Ім'я файлу: Практ_воздух_укр.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 03.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


Задача №1
на тему:
«ОЦІНКА ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ПОВІТРІ»
Виконав:

Ст. гр. А-44 Критський А.К.

Перевiрила:

Косенко Наталiя Олексiївна


Харків – 2020
Задача 1

ОЦІНКА ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ПОВІТРІ

1.1 Загальні відомості

Для забезпечення життєдіяльності людини необхідне повітряне середовище певного якісного і кількісного складу. Нормальний газовий склад повітря наступний: азот 78,02%; кисень 20,95%; вуглекислий газ 0,03%; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водень сумарно до 0,94%. У реальному повітрі, крім того, містяться різні домішки (пил, гази, пари), що негативно впливають на організм людини.

1.2 Нормування

Основною фізичною характеристикою домішок в атмосферному повітрі і повітрі виробничих приміщень є концентрація маси (мг) речовини в одиниці об'єму (м3) повітря при нормальних метеорологічних умовах.

Від виду, концентрації домішок і тривалості впливу залежить їх вплив на природні об'єкти.

Нормування вмісту шкідливих речовин (пил, гази, пари і т. д.) в повітрі проводять за гранично допустимими концентраціями (ГДК).

ГДК максимальна концентрація шкідливих речовин у повітрі, віднесена до певного часу осереднення, яка при періодичному впливі або протягом усього життя людини не надає ні на неї, ні на навколишнє середовище в цілому шкідливого впливу (включаючи віддалені наслідки).

Вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених місць нормують за списком МОЗ № 3086 84 [1, 3], а для повітря робочої зони виробничих приміщень за ГОСТ 12.1.005.88 [2].

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів нормують за максимальної разової та середньодобової концентрації домішок.

ГДКmax основна характеристика небезпеки шкідливої речовини, яка встановлена для попередження виникнення рефлекторних реакцій людини (відчуття запаху, світлова чутливість тощо) при короткочасному впливі (не більше 30 хв).

ГДКcд встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та іншого впливу шкідливої речовини при впливі більше 30 хвилин.

ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони це така концентрація, яка при щоденному впливі (але не більше 41 годин на тиждень) протягом усього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я людини, які виявляються сучасними методами досліджень, в період роботи або у віддалені терміни життя теперішнього і наступних поколінь.

Таблиця 1.1 - Вихідні дані та нормовані значення вмісту шкідливих речовин

Вар

Речовина

Концентрація шкідливої речовини, мг/м3

Клас небезпеки

Особливості впливу

Відповідність нормам кожної речовини окремо

факти-чна

гранично допустима

в повітрі робочої зони

в повітрі населених пунктів при часі впливу

В повітрі робочої зони

В повітрі населених пунктів

макси-мально разова

середньодобова

30 хв

>30 хв

30 хв

>30 хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

Азота диоксид

5

2

0,085

0,04

II

О*

>ГДК

(–)

>ГДК

(–)

>ГДК

(–)

Озон

0,001

0,1

0,16

0,03

I

О

<ГДК

(+)

<ГДК

(+)

<ГДК

(+)

Углерода оксид

10

20

5

3

IV

Ф

<ГДК

(+)

>ГДК

(–)

>ГДК

(–)

Дихлорэтан

5

10

3

1

II<ГДК

(+)

>ГДК

(–)

>ГДК

(–)

Сода кальцинированная

1

2

III<ГДК

(+)

Ртуть

0,001

0,01/0,0050,0003

I<ГДК

(+)>ГДК

(–)


Примітка. О - речовини з гостроспрямованої дії, за змістом яких у повітрі потрібно автоматичний контроль; А - речовини, здатні викликати алергічні захворювання в виробничих умовах; К канцерогени; Ф - аерозолі переважно фіброгенної дії.
Висновок: Зiставивши заданi параметри концентрації речовин з гранично припустимими, можна сказати, що 4 з 6 речовин не вiдповiдають нормам утримання кожної з граф.

Література

1 Безопасность жизнедеятельности / С. В. Белов, Ф. А. Барбинов, А. Ф. Козьяков и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с.

2 ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

3 Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога / Под ред. Д. П. Никитина, А. И. Заиченко. — М.: Медицина, 1990. – 512 с.скачати

© Усі права захищені
написати до нас