1   2   3   4   5
Ім'я файлу: МТП.docx
Розширення: docx
Розмір: 94кб.
Дата: 26.05.2021
Пов'язані файли:
тема 5.docx
земельн.ресурси.rtf
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ АГРОНОМІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Організація і планування діяльності аграрних формувань»
на тему:
«ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ»


Студента ІV курсу А-42 групи

спеціальності 201 «Агрономія»

спеціалізація «Виробництво і

переробка продукції рослинництва» Кудряшова Давида Васильовича

(прізвище та ініціали)

Керівник Муляр Т. С.

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS_____

Члени комісії ________________ Муляр Т. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ Ходаківська Н. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ Романюк Е. В.

(підпис) (прізвище та ініціали

Житомир – 2020
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Відділення «Агрономія»

Циклова комісія агрономії

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Спеціальність 201 «Агрономія»

Спеціалізація «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

______________ Романюк А. А.

“___”_____________ 2019 року

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Кудряшову Давиду Васильовичу
1. Тема курсової роботи «Організація матеріально-технічної бази аграрних формувань».

керівник курсової роботи Муляр Тамара Станіславівна, к. е. н., доцент

2.Строк подання студентом курсової роботи 01.04.2020 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України, інші нормативні документи з питань здійснення господарської та фінансової діяльності підприємства.

Підручники, монографії, публікації в періодичних виданнях, довідкова, нормативна література, інформація всесвітньої мережі Інтернет з питань організації матеріально-технічної бази господарства

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств та інші первинні документи, що характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства за останні три роки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Розділ 1. Теоретичні основи організації матеріально-технічної бази аграрних формувань

Розділ 2. Сучасний стан організації матеріально-технічної бази СВК «Прогрес».

Розділ 3. Удосконалення організації матеріально-технічної бази СВК «Прогрес».

5. Перелік графічного матеріалу: таблиці, рисунки

6. Дата видачі завдання _______________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№з/п

Назва етапів виконання курсової

роботи

Терміни виконання етапів курсової роботи

Відмітка про

виконання

1.

Вибір та затвердження теми курсової роботи

грудень
2.

Опрацювання джерел інформації, затвердження плану та написання вступу

січень
3.

Теоретичні основи організації матеріально -

технічної бази аграрних формувань

січень
4.

Сучасний стан організації матеріально-технічної бази аграрного підприємства

лютий
5.

Удосконалення організації матеріально-технічної бази СВК «Прогрес»

лютий
6.

Висновки

березень
7.

Оформлення курсової роботи та подача на рецензування

березень
8.

Представлення курсової роботи до захисту.

Захист курсової роботи.

квітень

Студент _________ Кудряшов Д. В.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник курсової роботи _____________ Муляр Т. С.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

проооп
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ……………………………….....5

1.1. Сутність матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.......5

1.2. Системно-відтворювальний підхід розвитку матеріально - технічної бази...8

1.3. Формування і використання матеріально-технічної бази на інноваційній основі………………………………………………………………………………..13

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СВК «Прогрес……………………………………………………………....15

2.1. Природно-економічна характеристика господарства………………………15

2.2. Склад, структура та забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

СВК «Прогрес»………………………………………………………………….....22

2.3. Аналіз організації матеріально-технічними ресурсами в СВК «Прогрес»..29

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СВК «ПРОГРЕС»…………………………………………………………...33

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………37
ВСТУП
Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є його забезпеченість матеріально-технічними ресурсами та основними фондами в необхідній кількості та структурі та більш повне їх використання. Ринкові відносини передбачають конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів. У зв’язку з цим, пріоритетні напрями розвитку АПК України направлено на вирішення сукупності проблем, серед яких важливе місце належить відтворенню основних засобів. Трансформація виробничих відносин, зміна організаційно-правових форм і характеру взаємозв’язків господарюючих суб’єктів в економічній системі є головними детермінантами процесу відтворення основних засобів, як базової ланки матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК.

На даному етапі більшість сільськогосподарських підприємств не мають достатніх коштів для придбання необхідних засобів виробництва, але в деяких випадках це і не обов’язково, оскільки ринкова система пропонує альтернативні підходи щодо технічного забезпечення виробництва, з реалізацією яких пов’язаний більший ефект, ніж при повному забезпеченні виробничих процесів власними засобами. Результативність таких альтернативних підходів можна визначати як по економічних показниках, так і в соціальному плані, адже завдяки зменшенню навантаження на сільськогосподарського працівника підвищується якість його життя, збільшується привабливість селянської праці. Також варто оцінювати екологічний аспект результативності та суспільний ефект таких підходів. Все це вимагає системності у вивченні проблеми технічного забезпечення виробничих процесів і підтверджує актуальність теми дисертаційного дослідження.

Відсутність науково обґрунтованих концепцій формування механізму оновлення основних засобів стала однією з головних причин, що призвела до кількісного скорочення і якісного погіршення стану основних засобів підприємств переробної промисловості та сільського господарства. Невирішені проблеми оновлення основних засобів набули такої глибини, за якої відбулося наростання масштабів живої праці, скорочення обсягів виробництва продукції.

Мета і завдання дослідження. Вивчити розвиток теоретичних та методичних положень, розробка і оцінка організації матеріально-технічної бази аграрних формувань. Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

 • розкрити теоретичні основи організації матеріально-технічної бази аграрних підприємств;

 • дослідити сучасний стан організації матеріально-технічної бази СВК «Прогрес»;

 • запропонувати шляхи покращення організації матеріально-технічної бази СВК «Прогрес»;

 • сформулювати висновки щодо організації матеріально-технічної бази підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних підходів щодо організації матеріально-технічної бази аграрних формувань.

Інформаційною основою дослідження послужили законодавчі акти, праці українських і зарубіжних учених і фахівців з проблематики дослідження, матеріали періодичних видань, нормативна і довідкова література, звітність досліджуваного сільськогосподарського підприємства СВК «Прогрес» 2016-2018 рр., ресурси всесвітньої мережі Інтернет, власні дослідження й узагальнення.
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ


  1. 1.1. Сутність матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва


Основні підходи до розвитку матеріально-технічної бази (МТБ) сільського господарства показують, що протягом багатьох років ця проблема відноситься до числа найбільш актуальних.

Вирішення цієї проблеми багато в чому залежить від наповнюваності структурних елементів МТБ, умов її функціонування і відтворення, сприйнятливості до різного роду інновацій, високої адаптивності до мінливого зовнішнього середовища.

Необхідно розглянути ряд теоретичних положень, пов'язаних, зокрема, з визначенням сутності та економічного змісту досліджуваної категорії. При цьому формування, використання і розвиток МТБ на інноваційній основі в значній мірі залежить від вирішення поставлених проблем в тісній ув'язці з оцінкою стану МТБ і визначенням перспективних напрямків її розвитку, що представляють в сукупності цілісну систему дослідження.

В економічній теорії матеріальне виробництво характеризується двома основними сторонами: продуктивними силами і виробничими відносинами. Сучасний етап розвитку продуктивних сил ініціює необхідність якісних їх перетворень в рамках формованої інноваційної моделі розвитку країни.

Цей процес адекватно знаходить своє відображення у формуванні та використанні матеріально-технічної бази, яка є одним з елементів і являє собою найважливішу частину продуктивних сил, як сукупності засобів виробництва і предметів праці та пов'язаних з ними виробничих відносин.

Як відомо, засоби виробництва – це сукупність засобів і предметів праці, використовуваних в процесі виробництва. До засобів праці відносять знаряддя виробництва (машини, обладнання, виробничі будівлі та споруди, транспортні засоби та засоби зв'язку). Загальним засобом праці є земля. Предмети праці – все те, що піддається обробці, на що спрямована трудова діяльність людини. За допомогою засобів праці працівники впливають на предмети праці.

Матеріально-технічна база як поняття не є в аграрній економічній науці новим, МТБ відноситься до числа базових, системоутворюючих елементів сільського господарства, без яких не можуть плідно вирішуватися питання його розвитку.

Важлива умова організації МТБ в умовах ринку - раціональне використання матеріально-технічних ресурсів. МТБ відрізняється багатоаспектністю і складністю натурально-вартісного складу.

Поява терміну «матеріально-технічна база» хронологічно пов'язане з епохою індустріалізації господарства. Ряд найважливіших положень формування і розвитку МТБ розкриті в роботах вчених, які висвітлювали народногосподарський комплекс країни в постсоціалістичних період його функціонування. Одним з безперечних досягнень сучасної науки є розробка питання про сутність, склад і розвитку МТБ в різних галузях, в тому числі і сільському господарстві. У той же час важливість і специфічність формування і використання МТБ в сільськогосподарському виробництві вимагають подальших наукових пошуків.

Залишається багато невирішених проблем в розкритті сутності, особливостей та оцінки розвитку МТБ в аграрній сфері економіки в області інноваційного її розвитку.

Матеріально-технічна база сільськогосподарського виробництва включає землю, основний і оборотний капітал. Оцінюють матеріально-технічну базу сільськогосподарського виробництва за сукупністю ресурсів: земельних (сільськогосподарські угіддя, їх якість) і матеріально-технічних (наявність і рух основних виробничих фондів і матеріальних оборотних коштів в натуральному і вартісному вираженні).

Формування МТБ сільського господарства розглядається також як природно-еволюційний процес, і як процес інноваційного розвитку, спрямований на підвищення стійкості економічного зростання за рахунок розширеного відтворення всіх видів ресурсів і якісного їх перетворення, в основі яких лежать масштабні зміни виробничо-економічної структури МТБ господарюючих суб'єктів і способів її інноваційного оновлення.

Високий рівень фондомісткості матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва пов'язаний певною мірою з сезонністю функціонування її елементів. Розбіжність робочого періоду з часом виробництва тягне за собою використання сільськогосподарських машин на рік протягом всього лише декількох днів. Це вимагає додаткових витрат, пов'язаних із зберіганням машин, формуванням запасів насіння, кормів і т. п. Значні інвестиції, що визначають високу ступінь капіталоємності матеріально-технічної бази, обумовлені тим, що виробництво продукції на великих територіях вимагає дорогих мобільних технічних засобів і механізмів, а також створення відповідної транспортної та дорожньої інфраструктури. Найважливішою специфічною особливістю матеріально-технічної бази сільського господарства є обов'язкове включення до складу її елементів земельних угідь і живих організмів (худоба, птиця, рослини). Земля, будучи системоутворюючим фактором МТБ, виступає при цьому активним засобом сільськогосподарського виробництва, його найважливішим речовим фактором, необхідним матеріальним умовою процесу праці. Земля має двоїсту природу, оскільки може бути по праву віднесена як до природних ресурсів, так і до основних виробничих фондів сільського господарства, що є визначальною частиною ресурсів МТБ. Відтворення МТБ передбачає її відновлення і розширення на новій науково-технічній основі з прийняттям інноваційних продуктів і технологій, що повинно відповідати потребам сучасних сільськогосподарських товаровиробників.  1. Системно-відтворювальний підхід розвитку матеріально-технічної бази


Кожен об'єкт проходить свій процес розвитку, в тому числі і період відтворення. Обмежимося самим загальним розглядом стадій формування та оновлення окремих елементів МТБ на основі його відтворення.

Відтворення зазвичай характеризується як створення витрачених факторів виробництва (природних ресурсів, робочої сили, засобів виробництва) за допомогою подальшого відтворення капіталу і постійного його накопичення та відновлення. Процес відтворення МТБ полягає у відтворенні земельних і водних ресурсів, сільськогосподарських тварин, машин і устаткування, енергоресурсів, добрив, хімічних засобів захисту рослин і в цілому родючості ґрунтів за допомогою подальшого накопичення основних і обігових коштів на розширеній науково-технічної основі.

До теперішнього часу рівень забезпеченості сільського господарства України матеріально-технічними ресурсами залишається недостатнім, і, як наслідок, підвищується знос основних засобів. Середній термін служби їх активної частини вдвічі перевищує допустимі експлуатаційні норми. Різко скоротилася забезпеченість сільського господарства машинами та обладнанням, рівень внесення добрив не відповідає агротехнічним вимогам. В умовах обмеженості фінансових ресурсів не забезпечуються оптимальні параметри відтворення МТБ. Сформовані тенденції зумовлюють зниження валового виробництва сільськогосподарської продукції і економічної ефективності використання матеріально-технічної бази.

Виходячи з теоретичних положень процесу відтворення МТБ як безперервного процесу, необхідно досліджувати в єдності системи виробничих відносин і технічної реновації.

Формування МТБ починається з вкладення певної суми грошових коштів у формі інвестицій в придбання необхідної кількості матеріальних ресурсів. Рух капіталу при цьому включає три послідовні стадії кругообігу: інвестиційну, використання ресурсів і відтворювально-збутову.

Системно-відтворювальний підхід до формування МТБ на інноваційній основі полягає в наступному. На першій стадії за рахунок інвестиційного капіталу купуються необхідні основні засоби та виробничі запаси. Другий етап характеризується використанням ресурсів МТБ. Результатом цього етапу відтворювального процесу є створення реального капіталу у вигляді готової продукції.

На третій стадії відбувається прийняття реальним капіталом форми чистого грошового капіталу. Грошові кошти, виручені за реалізовану продукцію, надходять при зростанні капіталу. Надходження для забезпечення розширеного відтворення повинні перевищувати початкові вкладення грошових коштів на відтворення МТБ. Виявлені залежності дозволяють зробити висновок, що уповільнення руху коштів на будь-якій стадії призводить до зниження оборотності капіталу, залучення додаткових коштів, погіршення фінансового стану.

Відповідно прискорення оборотності капіталу безпосередньо сприяє збільшенню обсягів виробництва і реалізації продукції при одній і тій же сумі капіталу за певний часовий інтервал, а також його приросту [2].

Узагальнення основних положень з даної проблеми дозволило визначити сутність відтворення МТБ як процесу реконструкції, модернізації та технічного переозброєння аграрного виробництва, поліпшення використання земельних ресурсів та оборотних засобів на основі сучасних інноваційних перетворень. Це сприяє забезпеченню значного зростання ефективності використання земельних і матеріально-технічних ресурсів, що визначають рівень розвитку сільськогосподарського виробництва. Відтворення МТБ в сучасних умовах необхідно розглядати як засіб забезпечення розвитку інноваційного процесу в АПК.

Відтворення, таким чином, зачіпає модернізацію не тільки основних фондів, а й інтенсифікацію використання землі і оборотних коштів, що дозволяє забезпечити зростання продуктивності праці, розробку та отримання інноваційних продуктів із заданими властивостями, що підвищує рівень конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в цілому. Велике значення в даному контексті набуває забезпечення безперервності кругообігу коштів з послідовним проходженням кожної ланки відтворювальної ланцюга.

Тому налагоджений механізм регулювання повинен за рахунок фінансових коштів сприяти розширенню масштабів відтворення шляхом регулярного та повноцінного відшкодування спожитих засобів виробництва, а також залучення додаткових видів ресурсів. В умовах вільного ринкового існування відтворення МТБ стало проблемним ланкою, свідченням цього є низький рівень її ресурсного потенціалу та серйозні диспропорції між різними елементами цієї бази [2].

Відтворення матеріально-технічних та інших видів ресурсів в аграрному, як і в будь-якому іншому, виробництві здійснюється за рахунок перетворення частини додаткової вартості в основний капітал. Але оскільки основною особливістю сільськогосподарського виробництва є сезонність, то сільськогосподарські товаровиробники змушені повністю покривати попередні виробничі витрати на відтворення основних матеріально-технічних ресурсів за рахунок короткострокових і довгострокових кредитів комерційних банків та інших кредиторів. У зв'язку з короткими термінами кредиту в сукупності з високими процентними ставками доступ сільськогосподарських організацій до поповнення і відтворення МТБ знижується. Дана ситуація перетворює позичальників у боржників, які поряд з кредитами і відсотками зобов'язані платити ще неустойки і штрафи, що ще більше ускладнює фінансовий стан сільських товаровиробників і руйнує вже зношений ресурсний потенціал.

При цьому виділення фінансових коштів на часткову компенсацію цін на паливно-мастильні матеріали (ПММ), мінеральні добрива та запасні частини для часткового відтворення сільськогосподарської техніки шляхом технічного обслуговування і ремонту не знижує гостроту проблеми. Виділені фінансові кошти поглинають постачальники і посередники матеріальних ресурсів.

Таким чином, відтворення матеріально-технічних ресурсів має прямий зв'язок з виробничими можливостями сільськогосподарських товаровиробників, які визначаються результатами їх господарської діяльності та рівнем диспаритету цін на вироблену сільськогосподарську продукцію і придбані промислові матеріально-технічні ресурси.

Формування матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарської організації передбачає такі підготовчі етапи алгоритму відтворення МТБ:

 1. інвентаризацію стану використання основних фондів з метою виявлення застарілих і зношених елементів;

 2. аналіз відповідності наявного обладнання, фондооснащеності і технологій вимогам модернізації;

 3. вибір спеціалізації та розміщення аграрного виробництва і його специфіки з урахуванням кадрового складу, планованого обсягу продукції, напрямків реінвестування прибутку, структури основних і оборотних фондів;

 4. модернізацію діючого обладнання, придбання, доставку та монтаж нового обладнання;

 5. визначення обсягу і якості матеріальних оборотних коштів [6].

Завершує відтворення МТБ процес відновлення і відшкодування матеріально-технічних ресурсів. Відновлення основних фондів може здійснюватися за допомогою ремонту (поточного, середнього і капітального) за рахунок амортизаційних відрахувань і додаткового продукту, а також шляхом модернізації, реконструкції та придбання.

Таким чином, в сучасних умовах проблема відтворення МТБ сільськогосподарського виробництва має першорядне значення. Від повного забезпечення сільського господарства елементами МТБ і ефективного їх застосування залежить конкурентоспроможність кожного суб'єкта господарювання.


  1.   1   2   3   4   5

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас