1   2   3   4   5
Ім'я файлу: земельн.ресурси.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 841кб.
Дата: 21.09.2021
Пов'язані файли:
тема 5.docx
МТП.docx

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АГРОНОМІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

«Організація і планування діяльності аграрних формувань»
на тему:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»Студента ІV курсу А-41 групи

спеціальності 201 «Агрономія»

спеціалізація «Виробництво і

переробка продукції рослинництва»

Данилишина Дмитра Віталійовича

(прізвище та ініціали)

Керівник Муляр Т. С.

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS_____

Члени комісії ________________ Муляр Т. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ Іванцов П. Д.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _Зубрицька С. В.

(підпис) (прізвище та ініціали


Житомир – 2020
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Відділення «Агрономія»

Циклова комісія агрономії

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Спеціальність 201 «Агрономія»

Спеціалізація«Виробництво і переробка продукції рослинництва»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії _____________ Романюк А. А.

“___”_____________ 2019 року

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ
Данилишину Дмитру Віталійовичу
1. Тема курсової роботи «Організація земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств».

керівник курсової роботи Муляр Тамара Станіславівна, к. е. н., доцент

2.Строк подання студентом курсової роботи 01.04.2020 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України, інші нормативні документи з питань здійснення господарської та фінансової діяльності підприємства.

Підручники, монографії, публікації в періодичних виданнях, довідкова, нормативна література, інформація всесвітньої мережі Інтернет з питань організація земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств та інші первинні документи, що характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства за останні три роки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Теоретичні основи організації земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Розділ 2. Сучасний стан організації земельних ресурсів в ФГ «ЛАКТАРАН»

Розділ 3. Шляхи удосконалення організації земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства

5. Перелік графічного матеріалу: таблиці, рисунки

6. Дата видачі завдання _______________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№з/п

Назва етапів виконання курсової

роботи

Терміни виконання етапів курсової роботи

Відмітка про

виконання

1.

Вибір та затвердження теми курсової роботи

грудень
2.

Опрацювання джерел інформації, затвердження плану та написання вступу

січень
3.

Теоретичні основи організації земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

січень
4.

Сучасний стан організації земельних ресурсів в ФГ «ЛАКТАРАН»

лютий
5.

Шляхи удосконалення організації земельних ресурсів сільськогосподарського підприємства

лютий
6.

Висновки

березень
7.

Оформлення курсової роботи та подача на рецензування

березень
8.

Представлення курсової роботи до захисту.

Захист курсової роботи.

квітень

Студент _________ Данилишин Д. В.

( підпис ) ( прізвище та ініціали)

Керівник курсової роботи _____________ Муляр Т. С.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………......5

1.1. Земельні ресурси – основа виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств……………………………………………. 5

1.2. Використання земельних угідь сільськогосподарськими

підприємствами………………………………………………………………….. 9

1.3 Управління земельними ресурсами……………………………………….11

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ФГ «ЛАКТАРАН»……………………………………………………………..14

2.1 Природно-економічна характеристика ФГ «ЛАКТАРАН»……………14

2.2 Земельні ресурси сільськогосподарського підприємства та рівень їх використання…………………………………………………………………….18

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас