1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
Ім'я файлу: BitenskiyPsihiatriya.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1994кб.
Дата: 22.09.2022
скачати
ПАТОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ТА МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВИХ
ОСОБИСТОСТІ
УВАГА
Увага — нервово-психічний процес, що організує поведінку людини та її активне пристосування до зовнішнього середовища в умовах найкращого сприйняття певних подразників і зворот- ного реагування. Це зумовлює вибірковий, спрямований харак- тер психічної діяльності людини.
Увага проявляється в зосередженні свідомості на обраному об’єкті чи явищі, внаслідок чого цей об’єкт чи явище відображу- ються людиною ясніше й повніше.
Особлива властивість психічних явищ, оскільки вони належать свідомості одного індивідуума, полягає в тому, що ці явища за- важають одне одному. Ми не в змозі думати одночасно про різні
речі, не в змозі виконувати водночас різні роботи і т. ін. Ця влас- тивість свідомості дістала назву вузькості свідомості. З психіч- ними явищами все відбувається таким чином, неначе вони нама- гаються взаємно витіснити одне одного чи пригнітити, ніби ве- дуть поміж собою боротьбу за місце у свідомості, якого не виста- чає одночасно для всіх. Ця взаємна боротьба, витіснення та при- гнічення, наявні лише в тому випадку, якщо психічні явища не пов’язані для нас в одне ціле, а навпаки, являють собою незалежні
між собою думки, почуття та бажання. Розглядати предмет і вод- ночас слухати не пов’язані з ним звуки для нас важко: одне зава- жає іншому, але коли ми слухаємо промову оратора і уважно сте- жимо за виразом його обличчя, це майже не заважає одне одно- му. Про психічне явище, яке домінує в даний момент, кажуть, що

99
воно знаходиться в центральному полі зору. Інші, відтиснені, яви- ща займають периферію свідомості й до того ж знаходяться там тим довше, чим менше вони нами усвідомлюються. Об’єктивно увага, власне, не щось інше, як відносне панування даного уяв- лення у даний момент часу; суб’єктивно ж бути уважним озна- чає бути зосередженим на даному об’єкті, явищі, враженні.
Увага свого особливого змісту не має, вона проявляється у сприй- манні, мисленні, діяльності, забезпечує всі пізнавальні процеси,
усвідомлення і сприймання, характеризує їх. У ній вони висту- пають як діяльність, зосереджена на об’єктах. В увазі найбільш чітко та виразно проявляється зв’язок свідомості та об’єкта; чим активнішою є свідома діяльність, тим виразніше виступає об’єкт,
чим виразніше виступає в свідомості об’єкт, тим більш інтенсив- ною є і сама свідомість. Увага — прояв цього зв’язку свідомості та усвідомлюваного об’єкта.
Увага — якісно своєрідний процес, в основі якого лежать певні
фізіологічні механізми. Найближче вони стоять до так званих домінантних зон збудження (О. О. Ухтомський). Коли при пев- них умовах деякі центри приходять у стан самостійного збуджен- ня, реакції, пов’язані з цими зонами збудження, стають доміную- чими, решта ж реакцій гальмується. Збудження, які потрапляють на змінені зони мозку, не приводять до утворення тимчасових зв’язків, і людина їх не пам’ятає. Зони з оптимальним збуджен- ням посилюються сторонніми подразниками і гальмують реакції,
не пов’язані з дією домінуючих центрів, таким чином проявляється закон домінанти.
Розрізняють кілька основних властивостей уваги. Оскільки наявність уваги означає зв’язок свідомості з конкретним об’єктом,
перш за все постає питання про ступінь зосередження або кон- центрацію уваги. Концентрація уваги означає наявність зв’язку з конкретним об’єктом і відображає інтенсивність цього зв’язку,
таким чином, з’являється фокус, в який зібрана психічна, свідо- ма діяльність. Концентрація — це зосередження, центральний факт, в якому виражається увага.
Об’єм уваги визначається кількістю однорідних об’єктів, які
охоплює увага. Об’єм уваги є змінною величиною, залежною від ступеня зв’язаності між собою елементів, на яких зосереджується увага, та від уміння свідомо зв’язати і структурувати матеріал.
З об’ємом уваги тісно пов’язаний і розподіл уваги між тією чи
іншою кількістю різнорідних об’єктів, що водночас перебувають у центрі уваги.

100
Під спрямованістю уваги слід розуміти вибірковий характер психічної діяльності, вільний чи невільний вибір її об’єкта.
Під спрямованістю психічної діяльності розуміється не тільки вибір цієї діяльності, але й здатність її зберігати. Привернути ува- гу не так вже й важко, але зберегти її протягом тривалого часу часто буває нелегко. Тому спрямованість психічної діяльності по- лягає не тільки у вибірковому характері уваги, але й у збереженні
її більш-менш тривалий час.
Стійкість уваги визначається часом, протягом якого збері- гається концентрація уваги. Найбільш суттєвою умовою стійкості
уваги є можливість розкрити у тому об’єкті, на якому вона зосере- джена, нові сторони і зв’язки. Розкриваючи в об’єкті нові аспекти в їх взаємозв’язках та взаємозалежностях, увага може вельми трива- лий час залишатися стійкою. Там, де свідомість виявляє розріз- нений бідний зміст, не маючи змоги для подальшого розвитку,
просування, заглиблення у нього, там створюються умови для легкого відволікання уваги і неминуче розвивається нестійкість уваги. Лише різноманітність змісту та постійне його оновлення спроможні підтримувати увагу. Одноманітність притуплює ува- гу, монотонність гасить її.
Виключно велике значення для стійкості уваги має активність при реалізації діяльності. Увага до об’єкта викликає природну потребу щось зробити з ним. Дія ж ще більше зосереджує увагу на об’єкті. Таким чином, увага, зливаючись з дією і взаємно пе- реплітаючись, створює міцний зв’язок з об’єктом.
Стійкість уваги не означає її нерухомості, вона не виключає її
переключення. Переключення — це свідоме та змістовне пере- міщення уваги з одного об’єкта на інший. У такому випадку зрозу- міло, що переключення уваги у будь-якій складній і швидко- плинній ситуації означає здатність швидко орієнтуватись у ситу- ації та виявляти, чи слід зважати на зміну значень різноманітних елементів, які в неї включені. Легкість переключення у різних людей не однакова: деякі з легкістю переключаються, для інших входження в нову діяльність є складною справою. Переключен- ня залежить від деяких важливих умов: співвідношення між змістом поточної та наступної діяльності, ставлення суб’єкта до кожної з цих діяльностей; індивідуальних особливостей суб’єкта,
зокрема — від його темпераменту.
Розсіяність зумовлена різними механізмами — значним відво- ліканням та слабким переключенням уваги. Увагу «розсіяної»
людини можна порівняти з дитиною, яка випускає з рук цікаву

101
іграшку, якою щойно гралася, тільки-но їй показують іншу. Кож- не нове враження відволікає увагу від попереднього; утримати у полі свого зору обидва вона не в змозі.
Увага у своєму загальновживаному значенні має дві форми:
вона може бути пасивною або активною. Відрізняються ці фор- ми між собою тільки за своєю складністю: більш рання і більш пізня форми. Вони демонструють один і той самий тип свідомості,
але в різні періоди психологічного розвитку.
Бувають також випадки, коли наша увага мимоволі привер- тається чимось і ми не в змозі опиратися цьому. Іншими слова- ми, бувають речі, на які свідомо ми не звертаємо уваги, але вони беруть нашу свідомість штурмом. До цього розряду належать
інтенсивні збудники, які привертають до себе увагу проти нашої
волі: голосні звуки, різкі смакові подразники та сильні запахи,
сильний біль. Таким чином, інтенсивність, якість, повторення,
раптовість, новизна, спорідненість з наявним змістом свідомості
— це фактори, які визначають увагу. Як тільки вони виникають у свідомості, ми мусимо звернути на них увагу, навіть якщо у нас були підстави спрямувати увагу в інший бік.
Увага, зумовлена власне такими факторами, є увагою в своїй першій стадії розвитку, вона називається пасивною.
Але існує безліч випадків, коли враження не тільки не захоп- лює і не утримує нашу увагу, а, навпаки, здається, що ми утри- муємо свою увагу на враженні власним зусиллям. Геометрична задача не справляє на нас такого сильного враження, як удар гро- му. Задача становить для нас лише частковий інтерес поряд з
іншими переживаннями. Тут постійно присутня спокуса відхили- тися від неї і звернути увагу на щось інше. Все ж таки ми продов- жуємо бути уважними, але заради цього повинні вольовим зу- силлям утримувати свою увагу — така увага зветься активною.
Але існує ще й третя стадія розвитку уваги. Вона характери- зується не чим іншим, як поверненням до першої стадії. Коли ми розв’язуємо геометричну задачу, то поступово починаємо ціка- витися нею, а незабаром стаємо цілком поглинутими нею. І до- сить швидко проблема розв’язання задачі набуває такої самої
влади над нашою свідомістю, як і удар грому в момент його по- яви у свідомості.
Для раннього дитинства типовим є дифузний, нестійкий ха- рактер уваги. Той факт, що дитина, побачивши нову іграшку,
випускає з рук ту, яку вона досі тримала, ілюструє це положен- ня. Однак це положення не має абсолютного характеру, інколи

102
певний предмет надовго привертає увагу дитини. Скоріше, мані- пулювання з цим предметом так захоплює її, що, почавши мані- пулювати ним, наприклад, зачиняти і відчиняти двері і т. ін., ди- тина повторюватиме цю дію 20, 40 разів і більше. Цей факт свідчить про те, що дитина вже в ранньому віці здатна утриму- вати увагу протягом більш-менш значного часу. Проте вірним залишається те положення, що у дошкільному віці, а інколи й у молодшому шкільному, дитина ще дуже слабко володіє своєю увагою. Розвиток довільної уваги є одним із найважливіших по- дальших надбань, тісно пов’язаних із формуванням у дитини во- льових якостей.
У розвитку уваги у дитини істотною є її інтелектуалізація, яка спирається спочатку на чуттєвий зміст, потім починає переклю- чатися на розумові зв’язки. Внаслідок цього розширюється об- сяг уваги дитини.
Швидке зростання стійкості дитячої уваги спостерігається вже на четвертому році життя. Зокрема, відносно високий рівень її
формується близько 6 років, на межі шкільного віку. Це істотна умова «готовності до навчання».
Відволікання уваги у 2–4-річної дитини у 2–3 рази більше, ніж у віці 4–6 років. У шкільному віці увага, як мимовільна, так і до- вільна, продовжує розвиватись. Але в молодших класах школи у дітей ще може зустрічатися значне відволікання уваги.
В 10–12 років, тобто в період, коли у більшості дітей спостері- гається помітне, часто стрибкоподібне зростання розумового розвитку, відбувається розвиток абстрактного мислення, логіч- ної пам’яті та ін., також спостерігається помітне зростання обся- гу уваги, її концентрації та стійкості.
При різних захворюваннях відбувається порушення уваги. Так,
при пошкодженні потиличної ділянки кори мозку виникають порушення зорової уваги, при пошкодженнях скроневої кори —
порушується слухова увага та ін.
Виділяють такі форми порушення активності уваги.
Відволікання уваги — надмірна рухливість уваги, переключен- ня її з одного об’єкта на інший, характерне зокрема для маніа- кальної фази афективних порушень. Протилежне явище — загаль- мованість уваги, що спостерігається в депресивній фазі афектив- них порушень, при хронічному епідемічному енцефаліті, інших органічних ушкодженнях головного мозку.
Недостатня здатність до переключення (торпідність) уваги,
пов’язана із в’язкістю мислення та схильністю до деталізації, при-

103
таманна хворим на епілепсію, з органічними ураженнями голов- ного мозку. Зниження рівня уваги та порушення її розподілу спо- стерігаються при ураженні судин мозку, особливо при церебраль- ному атеросклерозі.
Виснаження уваги властиве астенізованим пацієнтам з тяжкими тривалими соматичними недугами, хворим на неврастенію, з органічним ураженням головного мозку.
Апрозексія — повне випадіння уваги.
Виражене недоумство супроводжується повною дезінтеграцією активної уваги. Довше зберігається пасивна увага, коли хворий знову повертається до джерела інтенсивного світла чи звуку.
Своєрідне спотворення уваги спостерігається при шизофренії.
Хворий зосереджується на власних патологічних переживаннях
(галюцинації, нав’язливі стани, маячні ідеї). В окремих випадках шизофренія супроводжується й загальним ослабленням уваги, її
відволіканням, загальмованістю.
Зміни в стані уваги можна встановити шляхом простих спо- стережень. Але більш точні дані дають експериментально-психо- логічні методи дослідження.
ПАМ’ЯТЬ
Пам’ять — психічний процес, який виконує функцію накопи- чення, збереження і репродукції досвіду пізнання людиною на- вколишнього середовища та самої себе, що забезпечує її дифе- ренційоване пристосування.
Пам’ять є одним із найважливіших компонентів вищої нерво- вої діяльності. Жодна актуальна дія є неможливою поза проце- сами пам’яті, тому що перебіг будь-якого, навіть найпростішо- го, психічного акту обов’язково має передумовою утримання кожного його елемента для «зчеплення» з наступним. Без здат- ності до такого «зчеплення» стає неможливим розвиток. Пам’- ять забезпечує накопичення вражень про навколишнє середови- ще, служить основою набуття знань, навичок та вмінь з їх на- ступним використанням. Збереження досвіду створює можливість для навчання людини і розвитку її психіки (сприйняття, мови та
ін.). Пам’ять як найважливіша характеристика усіх психічних процесів забезпечує єдність і цілісність особистості.
Провідним положенням психологічної теорії пам’яті є вчення про активний характер процесів, які лежать в основі мнестичної
діяльності. Так, запам’ятовування — процес, спрямований ува-

104
гою, метою і зацікавленістю щодо події. У процесі ж забування головну роль відіграє інтерференція, відволікаюча дія іншої
інформації.
Фізіологічною основою пам’яті є утворення тимчасових нерво- вих зв’язків, які здатні відтворюватись, актуалізуватись у подаль- шому під впливом різноманітних подразників.
Дослідження останніх років, які проводились на нейрофізіо- логічному та біохімічному рівнях, дозволяють виділити дві фази у формуванні таких зв’язків. У першій (лабільній) фазі слід ут- римується завдяки реверберації нервових імпульсів. Протягом другої (стабільної) фази збереження сліду здійснюється за раху- нок структурних змін, що виникають на основі змін першої фази.
Згідно з різними даними, це або ріст протоплазматичних нерво- вих відростків, або зміни у синаптичних закінченнях, у власти- востях клітинних мембран або у складі рибонуклеїнових кислот клітини. Набуті біохімічні зміни надають нервовій клітині влас- тивість резонувати на повторну дію «знайомих» подразників.
Полегшують формування сліду й уповільнюють його зникнення пептиди (вазопресин, АКТГ і його фрагменти та ін.). До них та- кож належать нейропептиди (ендоекзогенні нейрогуморальні ре- гулятори), що мають потенційну властивість стимулювати про- цеси навчання та пам’яті, посилювати концентрацію уваги і ре- гулювати рівень бадьорості.
У здійсненні процесу консолідації пам’яті важливу роль відіграє період, наступний за сприйняттям інформації, а саме,
період її закріплення у пам’яті. Без цього періоду інформація, що надходить, не може бути перетворена в стійкий слід пам’яті. У
забезпеченні цього процесу беруть участь глибинні структури мозку і, перш за все, утворення гіпокампова кола (коло Пейпза).
Воно складається, крім утворень гіпокампа, з передніх ядер та- ламуса та мамілярних тіл. Гіпокамп і пов’язані з ним відділи ре- тикулярної формації забезпечують необхідну фонову активність
і відбирають нову потрібну інформацію. Мамілярні тіла, передні
ядра таламуса і частина лімбічної кори здійснюють кодування сприйнятої інформації.
За тривалістю закріплення і збереження матеріалу розрізняють сенсорну, короткочасну і довгочасну пам’ять.
Сенсорна пам’ять — периферична, модально-специфічна, мит- тєва пам’ять (не більше 2 с) з великим обсягом інформації, яка зберігається. Ця система утримує досить точну і повну картину світу, що сприймається органами чуття. Припускають, що у сен-

105
сорній пам’яті відображуються фізичні характеристики стимулів.
Завдяки даному виду пам’яті забезпечується здатність безпе- рервного сприймання навколишнього середовища при рухах очей та кліпанні.
Короткочасна пам’ять характеризується коротким терміном збереження (не більше 30 с) після одноразового короткочасного сприйняття і негайним відтворенням матеріалу. У цьому разі
інформація, що утримується, являє собою не повне відображен- ня подій, які відбулися на сенсорному рівні, а безпосередню інтер- претацію цих подій. Ємність короткочасної пам’яті обмежена.
Зазвичай запам’ятовується лише 5–9 останніх одиниць інформації
з поданого матеріалу.
Доклавши свідомих зусиль, знову і знову повторюючи матері- ал, який міститься в короткочасній пам’яті, його можна утриму- вати протягом довшого часу.
Особливим видом короткочасної пам’яті є оперативна пам’ять,
під якою розуміють мнемонічні процеси, які обслуговують безпосе- реднє здійснення людиною актуальних дій, операцій. Оперативна пам’ять відрізняється від довгочасної пам’яті тим, що в ній утво- рюється «робоча суміш» з матеріалів, які надходять як з коротко- часної, так і з довгочасної пам’яті. Доки цей робочий матеріал функ- ціонує, він залишається у підпорядкуванні оперативної пам’яті.
Для довгочасної пам’яті характерним є тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення.
Довгочасна пам’ять найбільш важлива і найбільш складна в сис- темі пам’яті. Її ємність практично необмежена, а інформація може зберігатися невизначено довго.
За характером психічної активності, яка переважає у діяльності
людини, пам’ять поділяють на рухову, емоційну, образну, сло- весно-логічну. Ця послідовність відображує генетичні сходинки розвитку пам’яті: від рухової до емоційної, образної та словесно- логічної як вищого виду пам’яті людини.
Рухова пам’ять — це запам’ятовування, збереження і відтво- рення різноманітних рухів та системи рухів. Цей вид пам’яті слу- жить основою для формування різних практичних та трудових навичок, ходіння, письма та ін. Звичайно, ознакою доброї рухо- вої пам’яті є фізична спритність людини, вправність у праці.
Емоційна пам’ять — це пам’ять на почуття. Емоції сигналізу- ють про ступінь задоволення потреб та інтересів індивідуума.
Тому пережиті й збережені у пам’яті почуття виступають як сиг- нали або фактори, що спонукають до дій.

106
Образна пам’ять — це пам’ять на уявлення, образи, запахи,
звуки. Залежно від того, який аналізатор брав найактивнішу участь у сприйнятті матеріалу, виділяють зорову, слухову, доти- кову пам’ять та ін. Якщо зорова і слухова пам’ять зазвичай доб- ре розвинуті та відіграють провідну роль у життєвому орієнту- ванні усіх нормально розвинутих людей, то дотикова, нюхова та смакова пам’ять певною мірою є «професійними» видами пам’я- ті. Як і відповідні відчуття, вони особливо інтенсивно розвива- ються у зв’язку зі специфічними умовами діяльності. Особливо високого рівня розвитку ці види пам’яті можуть досягати в умо- вах, коли вони повинні компенсувати або доповнювати види па- м’яті, яких бракує, наприклад, у сліпих, глухих та ін.
В основі словесно-логічної пам’яті лежать вербалізовані розу- мові операції. Словесно-логічна пам’ять є специфічно людською пам’яттю. Рухова, емоційна та образна пам’ять у своїх найпрос- тіших формах властиві й тваринам.
Пам’ять кожної людини індивідуальна, неповторна, оскільки становить відображення неповторного «малюнка» діяльності
конкретного індивіда. Індивідуальні ознаки пам’яті базуються на переважному розвитку одного з видів пам’яті, який виділяється у відповідності з характером та засобом сприйняття матеріалу,
що запам’ятовується. Для багатьох людей характерним є більш значний розвиток одного з таких типів пам’яті: словесно-логіч- ної, образної, емоційної або рухової.
Інформація краще запам’ятовується, якщо використовується переважаючий тип пам’яті. Вказані основні типи пам’яті розді- ляються на окремі підтипи (наприклад, пам’ять на обличчя, чис- ла та ін.). Широко відомі індивідуальні особливості пам’яті, обу- мовлені способом (модальністю) сприйняття інформації: зорова,
слухова, дотикова та ін. Наприклад, особи з більш розвиненою зоровою пам’яттю запам’ятовують невербальний матеріал, який сприймається візуально, а ті, у кого краще розвинена слухова пам’ять, легше запам’ятовують той самий текст, якщо сприйма- тимуть його на слух.
Одним із факторів, який визначає індивідуальні відмінності
пам’яті, є особливість функціонування нервової системи. В осіб з переважно образним видом пам’яті домінує перша сигнальна система, а із словесно-логічним — друга сигнальна система. Але насамперед індивідуальні відмінності пам’яті є наслідком різно- манітності діяльності, здійснюваної людьми. Відповідно, най- більшого розвитку досягають ті види пам’яті, які найчастіше ви-

107
користовуються людиною: математику значно легше запам’ята- ти абстрактні символи, художнику — образи.
Крім видів пам’яті, розрізняють процеси пам’яті — це функції,
які виконує пам’ять у житті й діяльності. До процесів пам’яті на- лежать запам’ятовування, відтворення, а також збереження і за- бування матеріалу.
Головний серед цих процесів — запам’ятовування. Він визна- чає повноту і точність відтворення матеріалу, повноту і три- валість його збереження. Основні умови продуктивності запам’я- товування пов’язані з тим, у якій формі воно відбувається, а саме,
у формі мимовільного чи довільного процесу. Довільне запам’я- товування — це продукт спеціальних мнемічних дій, тобто дій,
основною метою яких є запам’ятовування. Продуктивність тако- го запам’ятовування зумовлена властивостями його цілей, мо- тивів і заходів здійснення. Виділяють такі етапи смислового за- пам’ятовування: усвідомлення мети запам’ятовування, розумін- ня суті, аналіз матеріалу, виділення найбільш істотних ідей, уза- гальнення, запам’ятовування цього узагальнення.
Мимовільне запам’ятовування є продуктом і умовою здійснен- ня пізнавальних і практичних дій, при цьому саме запам’ятову- вання не є основною метою. Мимовільно запам’ятовується кра- ще той матеріал, який входить до складу основної мети діяль- ності, а не до умов і засобів досягнення цієї мети. Тоді матеріал викликає більш активну розумову роботу над ним, а відтак —
більшу зацікавленість у змісті виконуваного завдання.
Використання людиною набутого досвіду здійснюється завдя- ки відновленню раніше засвоєних знань, вмінь і навичок. Най- простішою його формою є впізнавання, яке відбувається за умов повторного сприймання об’єктів, закріплених у пам’яті раніше.
Складнішим є відтворення у свідомості тих об’єктів минулого досвіду, які в даний момент не сприймаються нами. Впізнавання
і відтворення також можуть бути довільними і мимовільними.
Відтворення, яке супроводжується активними пошуками необ- хідного матеріалу, називається пригадуванням. Повнота та якість пригадування залежать від того, які заходи використовуються для пригадування. Серед них найважливішими є такі: складання пись- мового або усного плану пригадування матеріалу, активне ви- кликання у себе образів відповідних об’єктів, свідоме викликання відповідних асоціацій, які обхідним шляхом ведуть до відтворен- ня того, що нам потрібно. Пригадування не є простим відтворен- ням минулих вражень. У процесі пригадування встановлюються

108
асоціативні зв’язки ніж новим і вже засвоєним матеріалом, з но- вих позицій аналізується весь інформаційний масив у відповід- ному напрямку.
Згадування — це відтворення індивідом образів минулого, ло- калізованих у часі та просторі. Згадування є складним процесом,
який включає відтворення об’єктів минулого з віднесенням їх до певного життєвого періоду та місця і супроводжується відповід- ними емоційними реакціями.
Окремі помилки пригадування і впізнавання, аж до неможли- вості не тільки пригадати, але й впізнати раніше сприйняте, є
різними проявами забування. Забування може бути стійким, три- валим і тимчасовим. Цей процес розглядають як результат галь- мування, зокрема проактивного (з боку попереднього збуджен- ня), ретроактивного (з боку наступного збудження) і гальмуван- ня інтерферуючими (сторонніми) впливами.
У віковому аспекті різноманітних проявів пам’яті першим роз- вивається впізнавання, пов’язане з повторами сприйнятих вра- жень.
Можливість впізнавання об’єктів дійсності прогресивно зрос- тає і закріплюється. Якщо у тримісячної дитини вона нараховує
кілька хвилин після контакту з об’єктом, то у віці 12 міс зростає
до кількох тижнів, у 24 міс — до кількох місяців, а з 4 років збері- гається протягом року. Пам’ять на категорії простору, часу фор- мується лише після того, як стане доступною початкова орієнта- ція в них, складеться уявлення про простір і час. У свою чергу,
оволодіння цими категоріями є неможливим без участі пам’яті.
Тому не випадково пам’ять на дні тижня виявляється з 5–6 років
— тобто з початку орієнтації у цих часових категоріях, а на місяці
і роки — з 9–10 років. Запам’ятовування у дошкільному віці го- ловним чином механічне. Це обумовлено як недостатньою ще здатністю до усвідомлення матеріалу, так і невеликою кількістю знань, а тому меншою можливістю користування асоціаціями,
недостатнім досвідом та необізнаністю щодо прийомів запам’я- товування. Повністю сформованою механічна пам’ять стає лише з 10–14 років. У юнацькому віці встановлюється пам’ять на фор- му й образ, а словесно-логічна пам’ять продовжує формуватися
і в зрілому віці.
Максимального розвитку пам’ять як інтегративна функція досягає у 20–25 років. У подальшому настає період стабілізації,
який триває до 45–50 років, після чого пам’ять поступово слаб- шає. У старечому віці змінюється структура пам’яті, раніше зга-

109
сає механічний компонент, слабнуть безпосереднє відтворюван- ня та фіксація поточного досвіду і чуттєва пам’ять. Таким чином,
функції, які сформувалися раніше, першими й погіршуються. У
глибокій старості слабшають і асоціативні зв’язки. У цьому віко- вому періоді на функції пам’яті несприятливо впливають і такі
фактори, як зниження емоційності, рівня бадьорості й уваги, зву- ження кола інтересів та розрив багатьох життєвих зв’язків. По- ряд з цими факторами погіршенню пам’яті у старечому віці сприя- ють також порушення кровопостачання мозку. У таких випад- ках у найбільш несприятливих умовах опиняються структури мозку, які здійснюють фіксацію нового досвіду. Це пояснює пе- реважне порушення пам’яті на недавні події. Водночас пам’ять на події багаторічної давнини значною мірою зберігається (за- кон зворотного ходу пам’яті, або закон Рібо).
Разом з тим тривалий час можуть зберігатися навички логіч- но-смислового запам’ятовування і професійної пам’яті, за раху- нок чого компенсується недостатність інших мнестичних функцій.
Мнестичні функції коливаються у певних межах під впливом різних факторів повсякденного життя — стомлення, недосипан- ня, емоційного напруження, соматичних захворювань. До найбільш ранніх проявів погіршання пам’яті належать послаб- лення фіксації та вибіркової репродукції — труднощі у відтво- ренні необхідного на даний момент матеріалу пам’яті. Слабкість вибіркової репродукції іноді супроводжується полегшенням об- разних спогадів, які виникають мимовільно у вигляді яскравих чуттєво-конкретних уявлень.
До порушень пам’яті відносять порушення або втрату здат- ності запам’ятовувати, зберігати та відтворювати інформацію.
Виділяють такі види порушення пам’яті: гіпермнезія — посилен- ня, загострення пам’яті; гіпомнезія, або дисмнезія — послаблен- ня мнестичних функцій; амнезії — відсутність пам’яті; парамнезії
— обмани пам’яті.
Гіпермнезія проявляється посиленням спогадів про минуле життя, частіше уривчастих, або тимчасовим посиленням запам’я- товування поточних подій. Гіпермнезія виникає при полегше- ному, іноді хаотичному, плині асоціацій, здебільшого найпрос- тіших — за подібністю та спільністю, що обумовлює посилення механічної пам’яті, а не словесно-логічної. Гіпермнезія спостері- гається при збудженні, зокрема при маніакальних і гіпоманіакаль- них станах, іноді при синдромах порушеної свідомості. При де- пресивному синдромі хворі іноді скаржаться на напливи спогадів

110
із далекого минулого. Аналогічні явища зустрічаються інколи під час гарячки при інфекційних захворюваннях.
Для гіпомнезії характерною є своєрідна динаміка погіршення пам’яті. Спочатку спостерігається погіршення довільної репро- дукції: хворий не може згадати потрібне слово або ім’я. Зосере- дження уваги лише погіршує результати пошуків забутого слова,
але через деякий час, коли це слово або ім’я втрачають для хво- рого свою актуальність, вони самі собою немов би виринають із пам’яті. Наступним етапом гіпомнезії є послаблення утримання
інформації в пам’яті, а потім вже проявляється наростаюча не- достатність запам’ятовування. Стан пам’яті може стабілізувати- ся на одному з етапів. Гіпомнезія може бути загальною (страж- дає і запам’ятовування, і відтворення) і частковою (страждає або запам’ятовування, або відтворення). Для гіпомнезії також харак- терним є першочергове зниження механічної пам’яті і довше збе- реження пам’яті словесно-логічної та асоціативної. Гіпомнезія часто спостерігається при астенічних синдромах, судинних за- хворюваннях головного мозку, епілепсії.
Амнезія — пропуски відтворення, випадіння із пам’яті подій певного відрізку часу. За динамікою перебігу амнезії поділяють на ретроградну (відсутність спогадів про період, який передував втраті або дезінтеграції свідомості); антероградну (відсутність спогадів про період після виходу із стану затьмареної свідомості);
антероретроградну (сполучення антероградної та ретроградної
амнезії); репродукційну часткову (труднощі у відтворенні або пригадуванні окремих подій) та репродукційну загальну
(відсутність спогадів усіх подій якогось минулого відрізка часу);
фіксаційну (порушення здатності запам’ятовувати); прогресую- чу (зростаюче забування спочатку власних психічних процесів і
розумових операцій, потім — розташування подій і фактів у часі,
самих подій і фактів, емоційних стосунків, життєвих навичок і
звичок).
Амнезії можуть бути результатом перенесеного стану пору- шення свідомості різного генезу або грубого органічного по- шкодження головного мозку. Іноді амнезія виникає психогенно
(афектогенна амнезія). При амнезії у хворого ускладнюється орі-
єнтація у навколишній обстановці та пристосування до неї (ам- нестична дезорієнтація).
Парамнезії належать до клінічних форм викривлення процесів пам’яті. Це порушення розподілу пригадування подій у часі та просторі (наприклад, переміщення їх з минулого в сучасне, з од-

111
них обставин в інші тощо); перекручування раніше пережитих подій, заміна їх або заповнення пропусків пам’яті при амнезії
фантазіями (фантастичними псевдоспогадами); відчуження зга- дуваних переживань від власного життєвого досвіду і навпаки.
Парамнезії включають до свого складу псевдоремінісценції, кон- фабуляції та криптомнезії.
При псевдоремінісценціях реально пережита у минулому подія згадується як така, що сталася недавно. Наприклад, хворий, який довго перебуває у лікарні, стверджує, що він щойно приїхав сюди з вокзалу, що сьогодні вранці він був ще у поїзді, а вчора увечері
виїхав у відрядження.
При конфабуляціях пропуски пам’яті заповнюються вигада- ними, а іноді й фантастичними псевдоспогадами. Надзвичайно образно, з усіма подробицями хворі розповідають про неймовірні
події, що нібито траплялися з ними у минулому. Змістом можуть бути великі відкриття, знайдені скарби, дивовижні пригоди. Все це пов’язується з якимось певним періодом минулого життя.
Інтенсивна поява великої кількості конфабуляцій, що супрово- джується помилковими впізнаннями навколишніх обставин і осіб,
непослідовністю поведінки і мислення, дістала назву конфабуля- торної сплутаності. У такому стані хворий сприймає оточуючих людей як рідних, знайомих, давно померлих родичів, лікарню —
як своє робоче місце, квартиру. Помилкове впізнання осіб і на- вколишніх обставин постійно змінюється. Висловлювання хво- рих вкрай непослідовні, інколи незв’язні.
У випадку криптомнезій раніше особисто пережите згадується як таке, що чулося, бачилося або було прочитане (за механізмом відчуження) або, навпаки, прочитане, побачене уві сні або в кіно згадується як особисто пережите (за механізмом присвоєння).
Одним із найчастіших синдромів зі значними порушеннями мнестичної діяльності є корсаківський синдром. Він складається з порушень пам’яті на поточні події (фіксаційна амнезія) й по- милкових спогадів — псевдоремінісценцій і конфабуляцій. Знач- на патологія пам’яті позначається на функціях орієнтування у часі
й просторі. Особливо у часі, оскільки цей вид орієнтування по- требує запам’ятовування послідовності подій та їх співвідношен- ня з часовими параметрами. Хворий не може запам’ятати ім’я та по батькові лікаря, не може знайти свою палату, не пам’ятає, де
їдальня, їв він сьогодні чи ні. Разом з тим, пам’ять на події, які
були до хвороби, зберігається. Не порушуються й такі інтелек- туальні функції, як дотепність, винахідливість, критичні здібності.

112
Пропуски, які утворюються внаслідок фіксаційної амнезії, запов- нюються псевдоремінісценціями і конфабуляціями. Частіше зус- трічаються конфабуляції — суто фантастичні вигадки, які у цих хворих зазвичай виникають не спонтанно, а тоді, коли їм по- трібно відповісти на запитання, особливо якщо воно стосується недавніх, поточних подій. Корсаківський синдром спостерігається при інфекційних і травматичних захворюваннях центральної
нервової системи з переважним ушкодженням лімбіко-ретикуляр- них структур мозку.
Найбільш часті і значні порушення пам’яті спостерігаються при гострих екзогенних психозах (наприклад, інфекційних та травматичних), при ендогенно-органічних захворюваннях голов- ного мозку. Після травм черепа, отруєнь, спроб самогубства (по- вішання) виявляються також різні порушення пам’яті.
Значною мірою на характер порушення пам’яті впливає локалі- зація ураження структур мозку. При ураженні кіркових зон аналі- заторів виникають парціальні порушення пам’яті, які обмежуються дефектами зберігання та відтворення слідів, що належать до пев- ної модальності (зорові, слухові, дотикові та ін.). Таким чином виділяють порушення акустичної, слухово-мовної, зорової, рухо- вої пам’яті та ін., так звані модально-специфічні порушення пам’я- ті. Пошкодження асоціативних зон між кірковими відділами ана- лізаторів призводить до порушення комплексного запам’ятовуван- ня та відтворення. Пошкодження лобних часток призводить до порушення довільної, вибіркової мнестичної активності. Знижен- ня тонусу кори головного мозку і пошкодження підкірково-стов- бурових структур позначається дифузним погіршенням усіх мне- стичних процесів — фіксації, ретенції й репродукції.
При пошкодженні правої півкулі у праворуких відмічається погіршання несловесної, образної пам’яті. При пошкодженні лівої
півкулі спостерігається слабкість словесно-логічної пам’яті.
Для дослідження стану пам’яті використовують експеримен- тально-психологічні методи, від найпростіших методик до склад- них, які потребують професійного досвіду та навичок їх застосу- вання. До простих методик належать проби на запам’ятовуван- ня слів, чисел; повторення за співрозмовником зростаючих рядів чисел у прямому та зворотному порядку та ін. До складних ме- тодик належить шкала пам’яті Векслера та ін.
Стан здатності до ретенції визначають, перевіряючи збере- женість у пам’яті досліджуваного: анамнестичних відомостей;
шкільних знань; практичних відомостей і побутових знань.

113
Для виявлення ретроградної амнезії необхідно ретельно роз- питати хворого про минуле, аж до моменту захворювання. Щоб встановити наявність конфабуляцій, доцільно порівняти одержані
кілька разів відповіді на одні й ті самі запитання поміж собою та з об’єктивними даними.
Одним із методів дослідження пам’яті, що найвиразніше відоб- ражає зміни, які відбулися в ній при патологічних станах, є ме- тод згадування (А. Р. Лурія). Він полягає у тому, що хворому чи- тають з однаковими інтервалами ряд, який складається з 10 не пов’язаних між собою слів (наприклад, кіт, дім, ліс, стіл, ніс, гол- ка та ін.). Вислухавши весь ряд, хворий повинен повторити ті сло- ва, які він утримав у пам’яті, не турбуючись про черговість слів.
Кількість утриманих слів виражається певним числом (4, 5, 6).
Після цього той самий ряд слів повторюють знову (включаючи й ті, що він відтворив раніше). Таке дослідження проводиться з тим самим рядом слів тричі підряд, учетверте — через годину.
При нормальній пам’яті хворий зазвичай відтворює всю серію слів після 3-го повторення і зберігає у пам’яті майже усі слова протягом години. Хворі з різноманітними типами порушення пам’яті мають зазвичай великі труднощі в утриманні ряду слів і
навіть після багаторазового повторення не відтворюють усі 10
слів. Хворі, що є пасивними та інертними, звичайно відтворю- ють не більш як 3–4 слова. Хворі з ясно вираженою виснажливіс- тю спочатку швидко запам’ятовують слова, але надалі втомлю- ються і при подальших повтореннях кількість слів, які запам’я- тались, значно зменшується, практично до 1–2 при контрольно- му опитуванні через 1 год.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34

скачати

© Усі права захищені
написати до нас