Ім'я файлу: 002_visnuk.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 980кб.
Дата: 21.05.2021
скачати

ISSN 2079-5688 Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»
© Чермалих О.В., Пермяков В.М., Мугенов Д.Д., 2017 51 діаграми та досить високу швидкодію з утриманням моменту двигуна в припустимих межах. Частотний спосіб регулювання являється найбільш перспективним и широко використовуваним наразі способом регулювання швидкості АД. Змінюючи частоту f1 споживаючої напруги, можна, у відповідностіз рівнянням w0=2p*f1/p, змінювати кутову швидкість обертання магнітного поля, отримуючи тим самим різні штучні характеристики асинхронного двигуна.
Цей спосіб забезпечує плавне регулювання в широкому діапазоні, характеристики, які ми отримуємо мають високу жорсткість. Електричні втрати в роторі, зв’язані з ковзанням, в цьому випадку невеликі, тому частотний спосіб є найбільш економічним.
Посилання
[1] ОМ. Закладний, А. В. Праховник, та О. І. Соловей, Енергозбереження
засобами промислового електропривода. Київ, Україна: Кондор, 2005.
[2] С. Г. Герман-Галкин, Матлаб & Симулинк, Проектирование мегатронных систем на ПК
". Ст. Петербург, Россия КОРОНА – Век, 2008.
[3] Н. Ф. Ильинский, Регулируемый привод сегодня. Регулируемый электропривод. Опыт и перспективы применения ", Доклады научно-
практического семинара, 2 февр. 2006 г, Москва, Россия Издательство
МЭИ, 2006.
Стаття надійшла до редакції 30.04.2017 р.
УДК 621.873.25
DOI:
10.20535/2079-5688.2017.32.96684
О.В. Чермалих, к.т.н., доц, В.М. Пермяков, к.т.н., доц, Д.Д. Мугенов,
аспірант (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
ЗАСТОСУВАННЯ ТИРИСТОРНО-КОНТАКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
ДІЮЧИХ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК
O.V. Chermalykh, V.M. Permiakov, D.D. Muhenov (National Technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”)
APPLICATION OF THYRISTOR-CONTACTOR CONTROL
IN THE IMPROVEMENT OF AN ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE
OF EXISTING HOISTING AND TRANSPORTING PLANTS У статті розглянуті принципи побудови системи керування роторною станцією асинхронного двигуна із застосуванням тиристорних регуляторів струму в функції


Електрифікація та автоматизація гірничих робіт
52 Випуск 33. – 2017 р.
відхилення дійсної швидкості від заданої. Такий підхід дозволяє реалізувати уніфіковану систему регулювання для управління асинхронним електроприводом з фазним ротором і
пусковим реостатом та забезпечує плавний, без значних кидків моменту, потрібний закон запуску й гальмування двигуна при любому характері навантаження.
Ключові слова асинхронний електропривод; фазний ротор тиристорний регулятор
струму; роторна станція; пуск й гальмування; параметричне управління. В статье рассмотрены принципы построения системы управления роторной станцией асинхронного двигателя с применением тиристорных регуляторов тока в функции отклонения действительной скорости от заданной. Такой подход позволяет реализовать унифицированную систему регулирования для управления асинхронным электроприводом с фазным ротором и пусковым реостатом, обеспечивая плавный, без значительных бросков момента, требуемый закон запуска и торможения при любом характере нагрузки. Ключевые слова асинхронный электропривод фазный ротор тиристорный регулятор тока роторная станция пуски торможение параметрическое управление.
The article describes the principles of constructing a system control for a rotor station of an
asynchronous motor with the use of thyristor current regulators as a function of the deviation of the
real speed from a given. This approach allows us to implement a unified control system for
controlling an asynchronous electric drive with a phase rotor and a starting rheostat, ensuring a
smooth without significant torque spikes the required law of starting and braking for any load
character.
Keywords: asynchronous electric drive; phase rotor; thyristor current controller; rotary
station; starting and braking; parametric Вступ.
Більшість діючих вітчизняних підйомних та конвеєрних установок значної потужності обладнані електроприводом на базі асинхронного двигуна з фазним ротором. Оптимізація режимів функціонування таких систем без заміни силової частини приводу найбільш просто досягається застосуванням керованих тиристорних регуляторів струму (ТРС) спільно із пусковою роторною станцією, котра в любому випадку на сьогодні залишається в якості резервної [1, 2]. Схема ТРС має три вентильні групи, кожна з котрих містить два тиристори, включених зустрічно-паралельно. При послідовному підключенні ТРС до пускового реостату тиристорні групи з’єднуються за схемою “зірка”. В разі паралельного під’єднання ТРС до роторної станції застосовується схема “трикутник”. Таким чином, включення пускового реостату в коло ротора асинхронного приводу, керованого ТРС, забезпечує обмеження кидків струму й нагріву двигуна. Для отримання достатньої жорсткості механічних характеристик з ТРС в колі роторної станції застосовується зворотний зв'язок за швидкістю. В разі необхідності поліпшення динаміки й обмеження струму при переключенні ступенів реостату додається зворотний зв'язок за струмом ротора. В останньому випадку будується замкнена система за схемою підлеглого регулювання.
Окрім забезпечення плавного запуску й гальмування, до переваг приводу з
ТРС в колі ротора відноситься можливість використання як високовольтних, так й низьковольтних двигунів. Це дозволяє побудувати уніфіковану систему

ISSN 2079-5688 Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»
Випуск 33. – 2017 р.
53 керування для всіх типів діючих підйомно-транспортних установок з асинхронним електроприводом та пусковою роторною станцією. Систему з ТРС можливо без складних монтажних робіт встановлювати практично на всіх електроприводах, незалежно від схеми пускових реостатів. Мета роботи.
Розробка імітаційної моделі системи керування роторною станцією асинхронного двигуна із застосуванням ТРС для дослідження технологічних режимів запуску й гальмування основних механізмів підйомно- транспортних установок.
Результати дослідження. Система керування асинхронним приводом з
ТРС відноситься до параметричних, так як управління здійснюється за рахунок використання ланки зі змінними параметрами, котрою являється опір роторного кола.
Керування ведеться таким чином, щоб перехід від одної пускової характеристики до іншої здійснювався в межах їх лінійних частин. При цьому, ступеневе відключення секцій роторної станції повинно відбуватись тільки за умовою, що поточне значення частоти обертання двигуна не менше критичної частоти обертання, яка відповідає критичному ковзанню характеристики, на котру здійснюється перехід.
Щоб не було кидків моменту за рахунок ступеневого переключення секцій пускового реостату, в момент подачі сигналу на відключення секцій необхідно східчасто змінити кут керування тиристорами ТРС до такого значення, щоб відносна жорсткість механічної характеристики залишалась постійною. Далі кут керування тиристорами повинен змінюватись відповідно до знаку зменшення моменту. В якості об’єкту дослідження розглянуто асинхронний двигун з фазним ротором 5АНК355L3-10 для електроприводу шахтної підйомної установки.
Основні паспортні дані наступні:
P
n
= 200000 Вт - номінальна потужність двигуна;

n
= 61 с - номінальна кутова швидкість;

c
= 63 с - синхронна частота обертання;
λ = 2,2 - перевантажувальна здатність;
Потрібні параметри згідно технологічного розрахунку:
J = 294 кг

м
2
- повний момент інерції системи.
M
c
= 3000 Нм - статичний момент навантаження.
Визначаємо додаткові необхідні параметри.
Номінальний M
n й максимальний M
m моменти двигуна
M
n
= P
n
/

n
= 3280 Нм, M
m
= λ

M
n
= 7216 Нм.
(1)
Номінальне ковзання s
ne на природній характеристиці
s
ne
= (

c
-

n
) /

c
= 0,032.
(2)
Потрібне кутове прискорення

m при періоді розгону t
p
= 8 с

m
=

n
/ t
p

8 c
-2
(3)
Пусковий M
p та максимальний рушійний M
a моменти
M
p
= J


m
+ M
c
= 5362 Нм, M
a
= 1,1

M
p

5900 Нм.
(4)

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт
54 Випуск 33. – 2017 р.
Орієнтовна перевантажувальна здатність двигуна а при рушійному моменті а = M
a
/ M
n
= 1,8.
(5)
Ковзання на природній характеристиці s
ke й s
ae
, які відповідають моментам максимальному M
m та рушійному M
a
s
ke
= s
ne
(λ+

( λ
2
- 1)) = 0,13; s
ae
= s
ke
(а -

( а 2
- 1)) = 0,065.
(6)
Графічним способом знаходимо необхідну кількість штучних механічних характеристик n = 4 й критичні ковзання за формулами
s
k1
= s
ke
2
/ s
ae
= 0,26; s
k2
= s
k1

s
ke
/ s
ae
= 0,52; s
k3
= s
k2

s
ke
/ s
ae
= 1,04.
(7)
Відповідні жорсткості переключення механічних характеристик з урахуванням того, що при побудові системи управління приводом нумерація відбувається в напрямку збільшення коефіцієнту жорсткості, розраховуються за формулами

m5
=

e
= M
a
/ (

c

s
ae
) = 1443;

m4
=

1
=

e

s
ae
/ s
ke
= 721,5;

m3
=

2
=

1

s
ae
/ s
ke
= 360,75;

m2
=

3
=

2

s
ae
/ s
ke
= 180,4;
(8)

m1
=

4
=

3

s
ae
/ s
ke
= 90,2.
Критичні кутові швидкості, с =

c
(1 – s
k2
) = 30,14;

k2
=

c
(1 – s
k1
) = 46,47;

k3
=

c
(1 – s
ke
) = 54,63.
Імітаційну модель системи керування роторною станцією асинхронного двигуна із застосуванням ТРС для дослідження технологічних режимів запуску й гальмування основних механізмів підйомно-транспортних установок (рис. 1) синтезовано із застосуванням системи MATLABSimulink [3-6].
Елементи AJ, Sat1, TD, Sum1 створюють структуру пристрою завдання на основі задатчика інтенсивності першого порядку. Блок AJ забезпечує лінійну зміну сигналу завдання U
wo за прийнятий час розгону приводу t
p до величини U
wom
= 10 В. Блок Sat1 обмежує сигнал на виході значенням 10 В. Блок часової затримки TD подає на виході сигнал U
wo через час t
z
= 14 с.
Суматор Sum1 формує сигнал заданої швидкості U
w для режимів пуску, усталеного руху та гальмуванні. Таким чином, реалізується наступний алгоритм функціонування моделі:
0

t

1 c - двигун нерухомий, швидкість дорівнює нулю
1

t

9 c - розгін до номінальної швидкості;
9

t

15 c - усталений рух з постійною швидкістю;
15

t

23 c - гальмування до повної зупинки;
23

t

25 c - режим паузи з нульовою швидкістю;
t = 25 c - закінчення моделювання. На виході суматора Sum2 має місце сигнал X, як різниця між сигналами, пропорційними заданій швидкості U
w та фактичній U
ow
. Останній визначається через коефіцієнт зворотного зв’язку за швидкістю K
c
= 10 /

n
. Таким чином
X = U
w
- U
ow
(9) Блок виділення модулю Abs забезпечує тільки позитивні значення кутів керування тиристорами ТРС у всіх режимах, незалежно від знаку сигналу X.

ISSN 2079-5688 Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»
Випуск 33. – 2017 р.
55 Рис. 1. Імітаційна модель системи керування роторною станцією з ТРС
Пропорційний регулятор швидкості AR має обмеження вихідного сигналу
Y
m
= 1. Коефіцієнт передачі K
p для прийнятого значення похибки X
z
= 0,2 розраховується за формулою
K
p
= 1 / X
z
= 5.
(10) За такою структурою П-регулятора швидкості діапазон зміни вихідного сигналу становить 0

Y

1. Для тиристорів основним керуючим сигналом є сигнал Z, котрий змінюється плавно від 0 до 1. Таке регулювання охоплює весь діапазон кутів управління вентилями α від закритого стану Z = 0 (α = 180 ел. град) до повністю відкритого Z = 1 (α = 0 ел. град. Так як коефіцієнт поточної жорсткості

= і в момент переключення секцій при M = а маємо Z = 1, то для того, щоб коефіцієнт

не змінювався, в момент переходу з першої характеристики на другу повинна виконуватись умова Z =

m1
/

m2
, при переході на третю характеристику Z =

m2
/

m3
і т.д.
Якщо роторні опори обрано правильно, відношення коефіцієнтів жорсткості приблизно рівні. В нашому випадку

m1
/

m2


m2
/

m3


m3
/

m4


m4
/

m5

0,5.
(11) Для повної компенсації зміни рушійного моменту регулювання кутів відкриття тиристорів повинно відбуватися за експоненціальним законом зі сталою часу, рівній сталій часу двигуна T
m для відповідної секції пускового опору. Це потрібно для того, щоб при ступінчастій зміні

рушійний момент залишався постійним, а керування здійснювалось тільки за рахунок роботи тиристорів.
Таке управління можливо реалізувати за допомогою реальної диференційної ланки DA (див. рис. 1) з передатною функцією

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт
56 Випуск 33. – 2017 р.
W
DA
(s) = T
oy
s / (T
oy
s+1).
(12) На практиці, з метою спрощення побудови системи, достатньо прийняти значення сталої часу T
oy однаковою для всіх секцій реостату. В нашому прикладі
T
oy
= (T
m2
+ T
m5
) / 2 = (J /

m2
+ J /

m5
) / 2 = 0,9.
(13) Блок Sat2 обмежує сигнал Q значенням Q
m
= 1.
Додатковий коригувальний сигнал Z
oy визначається через суматор Sum3 в операторній формі виразом
Z
oy
(s) = 1 - W
DA
(s)

U
o
(14)
Потрібний одиничний сигнал задає блок C1. При ступінчастому прикладанні вхідного сигналу U
o
, який формується суматором Sum4, величина
Z
oy буде змінюватись за часом від 0,56 до 1.
Ступеневий характер зміни U
o забезпечують керовані ключі Sw
(спрацьовує при X > X
z
) та Sw1Sw4 (уставки відповідають нульовій та критичним кутовим швидкостям).
Початковий вплив U
oy формує блок C2
U
oy
= (M
m
M
p
) / M
p
= 0,45.
(15) Подачу нульового сигналу реалізує блок C3. Алгоритм функціонування наступний:
A = 0,45 при


0;
B = 0,45 приk1
;
C = 0,45 приk2
;
D = 0,45 при Таким чином сигнал U
o послідовно отримує значення 0,45; 0,9; 1,35; 1,8.
Ці сигнали використовуються і при синтезуванні логічного перемикаючого пристрою (ЛПП), котрий забезпечує керування секціями роторної станції.
Основним елементом ЛПП являється керований багатоканальний ключ
MSw. На виході має місце сигнал B, котрий за рахунок перемикання ключа може отримувати значення
B1 =

m1
/ J = 0,3; B2 =

m2
/ J = 0,62; B3 =

m3
/ J = 1,23;
B4 =

m4
/ J = 2,45; B5 =

m5
/ J = 4,9 ,
(16) які задаються відповідними блоками C4, C5, C6, C7, C8.
Управління ключем забезпечує сигнал N, значення котрого N = 1, 2, 3, 4, 5 формує суматор Sum5. Виділяють одиничні сигнали блоки Sign1 Sign5 при позитивному вході. Алгоритм роботи ЛПП:
A = B = C = D = 0

N = 1

B = B1;
A > 0, B = C = D = 0

N = 2

B = B2;
A > 0, B > 0, C = D = 0

N = 3

B = B3;
A > 0, B > 0, C > 0, D = 0

N = 4

B = B4;
A > 0, B > 0, C > 0, D > 0

N = 5

B = B5. Таким чином, зміна величини B є командою на відключення секцій пускового реостату.

ISSN 2079-5688 Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»
Випуск 33. – 2017 р.
57 Модель містить три послідовно з’єднаних блоки множення AX1, AX2, AX3,
котрі для отримання значення струму ротора i реалізують відповідні залежності
Z = Y

Z
oy
, G = Z

(

c
-

), i = G

B.
(17)
Різниця (

c
-

) формується через суматор Sum6, а величину синхронної кутової швидкості

c задає блок C10. Блок Sat3 обмежує вихідний сигнал M / J, котрий подається на позитивний вхід суматора Sum7, значенням M
m
/ J = 24,5. Блок C11 задає сигнал с / J = 10,2, який поступає на негативний вхід суматора Sum7. Таким чином суматор Sum7 з послідовно з’єднаним інтегратором In реалізують основне рівняння руху електропривода в операторній формі

= (M - с) / (J

s).
(18) Блок множення AX4 виділяє величину електромагнітного моменту M двигуна, перемножуючи сигнал M / J на J, котрий подається блоком C12.
Візуалізацію перехідних процесів забезпечують віртуальні осцилографи
Scope1, Scope2, Scope3 та графобудівник Graph.
Двоканальний осцилограф Scope1 дає можливість отримати діаграми заданої

z та фактичної

кутових швидкостей в період запуску, усталеного руху й гальмуванні (перший канал) та моментів двигуна M й статичного навантаження с (другий канал, котрі зображені на риса. Значення прийнятого статичного моменту с задає блок C13.
Потрібна швидкісна діаграма на ділянках запуску та гальмуванні відпрацьовується досить точно, а в режимі усталеного руху має місце статична похибка, яка становить 2,4 %.
Діаграми моментів ілюструють рушійний режим роботи припуску та гальмуванні, оскільки знаки моменту M і кутової швидкості

співпадають. В такому випадку секції роторної станції припуску послідовно відключаються, а при гальмуванні підключаються в зворотному напрямку. Коли відбувається ступеневе переключення секцій, в кривій моменту M спостерігаються незначні сплески.
Слід зазначити, що в разі реалізації режиму динамічного гальмування секції реостату повинні відключатися аналогічно режиму пуску.
Двоканальний осцилограф Scope2 дозволяє дослідити зміну внутрішніх параметрів системи, таких як Z (перший канал) і B (другий канал, які є безрозмірними (рис. 2, б. Графіки наочно ілюструють поєднання плавного та ступеневого регулювання. В момент відключення секцій при запуску за стрибком сигналу B тиристори прикриваються в результаті ступінчатого характеру сигналу Z, а потім на кожній секції згідно експоненціального закону плавно відкриваються.
Діапазон зміни сигналу Z становить 0,45

Z

0,85, що відповідає реальним кутам відкриття тиристорів 99

α

27 ел. град.

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт
58 Випуск 33. – 2017 раб Рис. 2. Діаграми контрольованих величина кутових швидкостей та моментів; б – внутрішніх параметрів Z і B При усталеному русі Z = 1, тиристори повністю відкриті, кут α = 0 ел. град. В режимі гальмування Z

0,1, тобто α = 162 ел. град. Таким чином, в цьому режимі тиристори фактично закриті і не працюють.
Використання графобудівника Graph дає можливість виключити параметр часу і отримати фазовий портрет механічних характеристик системи (риса. В режимі запуску, без урахування сплесків, підтримується приблизно постійним момент M

5300 Нм, близький до пускового р =
5362 Нм. Потім двигун виходить на номінальну швидкість

n
= 61 с при с = 3000 Нм.
Рушійний режим гальмування відбувається з постійним моментом M

700 Нм.
Синтезована модель дозволяє оцінити характер зміни за часом механічної потужності Р двигуна на його валу. Визначає цей показник блок множення AX4, а завдання потужності Р
с
, яка відповідає статичному моменту с
, забезпечує блок C13. Таким чином реалізуються залежності
P = M


, P
c
= с = 183000 Вт.
(19)
Діаграма механічних потужностей представлена на рис. 3, б. На ділянці запуску приводу потужність P зростає лінійно, що відповідає постійному пусковому моменту. Пікове значення має місце в момент виходу на природну характеристику в точці M = р
. Далі величина Р спадає при русі на природній характеристиці і зменшенні моменту до M = с . В цей час поточне значення потужності стає рівним номінальному статичному Р = Р
с
. На початку гальмування відбувається стрибок потужності за рахунок різкого зменшення моменту від статичного до гальмівного в 4,3 рази. Далі йде лінійне спадання потужності до нульового значення с постійним гальмівним моментом.
Перевищення потужністю номінального статичного значення за часом складає
23 % від загальної тривалості перехідних процесів пуску та гальмування.

ISSN 2079-5688 Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»
Випуск 33. – 2017 раб Рис. 3. Характеристики асинхронного електроприводу з ТРС: а – механічна

= f(M); б – механічних потужностей P, Р
с
= f(t)
Висновки
Синтезована імітаційна структурна модель системи керування роторною станцією асинхронного двигуна із застосуванням ТРС для дослідження технологічних режимів запуску й гальмування основних механізмів підйомно- транспортних установок.
Отримані результати доводять можливість практичної реалізації системи й відпрацювання розглянутих алгоритмів функціонування електроприводу в режимах пуску та гальмуванні.
Використання ТРС дозволяє реалізувати уніфіковану систему регулювання для управління асинхронним електроприводом з фазним ротором і роторною станцією та забезпечує плавний, без значних кидків моменту, потрібний закон запуску й гальмування двигуна при любому характері навантаження. Для дослідження перехідних процесів в асинхронному електроприводі з
ТРС доцільно застосовувати модель, котра реалізує параметричне управління, при якому зміна швидкості досягається ступінчастим перемиканням секцій пускового реостату та плавним регулюванням кута керування тиристорів відносно відхилення дійсної швидкості від заданої.
Посилання
[1] Д. И. Родькин, В. В. Каневский, и Е. А. Ильин, Область применения реостатно-тиристорного управления асинхронными приводами горного

Електрифікація та автоматизація гірничих робіт
60 Випуск 33. – 2017 р. оборудования, Горная механика и автоматика. Республиканский межведомственный сборник, №36, с.
[2] Ю. В. Гудзь, В. Г. Дубовик, и А. В. Чермалых, Динамика асинхронного электропривода с тиристорным управлением вцепи ротора, Горная механика и автоматика. Республиканский межведомственный сборник,
№50, с, 1987.
[3] Ю. Лазарев, Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс. Санкт Петербург, Россия Издательская группа BHV, 2005.
[4] В. П. Дьяконов, Simulink 5/6/7: Самоучитель. Москва, Россия ДМК-Пресс,
2008.
[5] В. П. Дьяконов, и А. А. Пеньков, MATLAB ив электроэнергетике. Москва, Россия Горячая линия, 2009.
[6] С. Г. Герман-Галкин, Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Санкт Петербург, Россия КОРОНА-Век, 2008.
Стаття надійшла до редакції 24.03.2017 р

скачати

© Усі права захищені
написати до нас