1   2
Ім'я файлу: Алгебра5.doc
Розширення: doc
Розмір: 659кб.
Дата: 20.11.2022
скачати

за допомогою двох перестановок з чисел 1, 2, 3,…, n, тобто

,

причому перестановку а1, а2,…, аn завжди можна вибрати довільно.
Означення 7. Підстановка φ називається парною, якщо сумарне число інверсій у верхній і нижній перестановках парне, в противному разі вона називається непарною.
Приклад. Визначити парність підстановки 6-го степеня

φ = .

У верхній перестановці цього запису 5 інверсій, а в нижній їх 11. Загальне число інверсій в обох перестановках – 16. Отже, підстановка φ парна.

Запишемо підстановку, що розглядається так:

φ = .

У верхній перестановці цього запису 0 інверсій, а в нижній – їх 8. Загальне число інверсій – 8.

Цей приклад показує, що при різних записах даної підстановки парність загального числа інверсій зберігається, а саме число інверсій змінюється.

3. Визначники n-го порядку та їхні властивості

Нехай дано квадратну матрицю n-го порядку
А= .
Означення 8. Визначником (детермінантом) n-го порядку матриці А називається число, яке дорівнює сумі n! доданків, кожний з яких є добутком n елементів, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпця матриці із знаком (-1)t, де t – число інверсій у підстановці із індексів елементів добутку.

Детермінант матриці А позначають символами
Δ=detA= = .

За означенням 8
Δ= .

У цьому записі перші індекси – номери рядків. Другі індекси - номери стовпців визначника матриці А, t– число інверсій у підстановці

.

Знак, з яким член входить до визначника, визначається числом інверсій у перестановці ( ). Власне він визначається парністю перестановки ( ): якщо перестановка парна, то член входить до визначника із знаком плюс, в протилежному разі – із знаком мінус.

Зауважимо, що при визначенні знака даного члена визначника за допомогою підстановки, утвореної індексами його елементів, не обов’язково розташовувати множники члена в порядку зростання їхніх перших індексів. Якщо і є один і той самий член, то підстановки

і ,

як відомо, будуть однієї і тієї самої парності.

Приклад. Обчислити визначник, користуючись лише означенням

Δ= .

Даний визначник має 4!=24 члени. Відмінним від нуля елементом четвертого рядка є тільки 4. Не дорівнюють нулю два добутки, в які входить 4, а саме: 1∙2∙3∙4 і 3∙(-1)∙3∙4. Перший з них входить у визначник із знаком плюс. Знак другого добутку збігається із знаком числа (-1)t, де t – число інверсій у підстановці

,

t =1, тому (-1)1=-1. Отже, Δ=1∙2∙3∙4+3∙1∙3∙4=60.

Розглянемо деякі елементарні властивості визначників n-го порядку, які стосуватимуться умов, за яких визначник дорівнює нулю, і перетворень матриці, які не змінюють її визначника або ж викликають зміни, що легко враховуються.

Властивість 1. Визначник матриці не змінюється при її транспонуванні.

detA=detAt.

Дана властивість стверджує рівноправність рядків і стовпців визначника: будь-яке твердження про рядки визначника справедливе й для його стовпців і навпаки.

Властивість 2. Якщо який-небудь з рядків (стовпців) визначника складається з нулів, то визначник дорівнює нулю.

► Це твердження безпосередньо випливає з означення 8. Справді, нехай всі елементи i-го рядка визначника є нулі. Оскільки до кожного члена визначника входить як співмножник один елемент i-го рядка, то всі члени визначника дорівнюють нулю, а отже, і визначник дорівнює нулю. ◄

Властивість 3. Якщо у визначнику поміняти місцями будь-які два рядки (стовпці), то визначник змінить знак на протилежний.

(Довести самостійно).

Властивість 4. Визначник, в якому є два однакові рядки (стовпці), дорівнює нулю.

► Нехай у визначнику однакові s-й і k-й рядки. Поміняємо їх місцями, дістанемо визначник detÃ. За властивістю 3, detÃ=–detA. Оскільки переставлено однакові рядки, то визначник detA від цього не зміниться, і тому detÃ=detA. Звідси випливає, що detA=– detA. Отже, detA=0. ◄

Властивість 5. Якщо всі елементи одного з рядків (стовпців) визначника помножити на деяке число λ, то визначник помножиться на λ.

► Припустимо, що всі елементи i-го рядка визначника помножено на число λ. Оскільки до кожного члена визначника входить співмножником один елемент з i-го рядка, то в кожному члені з’явиться множник λ. Тому і визначник помножиться на λ. ◄

Наслідок. Спільний множник всіх елементів будь-якого рядка (стовпця) визначника можна винести за знак визначника.

Властивість 6. Визначник, в якого є два пропорційні рядки (стовпці) дорівнює нулю.

► Нехай k-й рядок визначника detA дістаємо з s-го рядка (ks) множенням s-го рядка на деяке число λ, тобто (j= ). Винісши спільний множник λ елементів k-го рядка за знак визначника, дістанемо визначник, в якого k-й і s-й рядки будуть однакові. Цей визначник, за властивістю 4, дорівнює нулю. Отже, й визначник detA дорівнює нулю. ◄

Властивість 7. Якщо всі елементи деякого рядка (стовпця) визначника є сумою двох доданків, то такий визначник дорівнює сумі двох визначників:
= + .

Властивість 8. Якщо один з рядків (стовпців) визначника є лінійною комбінацією інших його рядків (стовпців), то визначник дорівнює нулю.

► Справді, нехай i-й рядок визначника detA є лінійною комбінацією mінших його рядків,2≤ mn1. Тоді кожен елемент i-го рядка є сумою m доданків. За властивістю 7, detA дорівнює сумі m визначників, в кожного з яких i-й рядок буде пропорційний одному з інших його рядків. Всі ці визначники, за властивістю 6, дорівнюють нулю, а тому дорівнює нулю й визначник detA. ◄

Властивість 9. Якщо до одного з рядків (стовпців) визначника додамо інший його рядок (стовпець), помножений на деяке число λ, то визначник не зміниться.

► Справді, припустимо, що до i-го рядка визначника detA додано s-й рядок, помножений на число λ. В новому визначнику detà кожен елемент i-го рядка має такий вигляд: (j= ). За властивістю 7, визначник detà дорівнює сумі двох визначників, перший з яких є detA, а другий дорівнює нулю, оскільки в ньогоi-й і s-й рядки пропорційні. Отже, detà = detA. ◄

4. Обчислення визначників

Розглянемо квадратну матрицю n-го порядку

A= .

Викреслимо в ній i-й рядок і j-й стовпець. Елементи, що залишилися утворюють квадратну матрицю (n1)-го порядку. Позначимо визначник цієї матриці через і назвемо його мінором (n1)-го порядку матриці A (від слова minor – менший).

Означення 9. Мінором елемента визначника Δ n-го порядку називається визначник (n1)-го порядку, який дістаємо із Δ викреслюванням рядка і стовпця, які проходять через даний елемент.

= .

Означення 10. Алгебраїчним доповненням елемента визначника Δ називається мінор цього елемента, взятий із знаком (–1)i+j, тобто

=(–1)i+j . (12)

Приклад. Знайти алгебраїчне доповнення елементів і визначника

Δ= .

За формулою (12) знаходимо


Теорема 4. Кожний член добутку елемента визначника Δ n-го порядку на його алгебраїчне доповнення є також член визначника і притому з тим же знаком, що і в добутку .

► Кожний член мінора елемента має вигляд

(13)
В перших індексах члена (13) не зустрічається i, а в других індексах елементів не зустрічається j тому, що мінор не містить елементів i-го рядка і j-го стовпця визначника Δ. В мінор член (13) входить із знаком (–1) , де – число інверсій у перестановці В алгебраїчне доповнення цей член увійде із знакомО тже, кожен член добутку має вигляд:

(14)
і входить в із знаком .

З іншого боку (14) є членом і самого визначника Δ, оскільки (14) є добутком елементів Δ, взятих по одному із кожного рядка і стовпця визначника Δ.

Розглянемо підстановкуЧисло інверсій в першій перестановці дорівнює i-1. Дійсно, і утворює інверсію з кожним з чисел 1,2,…, i-1. Останні елементи i+1,…,n більші ніж і, тому не утворюють інверсію з і. Число інверсій в другій перестановці можна підрахувати так. Десь серед чисел є числа 1,2,…,j-1. Очевидно, що кожне з чисел 1,2,…,j-1 знаходиться в інверсії з j. Що стосується j+1,…,n, то ці числа не утворюють інверсії з j. Таким чином, відносно j маємо j-1 інверсій. Сюди треба ще додати число інверсій в перестановці . Отже, число інверсій в другій перестановці дорівнює j-1+ . Таким чином, знак члена (14) у визначнику Δ дорівнює , тобто у визначник Δ член (14) входить з тим же самим знаком, що і в добуток . ◄

Теорема 5. Якщо у визначнику n-го порядку всі елементи і-го рядка (j-го стовпця) рівні нулю, крім , то такий визначник дорівнює добутку елемента на алгебраїчне доповнення цього елемента.

► Дійсно, якщо у визначнику Δ всі елементи і-го рядка дорівнюють нулю, крім , то всі члени визначника, крім членів виглядуРівні нулю. А ці члени входять в . Навпаки, в силу теореми 4, кожен член добутку входить у визначник і притому з тим же самим знаком. Отже, Δ= . ◄

Теорема 5 має велике практичне значення. Використовуючи властивості визначників, вона дає можливість перейти до визначника (n–1)-го порядку і т.д. поки не прийдемо до визначника другого порядку.

Приклад. Обчислити визначник

Δ=

При допомозі властивостей визначників перетворимо Δ так, щоб всі елементи рядка чи стовпця були рівними нулю, крім одного. Візьмемо за ведучий елемент До третього стовпця додамо перший, помножений на –1, а до четвертого додамо перший, помножений на –2, дістанемо


Отже, Δ= –24.

Квадратна матриця А=( ) n-го порядку називається трикутною, якщо всі її елементи, розміщені по один бік від головної діагоналі, дорівнюють нулю, тобто якщо =0 для будь-якого і<k або =0 для будь-якого і>k. Визначник трикутної матриці також називають трикутним. З теореми 5 випливає наслідок.

Наслідок. Якщо визначник Δ має трикутну форму, то він дорівнює добутку діагональних елементів.
,

Як відомо, кожну квадратну матрицю елементарними перетвореннями можна перетворити на трикутну. Отже, обчислення будь-якого визначника можна звести до обчислення трикутного визначника.

Приклад. Обчислити визначник
В іднімемо від четвертого рядка третій, від третього другий, від другого

перший, дістанемо

Віднімемо від четвертого рядка третій, а від третього другий, матимемо
Від четвертого рядка віднімемо третій, матимемо
Теорема 6. Визначник Δ n-го порядку дорівнює сумі добутків елементів будь-якого рядка (стовпця) на їх алгебраїчні доповнення:
(15)
(16)
(15) – розклад визначника за елементами і-го рядка,

(16) – розклад визначника за елементамиj-го стовпця.

► Доведемо теорему для стовпців, для рядків доведення аналогічне.

Кожний елемент j-го стовпця визначника подамо у вигляді суми n доданків, з яких n–1 доданки дорівнюють нулю, а один (і-ий) доданок дорівнює :

=0+0+…+0+ +0+…+0, ( ).

Тоді, в силу властивості 7 визначника, матимемо(17)


В кожному з визначників правої частини (17) всі елементи j-го стовпця, крім одного, дорівнюють нулю. Тому до них можна застосувати теорему 5. Отримаємо

Теорема 7. Сума добутків всіх елементів деякого рядка (стовпця) визначника detA на алгебраїчні доповнення відповідних елементів іншого рядка (стовпця) дорівнює нулю:
, (is), (18)
, (jk). (19)

► Доведемо справедливість рівності (18). Нехай
detA=

- довільно вибраний визначник n-го порядку. Розкладемо його за елементами s-го рядка. Матимемо

detA= (20)

Алгебраїчні доповнення ( ) не залежить від елементів . Тому рівність (20) буде справедливою при будь-яких значеннях елементів , зокрема й тоді, коли = . Але при = визначник detA матиме два однакові рядки і тому дорівнюватиме нулю. Отже, замінивши в обох частинах рівності (20) елементи відповідними елементами , дістанемо (при is)
Вправи для самостійного розвязування

  1. Розв’язати системи за правилом Крамера

а) б)

2. Знайти число інверсій в перестановках:
а) (5, 4, 1, 7, 6, 3, 2); б) (n, n-1, … , 2, 1); в) (7, 6, 9, 1, 2, 3, 5, 8, 4).

  1. Чи парні підстановки?

а) б)

  1. Обчислити всі мінори другого порядку визначника  1. Обчислити алгебраїчні доповнення елементів 3-го стовпця визначника  1. Обчислити коефіцієнт числа x у визначнику  1. Обчислити визначники

а) б)

8. Розв’язати рівняння:

а) б)

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас