Ім'я файлу: Курсовая Игнатова Анастасия.docx
Розширення: docx
Розмір: 619кб.
Дата: 10.06.2021

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет ІРТЗІ

Кафедра КРіСТЗІ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до курсової роботи

з дисципліни «Захист від технічних розвідок»

на тему:

ОЦІНКА ЗАХИЩИННОСТІ ПРИМІЩЕННЯ ВІД ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕХНІЧНИМ КАНАЛАМ


Студент СТЗІАм-20-1


Ігнатова Анастасія Станіславівна
(підпис)Керівник


Олейніков Анатолій Миколайович(підпис)


Комісія(підпис)
Ликов Юрій Володимирович

(підпис)
Медведєв Євген Олександрович

2020 р.

ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Защита от технических разведок»

на тему

«Оценка защищенности выделенного помещения от технических разведок»

студенту группы СТЗИАмз-20-1

Игнатовой Анастасии Станиславовны
вариант № 12

Курсовая работа должна содержать:

-титульный лист;

- сформированное задание к курсовой работе;

-реферат;

-перечень условных сокращений;

-введение;
1 Разработка модели угроз утечки информации для выделенного помещения;

(вербальная модель угроз утечки информации выделенного помещения).

Таблиця 1.

№ варіанта

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

№ виділеного приміщення

405

407

409

410а

410б

411

413

415

417

418


2 Оценка защищенности выделенного помещения от утечки информации по техническим каналам.

- 2.1 Расчет границы контролируемой зоны по акустическому каналу для выделенного помещения;

Таблиця 2.

варіа- нта


Завдання

I
, дБ
, м


R, м


, дБ

, дБ

ПадБ

раз
12

А.3

-

170

37

-

-

1

108

19

- 6


Завдання А.3.

У виділеному приміщенні середній рівень акустичного сигналу становить . Відстань від зони переговорів до вікна становить . За межами приміщення шум є ізотропним (у всіх точках однаковий), а його рівень становить . Відомо, що апаратура прослуховування має насту- пні характеристики: індекс спрямованості мікрофона , граничне співвідношення с/ш на вході приймача становить . Відстань від будинку до межі контрольованої зони R. Визначити мінімально необхідну звукоізоляцію вікна, при якій забезпечується захищеність акустичної інформації.

-2.2 Расчет границы контролируемой зоны по визуально-оптическому каналу для выделенного помещения;

Таблиця 3.


№ варіанта


Маркування зоровной трубы

Размер элемен- та на плакате

, мм

12

ARSENAL 25x30

12


Визначити максимальну відстань ( ), з якої можливе зчитування інформації з плакату, розміщеного у виділеному приміщенні, в денний час доби за ідеальних умов метеорологічної видимості, за допомогою зорової труби, що відповідає номеру варіанта. Розмір елемента на плакате становить .

-2.3 Расчет соотношения с/ш на границе контролируемой зоны для ПЭМИ создаваемых техническими средствами.

Таблиця 4.

№ варіанта

Завдання

,

мВ/м

,

мВт

,

кГц

,

кГц
,

дБ

R, м

12

ЕМ.2

5

-

100

20

1

-6

110


Завдання ЕМ.2.

Вимірювання радіочастотної обстановки на межі контрольованої зони показали, що технічний засіб, розташований у виділеному приміщенні, створює сигнал, рівень напруженості ЕМ поля котрого становить . Вимірювання провадилися селективним мікровольтметром, при цьому смуга пропускання була встановлена . Для зашумлення цього сигналу у виділеному приміщенні необхідно встановити станцію прицільних завад, яка б створювала завади в смузі частот при середній частоті шумового сигналу, що збігається із середньою частотою спектра небезпечного сигналу. Антена станції завад має коефіцієнт підсилення

Якої потужності має бути станція завад, щоб співвідношення с/ш на межі контрольованої зони не перевищувало .
-2.4 Расчет минимально необходимого коэффициента экранирования выделенного помещения для недопущения несанкционированного использования мобильного телефона;

Таблиця 5.

№ вар

, МГц

R, км

, км

, Вт

Вт

, дБ

, дБ

12

1800

2.1

10

2

20

10

3


У виділеному приміщенні необхідно уникнути можливості не-санкціонованого використання засобів мобільного зв’язку. Відомо, що відстань від базової станції до кімнати R, максимально можлива відстань від базової станції до мобільного пристрою (розмір стільника) , максимальна потужність мобільного пристрою , максимальна потужність базової станції коефіцієнт підсилення антени базової станції , мобільного пристрою , мобільна мережа працює на частоті .

Визначити мінімально необхідний коефіцієнт екранування кімнати – К.

Выводы

Перечень ссылок

Приложения

  1. План выделенного помещения.

  2. Ситуационный план;

  3. Генеральный план;Руководитель курсовой работы проф. Олейников А.Н.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи містить: 26 стр., 3 креслень, представлені у 3 додатках, 7 джерел.

Об’єкт, на якому проводиться оцінка захищеності приміщення від витоку інформації технічними каналами – це аудиторія №407 на четвертому поверсі чотирьохповерхового корпусу ХНУРЕ. Форми ІзОД, які циркулюють в даному приміщенні – цифрова та мовна.

Мета роботи – оцінка захищеності приміщення від витоку інформації технічними каналами, рішення тематичних задач.

У завдання курсової роботи входить оцінка захищеності приміщення від витоку інформації технічними каналами шляхом розрахунків, розробка моделей загроз витоку інформації для виділеного приміщення, опис порядку проведення спеціальної перевірки технічного засобу.

Курсова робота включає в себе: ситуаційний план розташування будівлі на місцевості; генеральний план, на якому вказуються системи та лінії електроживлення, заземлення, освітлення ОІД, охоронної та пожежної сигналізації, телефонні лінії ОІД, опис плану виділеного приміщення.

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів…7

Вступ………………………………………………………………..…………8

1. Розробка моделі загроз витоку інформації для виділеного приміщення……..9

1.1 Опис ситуаційного плану………………………………………………...9

1.2 Опис генерального плану……………………………………………….10

1.3 Опис плану виділеного приміщення…………………………..…….....11

1.4 Вербальна модель загрози витоку інформації для виділеного приміщення…………………………………………………………………..12

2. Оцінка захищеності виділеного приміщення від витоку інформації по технічним каналам………………………………………………………………….14

2.1 Розрахунок мінімально необхідної ізоляції вікна, для забезпечення захищеності акустичної інформації…………………………….…………………14

2.2 Розрахунок межі контрольованої зони по візуально-оптичному каналу для виділеного приміщення………………………………………………………..16

2.3 Розрахунок відношення с/п на межі контрольованої зони для ПЕМВ створюваних технічними засобами……………………….………………………18

2.4 Розрахунок мінімально необхідного коефіцієнта екранування виділеного приміщення для не допускання несанкціонованого використання мобільного телефону……………………………………………………………….20

Висновки……………………………………………………………………..22

Перелік посилань…………………………………………………………….23

Додатки……………………………………………………………………….24

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

 

ІзОД – інформація з обмеженим доступом

СТЗІ – системи технічного захисту інформації

ТЗІ – технічний захист інформації

ЗІ – захист інформації

ЗП – закладний пристрій

КСЗІ – комплексна система захисту інформації

ЛАЛС – лазерна акустична локаційна система

ОІД – об’єкт інформаційної діяльності

АТС – автоматизована телефонна станція

ДТЗС – додаткові технічні засоби та системи

ОТЗ – основні технічні засоби

ПЕМВН – побічні електромагнітні випромінювання та наводки

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

ВСТУП

Актуальність цього завдання обумовлена збільшенням кількості інформації, зростанням її попиту, а значить і зростанням її цінності, в зв'язку з цим зростають вимоги щодо її захисту. Так само швидкими темпами вдосконалюються комп'ютерні технології. Через щорічне поновлення комп'ютерних технологій виникають нові загрози для інформації. Отже, зростає необхідність її захисту. Для того щоб захист був повним необхідно опрацьовувати його комплексно.

Витік будь-якої інформації може відобразитись на діяльності організації. Особливу роль відіграє ІзОД, втрата якої може спричинити великі зміни в самій організації та матеріальні втрати.

Для рішення проблеми захисту інформації необхідна не тільки розробка механізмів захисту, а організація комплексу заходів по захисту, використання спеціальних засобів, механізмів і заходів з метою збереження інформації.

Для забезпечення повноцінного захисту ІзОД необхідно проводити комплексний аналіз каналів витоку, каналів і методів несанкціонованого впливу на інформацію. Метою несанкціонованого доступу до інформації є здебільшого політичний чи комерційний інтереси. Неправомірне перекручування, фальсифікація, знищення або розголошення ІзОД може нанести серйозні, а іноді й непоправні матеріальні або моральні втрати. У цьому випадку, досить важливим є забезпечення безпеки інформації без збитку для інтересів тих, кому вона призначена.

На даний момент існує наявна тенденція до зростання загрози для інформації. Для боротьби з нею необхідна чітка та сформульована організація процесу захисту, для цього потрібні якомога більше активних співробітників, професорів та кваліфікованих спеціалістів в галузі захисту інформації.

Актуальність даної курсової роботи полягає в розробці моделі загроз та розробки методів та засобів захисту інформації, створення можливості для забезпечення збереження та обробки інформації.

Метою даної курсової роботи є створення ОІД для роботи з ІзОД та реалізація технічного захисту від загроз, які можуть призвести до витоку інформації технічними каналами.

1.РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗАГРОЗ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ

1.1. ОПИС СИТУАЦІЙНОГО ПЛАНУ

Приміщення аудиторії № 407 розташоване на четвертому поверсі головного корпусу Харківського національного університету радіоелектроніки, що знаходиться за адресою: м. Харків, просп. Науки 14 (Додаток А). По периметру контрольованої зони розташовано паркан.

Споруда корпусу має П-подібну форму. Вікна виділеного приміщення виходять на внутрішню теріторію. На схід від ОІД знаходиться п’ятиповерховий корпус «З», у тому ж напрямі знаходиться автомобільна стоянка для робочого персоналу. На північно-східному напрямі до корпусу примикає двохповерхова будівля. На південь від знаходиться футбольний майданчик, а на південному сході на розташована будівля, в якій знаходиться відділення банку та дрібні підприємства.

В підвальному приміщенні будинку пролягають всі комунікації: теплопостачання, водопостачання, каналізація, кабелі електроживлення На підприємстві встановлені камери спостереження як і в самому приміщені, так і в межах огорожі.

На території ОІД організований контрольно-пропускний режим, співробітники повинні мати пропуски,які охоронці перевіряють на вході. При в’їзді на територію стоять ворота, шлагбаум та знаходиться контрольно -пропускний пункт.

Також університет має охоронну сигналізацію з якої перед початком робочого дня знімається виділене приміщення, а після закінчення – ставиться. Контроль зняття та постановки сигналізації ведеться у журналі.

1.2 ОПИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

На генеральному плані будівлі, в якій розташоване приміщення ОІД, зображено взаємне розташування приміщень та основні системи, що функціонують в будівлі (Додаток В).

Головний корпус має чотири поверхи, на четвертому поверсі якого розташовано 27 приміщень. Виділене приміщення знаходиться у кімнаті № 407. Сусідніми з виділеним приміщенням є аудиторії № 405, № 406, № 409 та сходи, які ведуть на третій поверх та на горище.

Стіни будівлі виготовлені з цегли. Цегляна кладка зовнішніх стін (з вулиці) має товщину 0,65 метри, кладка внутрішніх стін – 0,25 метри.

Вікна будівлі пластикові, які представляють собою складну систему з пластику, посилену зсередини металом, скло в вікнах подвійне. Підлога зроблена з дерев’яного паркету. Стеля представляє собою залізобетонне перекриття. Двері одинарні. Дверні петлі розташовані зовні.

В будівлі передбачено декілька щитів електроживлення, які забезпечують живленням окремі аудиторії. Щит електроживлення, який живить виділене приміщення розташований в коридорі біля аудиторії № 408. Лінії електроживлення розміщені вздовж стін приміщень. Система опалення проходить вздовж несучих стін по периметру будівлі.

Система заземлення проходить вздовж вікон будівлі та має вихід назовні, де спускається до першого поверху, примикаючи до себе магістралі заземлення з третього, другого та першого поверху і заземлюється через заземлювач. До системи під’єднанні всі прилади і системи, що споживають електричний струм.

Також в деякі приміщення проведені телефонні та Інтернет лінії.

Виділене приміщення (кім. № 407) має наступні розміри:

ширина – 3,65 м; довжина – 6,46 м; площа – 23 м2.

1.3 ОПИС ПЛАНУ ВИДІЛЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ

ОІД розташовано за адресою м. Харків, просп. Науки 14, на четвертому поверсі в приміщенні №407 Харківського національного університету радіоелектроніки.

На плані детально зображено розташування ОТЗ і ДТЗС в приміщенні ОІД (Додаток В).

У виділеному приміщенні циркулює мовна інформація, візуальна інформація, цифрова інформація, інформація, що міститься на паперових, магнітних та електронних носіях.

Стіни виділеного приміщення виготовлені з цегли. Східна стіна приміщення має товщину 65 сантиметрів, всі інші стіни – 25 сантиметрів. В кабінеті присутнє одне вікно, яке виходить на Східну частину території. На вікні встановленні жалюзі. З вікна видно п’ятиповерховий корпус «З», паркову на території контрольованої зони.

У виділеному приміщенні проводяться конфіденційні розмови викладачів з приводу організації учбового процесу, методи його покращення, співробітництва з іноземними університетами, обговорюються проблеми кафедри, ведуться бесіди з студентами.

ОТЗ, що діють на ОІД:

1. ПЕОМ – 2 шт.

2. Копіювальний апарат – 1шт.

3. Телефонний апарат – 1шт.

ДТЗС, що діють на ОІД: внутрішня АТС.

Також в даному приміщенні знаходяться такі меблі:

- офісний стіл – 7шт.;

- крісла – 2 шт.;

- стільці – 3 шт.;

- невеликий стіл, на якому розташований електрочайник – 1 шт.;

- вішалка – 1шт.;

- сейф – 1шт.;

- шафа – 1шт.

В приміщенні прокладені лінії теплопостачання та опалювальні батареї, шини заземлення, лінії освітлення, електроживлення, АТС.

1.4 ВЕРБАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАГРОЗИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ
Загрози можуть здійснюватися технічними каналами витоку інформації і каналами спеціального впливу на носії інформації або засоби забезпечення ТЗІ.
Виходячи з аналізу розташування ОІД можна виділити наступні канали витоку інформації:
1) Акустичний канал витоку інформації:

- підслуховування за допомогою направлених акустичних мікрофонів зі сторони корпусу «З».

Дана техніка призначена для підслуховування акустичної інформації з великої відстані. Направлені мікрофони бувають:

1. Дзеркальні (НАМ знаходиться у фокусі параболічної антени). Дальність дії – 500 м;

2. Мікрофон-трубка (зазвичай маскується під тростину або парасолю). Дальність дії – 300 м;

3. Направлений акустичний мікрофон органного типу;
2) Віброакустичний канал витоку інформації:

- зйом вібрації скла від акустичних сигналів, що циркулюють в приміщенні за допомогою ЛАЛС зі сторони корпусу «З»;

- підслуховування через стіни в сусідньому приміщенні, двері, вікна, аналіз структурного акустичного сигналу недобросовісними співробітниками за допомогою стетоскопів з елементів системи теплопостачання.
3) Акустоелектричний канал витоку інформації:

- через акустоелектричні перетворювачі від електричних схем ОТЗ і ДТЗ;

- через систему звукопідсилення;

- через шину заземлення;

- через кабелі електроживлення.
4) Радіоелектронний канал витоку інформації:

- витік інформації через телефонні апарати за рахунок установки в телефонну лінію від апарата до районної АТС індуктивних або контактних датчиків;

- за рахунок встановлення в приміщенні зловмисниками автономних радіо мікрофонів;

- за рахунок встановлення в магістральний кабель комп’ютерної мережі індуктивного або контактного датчика.

До радіоелектронного каналу відноситься також витік інформації за рахунок ПЕВМН:

- електропроменева трубка монітора та блок живлення комп’ютера являються джерелами електромагнітного сигналу модульованого зображенням на екрані;

- створення наводок ВЧ елементами ПЕОМ на провідники розташовані в приміщенні, а також кабелі монітора можуть створювати наводки на лінії електроживлення, заземлення, АТС;

- можливе перехоплення інформації, що подається на принтер через пряме під’єднання електронних пристроїв перехоплення інформації з подальшим її відтворенням.
5) Матеріально-речовинний канал витоку інформації:

- недбале та байдуже відношення до чернеток документів і макетів вузлів, блоків співробітниками, яке може призвести до їх «запозичення» недобросові-сними співробітниками;

- відсутність контролю за відходами діловодства та видавничої діяльності, забракованими листами при оформленні документів;

- відсутність контролю за дискетами та накопичувачами ПВМ.
6) Візуально – оптичний канал витоку інформації:

- втрата інформації можлива через вікно приміщення зловмисником за допомогою оптичних пристроїв;

- за допомогою встановлення в приміщенні мініатюрних камер відео спостереження недобросовісними співробітниками.

2 ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ ВИДІЛЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ ВІД ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ.

2.1 Визначення мінімально необхідної звукоізоляції вікна для забез-печення захищеності акустичної інформації.

 

У виділеному приміщенні середній рівень акустичного сигналу становить I = 170*10-6 Вт/м2. Відстань від зони переговорів до вікна становить r = 1 м. За межами приміщення шум ізотропний (в усіх точках однаковий), а його рівень становить Lш = 37 дБ. Відомо, що апаратура прослуховування має наступні характеристики: індекс направленості мікрофона Ω = 19 дБ, граничне відношення сигнал/шум на вході приймача становить SNR0 = -6 дБ. Відстань від будови до границі контрольованої зони R = 108 м. Визначити мінімально необхідну звукоізоляцію вікна, при якій досягається захищеність акустичної інформації.

Розв’язання:

r

Приймач

Приміщення

Ізотропія

R


в

і

к

н

о


Джерело сигналу


Рисунок 2.1 – Модель витоку акустичної інформації

Запишемо загальну формулу розрахунку граничного співвідношення

с/ш на вході приймача:Із цього рівняння віразимо формулу для знаходження звукоізоляції вікна Qпер:


Переведемо середній рівень акустичного сигналу у логарифмічну форму:де I0 – інтенсивність звукових коливань порога чутності, та дорівнює I0 = Вт/м2.Підставивши отриманий результат у формулу (2.2) отримаємо звукоізоляційний рівень:


 

Відповідь: мінімально необхідна звукоізоляція вікна, при якій досягається захищеність акустичної інформації становить 29.636 [дБ].

2.2 Розрахунок границі контрольованої зони по візуально-оптичному каналу витоку інформації для виділеного приміщення.

Визначити максимальну відстань , з якої можливе зчитування інформації з плакату, розташованого у виділеному приміщенні, в денний час доби при ідеальних умовах метеорологічної видимості, за допомогою зорової труби ARSENAL 25X30. Розмір елемента на плакаті становить lmin = 12 мм.
Розв’язання:
Рисунок 2.2 – Модель системи око – зорова труба

ARSENAL 25x30,

де 25 – коефіцієнт збільшення; 30 – діаметр вхідного окуляра.

Роздільна здатність ока людини становить δока = 120 угл. сек.

Далі розрахуємо роздільну здатність ока (δок) та зорової труби (δтр) для визначення слабшої ланки системи труба-око.

Роздільна здатність об’єктиву знаходиться як:

Помножимо отримане значення на підсилення труби:При візуальному спостереженні за об'єктом необхідно враховувати систему око-труба, при цьому роздільна здатність ока і труби можуть бути різні. Для всієї системи береться найгірше значення.Переведемо отримане значення у градуси:Визначаємо максимальну відстань Rmах, з якої можливе зчитування інформації з плакату:

Відповідь: максимальна відстань, з якої можливе зчитування інформації з плакату становить 521,7 [м]

2.3 Розрахунок відношення с/ш на границі контрольованої зони для ПЕМВ, створюваних технічними засобами.

 

Вимірювання радіочастотної обстановки на кордоні контрольованої зони показали, що технічний засіб, розташований у виділеному приміщенні, створює сигнал, рівень напруженості ЕМ поля якого становить E = 5 мВ/м. Виміри проводилися селективним мікровольтметром, при цьому смуга пропускання була встановлена Δfп = 20 кГц. Для зашумлення цього сигналу у виділеному приміщенні необхідно встановити станцію прицільних перешкод, яка створювала б перешкоди в смузі частот Δfш = 100 кГц при середній частоті шумового сигналу , що збігається із середньою частотою спектра небезпечного сигналу. Антена станції перешкод має коефіцієнт підсилення Kу = 1. Якої потужності Pш повинна бути станція перешкод, щоб співвідношення с/ш на кордоні контрольованої зони не перевищувало SNR = -6 дБ. R=110 м.

Розв’язання:


SNR > -6 дБ

SNR ≤ -6 дБ

КЗ

П
С

Рисунок 2.3 – Модель контролю зони для ПЕМВ

(С – ПЕМВ, П – станція перешкод)

На кордоні контрольованої зони, SNR має загальний вігляд:

(2.6)

В свою чергу напруженість ЕМ поля перешкоди буде розраховуватися:
(2.7)
При співвідношенні рівнів напруженості ЕМ полів, розраховуємо значення у смузі 100кГц, враховуючи данні зі смуги у 20кГц:

(2.8)

Підставивши (2.7) і (2.8) до виразу (2.6) маємо повний вигляд співвідношення с/п:

(2.9)

Переведемо значення SNR в рази:

,

Виразимо чому дорівнює потужність Рш станції перешкод:

(2.10)
Для забезпечення захищеності приміщення від каналів ПЄМВ достатньо використати прицільну станцію перешкод с потужністю в 12,5 мВт.

2.4 Розрахунок мінімально необхідного коефіцієнта екранування виділеного приміщення для недопущення несанкціонованого використання мобільного телефону.

 

У виділеному приміщенні необхідно усунути можливість несанкціонованого використання засобів мобільного зв'язку. Відомо, що відстань від базової станції до кімнати R = 2.1 км, максимально можливу відстань від базової станції до мобільного пристрою (розмір стільники) Rmax = 10 км, максимальна потужність мобільного пристрою Pm = 2 Вт, максимальна потужність базової станції Pb = 20 Вт, коефіцієнт посилення антени базової станції Gb = 10 дБ, мобільного пристрою Gm = 3 дБ, мобільна мережа працює на частоті f = 1800 МГц. Визначити мінімально необхідний коефіцієнт екранування кімнати - К.

Розв’язання:

Коефіцієнт екранування знаходиться як:

(2.11)

Потужність сигнала в точці прийому знаходиться як:

.

отже:

Переведемо деякі значення з дБ в рази:)

Знайдемо довжину хвилі:

, де

f – частота, с – швидкість світла.

Визначимо коефіцієнт екранування: 

Відповідь: мінімально необхідний коефіцієнт екранування кімнати

становить 2,268.

ВИСНОВКИ

В ході виконання курсової роботи була розроблена модель загроз ОІД та проаналізовані можливі технічні канали витоку інформації.

Розроблені креслення ситуаційного, генерального плану та плану виділеного приміщення.

Зроблена оцінка захищеності виділеного приміщення від витоку інформації технічними каналами. Розрахований мінімально необхідний коефіцієнт екранування виділеного приміщення для недопущення несанкціонованого використання мобільного телефону. Розрахована мінімально необхідна звукоізоляція вікна, для забезпечення захищеності акустичної інформації, проведений розрахунок границі контрольованої зони по візуально-оптичному каналу, розраховано співвідношення сигнал/шум на кордоні контрольованої зони для ПЕМВ, створюваних технічними засобами.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення. Чинний від 1997-07-01. – Київ: Держстандарт України, 1997. – 10 с.

2. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. Чинний від 1997-07-01. – Київ: Держстандарт України, 1997. – 12 с.

3. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Захист від технічних розвідок” для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 125 Кібербезпека за спеціалізацією «Системи технічного за-хисту інформації, автоматизація її обробки» [Електронне видання] / Упоряд. А.М. Олейніков– Харків: ХНУРЕ, 2017. – 47 с.

4. Бузов Г.А. Захист від витоку інформації технічними каналами [Текст] навчальний посібник / Бузов Г.А. - М.: Гаряча лінія-Телеком, 2005

5. Хорев А.А. Способы и средства защиты информации [Текст] учебник / А.А. Хорев – М.: МО РФ, 2000. – 316 с.

6. Торокин А.А. Инженерно – техническая защита информации [Текст] учебник / А.А. Торокин – М.: изд. «Гелиос АРВ», 2005. – 960 с.

7. Конспект лекцій з курсу МтЗЗІ.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас