1   2   3
Ім'я файлу: 12573_Організація виховної роботи в таборі.doc
Розширення: doc
Розмір: 268кб.
Дата: 17.10.2020
Організація виховної роботи в таборі
Дитячий оздоровчий табір— позашкільний виховний заклад, який сприяє, школі в організації оздоровлення, активного відпочинку, задоволення потреб дітей і підлітків у літній період.

Виховна робота в оздоровчому таборі повинна розумно поєднувати в собі відпочинок, працю, спорт, туризм із пізнавальною, естетичною, екологі­чною, оздоровчою діяльністю.

Для створення в таборі доброзичливої атмосфери і забезпечення повно­цінного відпочинку та розвитку дітей слід добре налагодити співпрацю нача­льника табору, старшого виховника, виховників загонів та органів дитячого самоврядування. Усю виховну роботу у таборі організує і проводить старший виховник. підтримуючи безпосередній зв'язок Із виховниками загонів та ор­ганами дитячого самоврядування.

Не слід заформалізовувати роботу табору, перенасичувати план багать­ма нездійсненними заходами, але і зводити її нанівець також не можна.

У таборі, відповідно до вікових особливостей дітей, затверджується роз­порядок дня", який повинен виконуватися усіма, хто приїхав на відпочинок до табору, а також правила поводження у таборі, які розглядаються на організа­ційному зборі.

На території табору можуть діяти свої «закони», за якими діти живуть

протягом зміни.

Орієнтовні закони:

Ізакон — закон території (ніхто не має права залишати територію табо­ру без дозволу виховників).
// закон— закон зелені (вимагає бережливого ставлення дерев, квітів.

трави).
/// закон — закон часу (час плине швидко, а зміна дуже коротка, потріб­но з усіма познайомитись, взяти участь в усіх справах загону, табору).
IV закон — закон дружби (доброзичливе ставлення один до одного: по­сміхнись ближньому, поділись із ним радістю, і в тебе теж буде хороший на­стрій).

Залежно від специфіки табору, його розташування список законів можна доповнити й іншими законами.

У плані роботи табору слід чітко визначити три періоди дня:
ранок (від сніданку до обіду), куди необхідно включити переважно спор­тивно-оздоровчі заходи. Тут плануються походи та екскурсії, прогулянки в ліс, спортивно-туристичні естафети;
день (після обіду до вечері). Окрім загонових заходів, цей період запов­нюється гуртковою роботою;
вечір (після вечері до відбою). У цей час плануються табірні масові захо­ди, конкурси, вечори, дискотеки, вогнища.


Начальник табору разом зі старшим виховником, головою ради табору кожного дня проводять короткочасну оперативку роботу, на якій підбива­ються підсумки дня, дається його аналіз, відзначається активність загонів, робляться необхідні зауваження, заохочуються кращі, обов'язково плануєть­ся наступний день.

Старшому виховникові в організації роботи табору мають допомагати органи самоврядування. У таборі необхідно створити належні умови для са-мореалізаціі дітей аби допомогти їм розвинути соціальну активність, вихова­ти в них почуття власної гідності, надати їм можливість проявити себе в кон­кретній справі, стимулювати творчий розвиток та ініціативу.
Особлива активність дітей повинна проявлятися у проведенні табірних лінійок, організації чергування, роботі прес-центру, організації та проведенні масових заходів, заохоченні кращих, підбитті підсумків тощо.

Складовою виховної роботи в таборі є організація гурткової роботи. За­лежно від умов та можливостей плануються щоденні заняття гуртків у другій половині дня. Оздоровчий табір повинен дати можливість вільно вибирати заняття улюбленою справою кожній дитині, тому мережа гуртків повинна бути якомога ширшою і різносторонньою.

Важливе місце у формуванні особистості дітей та підлітків посідає туризм та краєзнавство. Саме тому особливу увагу в таборі необхідно зосереджувати на цій роботі. Екскурсії та походи повинні стати складовою роботи табору, оскільки в процесі активного пізнання найкраще виховувати співчуття, доброту, дбайливе ставлення до історії рідного краю та повагу до нього. Обов'язковим у житті ко­жного табору вважаємо проведення дня туриста.

Чи не головним питанням в організації виховної роботи є планування та проведення дозвілля, яке б задовольняло наших вихованців, не було нав'яза­ним і одночасно формувало національно-свідому особистість. При проведен­ні того чи іншого заходу завжди необхідно пам'ятати про його виховний ас-

пект.


Організація праці виховника загону
Виховником у таборі повинна бути людина з відкритим серцем, яка б могла уміло та цікаво організувати працю і відпочинок дітей.

Виховник зобов'язаний знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їхніх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; досконало володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховної роботи.
Починаючи роботу у таборі, виховник має враховувати:

• специфіку зміни, її характер;

• особливості зміни;

• традиційні доручення загону;

• особисті зацікавлення, захоплення;

• матеріально-технічну базу табору.

Виховникові потрібно запам'ятати, що від того, як він проведе перші організаційні дні, залежить успіх усієї роботи. В організаційний період зміни необхідно розкрити перспективи діяльності дітей у таборі, закласти основи формування тимчасового дитячого колективу:

• підготуватися до першої зустрічі з дітьми;

• розмістити їх по кімнатах та організувати операцію «Затишок»;

• провести екскурсію по табірному містечку;

• провести вечір знайомств, розповісти про традиції табору;
• ознайомити із правилами спілкування в загоні;

• провести організаційний збір загону, створити ініціативну групу, обрати членів у раду табору, поділити усіх за вибором на мікрогрупи;.

допомогти вибрати назву загону, закличку, загонову пісню;

• провести обговорення цікавих дитячих справ та скласти разом із загоном план роботи на зміну;

з першого дня перебування у таборі вести «Педагогічний щоденник»;

• скласти особистий план роботи на зміну.
В оргперіод у загоні можна використати такі форми виховного етику:

1. Індивідуальні бесіди. (Познайомитися з кожною дитиною, дізнатися про доручення, які виконувала в школі, про захоплення, індивідуальні особ­ливості тощо).

2. Вогник-знайомство.

3. Ігри «Лідер», «Життя на загадковому острові»-

4. Колективна творча справа (КТС),

5. Екскурсія по табору. Знайомство дітей зі співробітниками табору, табо­ром. Із законами та його традиціями.

6. Збір, створення загону. Оформити колектив як загін, визначити мету та завдання загону на зміну, обрати органи самоврядування.

7. Конкурс мікрогруп на кращі пропозиції до плану роботи загону.

8. Анкета-скарбничка «Хочу, щоб було так» або «Думаю, мрію, пропоную».

9. «Скарбничка пропозицій» тощо.

В основний період табірної зміни виховникові потрібно домогтися створення виховної системи в загоні:

• сприяти розвитку особистості кожної дитини на основі розвитку колекти­ву та міжособистісних стосунків;

• домогтися пізнавального характеру кожної справи;

• розвивати організаторські знання, вміння і навички через доручення;

домогтися виконання режимних потреб, єдиних вимог;

• організувати взаємодію із загонами та службами табору.

У період закінчення зміни слід підбити підсумки діяльності; проаналі­зувати виховну роботу в загоні, виявити причини успіхів та невдач; дати оці­нку органів дитячого самоврядування; створити умови для самореалізації особистості кожної дитини.

Важливим моментом в організації праці виховника є складання ним особистого плану роботи.
План виховника може включити в себе:
1. Організаційну роботу по виконанню плану роботи загону.

2. Самоосвіту.

3. Педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням.

4. Співпрацю з керівниками гуртків, творчих об'єднань.

5. Індивідуальну роботу з вихованцями.

6. Листи-подяки батькам за виховання дітей.
Щоденний аналіз своєї педагогічної праці виховник реалізує через педаго­гічний щоденник. Педагогічний щоденник —- результат творчості та майстернос­ті виховника, робочий документ, в якому планується організаторська і педагогіч­на діяльність, робляться висновки, продумуються перспективи. Щоденник допо­магає фіксувати найбільш цікаві сторінки життя загону, бачити дитячий колек­тив, його радощі та розчарування. Здійснює контроль та надає допомогу в веден­ні щоденника старший виховник табору.

Записи у щоденнику можна здійснювати за такими розділами:

1. Відомості про загін. (Назва загону, закличка, загонова пісня, ініціативна група загону, список дітей і їх доручення, поділ на мікрогрупи, гурток, у якому займаються).

2. Список вихованців (прізвище, Ім'я, дата народження, відомості про ба­тьків, домашня адреса, телефон).

3. План роботи загону.

4. Режим роботи табору.

5. Розклад занять гуртків, творчих об’єднань.
Щоденник виховника-— це самописний записник майстерності. Необ­хідно тільки виробити звичку: працювати з ним кожен день.


Виховнику! Пам'ятай, що діти вчаться у самого життя. Неталановитих дітей немає! Не соромся визнати власні помилки, май сміливість попросити пробачення перед тим, що завинив. Стань першим

помічником та порадни­ком для своїх вихованців.
Дитяче

самоврядування в таборі

Дитяче самоврядування в таборі — це організація життя дитячого коле­ктиву, школа формування навичок урядування, соціальної активності та соці­альної відповідальності, громадянського виховання дітей формування ініціа­тивної, здатної приймати нестандартні рішення особистості. Воно створює для відпочиваючих широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на до­сягнення соціально корисної мети, індивідуальної та суспільної, відвертає увагу дітей від асоціальних норм поведінки.

У перший день зміни відбувається розподіл на загони. Він може здійс­нюватися за різними критеріями: за віком, інтересами, за бажанням дітей. Можуть створюватися різновікові загони.

Під час загонового збору знайомств, організованого виховником, та ря­ду інших заходів, діти знайомляться зі своїм наставником, розкривають свої творчі здібності, розкомплексуються, виявляються лідери.

Разом з виховником вихованці вибирають назву та закличку для свого загону; проводять шляхом відкритого або таємного голосування вибори до керівних органів дитячого самоврядування в таборі — ради табору та ініціа­тивної групи загону.

Перш ніж розпочинати планування роботи табору по змінах, старший виховник на організаційних зборах ознайомлює учасників із навчальною та відпочинковою роботою табору, традиціями табору. З метою адаптації дітей до умов табору оголошується конкурс на кращу пропозицію до плану, протя­гом табірної зміни діє «Скарбничка пропозицій». Після обговорення пропо­зицій рада табору складає календарний план роботи табору і визначає, який загін і хто з членів ради відповідає за підготовку і проведення тієї чи іншої справи.

Згідно з календарним планом роботи табору складається дітьми разом із загоновим виховником календарний план роботи загону. При складанні пла­ну насамперед враховуються пропозиції дітей. З'ясувати інтереси і побажан­ня членів загону щодо плану можуть допомогти такі форми залучення:

1. Конкурс між мікрогрупами на кращі пропозиції щодо плану роботи загону.

2. Анкета-скарбничка «Думаю, мрію, пропоную».

3. Усне опитування «Ваша думка, ваша пропозиція». (Його проводять ди­тячі репортери серед дітей і дорослих).

4. «Скарбничка пропозицій». (У загоні вивішується великий ящик для пропозицій).

Ініціативна група загону розглядає пропозиції дітей, виховника і найці­кавіші з них. включає до проекту календарного плану. До нього вносяться і загальнотабірні заходи.

На зборах загону командир загону ознайомлює членів загону із проек­том плану. Вони можуть вносити зміни, доповнення чи виправлення. З усіма змінами, доповненнями план роботи затверджується відкритим голосуван­ням. Визначаються відповідальні за виконання кожної справи. На кожного припадаю стільки справ, скільки йому під силу.

На основі затвердженого календарною плану роботи загону складається щоденний план роботи загону— «путівка дня». У ньому детально фіксують­ся режим дня: прогулянки, підготовка до табірних і загонових справ, відпові­дальні за виконання тощо.

Усі загони працюють під керівництвом вищого органу самоврядування у таборі — ради табору. До її складу входять представники з усіх загонів, окрім цього старший виховник та інструктор з фізичної культури і туризму. Кількісний склад ради залежить від того, скільки у таборі загонів, гуртків, творчих об'єднань. Рада табору об'єднує у собі 4 комісії, які охоплюють різні ділянки роботи та прес-центр: праці та порядку, фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, організації дозвілля, туризму і краєзнавства.

Комісія праці і порядку

• організує прибирання кімнат, їдальні, благоустрій території табору;

• веде облік санітарного стану кімнат; сприяє вихованню свідомої дисцип­ліни і культури поведінки дітей у таборі та за його межами, виконанню всіма правил внутрішнього розпорядку табору;

• проводить виховну роботу з дітьми, які порушують дисципліну;

• організує рейди перевірок.

Комісія фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи

• організує змагання, рухливі та спортивні ігри на місцевості, ранкову заря­дку, купання у річці чи басейні;

• проводить «веселі старти», спортивні вікторини, шахово-шашкові турніри тощо.

Комісія організації дозвілля

• сприяє організації роботи гуртків, творчих об'єднань;

• організує проведення змагань, свят, вогників, вечорів, дискотек, різних конкурсів, виставок тощо.
Комісія туризму і краєзнавства

• організує походи, туристичні змагання, лекторії, вікторини, екологічні іг­ри:

• стежить за підтриманням належного рівня екологічного стану.
Прес-центргрупа дітей, що складається з художників та кореспонден­тів. Вона займається висвітленням подій у таборі, загонах, оформляє газети, оголошення, прес-бюлетені.
Засідання ради табору проводиться за планом, розробленим членами ради та старшим виховником згідно з календарним планом табору на зміну.

Дитячим органом самоврядування— радою табору — організуються і проводяться лінійки у таборі.Назви загонів та заклички
Загін «Капітошки»

Закличка:

«Не сумуємо нітрошки,
Ми — веселі Капітошки».

Загін «Говерляни»

Закличка:

«Мандрувати вмієм з хистом,
Ми ж — досвідчені туристи.
І Говерла кличе нас.
Як поетів всіх Парнас».

Загін «Чомучки»

Закличка:

«До відбою від світання
Виникають в нас питання.
Пізнаємо білий світ,
Літу теплому — привіт».

Загін «Герої казок»

Закличка:

«Казку творимо самі,
В ній герої головні —
Не сім гномів й Алладін,
А лиш дружний наш загін».


Загін «Голосисті соловейки»

Закличка:

«Кличе річка, кличуть гори.
Не нудьгуємо ніколи,
Ще й співаємо пісні,
Наче вранці солов'ї».

Загін «Козачата»

Закличка:

«Спритні хлопці і дівчата.
Українські козачата.
Дням минулим — наша слава,
Вчити подвиги цікаво».


Загін «Тиха година»

Закличка:

«Там, де ми, — там гамір й сміх,
Звеселяємо усіх.
Не змовкаємо й на мить,
Назву з гумором сприйміть».

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас