Ім'я файлу: Перелік питань до іспиту.doc
Розширення: doc
Розмір: 41кб.
Дата: 11.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
FizikaMekhanika1.docПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


 1. Місце філософії у системі світогляду.

 2. Філософія, релігія, наука, мистецтво.

 3. Причини виникнення та історичні етапи розвитку філософії.

 4. Поняття та предмет філософії.

 5. Структура філософії.

 6. Роль та функції філософії.

 7. Наука як об’єкт філософського аналізу.

 8. Методи наукового пізнання.

 9. Основні форми наукового пізнання.

 10. Основні закони логічного мислення.

 11. Філософська антропологія.

 12. Конфуціанство як етико-політичне вчення.

 13. Зміст та особливості філософування даосизму.

 14. Філософські школи Стародавньої Індії та їх проблематика.

 15. Ранній буддизм як антибрахманське релігійно-філософське вчення.

 16. Мілетська школа та її проблематика.

 17. Стихійна діалектика Геракліта.

 18. Елейська школа та її проблематика.

 19. Софісти. Релятивізм Протагора та Горгія.

 20. Атомізм Демокрита.

 21. Сократ та сократичні школи.

 22. Ідеалістичне тлумачення буття Платоном.

 23. Фізика та метафізика Аристотеля.

 24. Епікуреїзм.

 25. Стоїцизм.

 26. Скептицизм.

 27. Неоплатонізм.

 28. Поняття середньовічної філософії та її теоретичні джерела.

Християнська парадигма.

 1. Патристика. Вчення Аврелія Августина.

 2. Схоластика. Номіналізм і реалізм.

 3. Буття як фундаментальна проблема філософії.

 4. Людина та її буття як предмет філософського осмислення.

 5. Свідомість як філософська проблема.

 6. Проблема пізнання у філософії.

 7. Суспільство як предмет філософського аналізу.

 8. Соціально-правове та політико-психологічне вчення Н. Мак’явеллі.

 9. Натурфілософія доби Відродження.

 10. Релігійно-філософські ідеї Реформації. Контрреформація.

 11. Соціальні утопії доби Відродження (Т. Мор,Т. Кампанелла).

 12. Емпіризм та індуктивний метод Ф. Бекона.

 13. Раціоналізм і дедуктивний метод Р. Декарта.

 14. Пантеїстичне вчення про субстанцію та свободу Б. Спінози.

 15. Механістичний матеріалізм та вчення про державу Т. Гоббса.

 16. Монадологія Г. Лейбніца.

 17. Теорія пізнання Дж. Локка.

 18. Французький матеріалізм ХVІІІ століття.

 19. Суб’єктивний ідеалізм ХVІІІ століття (Дж. Берклі, Д. Г’юм).

 20. Французьке Просвітництво (Монтеск’є, Вольтер, Руссо).

 21. Докритичний та критичний періоди у творчості І. Канта.

 22. Філософська система та діалектичний метод Г. Геґеля.

 23. Антропологічний матеріалізм Л. Феєрбаха.

 24. Філософія життя.

 25. Прагматизм.

 26. Основні ідеї філософії марксизму.

 27. Екзистенціалізм.

 28. Фрейдизм та неофрейдизм.

 29. Позитивізм.

 30. Філософія науки.

 31. Зародження філософських ідей в Київській Русі.

 32. Кордоцентризм. Філософія Г. Сковороди.

 33. Поняття «ідеальне», «матеріальне».

 34. Поняття «суб’єкт» і «об’єкт».

 35. Поняття «дух», «душа».

 36. Поняття «психіка», «свідомість».

 37. Поняття «матерія», «буття».

 38. Поняття «ідея», «ідеал».

 39. Поняття «істина», «інтуїція».

 40. Поняття «онтологія», «гносеологія».

 41. Поняття «гуманізм», «антропоцентризм».

 42. Поняття «політеїзм», «монотеїзм».

 43. Поняття «пантеїзм», «деїзм».

 44. Поняття «монізм», «дуалізм».

 45. Поняття «логіка», «методологія».

 46. Поняття «детермінізм», «індетермінізм».

 47. Поняття «індукція», «дедукція».

 48. Поняття «діалектика», «метафізика».

 49. Поняття «предмет», «проблема».

 50. Поняття «плюралізм», «герменевтика».

 51. Поняття «матеріалізм» та його різновиди.

 52. Поняття «ідеалізм» та його різновиди.

 53. Поняття «трансцендентний», «трансцендентальний».

 54. Поняття «агностицизм», «релятивізм».

 55. Поняття «мораль», «імморалізм».

 56. Поняття «естетика», «етика».

 57. Поняття «релігія», «міфологія».

 58. Поняття «факт», «подія».

 59. Поняття «техніка», «технологія».

 60. Поняття «концепція», «теорія».

 61. Поняття «закон», «закономірність».

 62. Поняття «раціоналізм», «емпіризм».

скачати

© Усі права захищені
написати до нас