Ім'я файлу: Горбань Д.Д._Тези.doc
Розширення: doc
Розмір: 37кб.
Дата: 09.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Таблиця форми ДЦП.docx

ОСОБЛИВОСТІ РЕАКТИВНІСТЬ ТКАНИННОГО КРОВОТОКУ У ПІДЛІТКІВ

FEATURES OF REACTIVITY OF TISSUE BLOOD FLOW IN ADOLESCENTS

Горбань Д.Д.

D. Horban

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

horban_daria@mdpu.org.ua
Annotation. The aim of our study was to analyze the age dynamics of morpho-functional changes in the system of blood microcirculation and its reactivity. In the examined persons of both sexes three types of microcirculation were revealed: normoemic type, hypoemic type, and hyperemic type of microcirculation. Aperiodic and monotonous low-amplitude type of LDF-grams were typical for the adolescent period.
Адаптивний характер функціонування організму в різні вікові періоди визначається морфо-функціональною зрілістю фізіологічних систем і впливом факторів оточуючого середовища на функціональні можливості організму. Суттєве значення у вивченні закономірностей морфо-функціонального розвитку має використання методології вікової періодизації онтогенезу (Гурова О. А., 2014).

При вивченні вікових перетворень серцево-судинної системи, особливого значення набуває оцінка змін у системі мікроциркуляції крові. Вивчення морфологічних і функціональних характеристик системи мікроциркуляції розкриває складність і суперечливість взаємин структури і функції у формотворчих процесах. Тому,метою нашого дослідженнябув аналіз вікової динаміки морфо-функціональних змін в системі мікроциркуляції крові та її реактивності на пубертатному періоді розвитку людини.

У літературі є лише фрагментарні дані, які містять результати дослідження системи мікроциркуляції крові у дітей в різні періоди онтогенезу (Станішевська Т. І., 2019; Козлов В. И., 2012). Вивчення стану тканинного кровотоку на окремих етапах онтогенезу представляє великий науковий і практичний інтерес.

Для досягнення поставленої мети використовували метод лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ) для вивчення динаміки параметрів мікроциркуляції крові з наступним аналізом амплітудно-частотного спектру складових кровотоку. Дослідження проводили у досліджуваних у сидячому стані. Голівка оптичного зонду (датчика приладу) фіксувалась на вентральній поверхні 4-го пальця руки. Тривалість стандартного запису складала 4 хвилини у першій половині дня. Записи ЛДФ-грам робилися відповідно до методичних рекомендацій: «Методика лазерної допплерівської флоуметрії» (Козлов В. И., 2012).

У дослідженні прийняли участь 63 умовно здорових досліджуваних за добровільною згодою віком 14-15 (учні загальноосвітніх шкіл міста Мелітополя).

За результатами досліджень було визначено, що в осіб чоловічої та жіночої статі на вивченому етапі онтогенезу зберігається гетерохроність за величинами параметрів мікроциркуляції крові та середнього квадратичного відхилення тканинного кровотоку, коли на одному віковому відрізку вище показники у досліджуваних жіночої статі, а на іншому – в осіб чоловічої статі. Середні величини показників мікроциркуляції крові у хлопців та дівчат одного віку достовірно не відрізнялися.

В обстежених виявлено три типи мікроциркуляції: нормоемічний тип, гіпоемічний тип, і гіперемічний тип мікроциркуляції. Для підліткового періоду типовими були аперіодичний і монотонний низькоамплітудний тип ЛДФ-грам.

Обґрунтовані в результаті дослідження вікові нормативні показники стану мікроциркуляції крові у підлітків суттєво полегшують виявлення функціональних станів їх організму з використанням сучасних неінвазивних методів діагностики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас