Ім'я файлу: Об’єкт, предмет та мета педагогіки вищої школи..docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 28.01.2021
скачати

Об’єкт, предмет та мета педагогіки вищої школи.

Слайд 2

Вся сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх навчальних закладів складає систему освіти, котра вміщує великі педагогічні системи: систему вищої освіти, систему середньої спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти та ін.

Перш ніж перейти до визначення педагогіки вищої школи давайте розберемось що ж таке педагогіка?

Педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання й освіту, як соціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів.

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання, навчання й освіту молоді та дорослих.

Слайд 3

Педагогіка – не наука, а мистецтво, –
найбільше, найскладніше,
найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв.”
К.Д. Ушинський


Педагогіка вищої школи – галузь педагогічної науки, яка вивчає педагогічні закономірності й засоби організації та здійснення освітнього процесу (самоосвіти), навчання, виховання (самовиховання), розвитку (саморозвитку) і професійної підготовки курсантів до певного виду діяльності й суспільного життя.

Педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання курсантів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави.
Слайд 4

Об'єктом дослідження педагогіки є система освіти і педагогічні процеси.

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука, має свій предмет дослідження. Предметом педагогіки вищої школи є визначення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої – підготовка спе­ціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.

Слайд 5

Окремими складовими предмета педагогіки вищої школи є:

1) навчально-виховний процес та процес професійної підготовки спеціалістів, культурної еліти сучасного суспільства;

2) вивчення закономірних зв’язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням курсантів у ВНЗ;

3) розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва.

Вища школа виконує такі функції: виховну, освітню, загальнокультурну, науково-дослідну, інтернаціональну. Вища школа бере актив­ну участь у розв'язанні всіх задач державотворення; у створенні матеріального добробуту, вдосконаленні суспільних відносин, вихованні громадянина-патріота України; у підвищенні культурного рівня насе­лення України, формуванні інтелектуального потенціалу країни.

Слайд 6

Метою педагогіки вищої школи є дослідження закономірностей розвитку, ви­ховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удоскона­лення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Завдання педагогіки вищої школи:

• аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання курсантів у вищому навчальному закладі;

• аналіз методів контролю і оцінки успішності курсантів на основі системного підходу;

• розробка нових технологій навчання і виховання у вищому навчальному закладі;

• розкриття педагогічних закономірностей формування курсантів як майбутніх фахівців;

• співвідношення цілей і засобів виховання і навчання;

Отже, педагогіка вищої школи  – це наука про закономірності повчання і виховання курсантів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави.

Слайд 7

Дякую за увагу
скачати

© Усі права захищені
написати до нас