Ім'я файлу: 13.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 298кб.
Дата: 02.02.2020
скачати

«Young Scientist» • № 4.4 (44.4) • April, 2017 55
© Забродська Г.І., Забродська Л.Д., 2017
УДК 65.016.1(083.71)
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА:
ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇЇ
Забродська Г.І., Забродська Л.Д.
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Досліджено теоретичні питання визначення сутності організаційного розвитку підприємства. Проведе- но контент-аналіз дефініцій організаційного розвитку підприємства. Обґрунтовано виокремлення скла- дових визначення організаційного розвитку підприємства Конкретизовано сутнісні характеристики організаційного розвитку підприємства. Запропоноване авторське визначення терміну «організаційний розвиток підприємства».
Ключові слова: розвиток, організація, організаційний розвиток підприємства, дефініція, якісні зміни в організації, процес, контент-аналіз.
П
остановка проблеми. Отримання суб’єктом підприємництва довготривалих конкурентних переваг нерозривно пов’язане з умінням його внутрішньої структури вчасно реагувати на зміни навколишнього середовища.
Тому особливо актуально постає питання під- тримки підприємства в бажаному конкурентно- му стані, що вимагає його безперервного розви- тку як відкритої соціально-економічної системи, важливою ланкою внутрішнього середовища якої є організаційна складова, що обумовлює зростання значення досліджень організаційних аспектів розвитку підприємств на основі ефек- тивного використання економічних можливостей управління, що є суттю організаційного розви- тку. Отже, визначення сутності організаційно- го розвитку підприємства є окремою науково- теоретичною проблемою, для розв’язання якої необхідним є узагальнення існуючих підходів до формулювання дефініцій цього поняття, що створює підґрунтя для осмислення теоретичних основ створення понятійно-категорійного апара- ту сучасного менеджменту підприємств в змін- ному конкурентному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи- тання організаційного розвитку знайшли відобра- ження в дослідженнях провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Афанасьєва Н.В.,
Белл С., Бенна К., Бредфорда Л., Бусигіна О.В.,
Гудзинського О.Д., Гуренко Т.О., Клягіна С.В.,
Коршунової О.Д., Лавриненко В.В., Левіна К.,
Ліппіта Р., Маслєннікова Н.А., Меггинсона Д.,
Некрасова С.І., Некрасової Н.А., Новака В.О., Ра-
євневої О.В., Родченка В.В., Сіренко Н.М, Судо- мир С.М., Сюрте М., Тоцького В.І., Франчука В.І,
Френч У., Шумпетера Й. та інших. Незважаючи на широке коло наукових публікацій та розро- бок з даного питання, воно потребує подальшого дослідження в напрямку узагальнення дефініцій
«організаційний розвиток підприємства».
Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з поняттям «органі- заційний розвиток» в понятійно-категорійному апараті економічної науки застосовуються різні дефініції (організаційне зростання, розвиток ор- ганізації, організаційне проектування, розбудова організацій, організаційні зміни, організаційний розвиток підприємства), зміст яких часто ото- тожнюється. Проте кожна дефініція має свою специфіку досліджень (моделі, засоби, механізми
і технології). Таким чином, до теперішнього часу ще не з’явилося дефініції, що чітко визначає цю

«Молодий вчений» • № 4.4 (44.4) • квітень, 2017 р.
56
предметну область діяльності підприємств, тому необхідно виділити загальне ядро досліджень, на якому концентрується увага.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є на підґрунті узагальнення підходів до визначення сутності дефініцій і конкретизації їх сутнісних ха-
Таблиця 1
Дефініції науковців щодо розкриття сутті поняття «організаційний розвиток підприємства»
Тлумачення поняття
Джерело
Організаційний розвиток підприємства як науково-методичне підґрунтя обґрунтування
і проведення змін в організації
Організаційний розвиток – методологія або техніка, яка використовується для того, щоб здійсню- вати зміни в організації або в її підрозділах з метою покращення ефективності її діяльності
[3, с. 11]
Організаційний розвиток – комплекс, що включає в себе базові цінності та принципи; набір кон- цепцій і моделей, які становлять теоретичне підґрунтя організаційного розвитку; велику кіль- кість методик і інструментів, за допомогою яких програми організаційного розвитку реалізуються на практиці
[5]
Організаційний розвиток – це концепція розвитку організацій, на основі якої виник інтегрований прикладний підхід до планових змін сформованих систем і процесів функціонування організацій.
[6]
Організаційний розвиток – сучасний метод розвитку організації за допомогою роботи з люд- ськими ресурсами, що виник на перетині психології управління, організаційної і соціальної психології, менеджменту. ОР являє собою комплекс заходів щодо удосконалювання можливостей організації в вирішенні її внутрішніх проблем і забезпеченні високого рівня адаптації до зміни зовнішніх умов.
[7]
Організаційний розвиток – консультаційна течія, яка поєднує в собі практику консалтингу, дослід- ницький і науково-прикладний напрямки на перетині організаційної психології, теорії організації і менеджменту, спрямовану на вирішення широкого кола завдань щодо ефективного встановлення і досягнення цілей розвитку організації як в бізнесових, так і в некомерційних структурах
[4, с. 73]
Організаційний розвиток підприємства як процес проведення якісних змін в організації
Організаційний розвиток – природний процес якісних змін в організації, що сприяють росту чи- сельності персоналу або збільшенню розмірів організації, а також соціальних відносин, поглядів людей і структури організації.; як стратегія управлінського консультування
[8, с. 256]
Організаційний розвиток розглядається як широкомасштабний, запланований систематизований процес на підприємстві, який реагує на зміни, що відбуваються у середовищах – внутрішньому і зовнішньому
[9, с. 23]
Організаційний розвиток – процес удосконалення формальних (організаційної структури управ- ління, процесів управління, розподілу та координації прав, обов’язків, відповідальності, орга- нізації праці управлінських працівників й ін.) і неформальних сторін організаційної діяльності
(підвищення знань, навичок і досвіду у міжособистісному та груповому спілкуванні; організації підвищення кваліфікації, перекваліфікації та раціонального переміщення, тобто кар’єри, з метою досягнення найефективнішого балансу між ними на основі застосування ефективних методів мотивації та формування організаційної культури), тобто безперервне вдосконалення процесів вирішення проблем й оновлення організації
[10, с. 173]
Розвиток організаційний – удосконалення можливостей організації вирішувати різні проблеми
і здатність до оновлення в довгостроковому періоді. Організація програмує свій розвиток за раху- нок технологічних та організаційних нововведень, підвищення ефективності управління культу- рою фірми, навчання
[1, с. 108]
Організаційний розвиток підприємства як оновлення або удосконалення організації
Організаційний розвиток – довготривала робота по удосконаленню процесів вирішення проблем
і оновленню в організації шляхом ефективного спільного регулювання культурних постулатів організації – при особливій увазі до культури всередині формальних робочих груп – з допомо- гою агента змін, чи каталізатора, – використовуючи теорію і технологію прикладної науки про поведінку, враховуючи дослідження дією
[11]
Організаційний розвиток підприємства як практична діяльність працівників
Організаційний розвиток – це дія на людські процеси в організації, які покращують функціону- вання організаційної системи для досягнення її цілей
[12]
Організаційний розвиток – довготермінова робота в організації щодо удосконалення процесів ви- рішення проблем і оновлення. Такий розвиток є стратегічним шляхом, з одного боку, зростання загальної ефективності організації, а з іншого – підвищення почуття задоволеності та поліпшен- ня умов праці співробітників
[13, с. 173
–174]
Організаційний розвиток – цілеспрямована робота, здійснювана вищим керівництвом для підви- щення ефективності й життєздатності організації за рахунок планових змін процесів, які в ній протікають, використовуючи при цьому знання і методи науки про поведінку і науку управління
[14]
Організаційний розвиток розглядається як довгострокові зусилля на вдосконалення процесів розв’язання проблем та оновлення в організації шляхом ефективного, спільного регулювання організаційною культурою при особливій увазі щодо культури формальних робочих груп через агента змін чи каталізатора, застосовуючи теорію та технологію прикладної науки про поведінку, включаючи дослідження дією
[11]
Організаційний розвиток підприємства як освітня програма або стратегія
організаційний розвиток – нормативна стратегія перенавчання, спрямована на виявлення впливу на переконання, оцінку і відношення до роботи в рамках організації для того, щоб вона могла краще адаптуватися до швидких темпів зміни технології, у індустріальному оточенні і в суспіль- стві в цілому
[15]

«Young Scientist» • № 4.4 (44.4) • April, 2017 57
рактеристик обґрунтувати поглиблене визначення терміну «організаційний розвиток підприємства».
Виклад основного матеріалу. Кожне підпри-
ємство має дві рушійні сили – бажання вижити
(зберегти себе, мати певну стабільність) і прагнен- ня розвиватися (самовдосконалюватися). Кожне підприємство, що прагне займати певну нішу на ринку, має постійно адаптуватися до змін зовніш- нього середовища, оскільки сучасна організація підприємства являє собою сукупність складних систем, що функціонують в умовах безперервних змін навколишнього середовища, що являє собою постійне джерело можливостей та загроз для роз- витку. В умовах таких перманентних змін вини- кає необхідність пошуку нових підходів до управ- ління та забезпечення ефективного розвитку сучасних підприємств, що функціонують у різних сферах. Отже, об’єктивність організаційних змін зумовлює необхідність розв’язання проблеми роз- витку підприємств в умовах постійної динаміки внутрішнього та зовнішнього середовища функці- онування. Тоді цілі розвитку підприємств можна розглядати крізь призму загальновизнаних орга- нізаційних теорій, одним з напрямів яких щодо ефективної адаптації підприємств до змін зовніш- нього середовища, є організаційний розвиток як процес позитивних і якісних змін в організації, що стосуються головним чином структури, способів діяльності та взаємодії. Концепція організаційно- го розвитку є прикладом еволюційного підходу і підходить для стратегії безперервного розвитку, тобто це безпосередні дії усередині підприємства щодо постійного розвитку і трансформації органі- зації підприємства.
В менеджменті отримали поширення різні си- нонімічні поняття, що ототожнюються з терміном
«організаційний розвиток», такі як «розвиток ор- ганізаційний», «розвиток організації», «організа- ційний розвиток підприємства». Так, С.С. Бакай,
С.О. Білун, А.В. Світлична [1, с. 108] вважають, що розвиток організаційний – це удосконалення можливостей організації вирішувати різні про- блеми і здатність до оновлення в довгостроково- му періоді. Організація програмує свій розвиток за рахунок технологічних та організаційних но- вовведень, підвищення ефективності управлін- ня культурою фірми, навчання; М.Х. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають, що розви- ток організації – це довгострокова програма удо- сконалення можливостей організації вирішувати різні проблеми і здатність до оновлення, особли- во за рахунок підвищення ефективності управ- ління культурою організації [2, с. 692]. В еконо- мічній науці превалюють два основних підходи до визначення організаційного розвитку. З одного боку, організаційний розвиток (розвиток органі- зації) – об’єктивний процес, що відбувається не- залежно від волі менеджменту. Однак у сфор- мованій практиці під організаційним розвитком часто розуміють заходи в галузі менеджменту, спрямовані на здійснення великих змін в орга- нізаціях. Саме отримання нових якостей та ком-
Адаптація до зовнішнього середовища
Внутрішня інтеграція підприємства
Складові поняття організаційного розвитку підприємства
Якісні організаційні зміни
Зростання ефективності функціонування й досягнення цілей організації
Процесний характер
Довготривалість
Сукупність процесів
Збільшення потенціалу підприємства
Здатність протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища
Підвищення життєздатності підприємства б
Структурний характер
Реорганізація, розвиток інтеграційних процесів і корпоративних відносин
Поведінковий характер
Розвиток особистості, міжгрупових відносин, набуттях нових компетенцій
Теоретико-методичне забезпечення організаційного розвитку
Практична реалізація програм організаційного розвитку
Системний характер
Зв’язує трудові ресурси і потенціал організації з її технологією, структурою
і процесами в області менеджменту
Рис. 1. Складові визначення організаційного розвитку підприємства

«Молодий вчений» • № 4.4 (44.4) • квітень, 2017 р.
58
петенцій є ознакою розвитку організації. Більш того, результатом організаційного розвитку є збільшення потенціалу організації з позиції фор- мування нових здібностей [16].
Аналітичне осмислення результатів теоретич- ного дослідження щодо розкриття сутності дефіні- ції (табл. 1) дає підставу виокремити такі підходи в трактуванні «організаційний розвиток підпри-
ємства» як: науково-методичне підґрунтя обґрун- тування і проведення змін в організації; процес якісних змін в організації; оновлення або удоскона- лення організації підприємства; практична діяль- ність працівників підприємства; освітня програма або стратегія, розрахована на зміну соціальних відносин, поглядів людей і структури організації з метою поліпшення її адаптації, до вимог ринку.
У результаті проведеного узагальнення дефіні- цій науковців щодо розкриття сутті поняття «ор- ганізаційний розвиток підприємства» представля-
ється можливим стверджувати, що домінантою поняття організаційного розвитку є єдине поняття розвитку підприємства через здійснення якісних змін в організації, яке, незважаючи на наявність певних точок зору щодо його розуміння, зважаю- чи на різність висловлених точок зору, потребує певної конкретизації, яку пропонується здійсню- вати із використанням контент-аналізу.
Аналіз існуючих точок зору щодо розуміння сутності організаційного розвитку дозволив виді- лити елементи або складові визначення організа- ційного розвитку підприємства, що представлені на рис. 1.
Організаційний розвиток передбачає наяв- ність якісних організаційних змін, які ведуть до певного зростання ефективності функціонування й досягнення цілей організації. Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого поширення набули концепції структури підпри-
ємства. У них подано взаємозв’язки, що утворю- ються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозділами підприємства.
Ці взаємозв’язки є найпомітнішим організацій- ним чинником, тому організаційний розвиток під- приємства виявляється насамперед у зміні його структури. Організаційний розвиток підприємства має процесний характер, тобто є розподіленим у часі, причому організаційному розвитку, як про- цесу, властива довготривалість, зважаючи на пев- ну інерційність організації підприємства як об’єкту розвитку та наявність часового лагу між імпульсом розвитку та відповідними йому змінами. За сво-
їм змістом організаційний розвиток підприємства, що випливає з аналізу приведених точок зору, є сукупністю процесів, які сумарно ведуть до збіль- шення потенціалу підприємства. Результативний прояв організаційного розвитку для підприємства полягає в реалізації якісних організаційних змін, збільшенні потенціалу підприємства, забезпечен- ні здатності підприємства протидіяти негативним впливам зовнішнього середовища та підвищенні життєздатності підприємства. Основна ідея, що лежить в основі організаційного розвитку укла- дається в тезі – розвиток організації можливий лише через розвиток людини, тобто проектуван- ня соціальних і структурних умов орієнтовано на навчання працівників і активізацію спільної участі членів організації на підвищення самовизначення членів організації і дотримання демократичних гарантій на підприємствах. Тому розвиток люди- ни є тією проблемною областю, від рішення якої залежить конкурентоздатність організації. Органі- заційний розвиток є послідовне застосування сис- темного підходу до функціональних, структурних, технічних й особистісних взаємин в організації.
Об’єктивність організаційних змін зумовлює необ- хідність розв’язання проблеми розвитку організа- цій в умовах постійної динаміки внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування підприєм- ства. Організаційні характеристики, що відповіда- ють зовнішньому середовищу, досягаються за ра- хунок безперервного вдосконалювання управління.
Характеристики, що дають змогу забезпечити гнучкість організації (її адаптивність до зовнішньо- го середовища), виробляються свідомо, з викорис- танням наявного позитивного досвіду.
Організаційний розвиток підприємства, відпо- відно до узагальнення термінів, що використо- вують в сучасній науці та практиці управління, дозволив визначити низку відмінних характерис- тик. Так, організаційний розвиток підприємства:
– являє собою процес, який зорієнтований на вирішення проблем організації за допомогою ви- користання різних теорій та наукових досліджень;
– концентрується на досягненнях і результатах;
– ґрунтується на структурному, процесному, поведінковому, системному підходах та пов’язує потенціал організації з її технологією, структу- рою та менеджментом;
– являє собою довгострокові програми по вдо- сконалюванню процесів організаційного віднов- лення й прийняттю рішень;
– являє собою процес, що орієнтується на дії;
– спирається на досвід;
– здійснюється за рахунок адаптації до змін зовнішнього середовища, навичок вирішення ви- никаючих проблем, удосконалення внутрішніх взаємовідносин;
– засновується на співробітництві;
– процес навчання, який ґрунтується на пере- підготовці персоналу, що є одним із засобів здій- снення перетворень.
Дослідження підходів до визначення сутнісних характеристик дефініції «організаційний розви- ток» дозволило визнати, що організаційний роз-
виток підприємства є складним поняттям, яке
на підставі узагальнення результатів проведе-
ного контент-аналізу пропонується розуміти
як науково-методичне забезпечення реалізації
на практиці довготривалих програм якісних
організаційних змін, використовуючи системну
сукупність процесів діяльності підприємства,
які дозволяють адаптуватися до умов зовніш-
нього середовища та внутрішньої інтеграції, й
забезпечувати зростання ефективності функ-
ціонування й досягнення цілей організації, шля-
хом удосконалення процесів вирішення проблем
і оновлення, у результаті чого забезпечується
збільшення потенціалу підприємства з позиції
формування нових компетенцій.
Висновки і пропозиції. Проблематику визна- чення організаційного розвитку підприємства не можна вважати вичерпаною, проведений кон- тент-аналіз його дефініцій представляє інтерес не лише щодо розвитку понятійно-категорій- ного апарату, але й дозволив конкретизувати сутнісні характеристики й розробити авторське

«Young Scientist» • № 4.4 (44.4) • April, 2017 59
визначення цього терміну, що може стати під-
ґрунтям подальших досліджень умов, механізмів та принципів організаційного розвитку підпри-
ємства, вирішення яких дозволить більш точно визначити критерії ефективності, що стане на- прямками подальших досліджень.
Список літератури:
1. Бакай С. С. Словник з теорії організації: навч. посіб. / С. С. Бакай, С. О. Білун., А. В. Світлична. – Полтава,
2002. – 146 с.
2. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хеддоурі; пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 799 с.
3. Психологічні засади організаційного розвитку: монографія / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2013. – 206 с.
4. Емельянов Е. Н. Практика консультирования по организационному развитию и организационная психоло- гия / Е. Н. Емельянов // Журнал практического психолога. – 2000. – № 5–6. – С. 72–85.
5. Ралко О. С. Еволюція поняття організаційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / О.С. Ралко. – Ре- жим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1622/1/Evolution%20of%20definition%20
the%20category%20organisational%20development%20of%
6. Бабенко Г. Є. Організаційний розвиток підприємств: поняття та етапи проведення [Електронний ресурс] /
Г. Є. Бабенко – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41229 7. Підвальна О. Г. Економічні відносини [Електронний ресурс] / О. Г. Підвальна, А. Г. Швець // 6. Маркетинг
і менеджмент. Управління організаційним розвитком організацій – Режим доступу: http://www.rusnauka.
com/35_OINBG_2010/Economics/76062.doc. htm
8. Моргунов Е. Б. Модели и методы управления персоналом: российско–британское учеб. пособ. / Е. Б. Моргу- нов. – М.: ЗАО «Бизнес–школа», «Интел–Синтез», 2001. – 464 c.
9. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1995. – 267 с.
10. Колесніков Г. О. Менеджерський словник / Г. О. Колесніков. – К.: Професіонал, 2007. – 288 с.
11. French, Wendell, Bell, Cecil. Organisation Development. 4th ed. Prentice Hall, 1990.
12. Lippitt G. L. Organizational Renewal: A Holistic Approach to Organization Development. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall, 1982.
13. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підруч. / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
14. Бекхард Р. Организационное развитие компании [Електронний ресурс] / Р. Бекхард. – Режим доступу:
http://www.psymanager.km.ru/social/orgdevelop/file_definition.html
15. Agencies: Perspectives in Theory and Practice / Golembiewski R. T. – Public Administration Review, July –
August, 1969. – 478 p.
16. Лосев А. Ф. История античной философии в конспектном изложении. / А. Ф. Лосев – 3-е изд. – М.: ЧеРо,
2005. – 192 с.
Забродская А.И., Забродская Л.Д.
Харьковский государственный университет питания и торговли
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФИНИЦИИ
Аннотация
Исследование теоретических вопросов сущности определения организационного развития предпри- ятия. Проведен контент-анализ дефиниций организационного развития предприятия. Обосновано вы- деление составляющих определения организационного развития предприятия. Конкретизированы сущностные характеристики организационного развития предприятия. Предложено авторское опреде- ление термина «организационное развитие предприятия».
Ключевые слова: развитие, организация, организационное развитие предприятия, дефиниция, каче- ственные изменения в организации, процесс, контент-анализ.
Zabrodska Н.I., Zabrodska L.D.
Kharkov State University of Food Technology and Trade
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE:
BASICS OF DEFINITIONS DETERMINATION
Summary
Theoretical issues of defining the essence of organizational development of an enterprise are examined. A content-analysis of definitions of organizational development of an enterprise is carried out. The allocation of components determining organizational development of an enterprise is substantiated. Essential characteristics of organizational development of an enterprise are specified. The author’s definition of the term «organizational development of an enterprise» is proposed.
Keywords: development, organization, organizational development of enterprise, definition, qualitative changes in the organization, process, content-analysis.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас