходів промисловості й побуту, більше не можуть бути домівкою диких тварин. Унаслідок такого винищення місць проживання гинуть не лише окремі популяції чи види, а зникають цілі екосистеми.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас