Ім'я файлу: Лабораторна робота №1 (7).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 273кб.
Дата: 09.11.2022
скачати

Кафедра Інформаційних технологій
Факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування
Лабораторна робота № 2 з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
На тему:
«Організація розгалуження з використанням умовного оператора та оператора swіtch. Умовна операція»
Варіант 5
Виконав: студент групи К-22
Буряченко Ілля Борисович

Мета роботи: Отримання навичок програмування алгоритмів розгалуженої структури за допомогою умовного оператора if та оператора варіанту switch.
Завдання: Використовуючи алгоритми, розглянуті на практичному занятті,скласти програму розрахунку заданих величин. Напишіть програму розрахунку заданих арифметичних виразів. Для введення даних із клавіатури необхідно використовувати клас
Scanner.
Варіант №5
*Скласти програму обчислення кореня
𝑦 = √4𝑥 − 6 з використанням умовної операції.
*Визначити і надрукувати, який вигляд має трикутник з довільно
5 заданими довжинами сторін а,b,с (довільний, рівнобедрений або взагалі неіснує).
* Написати програму, яка б за уведеним номером одиниці виміру (1 — дециметр, 2 — кілометр, 3 — метр, 4 — міліметр, 5 — сантиметр) і довжині відрізка L видавала б відповідне значення довжини відрізка вметрах.
Лістинг програми import java.lang.Math; import java.util.*; class Lab2{ public static void main(String[] args){
Scanner scan = new Scanner(System.in);

//1
System.out.println("Введіть x->"); double x=scan.nextDouble (); if(x>0){ double f =Math.sqrt(4*x-6);
System.out.printf("F(x)= %5.3f", f);
System.out.println();}
//2
System.out.println("Введіть a ->"); int a = scan.nextInt();
System.out.println("Введіть b ->"); int b = scan.nextInt();
System.out.println("Введіть c ->"); int c = scan.nextInt(); if ((a==b) || (b==c))
System.out.println("Равнобедреный треугольник."); else if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)

System.out.println("Произвольный треугольник."); else
System.out.println ("Не существует.");
//3
System.out.println("Укажите код измерения ");//(1 —дециметр, 2 — кілометр, 3 — метр, 4 — міліметр, 5 — сантиметр) int L = scan.nextInt();
System.out.println("Введите длину ->" ); int Lm =scan.nextInt(); switch(L) { case 1:
System.out.println((Lm/10) + " метров "); break; case 2:
System.out.println((Lm*1000)+" метров "); break;
case 3:
System.out.println(Lm +"метров"); break; case 4:
System.out.println((Lm/1000)+" метров "); break; case 5:
System.out.println((Lm/100)+" метров "); break; default:System.out.println("no answer");}
}
}
Скріншот виведення результату на екран

Висновки
Контрольні питання
Контрольні питання:

1. Який алгоритм називається алгоритмом розгалуженої структури?
Розгалуження – це базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості поставленої умови.

2. Опишіть алгоритм роботи умовного оператора. Яка форма умовного оператора є повною? Скороченою?
Мова java містить спеціальну трійкову (з трьома операндами) умовну операцію, яка має таку загальну форму: вираз1 ? вираз2 : вираз3 де вираз1 – будь який логічний вираз, що приводить до значення типу boolean. Якщо значення вираз1 - true, то обчислюється значення вираз2 і його
значення буде результатом всієї операції, вираз3 при цьому не обчислюється.
Якщо значення вираз1 - false, то обчислюється тільки значення вираз3 і воно буде результатом операції. І вираз2, і вираз3 повинні повертати значення однакового (або сумісного) типу.
Повна форма: if (умова) оператор1; else оператор2;
Скорочена форма: if (умова) оператор;

3. Дайте визначення блоку операторів. У яких випадках він використовується?
Блок – це довільна кількість простих операторів мови Java, ув'язнених у фігурні дужки з метою використання їх як один оператор у тих місцях, де за правилами мови можна використовувати лише один оператор. Блоки операторів часто використовуються для обмеження області дії змінних та просто для покращення читання тексту програми.

4. Які умовні оператори називаються вкладеними? Назвіть правилороботи з вкладеними умовними операторами?
Оператор if є вкладеним, якщо він знаходиться всередині іншого оператора if чи else. Розглянемо загальну форму запису та блок-схему вкладеного умовного оператора. Тут один оператор if вкладений у гілка else іншого умовного оператора: if (умова1) оператор1; else if (умова2) оператор2; else оператор3;

5. Приведіть синтаксис запису умовної операції. if (умова) оператор1; [else оператор2;]
6. Опишіть алгоритм роботи оператора вибору swіtch.
Оператор вибору switch організує розгалуження за кількома напрямками. Кожна гілка відзначається константою або константною виразом і вибирається, якщо значення певного виразу збігається з цією константою. Загальна форма запису оператора switch вигляд: switch (вираз){
[case константний вираз1]:[список-оператор1]
[case константний вираз2]:[список-оператор2]
[case константний виразN]:[список-операторN]
[default:
[список- операторDef]] }

7. Для чого призначений оператор break?
Оператор break використовується для переривання поточної ітерації. З його допомогою відбувається вихід із блоку фігурних дужок оператора циклу або оператора switch з подальшою передачею управління наступному оператору.
При виконанні команди break цикл відразу завершується.

8. Поясните правила запису і використання міток в Java. Який блок називається позначеним?
У Java існує корисний синтаксис, який полегшує код – мітки. Мітка використовується як пункт призначення для операторів break та continue.
Помічати можна будь-який блок – цикл for, while, навіть простий блок та оператори switch та if. Мітки уможливлюють використання оператора break поза циклом, хоча користі в цьому зазвичай небагато.

Обов'язкова умова компілятора – мітка повинна використовуватися лише всередині блоку. Перейти до сусіднього циклу не вийде.
9. Яка різниця між методами prіntf() і print()? print відображає свої параметри в командному вікні і встановлює курсор виведення після останнього символу, що відображається.
Функція printf()повертає кількість фактично надрукованих символів.
Негативне число означає помилку.
10.Знайдіть і виправте помилку в наступному фрагменті програми. double a = 6;int b = 2,c; switch (a/b) { case 1: case 2: c = 1; break; case 3: case 4: c = 2; break; default: c = 3;}
Помилка в компіляції. Якщо в операторі switch використовується вираз, слід звернути увагу на результуючий тип виразу (він повинен бути цілим, крім long).
Треба зробити явне перетворення типу:
Switch ((int) a/b);

скачати

© Усі права захищені
написати до нас