Ім'я файлу: БДSQL.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 1841кб.
Дата: 08.12.2020
скачати
Пов'язані файли:
Java.ppt

Основи мови запитів SQL.

Актуалізація опорних знань:


Що називається базою даних?
Які види баз даних вам відомі? Чим вони характеризуються?
Що таке СКБД?
Що таке запит?

ПЛАН


Призначення, основні поняття й терміни мови SQL.
Найпростіші запити мовою SQL у системі Access 2019.
Запити з умовою. Групування запитів.

1. Призначення, основні поняття й терміни мови SQL.

Мова SQL є частиною СУБД, яка здійснює керування інформацією в БД.

SQL - проста мова програмування, яка має небагато команд.

Розшифровується як Structured Query Language - мова структурованих запитів, яка була розроблена для роботи з БД, а саме, щоб отримувати/добавляти/змінювати дані, мати можливість опрацьовувати великі масиви інформації та швидко отримувати структуровану та згруповану інформацію.

Міжнародним стандартом передбачено, що повний склад мови SQL складається із таких окремих частин:


мова визначення даних - Data Definition Language (DDL);
мова маніпуляції даними - Data Manipulation Language (DML);
мова запитів даних - Data Query Language (DQL);
мова управління даними - Data Control Language (DCL);
команди адміністрування даних;
команди управління транзакціями.

Основні частини мови SQL

SQL-технологія реалізує наступні основні функції реляційних СУБД:


визначення даних, тобто SQL дозволяє визначити структуру підтримуваних даних і організацію використовуваних реляційних відношень;
доступ до даних - SQL забезпечує санкціонований доступ до даних клієнту;
управління доступом - SQL забезпечує синхронізацію обробки бази даних різними прикладними програмами, захистом доступу від несанкційованого доступу;


розділення даних - SQL координує роботу клієнтів, що одночасно виконують операції з БД;
забезпечення цілосності даних, тобто використання SQL може забезпечити досить складні обмеження, задоволення яким буде перевірятися у випадках модифікації БД;
маніпулювання даними - SQL забезпечує клієнту можливість міняти дані в базі даних шляхом введення нової інформації, видалення старої та модифікації існуючої.

Обмін між клієнтом та базою даних


Сеанс SQL починається з вводу команди CONNECT, що виконує підключення користувача (клієнта) до БД. Формат команди наступний:

CONNECT <ім'я користувача>@<ім'я БД>

Завершення сеансу SQL здійснюється введенням команди DISCONNECT, введення якої відключить користувача від БД.

В SQL-технології підтримуються наступні типи даних:


символьні - дані, що складають відповідні найменування із слів чи словосполучень, тобто текст;
числові - дані в числовому форматі, що придатні для проведення арифметичних операцій;
значення дати та часу- дата та час, що встановлені на внутрішньому годиннику комп 'ютера в принятих системою форматах. 

Найчастіше в SQL використовуються наступні оператори:

Структура найуживаніших речень SQL

де -- позначається однорядковий коментар.

Приклад

Із таблиці коледж вибираються всі записи, у полі Посада яких є значення «викладач». Результуючий набір записів містить Прізвище, Адреса, Телефон.


SELECT Прізвище, Адреса, Телефон

FROM Коледж

WHERE Посада=‘викладач’

2. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access 2019. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ


У системі Access 2019 виконуємо команду Створити – Макет запиту.
Закриваємо вікно відображення таблиці.
На вкладці Конструктор у групі Результати натискаємо кнопку SQL.
Відкривається вікно Запит 1, у робочому полі якого висвітиться оператор SELECT.
Він обов'язково використовується з оператором FROM.

Мінімальна загальна структура

Наприклад, інструкція забезпечує виведення усіх полів таблиці.

В даному випадку '*' - означає, що в результаті запита будуть показані всі стовпці таблиці.

Для виведення значень полів, що не повторюються, використовується наступна структура:

Наприклад:

У реченні SELECT можуть бути не лише імена наявних у таблиці полів, а й вирази.


Кожен такий вираз є новим полем у запиті.
Вирази можуть містити арифметичні операції, деякі математичні функції, а як змінні використовуються наявні імена полів.
Наприклад:

3. Запити з умовою. Групування запитів.

Оператор SELECT може виконуватись із заданою умовою, тобто частиною запиту, що несе інформацію про метод відбору даних із БД. В загальному випадку оператор має формат:

FROM таблиця 1,[таблиця2]

WHERE [умова1 | вираз1]

[AND умова2 | вираз2];

Наприклад:

Впорядкування даних можна проводити з допомогою оператора SELECT з ключовим словом ORDER BY. 


В загальному випадку оператор має формат:
SELECT [ALL | * | DISTINCT стовпець 1,стовпець2,...]
FROM таблиця 1, [таблиця2 ]
WHERE [умоваї | виразі]
[AND умова2 | вираз2]
[AND умова2 | вираз2]
ORDER BY стовпецьі | ціле_значення [ASC|DESC];

Для групування записів використовується оператор GROUP BY.


Загальна структура інструкції:
Наприклад:

Групувати рядки можна також із використанням оператора умови.


Для вибору записів серед згрупованих використовується оператор HAVING, за яким у групі використовуються ті самі дії, як і в операторі WHERE для всієї початкової таблиці.

Приклад

Оператор IN дозволяє визначити список значень або введений явним чином, або за допомогою підзапиту і порівняти якесь значення з цим списком в реченні WHERE або HAVING.


Приклад


скачати

© Усі права захищені
написати до нас