1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ім'я файлу: _disertacia_Gorodilovs'ka_Olena,_grupa_LA_z91mp_2_1.docx
Розширення: docx
Розмір: 418кб.
Дата: 14.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
534110.rtf
Амортизаційна-політика-підприємства-ПАТ-«МК»-«Азовсталь».docx

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет лінгвістики


Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

«На правах рукопису» «До захисту допущено»

УДК 811.111`04 Завідувач кафедри
(підпис) (ініціали, прізвище)

“”2020р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»


на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МЕТАФОРИ ( НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ НАУКОВО- ТЕХНІЧНОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ)»
Виконала: студентка 6 курсу, групи ЛА-з91мп ГородиловськаОлена Володимирівна

Науковий керівник: канд.філол.наук,доц.ГлінкаН.В. _
Рецензент: д.філол.н.,проф.ТараненкоЛ.І.

Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень

з праць інших авторів без відповідних посилань Студентка

Київ 2020

Національний технічний університет України


«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мовиРівень вищої освіти другий(магістерський)

Спеціальність (спеціалізація) – 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (перекладвключно),першаанглійська)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
(підпис) (ініціали, прізвище)

«»2020 р.

ЗАВДАННЯ


на магістерську дисертацію студентці ГородиловськійОленіВолодимирівні

 1. Тема дисертації «Особливостіпередачіуперекладіукраїнськоюмовою метафори(наматеріалітекстівнауково-технічного,публіцистичногота художнього стилю)», науковий керівник дисертації: Глінка НаталіяВікторівна, доцент. каф. теорії, практики та перекладу англійської мови, кандидат філологічних наук, затверджені наказом по університету від 16жовтня2019 р.,3.

 2. Термін подання студентом дисертації: 27листопада2020р.

 3. Об'єкт дослідження: особливостіфункціонуваннятаперекладуметафориу науково-технічних,публіцистичнихтахудожніхтекстах.

 4. Предмет дослідження: специфікаперекладуметафоризанглійськоїмови українською мовою на прикладі науково-технічних, публіцистичних та художніх текстів.

 5. Перелік завдань, які потрібно розробити:

  1. охарактеризувати явище метафори;

  2. розглянути підходи до дослідження метафори;

  3. визначити класифікацію метафор;

  4. визначити особливості науково-технічного, публіцистичного та художнього функціональних стилів;

  5. на практиці дослідити особливості перекладу метафор з англійської мови українською на матеріалі англомовної публіцистики, науково-технічних статей та текстів художньої літератури.

 6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу: науково-технічні,публіцистичні та художні статті, видання «The Guardian», «The Daily Mail», «Scientific Reports», роман Джорджа Мартіна «Гра престолів» та його переклади на українську мову, зробленіНаталієюТисовською, ВіталіємДанмеромтаВ’ячеславомБродовим.

 7. Орієнтовний перелік публікацій: тези на міжнародній науковій конференції: Людинаяксуб’єктміжкультурноїкомунікації:сучаснітенденціїуфілології, перекладі та навчанні іноземних мов [Електронний ресурс]: матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ.конф.12березня2020р.К.:КПІім.ІгоряСікорського,2020.С.255- 257; та стаття у фаховому науковому журналі: Городиловська О. В. Особливості відтворення метафорив текстах публіцистичного стилю [Текст] /Н.В.Глінка, О.В.Городиловська //Молодийвчений.2020.— №10.С.457-460.
 1. Дата видачі завдання: 01жовтня2019р.


Календарний план


з/п

Назва етапів виконання магістерської дисертації

Строк виконання етапів магістерської дисертації

Примітка

1

Обґрунтування теоретичнихпередумовдослідження

до 20.11.2019

вик.

2

Формуванняпрограмийметодикидослідження

до 20.05.2020

вик.

3

Аналіз досліджуваного матеріалу тавикладіоформлення результатів

дослідження

до 20.11.2020

вик.
Студентка

О.В.Городиловська


Науковий керівник дисертації

Н.В.Глінка

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

скачати

© Усі права захищені
написати до нас