1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ім'я файлу: Konrad_bakalavr.docx
Розширення: docx
Розмір: 2525кб.
Дата: 10.01.2023
скачати
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


Інститут прикладного системного аналізу

Кафедра математичних методів системного аналізу
«До захисту допущено»

В.О.Завідувача кафедри

__________ О.Л. Тимощук
Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.04030 Системний аналіз

на тему: «Оптимальні стратегії управління запасами в багатономенклатурних моделях при загальних поставках»
Виконав:

студент IV курсу, групи КА-54

Конрад Роман Русланович __________

Керівник:

доцент кафедри ММСА, к.т.н., доц.

Тимощук О.Л. __________

Консультант з економічного розділу:

доцент кафедри теоретичної та прикладної

економіки, к.е.н., доц.

Шевчук О.А. __________

Консультант з нормоконтролю:

доцент кафедри ММСА, к.т.н., доц.

Коваленко А.Є. __________

Рецензент:

доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доц.

Савченко С.М. __________
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________
Київ – 2019

РЕФЕРАТ


Дипломна робота: 89 с., 16 рис., 8 табл., 2 додатки, 15 джерел.

Оптимальні стратегії управління запасами, багатономенклатурні моделі, Врахування тимчасової вартості грошей

Дана робота присвячена вивченню моделей управління запасами, розглянутих в практичній області застосування.

Об’єктом дослідження є дані підприємств, які реалізують продаж товарів.

Метою дипломної роботи є дослідження багатономенклатурних моделей та їх побудова для отримання оптимальних стратегій, а також розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та в залежності від ситуації на підприємстві вибору відповідної моделі для наочної візуалізації даних.

ABSTRACT

The work consist of 89 pages, 16 images, 8 tables, 2 append., 15sources.

The theme: «Optimal inventory management strategies in multi-nomenclature models for general supply».

OPTIMAL INVENTORY MANAGEMENT STRATEGIES, MULTI-NOMENCLATURE MODELS, ACCOUNTING TEMPORARY MONEY VALUE

This work is devoted to the study of inventory management models considered in the practical field of application.

The object of the study is the data of enterprises that sell goods.

The purpose of the thesis is to study multi-nomenclature models and their construction for optimal strategies, as well as the development of a software product for obtaining practical results and, depending on the situation at the enterprise, choosing the appropriate model for visual visualization of data.

ЗМІСТ


ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1 9

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 9

1.1 Аналіз проблематики сучасних моделей управління запасами 9

1.2 Існуючи моделі управління запасами 11

Висновки до розділу 1 та постановка задачі дослідження 21

РОЗДІЛ 2 23

БАЗОВІ БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПРИ ПОСТІЙНОМУ ПОПИТІ 23

2.1. Модель управління запасами без урахування вартості грошей у часі 23

2.2 Принцип тимчасової вартості грошей у моделях управління запасами 26

2.3 Оптимальні стратегії управління запасами при виплаті витрат на зберігання пренумерандо 30

2.4 Оптимальні стратегії при виплаті витрат зберігання в кінці інтервалу повторного замовлення 34

2.5 Особливості стратегії при виплаті витрат на зберігання в середині періоду між поставками товару 36

Висновки до розділу 2 38

РОЗДІЛ 3 39

ПРОГРАМА ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИХ МОДЕЛЯХ 39

3.1 Аналіз архітектури системи 39

3.2 Основні технічні вимоги для коректної роботи програми 41

3.3 Аналіз вибору платформи та мови програмування для реалізації та зручного функціонування системи 41

3.4 Інструкція з використання програмного продукту 42

3.4.1 Завантаження даних 43

3.4.2 Вибір моделі та виведення результатів 45

3.5 Аналіз результатів роботи програми 46

Висновки до розділу 3 50

РОЗДІЛ 4 51

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 51

4.1 Постановка задачі проектування 52

4.1.1 Обґрунтування функцій програмного продукту 53

4.1.2 Варіанти реалізації основних функцій 54

4.2 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту 56

4.2.1 Опис параметрів 56

4.2.2 Кількісна оцінка параметрів 57

4.2.3 Аналіз експертного оцінювання параметрів 59

4.3 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій 63

4.4 Економічний аналіз варіантів розробки ПП 65

4.5 Вибір кращого варіанта програмного продукту техніко-економічного рівня 70

4.6 Висновки до розділу 4 71

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 73

ЛІТЕРАТУРА 75

ДОДАТОК А 77

ДОДАТОК Б 85
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

скачати

© Усі права захищені
написати до нас