1   2   3
Ім'я файлу: радіаційний захист.docx
Розширення: docx
Розмір: 95кб.
Дата: 27.06.2021
скачати


ЧАСТИНА 3. МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ

Організація заходів захисту особового складу під час застосування радіологічної зброї

ВСТУП

Система захисту від зброї масового ураження (ЗМУ), яка прийнята в наших Збройних силах, є комплексною. Вона Шпунтується на сумісних діях всього особового складу, командирів та начальників і опирається на вико­ристання спеціальних засобів захисту.

Найбільш важливим ланцюгом в цій системі є індивідуальний захист від ЗМУ кожного військовослужбовця. Надійність цієї системи залежить від правильного використання засобів індивідуального захисту, а також чітких і вмілих дій при різних екстремальних ситуаціях.

Одночасно з цим захист особового складу забезпечується тактичними рішеннями командирів, спеціально спрямованими на попередження або мак­симальне зниження втрат, які можуть бути обумовлені уражаючою дією ЗМУ в ході ведення бойових дій.

Заходи для захисту, які проводяться в підрозділах самостійно, надалі суттєво доповнюються силами і засобами спеціальних військ і служб - інже­нерною, хімічною, медичною тощо. Метою їх дій є попередження ураження особового складу військ від ЗМУ і надання необхідної медичної допомоги постраждалим підрозділам.

Всі ці заходи, доповнюючи і підсилюючи один одного, забезпечують високий ступінь захищеності особового складу підрозділів, збереження їх боєздатності в умовах застосування ЗМУ.

Як було вказано, невід’ємною частиною комплексної системи захисту є медичні заходи.

Виходячи із загальних завдань захисту, на медичну службу покладено всебічне медичне забезпечення військ із метою збереження боєздатності особового складу і повернення його у стрій.

Медичний склад повинен мати чіткі уявлення про місце і значення ме­дичних заходів у загальній системі захисту військ, грамотно взаємодіяти з різними службами і спеціалістами при розв’язанні завдань бойового забез­печення підрозділів.

ЗАХИСТ ВІЙСЬК І ОБ’ЄКТІВ ТИЛУ ВІД ЗМУ

Захист від ЗМУ - це комплекс тактичних і спеціальних заходів, які здійснюються з метою максимального ослаблення впливу ЗМУ, збереження боєздатності і забезпечення успішного виконання особовим складом бойових завдань.

Заходи для захисту військ від ЗМУ передбачають:

 • завчасне виявлення підготовки противником до застосування ЗМУ;

 • розосередження військ і періодичну зміну районів їх розташування;

 • інженерне облаштування зайнятих військами районів, позицій та підго­товку шляхів до маневру;

 • використання захисних та маскувальних властивостей місцевості;

 • проведення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних про­філактичних заходів;

 • попередження і сповіщення про безпосередню загрозу та початок засто­сування противником ЗМУ, а також про радіоактивне і хімічне забруднення;

 • виявлення наслідків впливу ЗМУ;

 • створення безпечних умов і організацію захисту особового складу при діях в зонах заражень, руйнувань, пожеж та затоплень;

 • ліквідацію наслідків впливу ЗМУ.

Зміст і порядок здійснення заходів для захисту військ залежать від конкретної обстановки, можливостей противника щодо застосування ЗМУ, наявності часу, сил та засобів для організації захисту. Залежно від характеру діяльності військ і обстановки вказані заходи можуть проводитися в повному обсязі або частково.

Заходи для захисту військ від ЗМУ здійснюються при взаємодії сил та засобів видів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ. Ця взаємодія полягає в узгодженій системі попередження і сповіщення, в обміні інформацією про застосування і вплив ЗМУ, про зони уражень, руйнувань, пожеж і затоплень, в наданні допомоги при ліквідації наслідків впливу ЗМУ.

Розосередження військ і періодична зміна районів їх розташування здійснюється з метою максимального зниження втрати військ, а також для ускладнення виявлення противником найбільш доступних для нападу об’єктів.

Порядок і ступінь розосередження встановлюються командиром (начальником) і залежать від виконуваного завдання, маскувального характеру місцевості, захисних можливостей інженерного устаткування, захисних властивостей озброєння і військової техніки.

При розосередженні військ необхідно виконувати такі вимоги: не повинна знижуватися боєздатність підрозділів при виконанні завдань, не повинно ускладнюватися керування підрозділами.

Зміна районів розташування військ виконується згідно з вказівками старшого командира (начальника) на підставі попередньо розробленого плану. Для забезпечення зміни районів розташування військ потрібно завчасно готувати запасні райони і маршрути виходу до них.

Інженерне облаштування зайнятих військами районів, позицій та підготовка шляхів до маневру полягає в побудові фортифікаційних спо­руд. Для особового складу облаштовуються відкриті і перекриті щілини, окопи, траншеї і сховища, для озброєння і військової техніки - окопи, укриття, капо­ніри.

Черговість інженерного облаштування встановлюється командирами (начальниками) підрозділів (частин).

При діях на зараженій місцевості на інженерну службу покладено облаш­тування водозабірних пунктів, які повинні бути надійно захищені від впливу ядерної і хімічної зброї. На вказаних пунктах встановлюється постійний дозиметричний і хімічний контроль за якістю води.

Для спеціальної обробки споруд, озброєння, військової техніки та мате­ріальних засобів і на технічні потреби використовується вода з поверхневих джерел без її очистки.

На господарчо-питні потреби і санітарну обробку особового складу використовується вода, яка не має хвороботворних мікробів, вміст в ній радіоактивних, отруйних речовин і токсинів не повинен перевищувати допустимих норм, встановлених медичною службою.

При використанні захисного і маскувального характеру місцевості, озб­роєння і військової техніки можна знизити уражаючу дію ядерної і хімічної зброї на особовий склад.

Найбільш високі захисні властивості при застосуванні ядерної зброї ма­ють схили місцевості та яри. Так, схили із крутизною 10% знижують ударну хвилю в 1,2-1,5 разів. Схили місцевості із крутизною 25% на відстані 1 км від епіцентра вибуху повністю захищають від світлового випромінювання.

Маскувальні властивості місцевості характеризуються наявністю природ­них масок, а також її кольором і плямистістю. Чим різноманітніша гама, тим кращі умови маскування. Як природні маски використовуються ліси, парки, житлові і промислові будівлі та інші елементи місцевості, які ховають війська від повітряної, наземної і частково від радіотехнічної розвідки противника.

Озброєння і військова техніка забезпечують захист від ЗМУ. Так, се­редній танк в 10 разів і, відповідно, в 33 рази захищає особовий склад від гамма-нейтронного випромінювання. Військова техніка, оснащена фільтро­вентиляційними установками, повністю захищає особовий склад від хімічної зброї.

Попередження військ про загрозу застосування ЗМУ, а також спові­щення про зараження значно підсилюють дію комплексу із захисту військ від ЗМУ противника.

Виконання вищезазначених заходів покладено на штаби, які на підставі розвідувальних даних про підвезення ядерних і хімічних боєприпасів на аеродром, в позиційні райони ракетних військ і артилерії сповіщають вста­новленими сигналами або окремими розпорядженнями свої війська, які не­гайно починають виконувати заходи для захисту від ЗМУ.

Організацію і проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і спеціальних медичних заходів буде докладніше розглянуто в наступних підрозділах цього розділу.

Виявлення наслідків впливу ЗМУ здійснюється з метою встановлен­ня санітарних втрат особового складу, втрат озброєння, техніки, матеріальних засобів для внесення необхідних змін в бойові порядки і дії військ або уточнення їх завдань, а також для встановлення характеру і об’єму робіт щодо відновлення боєздатності підрозділів, ліквідації наслідків впливу ЗМУ і створення безпечних умов для особового складу.

Створення безпечних умов і організацію захисту особового складу при діях в зонах руйнувань, пожеж і затоплень покладено на командирів (начальників) всіх ступенів. Цього досягають вмілим застосуванням індивідуальних і групових засобів захисту при пересуванні по зараженій території, раціональним вибором маршрутів пересування військ вздовж районів руйнувань, пожеж і затоплень.

Ліквідація наслідків впливу ЗМУ досягається на підставі таких заходів:

 • розвідки вогнищ ураження ЗМУ;

 • рятівних робіт і лікувально-евакуаційних заходів;

 • відновлення шляхів для маневру військ;

 • гасіння і локалізації пожеж.

Після застосування противником ЗМУ необхідно з’ясувати обстановку в районах ураження. Особливо важливо швидко відновити управління військами і зв’язок з підрозділами і частинами, які потерпіли від ядерної чи хімічної зброї. А потім на підставі вказівок старшого командира (начальника) розпочати проведення заходів для усунення наслідків застосування ЗМУ. Об’єм виконання цих заходів також встановлює старший начальник. При необхідності, коли виникли великі санітарні втрати у вогнищі і особовий склад своїми силами і засобами не може провести ліквідаційні рятувальні роботи, туди направляються додаткові сили і засоби для цих робіт. Наприклад, у машта- бах з’єднання може формуватись загін ліквідації наслідків, у розпорядження якого виділяють інженерно-саперну техніку для робіт з усунення завалів, розвідувальну техніку (БРДМ-РХ та ін.) для проведення розвідки, транспорт загального та спеціального призначення (санітарні машини) для евакуації уражених і поранених, санітарів-носіїв, фельдшера чи лікаря. У розпорядження цього загону може виділятись техніка для проведення спеціальної обробки (ДДА-66, ДДА-3, ТМС-65 тощо).
ЗАХОДИ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІД ЗМУ

Заходи медичної служби для захисту військ від ЗМУ є, з одного боку, складовою частиною загального комплексу захисту військ, а з іншого, - ча­стиною медичного забезпечення військ, яке проводиться з метою поперед­ження або максимального ослаблення дії ЗМУ на особовий склад, збере­ження і відновлення його боєздатності.

Таким чином, основними завданнями медичної служби щодо захисту військ від ЗМУ є:

 • попередження або ослаблення ураження особового складу військ іонізуючим випромінюванням, отруйними речовинами;

 • надання медичної допомоги ураженим, евакуація їх з вогнища ураження і лікування з метою швидкого відновлення боєздатності.

Відповідно до змісту, часу і мети проведення, всі ці заходи прийнято розподіляти на дві групи:

а) попереджувальні, котрі виконуються до можливого застосування ЗМУ;

б) заходи, які проводяться після впливу ЗМУ і спрямовані на ліквідацію наслідків їх дії на особовий склад.

До заходів, які виконує медична служба до можливого застосуван­ня ЗМУ, належать:

 • забезпечення особового складу спеціальними медичними препаратами, індивідуальними засобами профілактики, а також навчання правил і прийомів застосування їх для надання першої медичної допомоги;

 • участь у психологічній підготовці особового складу до дій в умовах застосування ЗМУ;

 • проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, які спрямовані на попередження або зниження уражаючої дії ЗМУ;

 • виділення сил і засобів медичної служби для участі у ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ, їх підготовка.

Засоби медичної служби, які використовуються в інтересах захисту військ, поділяються на індивідуальні, тобто ті, що видаються кожному військовослужбовцю, і засоби, які містяться у спеціальних комплектах і сум­ках медичної служби.

Весь особовий склад повинен бути забезпечений препаратами, які підви­щують стійкість організму до дії іонізуючого випромінювання і фосфороорга- нічних отруйних речовин, послаблюють больові відчуття, можуть усунути первинні симптоми променевої хвороби, а також засобами екстреної профілактики уражень бактеріальною зброєю, тобто засобами само- і взаємодопомоги. Також, кожен військовослужбовець повинен бути забезпечений засобами часткової санітарної обробки, препаратами для знезараження води у флязі і перев’язувальними засобами.

Відповідно до цього кожен військовослужбовець забезпечується:

 • пакетом перев’язувальним індивідуальним (ППІ);

 • індивідуальним протихімічним пакетом (ІПП);

 • аптечкою індивідуальною (АІ);

 • засобами знезараження води (пантоцид або аквасепт), а в особливих умовах ще й іншими медичними засобами.

Так, в особливих клімато-географічних умовах додатково можуть бути застосовані:

 • репеленти;

 • сітки захисні для захисту від кровосисних комах;

 • окуляри для захисту від ультрафіолетового випромінювання тощо.

Особовий склад, який діє у відриві від основних сил, забезпечується ап­течками індивідуальними (АІ). Особовий склад, котрий виконує бойові зав­дання на військовій техніці, окрім АІ, забезпечується спеціальними аптеч­ками: десантною (АД), аварійною (АА), бортовою літальних апаратів (АБ-1), а також груповими засобами оснащення: військовою (АВ), бортовою літаль­них апаратів (АБ-3), евакуаційною (АЕ).

Медичні підрозділи, частини й установи в інтересах захисту військ від впливу ЗМУ забезпечуються різними медико-технічними засобами (МПХР, ПХР-МВ, МПХЛ, ВПД-1, ВПД-12, ІД-11 тощо), спеціальними комплектами (В-3, ВБ, ЛУЧ, ОР тощо), сумками (СС, СМВ, СЛВ, СМД), в яких є лікарські препарати та інші медичні засоби.

Навчання особового складу військ проводиться з метою вивчення пра­вил використання спеціальних медичних засобів профілактики і надання першої медичної допомоги, прищеплення навичок само- і взаємодопомоги, поведінки на зараженій місцевості і виконання правил особистої гігієни. За своїм значенням воно займає одне з провідних місць в загальній системі бойової підготовки військ.

Медична служба також бере участь в морально-психологічній підго­товці особового складу до дій в екстремальних умовах. Правильна органі­зація цих заходів значно зменшить кількість реактивних станів серед осо­бового складу в ході бойових дій.

Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи проводяться з метою зниження загрози ураження особового складу шкідливими чинниками зов­нішнього середовища або інфекційних захворювань. Об’єм санітарно- гігієнічних і протиепідемічних заходів, які проводяться до можливого застосу­вання ЗМУ, визначається конкретними умовами обстановки, санітарно-гігієнічним станом військ і району їх дій. Основна увага звертається при цьому на постійне ведення санітарно-епідеміологічної розвідки, раннє активне виявлення інфекційних хворих, їх ізоляцію, санітарний нагляд за виконанням заходів для захисту води і продуктів харчування, за розташуванням військ і виконанням особовим складом правил особистої гігієни.

Виділення сил і засобів медичної служби для участі в роботах з ліквідації наслідків застосування ЗМУ здійснюється завчасно. В загони ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ призначається особовий склад медичної служби (фельдшер, санітарні інструктори, санітари-носії), санітарно-транспортні засоби, медичне устаткування (різні комплекти, ноші тощо).

До застосування противником ЗМУ ці сили і засоби, як правило, працю­ють у складі розгорнутих етапів медичної евакуації або можуть перебувати в резерві і постійній готовності до вилазки у вогнища масового ураження або включення до складу загонів ліквідації наслідків.

Після застосування ЗМУ виконуються заходи, головна мета яких поля­гає в тому, щоб ліквідувати наслідки впливу уражаючих факторів на особо­вий склад військ. До них належать:

 • участь в оцінці наслідків застосування ЗМУ;

 • участь в проведенні лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у вогнищах ураження;

 • медичний контроль за військовослужбовцями, які зазнали впливу ЗМУ, але зберегли боєздатність.

Вияв наслідків впливу ЗМУ базується на підрахунку втрат особового складу, техніки, масштабів і характеру забруднення, руйнувань, пожеж і за­топлень. Здійснюється на підставі даних радіаційної, хімічної та бактеріоло­гічної розвідки, а також за рахунок узагальнених даних, отриманих з військ.

На підставі даних, отриманих із штабу і медичної розвідки, доповідей підлеглих, начальник медичної служби оцінює обстановку, яка склалась після впливу ЗМУ, з метою виявлення кількості та структури санітарних втрат, наслідків забруднення районів розташування військ і об’єктів тилу, прогнозує можливі втрати при вимушених діях на забрудненій території, уточнює стан сил і засобів медичної служби та виявляє вплив ситуації, яка склалась, на діяльність медичної служби. Після цього начальник медичної служби полку (дивізії) приймає і доповідає відповідно своїм командирам рішення, в якому викладає склад і порядок використання сил і засобів медичної служби для участі в ліквідації наслідків впливу ЗМУ.

На медичну службу покладається виконання таких заходів:

 • участь в рятівних роботах у вогнищах масового ураження;

 • проведення лікувально-евакуаційних заходів;

 • проведення специфічної індикації бактеріологічних засобів, екстреної профілактики і участь в ізоляційно-обмежувальних заходах у вогнищах бактеріального забруднення;

 • медичний контроль за якістю санітарної обробки особового складу.

На організацію лікувально-евакуаційних заходів буде впливати характер санітарних втрат, які виникнуть, як правило, одночасно і на відносно невеликій території.

У проведенні рятувальних робіт, лікувально-евакуаційних, санітарно- гігієнічних і протиепідемічних заходів використовують медичні підрозділи потерпілих частин; в екстрених випадках залучаються медичні підрозділи інших частин, а також засоби і сили, які надані старшим начальником медичної служби.

Головним завданням медичного складу є організація надання ураженим першої медичної допомоги та участь у виносі (вивозі) їх за межі вогнища для наступної евакуації на розгорнуті медичні пункти.

Після завершення лікувально-евакуаційних заходів у вогнищах масового ураження медична служба, згідно з даними радіометричного, хімічного і бактеріологічного контролю, організовує виявлення і облік військовослужбовців, котрі потрапили під дію ЗМУ, але зберегли боєздатність. Начальник медичної служби бере участь в оцінці їх боєздатності, організує спостереження за ними, проведення необхідних лікувально-профілактичних заходів, раннє виявлення тих, хто потребує госпіталізації, доповідає пропозиції щодо порядку подальшого використання військовослужбовців, які обмежено боєздатні.


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас